Paem Yil Sonu Mulakati Emsal Karar

             T.C.

           ANKARA

BÖLGE İDARE MAHKEMESİ

3. İDARİ DAVA DAİRESİ

ESAS NO       : 2019/…

KARAR NO    : 2019/…

İSTİNAF BAŞVURUSUNDA

BULUNAN (DAVALI)     : 1- Emniyet Genel Müdürlüğü / Ankara

VEKİLİ                           : …

İSTİNAF BAŞVURUSUNDA

BULUNAN (DAVACI)     :

VEKİLİ                            :

                                          E-tebligat adresi bulunmaktadır.

İSTEMİN ÖZETİ            :Polis Akademisi 19/2 Eğitim Dönemi sonunda yapılan mülakat sınavında başarısız olan davacı tarafından bu işlemin; iptali istemiyle açılan davada; davacının başarısız sayıldığı sözlü sınava ilişkin olarak düzenlenen tutanakta, kendisine yöneltilen 288. soruya ilişkin olarak ”bilgisinin bulunmadığı” ibaresine yer verilmiş ise de;  idare tarafından sunulan soru ve cevaplar başlıklı belgede, idarece kabul edilen cevabın, “burun altı baskı, kulak altı baskı, çene altı baskı, gırtlak altı baskı, köprücük kemiği baskısı, boyun yan sinir baskısı” şeklinde, yoruma açık olmayan nitelikte bir cevap olduğu, davacı tarafından soruya hiç cevap verilmemesi durumunda bütün komisyon üyeleri tarafından yapılacak değerlendirmenin aynı olması gerektiği, oysa bir komisyon üyesi tarafından söz konusu alana 5 puan takdir edildiği, öte yandan sözlü sınavda puanlamaya esas, “bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü”, “özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı”, “liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu” alanları yönünden de, komisyon üyeleri tarafından takdir edilen notlar arasında açık farklılıkların bulunduğu, bu durumda, davacının girmiş olduğu sözlü sınavda komisyon üyeleri tarafından yapılan puanlamalar arasında takdir yetkisi kapsamında değerlendirilemeyecek boyutta farklılıklar bulunduğu görüldüğünden,

Davacının sözlü sınavda başarısız sayılmasına ilişkin işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı, öte yandan sözlü sınavda başarısız sayılmasına ilişkin işlemin Mahkemelerince iptal edilmesinin davacının doğrudan sözlü sınavda başarılı olduğu sonucunu doğurmayacağı, kararda belirtilen hususlara riayet edilmek suretiyle davalı idare tarafından davacının tekrar sözlü sınava alınmasının gerekeceği, yapılacak yeni sözlü sınava göre başarılı olup olmadığına karar verileceği hususları göz önünde bulundurulduğunda, bu aşamada davacının işlem nedeniyle mahrum kaldığı özlük ve parasal hakları bulunmadığından, tazminat isteminin reddi gerektiği gerekçesiyle Ankara 23. İdare Mahkemesince dava konusu işlemin iptali, davacının işlem nedeniyle mahrum kaldığı özlük ve parasal haklarının ödenmesi isteminin ise reddi yönünde verilen ../../2019 gün ve E:2018/…, K:2019/… sayılı kararın, davacı tarafından vekalet ücretine ilişkin kısmının, davalı idare tarafından ise; işlemin iptaline ilişkin kısmının hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek  kaldırılması istenilmektedir.

SAVUNMANLARIN ÖZETİ         : Taraflarca savunma verilmemiştir.

TÜRK  MİLLETİ  ADINA

Karar veren Ankara Bölge İdare Mahkemesi 3. İdari Dava Dairesince 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 6545 sayılı Kanunla değişik 45. maddesi uyarınca dosya incelenerek gereği görüşüldü:

İstinaf istemine konu idare mahkemesi kararı  usul ve hukuka uygun olup kaldırılmasını gerektiren bir neden bulunmadığından istinaf başvularının reddine; istinaf aşamasında yapılan yargılama giderlerinin başvuruda bulunanlar üzerinde bırakılmasına; posta gideri avansından artan miktarın karar kesinleştiğinde istinaf talebinde bulunan taraflara iadesine, kararın tebliğinden itibaren otuz gün içinde Danıştaya temyiz yolu açık olmak üzere   ../../2019 tarihinde oybirliğiyle  karar verildi.