Taşınmaz Haciz Talebi Örneği

Taşınmaz Haciz Talebi Örneği

tasinmaz haciz talebi ornegi

Taşınmaz haciz talebi icra dairesine yapılır. Haciz yapılabilmesi için alacaklının mutlaka haciz talebinde bulunmuş olması gerekmektedir. Alacaklı haciz talebinde bulunmadan icra dairesi borçlunun malını kendiliğinden haczedemez. Alacaklının haciz talebinde bulunabilmesi için ise takibin kesinleşmiş olması gerekir. Takip kesinleşmeden haciz talep edilmesi mümkün değildir. Haciz taleplerinin hepsi icra müdürlüğünden talep edilir.

Takibin kesinleşmesi iki türlü gerçekleşmektedir. 7 gün içinde borçlunun itiraz etmemesi ilk yol iken borçlunun borcu ödemesi ya da itiraz ettikten sonra itirazın iptali ile ya da itirazın kaldırılması ise diğer yoldur. İtirazın iptali davası 1 yıl içerisinde genel mahkemede açılabilir, itirazın kaldırılması talebinin ise 6 ay içerisinde İcra İflas Kanunu m.68/a’da adı geçen belgeler ile birlikte icra dairesine verilmesi gerekmektedir.

Eğer borçlu ödeme emrini aldıktan sonra itiraz ederse, alacaklı itirazın iptali davasını açtığı andan itibaren ya da itirazın kaldırılmasını talep ettiği andan itibaren süre kesilir, itirazın iptali davası ya da itirazın kaldırılması talebi sonucunda başarılı olduğu andan itibaren süre kaldığı yerden tekrar işlemeye devam eder. Haciz, borçlunun borcuna yetecek kadar malvarlığına icra dairesince yani devletin yetkili kılmış olduğu kurum aracılığıyla el konulması işlemidir.

Taşınmaz Haciz Talebi Örneği

GAZİANTEP … İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE

Dosya No: 2019 / … E.

Alacaklı: Ali TECİMERLİ

Vekili: Av. Umur YILDIRIM

Borçlu: Osman ARDUÇ

Borç Miktarı: 1.257.987,98 TL (Masraf ve Faizler hariç)

Konu: Borçlu Osman Arduç adına kayıtlı bilgisi verilecek/ sorgulanacak gayrimenkul üzerine haciz yapılması talebimizi havi dilekçemizdir.

Borçlu adına kayıtlı gayrimenkuller varsa bunların kaydına haciz konulması için Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi – TAKBİS ‘ ten sorgulanmasını ve tespit edilenlerin kayden haczini alacaklı adına vekaleten talep ederiz.

               Alacaklı Vekili

           Av. Umur YILDIRIM


T.C.

ANKARA

…. İCRA DAİRESİ’NE

DOSYA NO : …. Esas

TALEP EVRAKI

İşlem Yapılacak Taraf Adı: …, T.C. kimlik numarası, … oğlu/kızı, …/…/… doğum tarihli;

  1. Ankara ilindeki, Çankaya ilçesindeki, … mahalle/köyündeki, … numaralı adadaki, … numaralı parsele haciz konulmasını,
  2. Ankara ilindeki, Çankaya ilçesindeki, … mahalle/köyündeki, … numaralı adadaki, … numaralı parsele haciz konulmasını,
  3. Ankara ilindeki, Çankaya ilçesindeki, … mahalle/köyündeki, … numaralı adadaki, … numaralı parsele haciz konulmasını, talep ederim.

Talep : …/…/…

               Av. UMUR YILDIRIM

                        e-imzalıdır


tasinmaz haciz talebi dilekce ornegi
tasinmaz haciz talebi

Taşınmaz Haczi Süreci

TAKBİS ya da takyidat sorgulama talebi herhangi bir gayrimenkul üzerinde yer alan ve üçüncü kişiler yararına bu mülk üzerinde herhangi bir sınırlama olup olmadığına dair bildirim içeren bir belgedir. Kesinleşen bir icra takibi sonrasında İcra Müdürlüğüne borcun tahsil edilebilmesi amacıyla TAKBİS sorgusu yapıldıktan sonra alacaklı tarafından taşınmaz haczi talebinde bulunulmalıdır. İcra dairesinden taşınmaz haczi talep edildikten sonra icra memuru söz konusu taşınmazın haczedilmesi için ilgili tapu müdürlüğüne müzekkere yazar, taşınmazın haczedildiğini, haczin ne miktar alacak için konulduğunu ve alacaklının adı ile adresini tapu sicil müdürlüğüne bildirir  ve taşınmazın tapu kaydına haciz şerhi işlenir.

Yargıtay’a göre, taşınmazın usulüne uygun olarak haczedildiğinin kabulü için alacaklının taşınmaz haczi talebinden sonra icra müdürlüğünce haciz kararı verilmesi yeterlidir. Taşınmaz haczinin geçerliliği ve tamamlanmış sayılması için tapu siciline şerh verilmesi zorunlu olmayıp haczin tapuya işlenmesi bildirici nitelik taşır. Taşınmaz haczinin üçüncü kişilere karşı ileri sürülebilmesi haczin tapu siciline işlenmesine bağlıdır.

Taşınmaz haciz talebinin içeriği ev, yazlık gibi taşınmazları kapsamaktadır. Taşınmaz haciz tarihinde, taşınmazın borçlu adına kayıtlı olması gerekir. Haciz tarihinde taşınmaz, üçüncü bir kişi adına kayıtlı ise haczedilmesi mümkün değildir. Başka bir deyişle tapu sicilinde üçüncü kişi adına kayıtlı bulunan taşınmazın haczedilmesi halinde üçüncü kişi süresiz şikayet yoluna başvurarak haczin kaldırılmasını isteyebilir. Yargıtay’a göre de icra memurunun haciz işlemini tesis ettiği tarihte taşınmazın borçlu adına kayıtlı olması zorunludur.

Taşınmaz haczi işleminin tamamlanması ile borçlunun tasarruf yetkisi kısıtlanır. Ancak bu kısıtlama tasarruf işlemlerinin kesin hükümsüzlüğü sonucunu doğurmaz. Bu kısıtlamaya karşın borçlu hacze konu taşınmaz mal üzerinde tasarruf işlemleri yapabilir. Taşınmaz haczinin tapu siciline işlenmesi hali sicilin kapanması sonucunu doğurmasa da hacizden sonra taşınmaz üzerinde hak elde edecek üçüncü kişiler açısından taşınmaz malın paraya çevrilmesine katlanma zorunluluğu doğar.

Taşınmaza haciz konulmasından sonra satış talebinde bulunma süresi; taşınırlar ve taşınmazlar için 6 ay ve 1 yıllık sürelere tabi iken, İİK’nın 106. maddesinde 30.11.2021 tarihinde yapılan değişiklik ile hacizden sonra satış talep etme süreleri nevi fark etmeksizin tüm haczedilen mallar için 1 yıl olarak düzenlenmiştir. Alacaklı haciz işleminden sonra 1 yıl içinde taşınmaz malın satışını talep etmelidir. Satış için dosyaya satış avansı yatırılır ve taşınmazın kıymet takdiri yapılır. Satış talebinden sonra satış işlemleri gayrimenkul icra dairelerinde takip edilir. Aşağıda örneği verilen taşınmaz haciz talebinizi kendi adınıza düzenleyerek icra dairesine verebilirsiniz. Kadim Hukuk ve Danışmanlık olarak icra takip sürecinizi titizlikle yürüteceğimizden şüpheniz olmasın.

X
kadim hukuk ve danışmanlık