Polis Okulu Yıl Sonu Mülakatı Nedir?

Pomem dönem sonu mülakatı 03.06.2015 tarih ve 29375 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Emniyet Genel Müdürlüğü Kadrolarına Polis Memuru ve Komiser Yardımcısı Rütbelerine Aday Memur Olarak Atanacaklara Uygulanacak Sınav Yönetmeliği kapsamında uygulanmaya girmiştir. Pomemde yıl sonu eleme bir çok polis adayının karşılaşabileceği bir durum olup mülakata iyi çalışmaları gerekmektedir.

2015 yılından itibaren Pomem, Paem ve Pmyo kapsamında mezun olacak adaylar mülakata girmek zorundadır. Yıl sonu mülakatından başarılı olan adayların ataması yapılır. Mülakatta adayların 70 puan ve üstü almaları gerekmektedir. Mülakatın hangi usul ve esaslara göre yapılacağı 03.06.2015 tarih ve 29375 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Emniyet Genel Müdürlüğü Kadrolarına Polis Memuru ve Komiser Yardımcısı Rütbelerine Aday Memur Olarak Atanacaklara Uygulanacak Sınav Yönetmeliği‘nde düzenlenmiştir.

Son olarak pomem yıl sonu mülakatı elenenler 60 gün içerisinde, idare mahkemesine, yürütme durdurma istemli iptal davası açmaları gerekmektedir. Pomem eğitim sonu sınavı başarısız sayılan adayların açılacak idari davada yürütme durdurma istemeyi unutmamaları gereklidir. Son olarak pomem eğitim sonu sınavına itiraz mümkün değildir.

             T.C.

         ANKARA

6. İDARE MAHKEMESİ

ESAS NO      : 2018/…

KARAR NO   : 2019/…

DAVACI         : …

VEKİLİ           : AV. UMUR YILDIRIM

Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Blv. Mahall Ankara Divan  Residence

D 2 Blok No:274/9 İç Kapı:35 Çankaya/ANKARA

DAVALI         :  EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ/ANKARA

VEKİLİ          :  HUKUK MÜŞAVİRİ ERDEN SAKARYA – Aynı adreste

DAVANIN ÖZETİ        : Davacı tarafından, Polis Meslek Eğitim Merkezi eğitim sonu mülakat sınavında başarısız sayılmasına ilişkin işlemin; hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek iptali istenilmektedir.

SAVUNMANIN ÖZET  : Dava konusu işlemin hukuka uygun olduğu ileri sürülerek davanın  reddi gerektiği savunulmaktadır.

TÜRK  MİLLETİ  ADINA

Karar veren Ankara 6. İdare Mahkemesi’nce, duruşma için önceden belirlenip taraflara duyurulan 12/03/2019 tarihinde yapılan duruşmaya davacı ve davacı vekili  Av. Umur Yıldırım ile davalı idare vekili Av. Özge Yıldırım’ın  geldiği görülerek duruşmaya başlanıldı. Taraflara usulüne uygun söz verilip açıklamaları dinlendikten sonra duruşmaya son verildi. Dava dosyası incelenerek işin gereği görüşüldü;

Dava; davacı tarafından, Polis Meslek Eğitim Merkezi eğitim sonu mülakat sınavında başarısız sayılmasına ilişkin işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu’nun ek 1. maddesinde; “Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte öğrenime devam edenler dâhil, bu Kanun ve 4652 sayılı Polis Yüksek Öğretim Kanunu gereğince, polis eğitim kurumlarında ya da Emniyet Genel Müdürlüğü adına diğer yükseköğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerin, Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarına Polis Memuru ve Komiser Yardımcısı rütbelerine aday memur olarak atanmaları için öğrenim süresini başarıyla tamamlamaları ve eğitim sonunda Polis Akademisi Başkanlığınca yapılacak sınavda başarılı olmaları şarttır.” hükmü yer almıştır.

03.06.2015 tarih ve 29375 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Emniyet Genel Müdürlüğü Kadrolarına Polis Memuru ve Komiser Yardımcısı Rütbelerine Aday Memur Olarak Atanacaklara Uygulanacak Sınav Yönetmeliği’nin 5. maddesinde; “Polis eğitim kurumları ve Emniyet Genel Müdürlüğü adına diğer yükseköğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerden öğrenim süresini başarıyla tamamlayan öğrenciler, Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarına polis memuru veya komiser yardımcısı olarak atanmalarından önce sınava tabi tutulur.”, 7. maddesinde; “(1) Sınav ile ilgili komisyonların kurulması, görevlendirme ve çalışma esasları Başkanlık onayı ile belirlenir.

(2) Soru Hazırlama Komisyonu; rütbece en kıdemli üyenin başkanlığında 5 rütbeli personel ve hazırlanacak soru sayısı ve ders konuları dikkate alınarak yeterli sayıda öğretim elemanından oluşur. Komisyon, adaylara sorulacak soruları belirler ve ayrı ayrı kartlara basımını sağlar.

(3) Sınav komisyonu; emniyet müdürü rütbesinde bir başkan ve üç rütbeli personel ile bir öğretim elemanından oluşur. Bu komisyon, soru hazırlama komisyonu tarafından hazırlanan sorularla sözlü sınav yapmakla görevli ve yetkilidir. İhtiyaca göre her bir polis eğitim kurumunda ve Başkanlıkta birden fazla sınav komisyonu oluşturulabileceği gibi birden fazla polis eğitim kurumu için de tek bir komisyon görevlendirilebilir.

(4) Merkezi sınav komisyonu; rütbece en kıdemli üyenin başkanlığında üç emniyet müdürü rütbesinde personel ile iki öğretim elemanından oluşur. Bu komisyon, Başkan adına sınav takvimi süresince yürütülecek iş ve işlemleri takip, koordine ve denetleme ile yetkilidir.

(5) Komisyonlarda görev almak üzere üye sayısı kadar yedek üye ile komisyonlara yardımcı olmak üzere yeteri sayıda personel görevlendirilir.

(6) Sınav komisyonu başkan ve üyeleri; boşanmış olsalar dahi eşlerinin, üçüncü dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kayın hısımlarının veya evlatlıklarının katıldığı sınavda görev alamazlar.” 8. maddesinde de;  “(1) Soru Hazırlama Komisyonu tarafından bastırılan sorular arasından adaylara soru kartı çektirilerek cevaplaması istenir. Komisyon tarafından adaya konu ile ilgili ilave sorular sorulabilir.

(2) Sınav komisyonları tarafından yapılacak sözlü sınavda adaylar;

a) Mesleki bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

ç) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

yönlerinden yüz tam puan üzerinden değerlendirilirler.

(3) Adaylar, Sınav Komisyonu üyeleri tarafından ikinci fıkranın (a) bendi için kırk puan, diğer bentlerde yazılı özelliklerin her biri için yirmişer puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı puan değerlendirme karar formuna işlenir. Komisyon üyelerinin ayrı ayrı vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak adayın sınav puanı tespit edilir.

(4) Adayın sınavda başarılı olabilmesi için yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan alması gerekir. Başarısız olan adayın aldığı puan ve gerekçesi puan değerlendirme karar formuna işlenir. Sınav sonuçları merkezi sınav komisyonuna bildirilir.

(5) Sınav sonuçları, Merkezi Sınav Komisyonu tarafından Polis Akademisi internet sayfasında ilan edilir.

(6) Başarılı olan adayların puan değerlendirme karar formları, adayın atamasına esas olacak belgelerle birlikte Personel Dairesi Başkanlığına gönderilir.

(7) Sınavda başarısız olan adayların değerlendirme karar formları ilgili eğitim kurumunca Emniyet Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatı arşiv hizmetlerine ilişkin mevzuat hükümlerine göre muhafaza edilir.

(8) Sınav komisyonu kararlarına itiraz edilemez.” kurallarına yer verilmiştir.

Dava dosyasının incelenmesinden, Rize Polis Meslek Yüksek Okulu’ndan mezun olan davacının, Sınav Komisyonu tarafından gerçekleştirilen mülakat sınavında 70 puanın altında puan alarak (54 puan) başarısız sayılması üzerine bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Bakılan davada,  gerçekleştirilen sözlü sınavda sorulacak soruların Polis Akademisi Başkanlığı’nca mevzuata uygun şekilde önceden belirlendiği, sınav öncesinde belirlenen soruların cevaplarının da hazırlandığı, sınava giren davacının söz konusu sorular arasından kendi çektiği soruyu cevaplandırdığı, ancak komisyon üyelerince yapılan değerlendirme sonuçlarının ayrı ayrı  tutanağa bağlanması gerekirken tek bir tutanağa bağlandığı, komisyon üyelerince hangi notun takdir edildiğinin tutanakta ayrı ayrı gösterilmemesinin sınavın hukuken denetlenebilir olmasını imkansız hale getirdiği, dolayısıyla sınavda usul hükümleri yönünden hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Bununla birlikte, bu kararın davacının sınavda başarılı olduğu sonucunu doğurmayacağı, usul hükümlerine uygun biçimde düzenlenecek olan mülakat sınavına davacının katılması gerektiği hususu tartışmasızdır.

Nitekim, Danıştay 8. Dairesi’nin 24/04/2017 tarih ve E:2016/…, K:2017/…. sayılı kararı da bu yöndedir.

Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline, aşağıda dökümü yapılan 384,60.-TL  yargılama gideri ile Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca duruşmalı dosyalar için belirlenen 2.075,00-TL vekalet ücretinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, artan posta ücretinin kararın kesinleşmesinden sonra davacıya iadesine, kararın tebliğini izleyen günden itibaren 30 gün içerisinde Ankara Bölge İdare Mahkemesi’ne istinaf yolu açık olmak üzere, 15/03/2019 tarihinde oybirliğiyle  karar verildi.

kadim-law-consultancy-office-09-04-2018-656