Trafik Kazası Avukatı

Trafik Kazası Avukatı

trafik kazasi avukati ankara

Trafik kazası avukatı; trafik kazasından kaynaklanan davalara bakan avukattır. Trafik kazası tazminatı davaları son derece hassas olup bu nedenle tazminat taleplerinizi bir hak kaybına uğramadan alabilmek için uzman bir trafik kazası avukatı ile çalışmak yararınıza olacaktır. Kadim Hukuk ve Danışmanlık ofisinde, trafik kazası avukatı olarak faaliyetlerimiz uzman ekibimizce yürütülmektedir. Her yıl trafiğe çıkan araç sayısındaki artış ile beraber trafik kazalarında da ciddi oranlarda artış yaşanmaktadır. Trafik kazaları nedeniyle; malvarlığında, kazazedenin kendisinde veya yakınları nezdinde maddi ve manevi zararlar oluşabilmektedir. Oluşan bu zarar da bir tazminat talebinin doğmasına neden olmaktadır. Trafik kazaları sonucu meydana gelen zararlar;

 • Araç sürücüsünden,
 • Araç sahibinden,
 • Araç işleteninden,
 • Sigorta şirketinden,
 • Güvence hesabından

talep edilebilir. Trafik kazaları sonucu meydana gelen kayıp ve zararların eksiksiz bir şekilde tazmin ve telafisi için zararın, kayıpların ve sorumlularının doğru bir şekilde tespiti ve ayrıca dava ve takibin kusur oranıyla birlikte tazmin kabiliyeti en yüksek sorumlulara yöneltilmesi gerekmektedir. Bu da bilgi, tecrübe ve uzmanlık gerektirmektedir. Bu nedenle tazminat taleplerinizi bir hak kaybına uğramadan alabilmek için uzman bir trafik kazası avukatı ile çalışmak yararınıza olacaktır.

Bu nedenle tazminat taleplerinizi bir hak kaybına uğramadan alabilmek için uzman bir trafik kazası avukatı ile çalışmak yararınıza olacaktır. Trafik kazası tazminatı davaları son derece hassas olup bu nedenle tazminat taleplerinizi bir hak kaybına uğramadan alabilmek için uzman bir trafik kazası avukatı ile çalışmak yararınıza olacaktır. Kadim Hukuk ve Danışmanlık ofisinde, trafik kazası avukatı olarak faaliyetlerimiz uzman ekibimizce yürütülmektedir.

trafik kazasi avukati ankara
trafik kazasi avukati ankara

Trafik Kazası Maddi ve Manevi Tazminat Davası Nedir?

Trafik kazarlı sonucunda, kazaya karışan araçlar ve aracın çarptığı eşya ve cisimler hasar görebilmektedir. Daha da kötüsü araç içindeki sürücü ve yolcular ile araç dışındaki yayalar ve diğer kişiler yaralanabilmekte, hatta ne yazık ki can kayıpları yaşanabilmektedir. Kaza sonucu araçta ve diğer malvarlığı değerlerinde meydana gelen zararın tazmini için maddi tazminat, yaralanma ve can kayıplarında ise hem maddi hem de manevi tazminat davaları açılabilmektedir.

Trafik kazası nedeniyle maddi ve manevi tazminat davası, en az bir motorlu aracın olduğu bir kazada ölüm, yaralanma gibi bedensel zararlar ile araç, ev, arazi, taşınır mal gibi malvarlıklarında meydana gelen zararlarının giderilmesi amacıyla zarara uğrayan kişiler tarafından trafik kazasında sorumluluğu bulunanlara karşı açılan hukuk davası türüdür. Trafik kazası tazminatı, uygulamada hem bedensel hem de malvarlığı zararlarını ifade etmek üzere kullanılmaktadır.

Trafik kazası nedeniyle tazminat davasının hukuki dayanağı, borçlar kanunu 49 vd maddelerinde düzenlenen haksız fiil sorumluluğudur. Buna bağlı olarak, zamanaşımı, mahkemenin yetkisi ve görevi, tazminatın miktarı gibi hususlar incelenmelidir. Trafik kazası nedeniyle maddi ve manevi tazminat davası 2 başlık altında toplamak mümkündür.

 • Kişinin yaralanması ve ölümüme bağlı maddi ve manevi tazminat talepleri
 • Araçtaki ve kaza sonucu hasar gören diğer malvarlığı değerlerindeki zarardan kaynaklı maddi tazminat talepleri.

Trafik kazası avukatı ücretleri konusunda bilgi almak için tıklayınız.

Trafik Kazası Maddi ve Manevi Tazminat Davasında Zamanaşımı Süresi Nedir?

Hemen hemen tüm dava ve hukuki talepler zamanaşımına tabi bulunmaktadır. Yani davaların kanunda belirtilen süreler içinde açılması gerekmektedir. Bu süreler zamanaşımı süreleridir. Bu süreler geçtikten sonra davalar zamanaşımına uğramaktadır. Süresi geçen, yani zamanaşımına uğrayan bir davanın açılması durumunda davalı karşı taraf zamanaşımı definde bulunur ve bunun sonucunda dava reddedilir. Bu nedenle trafik kazası tazminat davalarının diğer tüm davalar gibi süresi içinde açılması gerekmektedir.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi trafik kazası tazminat davaları haksız fiil sorumluluğuna dayanmaktadır.  Kanun haksız fiilden kaynaklanan tazminat davaları için 2 ve 10 yıllık zamanaşımı süresi belirlemiştir. Buna göre tazminat istemi, zarar görenin zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten başlayarak iki yılın ve her hâlde fiilin işlendiği tarihten başlayarak on yılın geçmesiyle zamanaşımına uğrar. Ancak, tazminat ceza kanunlarının daha uzun bir zamanaşımı öngördüğü cezayı gerektiren bir fiilden doğmuşsa, bu zamanaşımı uygulanır. Kanun her ne kadar daha uzun zamanaşımı süresi öngören ceza hükümlerinin uygulanacağını belitmişse de herhangi bir hak kaybı ve mağduriyet yaşanmaması için iki yıllık sürenin dikkate alınması doğru olacaktır. Hatta bu kadar bile beklenmemeli, zarar ve sorumlusu tespit edildikten sonra gecikmeden dava hazırlıklarına başlanmalı ve mümkün olan en kısa sürede dava açılmalıdır.

Trafik kazası nedeniyle maddi ve manevi tazminat davası açılmadan önce dava zamanaşımı süresine dikkat edilmelidir. Trafik kazasının meydana geldiği gün, tazminat davası zamanaşımı süresi işlemeye başlar. Yani haksız fiilin gerçekleştiği tarih zamanaşımı süresinin ilk günüdür.  Borçlar kanunu 49. madde kapsamında haksız fiillere uygulanan iki zamanaşımı süresinden hangisi davacının lehine ise o zamanaşımı süresi uygulanır.

Trafik kazaları nedeniyle maddi ve manevi tazminat davası zamanaşımı süreleri;

 • Tazminat Davası Normal Zamanaşımı Süresi: Trafik kazası nedeniyle madde ve manevi tazminat davasında; zarar görenin, zararı ve faili öğrendiği tarihten itibaren başlayacak 2 yıllık zamanaşımı süresi vardır. Zarara uğrayan, faili ve zararı daha geç öğrense bile her halde fiilin işlenmesinden itibaren 10 yıllık zamanaşımı süresi söz konusudur (KTK md.109). Örneğin, 01.01.2021 tarihinde gerçekleşen ölümlü bir trafik kazasında; ölenin yakınları ölüme neden olan fiilden haberdar olmalarına rağmen, faili 05.11.2025 tarihinde öğrendiklerinde, dava zamanaşımı süresi 2 yıllık zamanaşımı bu tarihten başlayarak 05.11.2027 yılında sona erecektir. Yani, zarara uğrayanlar veya ölenin desteğinden yoksun kalanlar 05.11.2027 tarihinden sonra ölümlü trafik kazası nedeniyle tazminat davası açma hakkı son bulacaktır. Diğer taraftan zarar ve fail daha sonra öğrenilse bile on yıllık zamanaşımı süresinin sona erdiği 01.01.2031 tarihinden sonra dava açma hakkı zamanaşımına uğrayacaktır.
 • Ceza Zamanaşımı Süresi: Trafik kazası nedeniyle Türk Ceza Kanunu kapsamında bir suç işlenmişse ceza zamanaşımı süreleri de uygulanır (KTK 109/2). Trafik kazalarında yaralanma varsa taksirle insan yaralama suçu; ölüm varsa taksirle insan öldürme suçu meydana gelir. Trafik kazası neticesinde ölüm veya yaralama varsa, ceza kanununda o suç için öngörülen dava zamanaşımı süresi ne ise, maddi ve manevi tazminat davası açma süresi de o olur. Ancak yukarıda da belirttiğimiz gibi Kanun her ne kadar daha uzun zamanaşımı süresi öngören ceza hükümlerinin uygulanacağını belitmişse de herhangi bir hak kaybı ve mağduriyet yaşanmaması için iki yıllık sürenin dikkate alınması doğru olacaktır. Hatta bu kadar bile beklenmemeli, zarar ve sorumlusu tespit edildikten sonra gecikmeden dava hazırlıklarına başlanmalı ve mümkün olan en kısa sürede dava açılmalıdır.
trafik kazasi avukati sigorta davasi
trafik kazasi avukati sigorta

Trafik Kazası Nedeniyle Tazminat Davası Kime Karşı Açılır?

Trafik kazalarında ceza sorumluluğu kazaya ve zarara neden olan kişiye, kural olarak sürücüye ait olmakla birlikte aracın sahibi, işleteni ve sigorta şirketi de sürücü ile birlikte tazminat sorumlusu olabilmektedir. Yani trafik kazalarında araç sürücüsüne, işletenine, sahibine ve sigorta şirketine, duruma göre bunlardan birine, birkaçına ya da tamamına tazminat davası açılabilir.

Trafik kazası nedeniyle maddi ve manevi tazminat davası haksız fiil sorumlularına karşı açılır. Ancak, hukuken trafik kazalarında haksız fiili bizzat işleyenler dışında da tazminat sorumluları vardır. Trafik kazası avukatı aşağıdaki sorumlulardan biri veya bir kaçından tahsilde tekerrür olmamak şartıyla tazminat talep edebilir. Trafik kazası neticesinde ölüm, yaralama veya herhangi bir malvarlığı zararı meydana gelmesi halinde aşağıdaki kişilere maddi ve manevi tazminat davası açılabilir:

 • Aracın Sürücüsü: Trafik kazasında kusurlu olan araç sürücüsüne tazminat davası açılabilir (BK md.49).
 • Aracın Sahibi: Aracın sahibi (Ruhsat kimin üzerineyse) kural olarak aracın işleteni olarak kabul edildiğinden trafik kazası nedeniyle tazminat davası açılabilir. (2918 sayılı KTK md.85/1).
 • Aracın İşleteni: Trafik kazasına karışan aracın işleteni de oluşan her türlü zarardan sorumlu olduğundan işletene de maddi ve manevi tazminat davası açılabilir. (2918 sayılı KTK md.85/1)
 • Sigorta Şirketi: Trafik kazasına karışan aracın Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (Trafik Sigortası) veya poliçe kapsamına göre İhtiyari Mali Mesuliyet Sigortası (Kasko Sigortası) hangi sigorta şirketi tarafından yapılmışsa, o sigorta şirketi de ölüm, yaralama veya diğer zararlardan sorumludur. (KTK md.91)
 • Güvence hesabı: Güvence hesabında kapsamında bulunan zorunlu sigortaların sağladığı teminatlara ilişkin bedeni olarak (sakatlık ve ölüm) zarar görenlere kaza sonrasında sakat kalma halinde sakatlık tazminatı, ölüm halinde ise ölenin desteğinden yoksun kalanlara destekten yoksun kalma tazminatı ödemektedir.

Trafik Kazalarında Maddi ve Manevi Tazminat

Trafik kazalarında kazaya karışan araçlarda oluşan ve ölüm ya da yaralanma sonucu meydana gelen zararlar maddi tazminatın konusunu oluşturmaktadır. Bunların yanında ölüm halinde ölenin yakınları, yaralanmalarda ise yaralanan kişiler manevi tazminat talep edebilirler.  Ölüm hâlinde maddi tazminat olarak özellikle cenaze giderleri, ölüm hemen gerçekleşmemişse tedavi giderleri ile çalışma gücünün azalmasından ya da yitirilmesinden doğan kayıplar, ölenin desteğinden yoksun kalan kişilerin bu sebeple uğradıkları kayıplar talep edilebilir. Yaralanmalarda ise özellikle tedavi giderleri, kazanç kaybı, çalışma gücünün azalmasından ya da yitirilmesinden doğan kayıplar, ekonomik geleceğin sarsılmasından doğan kayıplar maddi tazminatın konusunu oluşturmaktadır. Tazminatların nasıl hesaplanacağı Kanunda şu şekilde tespit edilmiştir:

 • Değer kaybı tazminatı, aracın; piyasa değeri, kullanılmışlık düzeyi, hasara uğrayan parçaları ile hasar tutarı dikkate alınarak,
 • Destekten yoksun kalma tazminatı, ulusal doğum ve ölüm istatistikleri kullanılarak hazırlanan hayat tablosu ve zorunlu mali sorumluluk sigortası genel şartlarında yüzde 2’yi geçmemek üzere belirlenen iskonto oranı esas alınarak hayat anüiteleri ile genel kabul görmüş aktüerya kurallarına uygun olarak,
 • Sürekli sakatlık tazminatı, ulusal doğum ve ölüm istatistikleri kullanılarak hazırlanan hayat tablosu, zorunlu mali sorumluluk sigortası genel şartlarında yüzde 2’yi geçmemek üzere belirlenen iskonto oranı ve sürekli sakatlık oranı esas alınarak hayat anüiteleri ile genel kabul görmüş aktüerya kurallarına uygun olarak,

hesaplanır. Bunların yanında ölüm halinde ölenin yakınları, yaralanmalarda ise yaralanan kişiler manevi tazminat talep edebilirler. Hâkim, bir kimsenin bedensel bütünlüğünün zedelenmesi durumunda, olayın özelliklerini göz önünde tutarak, zarar görene uygun bir miktar paranın manevi tazminat olarak ödenmesine karar verebilir. Ağır bedensel zarar veya ölüm halinde, zarar görenin veya ölenin yakınlarına da manevi tazminat olarak uygun bir miktar paranın ödenmesine karar verilebilir.

Ölümlü Trafik Kazası Tazminat Davasında Hangi Zararlar İstenebilir?

Trafik kazası nedeniyle; yaralanma veya sakat kalma (maluliyet) halinde, kısa süreli veya ömür boyu kişilerin çalışamaması ya da çalışamayacak olmalarına bağlı zararlar doğmaktadır. Yine bu süreçteki tedavi masrafları da diğer zararlar doğmaktadır. Fiili olarak bir işte çalışamamaktan veya iş gücü kaybına uğramaktan veya ekonomik geleceğin sarsılmasından ve kazanç kaybından kaynaklanan zarar ile tedavi giderleri maddi tazminat olarak talep edilebilmektedir. Trafik kazası avukatı aşağıdaki tazminatları talep edebilir.

Ölümlü trafik kazası tazminat davası, maddi ve manevi tazminat davasının bir türüdür. Ölümlü trafik kazaları nedeniyle açılan tazminat davalarında tazminat sorumlularından aşağıdaki zararlar talep edilebilir (BK 53.madde):

 • Manevi Tazminat: Ölenin yakınları (anne, baba, eş, çocuklar, kardeşler, nişanlı) ölüm neticesinde duydukları elem, acı ve ızdırap duyguları nedeniyle manevi tazminat talep edebilirler.
 • Destekten Yoksun Kalma Tazminatı: Trafik kazasında ölen kişinin anne, baba, eş, çocuklar, nişanlı veya destek verdiği herhangi bir kişi kaza nedeniyle destekten yoksun kalma tazminatı talep edebilirler. Destekten yoksun kalma tazminatı, ölenin hayat boyu desteğinden mahrum kalan kişilerin açtığı bir maddi tazminat davası türüdür.
 • Cenaze ve defin gideri
 • Ölüm öncesi tedavi giderleri
 • Aracın uğradığı maddi zarar

Yaralamalı Trafik Kazası Tazminat Davasında Hangi Zararlar İstenebilir?

Yaralamalı trafik kazası tazminat davası, maddi ve manevi tazminat davasının bir türüdür. Öncelikle yaralanan kişinin yakınları hiçbir şekilde maddi tazminat talebinde bulunamazlar. Ancak, yaralanan kişi ağır bedensel bir yaralanma veya uzuv kaybına maruz kalmışsa; yaralanan kişinin yakınları manevi tazminat talebinde bulunabilirler.

Yaralanmalı trafik kazası tazminat davalarında tazminat sorumlularından aşağıdaki zararlar talep edilebilir (BK md.54):

 • Manevi Tazminat: Yaralanan kişinin bizzat kendisinin manevi tazminat isteyebilir. Yaralanan kişinin yakınları ise ancak ağır bedensel bir yaralanma veya uzuv kaybı söz konusu ise manevi tazminat isteyebilirler. Aksi takdirde, yaralının yakınları manevi tazminat talep edemezler.
 • Tedavi, sağlık ve hastane masrafları
 • Kazanç kaybı
 • Ekonomik geleceğin sarsılmasından doğan kayıplar.
 • Sürekli iş göremezlik tazminatı
 • Geçici iş göremezlik tazminatı
 • Aracın uğradığı maddi zarar

Trafik Kazalarında Manevi Tazminat Nasıl Belirlenir?

Trafik kazalarında ölüm halinde ölenin yakınları, yaralanmalarda ise yaralanan kişiler manevi tazminat talep edebilirler. Hâkim, bir kimsenin bedensel bütünlüğünün zedelenmesi durumunda, olayın özelliklerini göz önünde tutarak, zarar görene uygun bir miktar paranın manevi tazminat olarak ödenmesine karar verebilir. Ağır bedensel zarar veya ölüm hâlinde, zarar görenin veya ölenin yakınlarına da manevi tazminat olarak uygun bir miktar paranın ödenmesine karar verilebilir.

Trafik kazası nedeniyle tazminat davası manevi tazminatın amacı zarara uğrayanda bir huzur duygusu yaratmaktır. Manevi tazminat, davacı için zenginleşme aracı olamaz. Mahkeme manevi tazminat ile ilgili hüküm kurarken olay sebebiyle duyulan acı ve elemin kısmen de olsa giderilmesini amaçlamalıdır. Mahkeme manevi tazminatı belirlerken şu hususları dikkate alır:

 • Tarafların sosyal ve ekonomik durumu,
 • Olayın meydan geliş şekli,
 • Tarafların kusur durumu

Uygulamada, mahkemelerce manevi tazminat miktarı tespit edilirken daha çok davacının mağdur edildiği görülmektedir. Yerel mahkemelerin trafik kazaları nedeniyle manevi tazminat davalarında güncel emsal Yargıtay kararları ışığında karar vermesi gerekir. https://karararama.yargitay.gov.tr/

Araçtaki Zarardan Kaynaklı Maddi Tazminat Talepleri

Trafik kazası sonucunda araçta meydana gelen her türlü zararın ilgililerden tazminine yönelik talepler bu kapsamda değerlendirilir. Bu kapsamında;

 • Araç değer kaybı
 • Araç hasar bedeli
 • Araç hasar bedeli farkı
 • Araç tamamen pert olmuşsa araç değeri talep edilebilir.

Hasar bedeli; kazalı araçta oluşan teknik nitelikteki zararın giderilmesi ile onarım giderlerine ilişkin bedeldir. Bu anlamda, aracın kullanıma hazır eski haline giderilmesi için yapılan tamir ve parça değişimi giderlerini kapsamaktadır.

Araçta onarımın mümkün olması durumunda hasara uğrayan parçanın eşdeğer parça ile değiştirilmesi, eşdeğer parçanın mevcut olmaması halinde ise yenisi (orijinali) ile değiştirilmesi gerekmektedir. Buna karşılık, uygulamada özellikle Trafik sigortalarında onarımı mümkün olmayan parçaların “eşdeğer” veya “orijinal” parça yerine, mevzuata aykırı olarak aynı kalitede olmayan “yan sanayi” olarak tabir edilen parçalarla değiştirilebildiği görülmektedir. Bu durumda sigorta şirketinden “hasar farkı bedeli” talep edilebileceği gibi “uygun parçanın takılması” da talep edilebilir.

Tazminat Ödenmeyecek Durumlar ve Tazminatta İndirim

Kanun bazı durumlarda trafik kazası sonucu meydana gelen zararlardan işletenin sorumlu olmayacağını hükme bağlamıştır. Bu durumda tazminat ödenmesi de söz konusu olmayacaktır. Sorumluluktan ve tazminattan kurtulmak için şu şartların gerçekleştiğinin işleten tarafından ispatlanması gerekmektedir:

 • İşletenin veya eylemlerinden sorumlu tutulduğu kişilerin kusuru bulunmamalıdır.
 • Araçtaki bir bozukluk kazayı etkilemiş olmamalıdır.
 • Kaza bir mücbir sebepten veya zarar görenin veya bir üçüncü kişinin ağır kusurundan ileri gelmiş olmalıdır.

Tazminat ödenmesi gerekse bile kazanın meydana gelmesinde zarar görenin kusurunun bulunduğu ispatlanırsa hakim, durum ve şartlara göre tazminat miktarını indirebilir.

Trafik Kazası Avukatı Ankara

Avukatlık ve hukuk büroları ile trafik kazası tazminatlarına bakan diğer kişi ve aracı kurumlar arasında çok büyük farklar bulunmaktadır. Bu fark bilhassa hukuki olarak hak kayıplarına yol açmaması yönünden önem taşımaktadır. Zira birçok sigorta, sigortacılık kavramı hasar, tazminat, trafik kazası, poliçe ve halk arasındaki yaygın kullanılan kelimeler; kan parası, sigorta parası, diyet, ceza parası, karayollarına dava gibi bir çok kavramın ancak hukuk dilindeki anlamlarının olması halinde bir ifade bulacağı açıktır. Trafik kazası davalarında uzman olmayan kişiler:

 • Yargıtay’ın hesaplama ölçütlerini bilmeden yapılan hesaplamalar uydurma miktarlar üzerinden yapılır ve yanlıştır.
 • Tazminat hesaplamayı bilmeyen kişiler sigorta şirketlerinin kendilerine teklif ettiği ödemeyi kabul ederler.
 • Sigorta şirketlerinin kendi çıkarları doğrultusunda yaptıkları hatır taşıması, kusura ortak katılım vs. indirimleri sorgulamadan kabul ederler.
 • Trafik kazası tazminat davasında çıkan tazminat miktarı ile mahkeme dışı ödeme arasında genellikle 2 katı fark olur.
 • Tahsil edilen miktarı size yanlış aktararak mağdur olmanıza neden olurlar.
 • Sorumluluktan kurtulma ya da tazminatın indirilebilmesi mümkün iken bu imkânlardan yararlanılamayabilir.

Sigorta şirketlerine ya da size karşı açılacak trafik kazası tazminat davası bakımından hak kayıplarına uğranılmaması için vatandaşlarımızın her zaman trafik kazası avukatından hukuki destek almalarında büyük fayda bulunmaktadır. Zira uygulamada hukuki bilgiye sahip olmayan birçok kişinin vatandaşlarımızın zor durumundan yararlandıkları ve yetersiz ve yanlış bilgiye sahip bu kişiler tarafından mağdur edildikleri görülmektedir. Bu nedenle vatandaşlarımızın bu konuda uyanık olmaları gerekmektedir. Çünkü nasıl ki gerçekte doktor olmayan bir kişi tarafından muayene edilmek istemezseniz hukuku bilmeyen ya da yanlış bilen kişilerin haklarınızı korumasını da kesinlikle istemeyeceksinizdir. Bu nedenle trafik kazası sonucu yaşadığınız mağduriyeti size karşı bir sorumluluğu bulunan ve mesleki olarak hukuki süreci yürütebilecek donanıma sahip olan kişiler aracılığıyla çözülmesinde büyük fayda bulunmaktadır.

Kadim Hukuk ve Danışmanlık –  Trafik Kazası Avukatı olarak Ankara merkezli tüm Türkiye’de faaliyet göstermekteyiz.

Yorum Gönderin

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

X
kadim hukuk ve danışmanlık