7068 sayılı genel kolluk disiplin kanunu

23 Eylül 2019
Genel Kolluk Personeli Ceza Soruşturması Usul Ve Esasları

Genel Kolluk Personeli Ceza Soruşturması Usul Ve Esasları

Anayasanın 129.maddesinin son fıkrasında, memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında işledikleri iddia edilen suçlardan ötürü ceza kovuşturması açılmasının, kanunla belirlenen istisnalar dışında, kanunun gösterdiği idari merciin iznine bağlı olduğu belirtildiğinden, 4483 sayılı kanun Anayasanın bu hükmüne paralel olarak, bir memurun ya da diğer kamu görevlisinin görev sebebiyle işlediği iddia edilen suçlardan dolayı yargılanabilmesi için 3.maddede sayılan mercilerin iznini aramıştır.