Sigorta Şirketine Başvuru Süreci

Sigorta Şirketine Başvuru Süreci

sigorta sirketine basvuru

Sigorta şirketine başvuru süreci trafik kazalarında oldukça önemlidir. Sigorta şirketine başvuru yapılmadan sigorta tahkime veya dava yoluna gidilmesi mümkün değildir. Sigorta şirketine başvuru yasal bir zorunluluktur. Kaza sonrası meydana gelen zararlar sigorta şirketinin sorumluluğundadır. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu uyarınca trafik kazaları nedeniyle meydana gelen maddi ve bedeni zararların karşılanması için zarar görenler dava açmadan önce trafik sigortasına başvurmak zorundadır. İki taraflı trafik kazalarında karşı tarafın trafik sigortasına başvuru yapıldıktan sonra sigorta şirketi tarafından on beş gün içerisinde cevap verilmediğinde veya başvurucunun taleplerinin kısmen karşılanması halinde dava açılabilir ya da sigorta tahkim komisyonuna başvuru yapılabilir.

Sigorta şirketine başvuru dava şartı olup sigorta şirketine başvuru yapılmadan dava açılması halinde mahkeme davanın dava şartı yokluğu nedeniyle usulden reddine karar verecektir. Sigorta şirketine başvuru esnasında zarar görenin maddi mi yoksa bedensel bir zarar mı gördüğüne göre başvuruda gerekli olan evraklar değişkenlik göstermektedir. Bu makalemizde sizlere ölüm, yaralanma ve maddi hasarlı trafik kazalarında,  sigorta şirketine başvuru nasıl yapılır,  sigorta şirketlerine başvuru zorunluluğu var mıdır,  sigorta şirketine hangi evraklarla başvuru yapmalıyım, kazadan dolayı doğan zararlarım için sigorta şirketine başvuru süresi ve zamanaşımı ne kadar,  sigorta şirketine başvuruda gerekli evraklar nelerdir ile sigorta şirketine başvuru sürecinde zamanaşımı açıklanacaktır. Fakat trafik kazaları karmaşık bir hukuk dalı olduğundan alanında uzman sigorta avukatı gözetiminde bu sürecin ilerletilmesinde fayda vardır.

sigorta sirketine basvuru sureci
sigorta sirketine basvuru sureci

Sigorta Şirketine Başvuru Nasıl Yapılır?

Sigorta şirketine başvuru, trafik kazası nedeniyle bedensel veya maddi zarara uğrayan kişilerin, zararlarının tazminini talep ettikleri ve gerekli evraklar ile sigorta şirketine yaptığı başvurudur. Sigorta şirketine başvuru ile meydana gelen kazanın ihbarı sağlanır. Sigorta şirketine; maddi tazminat talebine ilişkin dilekçe ve kazada meydana gelen maddi veya bedensel hasara göre gerekli evraklar ile noter, iadeli posta mektubu veya mail yoluyla başvuru iletilir. Trafik sigortasına başvuru yapacak kazazededen bazı bilgi ve belgeler talep edilmektedir. Talep edilen bilgi ve belgeler sigorta şirketlerine göre değişse de genel olarak;

 • Polis raporu da denilen kaza tespit tutanağı,
 • Kazaya ilişkin görüntüle,
 • Maluliyet oranının belirlenerek yer aldığı sağlık evrakı,
 • Adli Form, Hastane Belgeleri, Epikriz Raporları,
 • Bilirkişi Raporları,
 • Hak Sahibinin Kimlik Fotokopisi,
 • Talebi Yapanın İBAN Bilgileri,
 • Tanık İfadeleri,
 • Birden fazla araç varsa karşı aracın sigorta bilgileri vb.

Trafik sigortasına başvuru yapacak kişinin ayrıca kazaya ilişkin detaylı bir dilekçe yazması da gerekmektedir. Dilekçe üzerinde taraf bilgileri, kazanın tarihi ve nasıl gerçekleştiği de yer almalıdır. Kazazede veya yakınlarının bilgileri avukata göre daha düşük oranda olmasından dolayı alanında uzman bir avukattan hukuki desteği almalıdır. Bu dönemde uzman bir trafik kazası avukatı ya da sigorta avukatı ile çalışılmalıdır.

Sigorta şirketine noter, iadeli taahhütlü posta veya mail yoluyla başvurudan sonra sigorta şirketinin on beş gün içerisinde cevap vermesi gerekir. Sigorta şirketinin bu süre içerisinde cevap vermemesi veya talebi kısmen kabul etmesi halinde zarar gören, dava açabilir veya Sigorta Tahkim Komisyonuna başvurabilir.

Sigorta Şirketine Başvuru Zorunluluğu

Trafik kazası sonrası maddi veya bedensel bir zarara uğradığı için kazaya kusuruyla sebebiyet veren karşı tarafın sigorta şirketine başvuruda bulunarak tazminat talebinde bulunacak olan kimselerin, dava açmadan evvel veya sigorta tahkim komisyonuna başvurmadan evvel ilgili sigorta şirketine yazılı olarak başvuruda bulunması Sigortacılık Kanunu madde 30/13 fıkrası ve Karayolları Trafik Kanunu madde 97/1 gereği ve Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları gereği zorunludur. Sigorta şirketine başvuru zorunluluğu KTK’nın 97. Maddesinde düzenlenmiştir. Madde metnine göre; “Zarar görenin, zorunlu mali sorumluluk sigortasında öngörülen sınırlar içinde dava yoluna gitmeden önce ilgili sigorta kuruluşuna yazılı başvuruda bulunması gerekir. Sigorta kuruluşunun başvuru tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde başvuruyu yazılı olarak cevaplamaması veya verilen cevabın talebi karşılamadığına ilişkin uyuşmazlık olması hâlinde, zarar gören dava açabilir veya 5684 sayılı Kanun çerçevesinde tahkime başvurabilir.”

zorunlu mali sorumluluk sigortasında belirlenen sınırlar dahilinde dava açmadan önce sigorta şirketine yazılı başvuruda bulunulması zorunludur. Sigorta şirketinin başvuruya, başvuru tarihinden itibaren on beş gün içerisinde yazılı olarak cevap vermemesi veya cevapta talebin tam karşılanmadığı durumlarda zarar gören, dava açabilecektir veya Sigorta Tahkim Komisyonu’na başvurabilecektir. Sigortacılık Kanunu’nun 30.maddesinde de Sigorta Tahkim Komisyonu’na başvru için sigorta şirketine başvuran ve süresi içerisinde talebine kısmen veya tamamen cevap verilmeyen zarar görenin bu belgelendirmesi gerektiği düzenlenmiştir. Sigorta şirketinin, zarar görenin başvurusuna başvuru tarihinden itibaren on beş iş günü içerisinde başvuruya cevap vermemesi Komisyona başvuru için yeterlidir.

sigorta sirketine basvuru evraklari
sigorta sirketine basvuru evraklari

Sigorta Şirketine Başvuru Usulü ve Gerekli Evraklar

Sigorta şirketine başvuru sürecinde gerekli olan evraklar, kazanın durumuna ve meydana gelen olay sonucunda oluşan zararın türüne göre değişkenlik göstermektedir. Sigortaya başvuruda öncelikle kazaya ilişkin tutulan kaza tespit tutanağında yer almayan ve eksper raporlarında yer almayan durumların belirtilmesi, zorunlu mali sorumluluk sigortası kapsamına giren zararların sigorta şirketinden istenmesi gerekir. Bu itibarla kazadan meydana gelen zarara göre gerekli olan evraklar şunlardır;

Bedensel Zararın Meydana Geldiği Trafik Kazalarında Sigorta Şirketine Başvuruda Gerekli Evraklar

 • Yaralamalı Trafik Kazası Sigorta Şirketine Başvuru İçin Gerekli Evraklar:
  1. Kaza tespit tutanağı ve trafik kazası bilirkişi raporu,
  2. Hastane raporu (taburcu edildiğine dair) veya epikriz raporu, tedavi masraflarına ilişkin faturalar,
  3. Kazaya ilişkin hasar fotoğraflar,
  4. Trafik kazasına karışan diğer araçlara ait araç ruhsat ve sigorta poliçe örneği,
  5. Başvuru sahibinin nüfus cüzdanı örneği,
  6. Başvuru sahibi Tüzel kişi ise imza sirküsü ve yetkilinin nüfus cüzdanı örneği,
  7. Başvuru sahibinin banka hesap bilgileri
  8. Taleplerini içeren ve kazanın anlatıldığı başvuru dilekçesi,
 • Ölümlü Trafik Kazası Sigorta Şirketine Başvuru İçin Gerekli Evraklar:
  1. Kaza tespit tutanağı ve trafik kazası bilirkişi raporu,
  2. Trafik kazasına karışan diğer araçlara ait araç ruhsat ve sigorta poliçe örneği,
  3. Hastane raporu veya epikriz raporu, tedavi masraflarına ilişkin faturalar,
  4. Veraset ilamı veya mirasçılık belgesi,
  5. Ölüm sonrasına vefat edene ait vukuatlı nüfus kayıt örneği,
  6. Vefat edene ait son üç aylık ücret belgesi,
  7. Mirasçılara ait banka hesap bilgileri,
  8. Mirasçıların taleplerini içeren ve kazanın anlatıldığı başvuru dilekçesi,

Maddi Hasarın Meydana Geldiği Trafik Kazasında Sigorta Şirketine Başvuruda Gerekli Evraklar

  1. Maddi hasarlı trafik kazası tespit tutanağı örneği veya Tramer Kaza Tespit Tutanağı (KTT)
  2. Başvuru sahibine ait banka, şube ve hesap numarası bilgileri (IBAN)
  3. Sigortalının ehliyet fotokopisi,
  4. Zarar gören aracın ruhsat fotokopisi,
  5. Zarar görenin kimlik bilgileri/vergi levhası
  6. Kaza fotoğrafları,
  7. Poliçenin aslı (veya fotokopisi), poliçe prim makbuzu,
  8. Araç dışı maddi zararlar için hak sahipliğini belirten resmi belge,
  9. Alkol durumunu gösteren promil belgesi
  10. Kaza nedeniyle alınan ifade varsa ifade tutanakları veya görgü tespit tutanakları,

Araçtaki Maddi Hasar ile Değer Kaybı için Başvuru Yapılması Halinde

  1. Kaza Tespit Tutanağı, varsa ifade tutanakları veya görgü tespit tutanakları,
  2. Zarar gören araca ait ruhsat,
  3. Kaza fotoğrafları,
  4. Zarar görenin değer kaybını talep ettiğine dair beyanı,
  5. Ekspertiz raporu varsa ekspertiz raporu,
  6. Başvurucunun banka hesap bilgileri,

Zarara Uğrayan Araç Dışında Başka Malvarlığı ise;

Trafik kazası neticesinde zarara uğrayanın karşı tarafın aracı dışında malları olması halinde bu belgeler ile beraber zarar gören mallara ilişkin satın alındığına dair fatura gibi mülkiyeti gösteren belgeler sunulmalıdır.

Sigorta Şirketine Başvuru Süresi ve Zamanaşımı

Sigorta şirketine başvurudan sonra dava açılabilmesi veya Sigorta Tahkim Komisyonu’na başvurulabilmesi Sigorta Kanunu gereği sigorta şirketinin on beş iş günü ve KTK gereği on beş gün içerisinde cevap vermesi veya cevap vermemesi beklenmelidir. Nihayetinde, KTK’daki hüküm Sigorta Kanunundaki hükme göre özel ve sonraki tarihli bir kanun niteliğinde olduğu için trafik sigortalarında KTK hükmü esas alınmalı ve on beş gün beklenmelidir.

Sigorta sözleşmesinden doğan talepler, alacağın doğmasından tarihten iki yıllık zamanaşımına tabidir. Ancak trafik kazasına neden olan fiil aynı zamanda bir suç oluşturuyorsa uzamış zamanaşımı olarak adlandırılan ceza zamanaşımı uygulanır.  Ceza zamanaşımı suça göre değişkenlik göstermekle sekiz yıllık zamanaşımı söz konusudur.

Sigorta Tahkim Komisyonuna Başvuru Nasıl Yapılır?

Sigorta Tahkim Komisyonu, üye sigorta şirketleri ile sigorta ettiren veya sigortadan menfaat sağlayan kişiler arasında sigorta sözleşmesinden doğan uyuşmazlıkları, bağımsız sigorta hakemleri aracılığıyla adil, tarafsız ve hızlı bir şekilde çözmeyi amaçlamaktadır. Karayolları Trafik Kanunu’na göre; Sigorta Tahkim Komisyonu’na başvurabilmek için ilk olarak ilgili sigorta şirketine başvurulması gereklidir. Sigorta şirketinin başvuruya verdiği cevabın, talebi karşılamaması veya sigorta şirketinden on beş iş günü (trafik sigortasında on beş gün) içinde yazılı bir cevap verilmediyse, sigorta şirketine başvurulduğuna dair evrakla Komisyona başvurulabilir. Komisyon’a başvuru posta, şahsen veya Sigorta Tahkim Komisyonu’nun internet adresi üzerinden yapılabilir.

Komisyon’a başvuruların başvuru formu doldurularak yapılması zorunludur. Başvuru formlarının ıslak imzalı olması gerekir. Ayrıca mahkemeye, HMK uyarınca tahkime veya Tüketici Hakem Heyetine intikal etmiş uyuşmazlıklar hakkındaki başvurular Komisyon tarafından değerlendirilmez.  Sigorta Tahkim Komisyonu’na yapılan başvurunun olumlu sonuçlanması halinde bahsi geçen sigorta şirketi zararı ödeyecektir.

Yorum Gönderin

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

X
kadim hukuk ve danışmanlık