Memur Hukuku

Sağlık Sebebiyle PMYO’dan İlişiğin Kesilmesi

POMEM sağlık emsal kararlar

Polis Okulundan, (Pmyo) Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği uyarınca sağlık şartlarına uymadığı gerekçesiyle İdare Mahkemesine açtığımız iptal davasında 13 günde idarenin savunması alınmaksızın yürütme durdurma kararı verildi ve polis okulu öğrencisi tekrardan okula geri döndü. Sağlık sebebiyle PMYO’dan ilişiğin kesilmesi durumunda 60 gün dava açma süreniz vardır.

Sağlık sebebiyle PMYO’dan ilişiğin kesilmesi durumunda idari dava açılmalıdır.

Yürütme durdurma kararı iki şartın birlikte gerçekleşmesi durumunda iptal davasında  hükmedilen ihtiyati tedbir kararıdır. Yürütme durdurma kararı verilebilmesi için telafisi güç veya imkansız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi gereklidir. Yürütme durdurma kararı normal şartlarda idarenin savunması alındıktan sonra karar verilmekte olsa da istisnai bazı durumlarda idarenin savunması alınmaksızın ivedi şekilde verilebilir. Yasal dayanağı;

2577 Kanunun 27. maddesinin (2) nolu fıkrası şu şekildedir:

“2. Danıştay veya idari mahkemeler, idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda, davalı idarenin savunması alındıktan veya savunma süresi geçtikten sonra gerekçe göstererek yürütmenin durdurulmasına karar verebilirler. Uygulanmakla etkisi tükenecek olan idari işlemlerin yürütülmesi, savunma alındıktan sonra yeniden karar verilmek üzere, idarenin savunması alınmaksızın da durdurulabilir. “Ancak, kamu görevlileri hakkında tesis edilen atama, naklen atama, görev ve unvan değişikliği, geçici veya sürekli görevlendirmelere ilişkin idari işlemler, uygulanmakla etkisi tükenecek olan idari işlemlerden sayılmaz.” Yürütmenin durdurulması kararlarında idari işlemin hangi gerekçelerle hukuka açıkça aykırı olduğu ve işlemin uygulanması halinde doğacak telafisi güç veya imkansız zararların neler olduğunun belirtilmesi zorunludur. Sadece ilgili kanun hükmünün iptali istemiyle Anayasa Mahkemesine başvurulduğu gerekçesiyle yürütmenin durdurulması kararı verilemez.”

Sağlık sebebiyle PMYO’dan ilişiğin kesilmesi durumunda 60 gün içinde yürütme durdurma istemli iptal davası açılmalıdır.

               T.C.

            ANKARA

10. İDARE MAHKEMESİ

ESAS NO      : 2018/16..

YÜRÜTMENİN DURDURULMASINI

İSTEYEN (DAVACI)                        : …..

VEKİLİ                                            : Av. Umur Yıldırım

                                                         Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Blvr. Mahall Ankara Divan Residence D2 Blok No:274/9 İç Kapı:35 06520                                                                 Çankaya/ANKARA

KARŞI TARAF (DAVALI)               : Emniyet Genel Müdürlüğü / ANKARA

İSTEMİN ÖZETİ                       : İzmir Rüştü Ünsal Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğünde öğrenci olan davacı tarafından; sağlık yönünden giriş şartlarını haiz olmadığının anlaşılması nedeniyle Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğünden ilişiğinin kesilmesine ilişkin 4.6.2018 tarih ve 18155.. sayılı Polis Akademisi Başkanlığı işleminin hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek iptali ile yürütmesinin durdurulması istenilmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Ankara Nöbetçi İdare Mahkemesi’nce işin gereği görüşüldü.

Öğrenci olan davacının Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğünden ilişiğinin kesilmesine ilişkin olan dava konusu işlemin, uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceği ve uygulanmakla etkisi tükenebilecek nitelikte bulunması nedeniyle, davalı idarenin savunması alınıp ya da savunma süresi geçip yeni bir karar verilinceye kadar dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına, 2577 sayılı Kanunun 16. maddesinin 5. fıkrası uyarınca dava konusu işleme ilişkin tüm bilgi ve belgeleri içeren işlem dosyasının aslı veya onaylı bir örneğinin idarenin savunması ile birlikte Mahkeme Başkanlığına gönderilmesi gerektiğinin davalı idareye duyurulmasına, savunma verilebilmesi için davalı idareye (15) gün süre tanınmasına, 9/8/2018 tarihinde oybirliğiyle  karar verildi.

kadim-law-consultancy-office-09-04-2018-656

Başa dön tuşu