Ohal Komisyonu Kararlarına Karşı Dava Açma

Ohal Komisyonu kararlarına karşı dava açma süresi 60 gündür. Ohal Komisyonu kararları kişiye tebliğ edildiği tarihten itibaren bu süre başlar. Süre resmi tatil veya haftasonuna denk gelirse ilk iş günün saat 17.00′ a kadar uzar. Tabi ki bu süre hak düşürücü süre olduğu için son güne kadar beklenmemesi gereklidir. Ohal Komisyonu kararlarına karşı açılan idari dava lehinize sonuçlanırsa mesleğinize geri döner ve bu süreçte oluşan tüm maddi ve özlük hakları tarafınıza faizi ile ödenir.

Komisyon kararlarına karşı Ankara idare mahkemelerinde ilgilinin en son görev yaptığı kurum veya kuruluş aleyhine iptal davası açılabilir. Bu davalarda ayrıca Cumhurbaşkanlığına ve Komisyona husumet yöneltilemez. Dava açma süresi kararın tebliğinden itibaren 60 gündür.

Komisyon kararlarına karşı iptal davası açılırken özellikle şu noktalara dikkat edilmelidir.

 • Dava açma süresi kararın tebliğinden itibaren 60 gündür. Bu süre kesinlikle kaçırılmamalıdır.
 • Dava son görev yapılan kurum ya da kuruluşa karşı açılmalıdır. Komisyona karşı dava açılmamalıdır. Komisyona karşı dava açılması durumunda hasım düzeltme nedeniyle dava süreci uzayabilir.
 • Dava Ankara idare mahkemesinde açılmalıdır. Dava dilekçesi Ankara Nöbetçi İdare Mahkemesine hitaben yazılmalıdır.
 • Dava dilekçesinde eğitim ve meslek hayatı ile ilgili kısa bilgiler verilmeli, başarı belgeleri ve ödüller dilekçeye eklenmeli, disiplin cezası alınmadıysa bu durum vurgulanmalıdır.
 • Genel olarak OHAL KHK’larının hukuka aykırılığı kısaca açıklanmalıdır. Temel hak ve hürriyetlerin KHK ile düzenlenemeyeceği, ölçülülük ilkesine aykırılık ve KHK’ların Anayasamıza ve temel hukuk ilkelerine aykırılığı açıklanmalıdır.
 • Hakkınızda takipsizlik kararı ya da beraat hükmü varsa bunu da belirtip eklemelisiniz.
 • Komisyon kararının iptali ile birlikte mahrum kaldığınız maddi ve özlük haklarınızın yasal faiziyle ödenmesini istemelisiniz.

Kamu görevinden ihraç edilme ve komisyona yapılan başvurunun reddi gerekçeleri komisyon kararlarında belirtilebilmektedir. Bununla birlikte dava açıldıktan sonra davalı idare de bu konuda açıklama yapabilmekte ve gerekçe sunabilmektedir. Bu nedenle davalı idare savunmasında ileri sürülen huşulara da yukarıdaki açıklamalarımız çerçevesinde cevap verilmelidir.

Davanın reddi halinde, yani kaybetmeniz durumunda 30 günlük süre içinde istinaf başvurusunda bulunmalısınız. İstinaf talebinin de reddi halinde yine 30 gün içinde temyize gitmelisiniz.

Ohal Komisyonu Kararına Karşı İptal Davası

15 Temmuz sonrasındaki olağanüstü hal sürecinde yüz bini aşkın kamu personeli OHAL KHK’ları ile kamu görevinden ihraç edilmiştir. İhraç işlemlerine karşı idari yargıya ve Anayasa Mahkemesine yapılan başvurular OHAL KHK’larının yargısal denetime tabi olmadıkları gerekçesiyle incelenmeksizin reddedilmiştir.

KHK ile ihraç işlemlerinin bu şekilde tamamen denetimsiz kalması üzerine OHAL kapsamında tesis edilen işlemlerle ilgili başvuruları incelemek üzere 01.02.2018 tarihli ve 7075 sayılı Kanunla OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu kurulmuştur. Komisyon yaptığı inceleme sonucunda başvurunun kabulüne veya reddine karar vermektedir. Komisyon kararları idari yargı denetimine tabidir. Komisyon kararlarına karşı Ankara idare mahkemelerinde ilgilinin en son görev yaptığı kurum veya kuruluş aleyhine iptal davası açılabilir.

KHK ile getirilen düzenleme sonucunda yürütme durdurma talep edilemiyordu. Fakat son Anayasa Mahkemesi kararı ile yürütme durdurma ilgili KHK maddesi iptal edilmiş ve yürütme durdurma talebinin önü açılmıştır.

Ohal Komisyonu İdare Mahkemesi

Komisyon kararlarına karşı Hâkimler ve Savcılar Kurulunca belirlenecek Ankara idare mahkemelerinde ilgilinin en son görev yaptığı kurum veya kuruluş aleyhine iptal davası açılabilir. Ankara 19-25. İdare Mahkemeleri OHAL Komisyonu kararlarına karşı açılacak davalara bakmaktadır.

Bununla birlikte ilk dava dilekçesinin Ankara Nöbetçi İdare Mahkemesi Başkanlığına hitaben yazılması gerekmektedir.Tevzi bürosu otomatik olarak üstte belirtilen idare mahkemelerinden birine dosyanızı esas kaydedecektir.

Komisyon kararına gerekçe yapılan somut hususlara ilişkin açıklamalar yapılmalı, doğru olup olmadıkları, doğru iseler işlem tesisine dayanak yapılıp yapılamayacakları analiz edilmelidir. Söz gelimi çocuğunuzun gittiği okul nedeniyle ihraç edilmiş olabilirsiniz ve başvurunuz da yine bu sebeple reddedilebilir. Öncelikle bu bilgi doğru değilse, yani çocuğunuz belirtilen okula gitmemişse bunu vurgulamalısınız. Şayet çocuğunuz okula gitti ise bunu açıklamalısınız: Mesela çocuğunuz burs kazanmış olabilir, okul evinize yakındır ya da mesai saatleriniz nedeniyle çocuğunuzu okula vermiş olabilirsiniz. Şayet bu okul devlet desteği almışsa bunu kesinlikle belirtmelisiniz. En azından okulun o sırada resmi makamların izni ve bilgisi dahilinde, denetim, gözetim ve kontrolünde, yetkili kurum ve kuruluşlardan alınan izin ve ruhsatlar çerçevesinde faaliyet gösterdiğini, tamamen yasal ve legal bir görünüm arz ettiğini, devletin dahi okulun yasadışı bağlantılarını ancak darbe sonrası fark edip önlem alabildiğini, bundan dolayı yaptırıma maruz bırakılamayacağınızı vurgulamalısınız.

Ohal Komisyonu Red Kararı Alanlar

Memur, sözleşmeli personel, işçi, asker veya polis hangi sınıfta olursa olsun ya da hangi unvanı taşırsa taşısın OHAL KHK’ları ile kamu görevinden ya da çalıştıkları kurum veya teşkilatlardan çıkarılmış olup da Komisyona yaptıkları başvuruları reddedilenlerin süresi içinde dava açmaları gerekmektedir. 7075 sayılı Kanunun ek 1. maddesi başvurusu reddedilenleri aşağıdaki şekilde sınıflandırmıştır:

 • Kamu görevinden, meslekten veya görev yapılan teşkilattan çıkarılan ya da ilişiği kesilenler,
 • Devlet memurları ve işçiler dahil Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarılanlar,
 • Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı teşkilatlarından çıkarılanlar,
 • Öğrencilikle ilişiği kesilen öğrenciler,
 • Resen emekliye sevk edilmiş, kendi isteğiyle emekli olmuş, Emniyet Teşkilatı Disiplin Tüzüğü hükümlerine göre meslekten veya Devlet memurluğundan çıkarılmış ya da müstafi sayılmış olup rütbeleri alınan Emniyet Teşkilatı personeli,
 • Türk Silahlı Kuvvetlerinden emekliye sevk edilen, kendi isteğiyle emekli olan, 6413 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu hükümlerine göre Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası alan, Devlet memurluğundan çıkarılan, sözleşmeleri fesih edilen, müstafi sayılan veya istifa eden subay, sözleşmeli subay, astsubay, sözleşmeli astsubay, Devlet memuru, işçi, uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve erler ile 926 sayılı Kanunun geçici 32 nci maddesi kapsamında haklarında işlem tesis edilmiş olup rütbesi alınan ve emekli kimlikleri iptal edilen Türk Silahlı Kuvvetleri personeli.

Ohal Komisyonu Red Kararları

Komisyonun görevi olağanüstü hal kapsamında başka bir idari işlem tesis edilmeksizin doğrudan kanun hükmünde kararname hükümleri ile tesis edilen işlemlere ilişkin başvuruları değerlendirmek ve karara bağlamaktır.

Komisyona yapılan başvurular, aranan şartlara uygunluk bakımından ön incelemeye tabi tutulur. Ön inceleme sonucunda süresi içinde yapılmadığı, başvuru sahibinin konuyla ilgili hukuki menfaatinin bulunmadığı, bu Kanun kapsamına girmediği veya diğer şekil şartlarını taşımadığı tespit edilen başvurular reddedilir.

Komisyon incelemelerini dosya üzerinden yapar. Komisyon, inceleme sonucunda başvurunun reddine veya kabulüne karar verebilir.

Başvurunun reddine karar verildiği takdirde 60 gün içinde yürütme durdurma istemli iptal davası açılmalıdır. Yani ohal komisyonu kararlarına karşı dava açma süresi 60 gündür.

Ohal Komisyonu Red Kararlarına İtiraz

Kanunda Komisyon kararlarına karşı itiraza ilişkin herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Bu nedenle Komisyon kararlarına karşı itiraz mümkün değildir. Red kararlarına karşı Kamu Denetçiliği Kurumuna başvurulabileceği düşünülebilirse de Kanun komisyon kararlarına karşı iptal davası açılabileceğini hükme bağladığından herhangi bir hak kaybına uğramamak ve sürecin uzamaması için en doğru yol red kararlarına karşı iptal davası açılmasıdır.

Burada dikkat edilmesi gereken husus 60 günlük hak düşürücü süredir. Bu süre içinde Ohal Komisyonu red kararına karşı idari dava açılması gereklidir.

Ohal Komisyonu Kararına Karşı Dava Dilekçesi

Red kararının tebliğinden itibaren en geç altmış gün içinde dava açılmalıdır.

Dava dilekçesi Ankara Nöbetçi İdare Mahkemesi Başkanlığına hitaben yazılmalıdır.

Husumet en son görev yapılan kurum ya da kuruluşa yöneltilmelidir. Yani en son görev yapılan kurum ya da kuruluşa karşı dava açılmalıdır.

OHAL KHK’ları ile yapılan iş ve işlemlere karşı açılan davalarda yürütmenin durdurulması kararı verilmemektedir (6755 sayılı Kanun/m.38). Bu nedenle yürütmenin durdurulması talebine bulunulmamalıdır.

Komisyon tarafından red kararına gerekçe yapılan iddialar tek tek ele alınıp cevaplanmalıdır.

Gerek ihraç işlemindeki, gerekse de red kararındaki hukuka aykırılıklar ayrıntılı bir şekilde izah edilmelidir.

İhraç işlemi ve red kararının hukuka aykırılığı kadar bunlara dayanak yapılan fiili durum ve olayların gerçek ve doğru olup olmadıkları, şayet doğru iseler ihraç ve reddi gerektirecek derecede olup olmadıkları açıklanmalıdır.

Komisyon kararının iptali ile birlikte mahrum kalınan maddi ve özlük haklarının yasal faiziyle tazmini istenmelidir.

OHAL KHK’sı ile ihraç ve sonrasında Komisyon tarafından red, terörle suçlanmak, işinden ve gelirinden mahrum kalmak, sosyal hayattan kopmak gibi kişi ve ailesi için son derece olumsuz ve yıkıcı sonuçlara yol açmakta, hatta kişinin anne ve babası ile çocukları gibi birinci derece yakınları da bu durumun olumsuz sonuçlarından etkilenmektedir. Bu nedenle ihraç ve red kararlarına karşı zamanında ve usulüne uygun bir şekilde yargı yoluna başvurulması ve profesyonel hukuki destek alınması büyük önem taşımaktadır.

İdari davalar diğer dava türlerine göre farklılık gerektiren bir alandır. İdari davalarda uzman avukat tarafından yürütülmesi hak kaybına uğramamanız açısından önemlidir. İdare hukuku avukatı vasıtasıyla dava açılması ve yürütülmesi hukuki sürecinizi güvence altına alacaktır.
Paylaş