0 (312) 911 9553
·
info@kadimhukuk.com.tr
·
Pzt-Cuma 09:00-18:00
Danışmanlık

Sağlık Kurulu Raporuna İtiraz (Heyet Raporuna İtiraz)

11saglik kurulu raporuna itiraz

Sağlık kurulu raporuna itiraz etmek mümkündür. Sağlık kurulu raporu farklı dallarda uzman doktorların bir araya gelerek muayene ettikleri kişinin genel sağlık durumunu belirtir şekilde hazırladıkları rapora verilen addır. Sağlık kurulu raporuna heyet raporu da denilebilir. Heyet raporu kişilerin belirli hakları veya hizmetleri kullanabilmesi için alınması gerekli olan bir belgedir. Kişinin kronik hastalıkları, geçirmiş olduğu operasyonlar, ciddi yaralanmalar, zihinsel sağlıkla ilgili durumlar, engellilik durumları gibi hususlar sağlık kurulu raporu ile belirtilir. Heyet raporu sağlık sorunları nedeniyle işten çıkmak isteyen işçiden, emekli olmak isteyen görevliden, engellilik durumunu belirlenmesi ile bazı haklara ulaşmak isteyen kişilerden, bazı mesleklere giriş yapmak isteyen kişilerden ve daha birçok hizmetin kullanılması için gerekli duyulan hallerde talep edilir. Sağlık raporlarına;

 • Raporu alan kişi,
 • Raporu alan kişinin velisi veya vasisi,
 • Raporu isteyen kurum tarafından itiraz edilebilir.

Sağlık Kurulu Raporlarına itirazlar raporun kişiye teslimi ya da tebliğinden itibaren 30 (otuz) gün içinde yapılabilir. Bu sürenin geçmesinden sonra yapılan itirazlar kabul edilmez. T S K kapsamın da personel ve öğrencilere düzenlenen raporlara tebliğ tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içinde, adaylara ilişkin verilen raporlara ise tebliğ tarihinden itibaren 3 (üç) iş günü içinde itiraz edilebilir. Gündelik yaşamda birçok durumda heyet raporuna ihtiyaç duyabiliriz. Adli süreçlerde veya sigorta taleplerinde heyet raporu talep edilebildiği gibi belirli sağlık hizmetlerine ihtiyaç duyanlardan da talep edilebilir. Ancak bazı durumlarda sağlık raporlarında hata yapılması nadir de olsa mümkün olur ve kişiler bu durum yüzünden mağduriyet yaşayabilirler. Kadim Hukuk Ve Danışmanlık olarak bu makalemizde sağlık kurulu raporuna itiraz usulü hakkında bilgilendirme yapacağız.

Sağlık Kurulu Raporu Hangi Durumlarda İstenir?

Bireylerin belirli haklara ve hizmetlere erişmelerini sağlamak adına heyet raporunun alınması istenebilir. Bu durumlara örnek olarak;

 • Engellilik raporu alınması için,
 • Sağlık sorunları nedeniyle işten ayrılmak için,
 • Emekli olmak için,
 • Belirli sağlık hizmetlerine veya desteklere erişim sağlamak için,
 • Özel eğitim hizmetlerine ihtiyaç duyan ve öğrenme güçlükleri yaşayan öğrenciler için,
 • Adli süreçler için,
 • Sigorta işlemleri için,
 • Memuriyete girebilmek için,
 • Trafik kazası sonrası yaşanan mağduriyetin ispatı için ve başka sebeplerden heyet raporu alınması gerekebilir.
heyet raporuna itiraz
heyet raporuna itiraz

Sağlık Kurulu Raporu Nasıl Alınır?

Heyet raporu bireylerin genel sağlık durumunu belirten belgedir. Bu belgenin alınması bazı kişiler için karmaşık olabilir. Genel olarak bakıldığında sağlık kurulu raporu için ilgili hastaneye başvurulması üzerine hastanede farklı branş doktorlarına muayene olunarak ve kan ve idrar gibi gereken tüm testlerin yapılması ve tüm branş doktorlarının görüşünün heyet tarafından görüşülerek kişinin sağlık durumunun özetlenmesi ve sonuç olarak heyet raporunun hazırlanarak kişiye verilmesi aşamalarıyla yapılır.

Heyet raporu almak için ilk gereken kişinin sağlık durumunu belgelendirmek için hekime başvurmasıdır. Heyet raporu veya bir diğer adıyla sağlık kurulu raporu üniversite hastanelerinin veya devlet hastanelerinin sağlık kurulları tarafından düzenlenir. Kişinin rapor almak üzere başvurması neticesinde kurulda bulunan farklı alanlarda uzman doktorlar tarafından her branşa göre farklı olarak muayene ve taramalar yapılacak ve her doktor ayrı ayrı kişinin sağlık durumu hakkındaki görüşünü belirtecektir.

Son aşamada ise tüm branş doktorlarının muayenesinin ve taramalarının tamamlanmasının akabinde sağlık kurulu heyeti toplanacak ve kişinin sağlık durumunu belirten heyet raporu hazırlayacaktır. Heyet tarafından düzenlenen rapor bireyler için önemli olup olumsuz olması durumunda hak kayıplarına sebep olabilecektir. Bu sebeple sağlık kurulu raporları düzenlenirken azami olarak dikkat edilmesi gerekir.

Sağlık Kurulu Raporuna İtiraz Edebilir Miyim?

Üniversite veya devlet hastanelerinin sağlık kurulları tarafından düzenlenen sağlık kurulu raporları bireylerin haklara sahip olması veya olamamasında etkili olup sonuçlarının doğruluğu önemlidir. Bu nedenle raporun doğruluğu hususunda şüpheye düşülmesi durumunda bireylerin hak kaybına uğramamaları için düzenlenen sağlık kurulu raporlarına itiraz edebilmek mümkündür. Sağlık kurulu raporlarına itiraz edebilecek kişiler;

 • Raporu alan kişi,
 • Raporu alan kişinin velisi,
 • Raporu alan kişinin vasisi,
 • Raporu isteyen kurum,
 • Rapor neticesinde ortaya çıkan hukuki durumdan etkilenen kişi /kurumlardır.

Sağlık Kurulu Raporuna Nasıl İtiraz Edebilirim?

Sağlık kurulu raporuna itiraz edebilecek kişiler bireyin kendisi, veli/vasisi veya raporu talep eden kurum olabilir.  İtiraz hakkı bulunanlar tarafından bir itiraz dilekçesi hazırlanmalı ve sağlık kurulu raporunun onaylı bir örneği eklenerek itiraza konu heyet raporunu düzenleyen kurulun bulunduğu ilin il sağlık müdürlüğüne başvurulmalıdır. İtiraz hakkı bulunan kişinin başvurusu üzerine iş sağlık müdürlüğü tarafından gerekirse il dışı hakem hastane görevlendirmesi yapılabilir.

İtiraz üzerine sağlık raporu alacak birey Sağlık Bakanlığı tarafından ilan edilen listede Sağlık Bakanlığı’na bağlı aynı veya bir üst derecedeki en yakın sağlık kuruluşuna yeni bir rapor alması adına gönderilir. İtiraz edilen rapor ile itiraz üzerine kişinin gönderildiği kurum tarafından düzenlenen yeni rapor aynı ise rapor kesinleşmiş olacaktır. İlk hastane raporu ile ikinci raporun çelişmesi halinde ise rapor alınacak kişi Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen Bölge Hakem Hastaneler Listesi’nde yer alan ilgili uzmanlık dallarının bulunduğu en yakın hastanelerden birine yönlendirilecektir.  Bölge hakem hastanenin sağlık kurulunca verilen karar kesin olup bu aşamadan sonra herhangi bir başvuru yolu bulunmamaktadır.

Sağlık Raporuna İtiraz İçin Süre Sınırı Var Mıdır?

Sağlık kurulu raporuna itiraz edebilmek için yasal olarak süre bulunmaktadır. Kişinin hak kaybına uğramaması bakımından itirazın süresi içerisinde yapılması önemlidir. Sağlık kurulu raporuna itiraz süresi raporun tebliğ edilmesinden itibaren 30 gündür. İtiraz 30 günlük süre içerisinde ilgili yer İl Sağlık Müdürlüğüne yapılmaktadır. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz.

Sağlık Kurulu Raporlarına itirazlar raporun kişiye teslimi ya da tebliğinden itibaren 30 (otuz) gün içinde yapılabilir. Bu sürenin geçmesinden sonra yapılan itirazlar kabul edilmez. T S K kapsamın da personel ve öğrencilere düzenlenen raporlara tebliğ tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içinde, adaylara ilişkin verilen raporlara ise tebliğ tarihinden itibaren 3 (üç) iş günü içinde itiraz edilebilir.

saglik kurulu raporuna itiraz suresi
saglik kurulu raporuna itiraz suresi

Sağlık Raporuna İtiraz Dilekçesinin İçeriği Nasıl Olmalıdır?

Genel olarak her sağlık kurulu raporu kişiye özgü olup kişinin sağlık durumunu belirtir niteliktedir. Bu sebeple her kişinin sağlık raporuna itiraz sebebi farklılık göstermekte olup, itiraz dilekçesi ile kişinin sağlık raporunun neden hatalı olduğunu düşündüğü ve bunu ispata yarar iddiaları belirtilmelidir. Bu bakımdan her itiraz dilekçesi kişiye özeldir. Sağlık kurulu raporunun olumsuz gelmesi ile kişiler hak kayıplarına uğrayabilir veya bazı hizmetlerden faydalanamayabilir. Bu nedenle kişiler yasal hakları olan itiraz etme haklarını kullanırlar.

Kişinin hak kaybına uğramaması adına itiraz dilekçesinin özenle yazılması gerekmektedir. Bu bakımdan alanında uzman avukatlardan destek alınması kişilerin yararına olacaktır. Genel olarak sağlık raporuna itiraz dilekçesinde bulunması gerekli bilgiler şu şekildedir;

 • İlgili il sağlık müdürlüğü belirtilmelidir.
 • Rapor tarihi ve rapor numarası yazılmalıdır.
 • İtiraz eden kişinin adı soyadı T.C. kimlik numarası belirtilmelidir.
 • İtiraz edene ulaşılabilecek bir adres yazılmalıdır.
 • İtirazın konusu belirtilmelidir.
 • İtiraz nedenleri açıkça belirtilmelidir.
 • Sonuç olarak yeni rapor alınması talebi belirtilmelidir.
 • Başvuran tarafından isim soyisim ve imza belirtilmelidir.
 • İtiraz edilen sağlık kurulu raporu ek olarak eklenmelidir.

Engellilik Sağlık Kurulu Raporuna Nasıl İtiraz Edebilirim?

Vatandaşlar devletin engellilere tanıdığı hakları ve fırsatları kullanabilmek adına engellilik raporu almayı isteyebilirler. Engellilik durumunun tespiti için de sağlık kurulu raporu alınması gerekmektedir. Engellilik hakkında düzenlenen sağlık kurulu raporu için, kişinin kendisi, vasisi, velisi veya raporu isteyen kurum tarafından itiraz edilebilir. İlgili kişi engellilik durumunu belirten sağlık kurulu raporunun onaylı bir sureti ile il sağlık müdürlüğüne başvurmalıdır.

İl sağlık müdürlüğünce, engelli sağlık kurulu raporu alacak kişi en yakın farklı bir engelli sağlık kurulu raporu vermeye yetkili hastaneye sevkedilir. İtiraz edilen engelli sağlık kurulu raporu ile itiraz üzerine verilen engelli sağlık kurulu raporundaki kararlar birbirini tutmakta ise engelli sağlık kurulu raporu kesinleşir. Engelli sağlık kurulu raporlarının farklı olması durumunda, kişinin ikamet ettiği yere en yakın bir hakem hastaneye, kişi yeniden muayene edilmesi ve engelli sağlık kurulu raporu tanzim edilmesi amacıyla yine il sağlık müdürlüğü kanalıyla gönderilir. Hakem hastanenin engelli sağlık kurulunca verilen kararı kesindir.

Pomem Sağlık Raporuna İtiraz Edebilir Miyim?

Polislik sağlık aşamalarında yapılan hatalar ve yanlış teşhislerden dolayı bir çok öğrencinin polis okulundan ilişiği kesilmektedir. Kişiler zorlu süreçlerden geçerek Pomem, Pmyo ve Paem’i kazanmış olsalar da sağlık aşamasını geçemedikleri takdir de elenmektedir. Polislik mesleğine kabul edilebilmek için geçilmesi gereken ön sağlık kontrolünden sonra okula geçici kayıt yapılması halinde bu sefer sağlık kurulu raporu alınması ve “polis öğrencisi olur” raporu almanız gereklidir. Bu raporu alamadığınız takdirde polis okulundan ilişiğiniz kesilecektir. Bu durumda da sağlık kurulu raporuna itiraz etmelisiniz.

Polis Amirleri Eğitimi Merkezi (PAEM), Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) ve Polis Meslek Yüksekokulları (PMYO) yönetmeliklerinde sağlık kurulu raporu olumsuz olan adaylar 60 gün içinde idare mahkemesine yürütme durdurma istemli iptal davası açmalıdır. Bu husus için başvuru yollarını anlattığımız Pomem Sağlık Davaları makalemize göz atabilirsiniz.

Sağlık Kurulu Raporuna İtiraz Dilekçe Örneği

 …İLİ SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

İtiraz Edilen Rapor No:

İtiraz Edilen Rapor Tarihi:

İtiraz Eden: Ad –Soyad (T.C. Kimlik Numarası) – Adres Bilgileri

İtiraz Konusu: …….tarihli ………sayılı …….Hastanesince düzenlenen sağlık kurulu raporuna itirazımdır.

Açıklamalar: Bu kısımda sağlık raporunun düzenlenmesinde yapılan hatalar ve başvuru nedenleri açıkça ve anlaşılır olarak anlatılmalıdır.

Talep: Yukarıda sayılan sebeplerle yapılan hatanın düzeltilip mağduriyetimin giderilmesini saygılarımla arz ederim.

                   Tarih

       Başvuran Ad Soyadı

          Başvuranın İmzası

Ek: İtiraz edilen sağlık kurulu raporunun onaylı sureti

Sıkça Sorulan Sorular

Sağlık raporlarına; raporu alan kişi, raporu alan kişinin velisi veya vasisi ve raporu isteyen kurum tarafından itiraz edilebilir.

Sağlık kurulu raporlarına itirazlar raporun kişiye teslimi ya da tebliğinden itibaren 30 (otuz) gün içinde yapılabilir. Bu sürenin geçmesinden sonra yapılan itirazlar kabul edilmez. T S K kapsamın da personel ve öğrencilere düzenlenen raporlara tebliğ tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içinde, adaylara ilişkin verilen raporlara ise tebliğ tarihinden itibaren 3 (üç) iş günü içinde itiraz edilebilir.Avatar
1990 yılında Kırıkkale’de doğan Umur Yıldırım, orta öğrenimini Bursa Polis Koleji’nde tamamladıktan sonra yüksek öğrenimine Ankara Polis Akademisi’nde başlamış ve 2011 yılında ayrılmıştır. Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne başlayarak başarı burs ile üç yılda dönem ikincisi olarak mezun olmuştur. Halen tam burslu olarak Çankaya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü-Kamu Hukuku Bölümünde yüksek lisansına devam etmekte olan Umur Yıldırım, Kadim Hukuk ve Danışmanlık Bürosu’nun kurucusudur.
Yorum Yazın