Noter Ücretleri

Noter Ücretleri

noter ucretleri

Noter ücretleri son zamanlarda oldukça artmıştır. Notere giden vatandaşlar bu konudan çok muzdariptir. 1512 Sayılı Noterlik Kanununda yer alan düzenleme uyarınca Noterlik bir kamu hizmeti olup noterler, hukuki güvenliği sağlamak ve anlaşmazlıkları önlemek için işlemleri belgelendirir ve kanunlarla verilen başka görevleri yaparlar. Her asliye ve münferit sulh mahkemesinin bulunduğu yerde, o mahkemenin yargı çevresindeki noterlik işlerini görmeye yetkili olmak üzere bir noterlik kurulur. Noterlerin görevleri aynı kanunun sekizinci kısmında düzenlenmiş olup noterlerin genel görevleri şu şekildedir;

 • Yapılması kanunla başka bir makam, merci veya şahsa verilmemiş olan her nevi hukuki işlemleri düzenlemek,
 • Kanunlarda resmi olarak yapılmaları emredilen ve mercileri belirtilmemiş olan bütün hukuki işlemleri bu kanun hükümlerine göre yapmak,
 • Taşınmaz satış vaadi sözleşmesi yapmak ve bu sözleşmeyi taraflardan birinin talep etmesi, harç ve giderleri ödemesi hâlinde tapu bilişim sistemi vasıtasıyla tapu siciline şerh vermek, taşınmaz satış sözleşmesi yapmak,
 • 1512 Sayılı Noterlik Kanununa uygun olarak dışarıda yazılıp getirilen kağıtların üzerindeki imza, mühür veya herhangi bir işareti veya tarihi onaylamak,
 • Bu kanun hükümlerine göre yapılan işlemlerin dairede kalan asıl veya örneklerinden veya getirilen kağıtlardan örnek çıkarıp vermek,
 • Belgeleri bir dilden diğer dile veya bir yazıdan başka bir yazıya çevirmek,
 • Protesto, ihbarname ve ihtarname göndermek,
 • Kanunen tescili gereken işlemleri tescil etmek,
 • Noterlik Kanunu ve diğer kanunlarla verilmiş sair işleri yapmak.

Sayılan bu görevler haricinde noterlerin özel olarak sayılan ve aynı kanunda sayılmış görevleri de bulunmaktadır. Noterlerin iş ve işlemleri nedeni ile alacakları ücretler 1512 Sayılı Kanunun “Noterlerin Alacakları Ücretler” başlıklı 112. Maddesinde düzenlenmiştir. Noterlerin yaptıkları işlemlere ait harç üzerinden hesaplanacak ücretleri ile vasiyetname ve vakıf senedi düzenlenmesinden alınacak ücretler, yazı, bir dilden diğer dile veya bir yazıdan diğer yazıya çevirme, karşılaştırma, tescil, emanetlerin saklanması ve kanunlarında harç, vergi ve resimlerden bağışık olduğu yazılı işlemler ile defter onaylanmasından ve kanunun ücret almayı öngördüğü sair işlemlerden alacakları ücretler ve noterlerle imzaya yetkili vekillerinin yol ödeneğinin miktarı, Türkiye Noterler Birliğinin mütalaası alındıktan sonra Adalet Bakanlığı tarafından düzenlenecek bir tarife ile tespit olunur. Bugün Kadim Hukuk ve Danışmanlık olarak, Noter ücretleri ve 2024 Noter Ücret Tarifesini anlatacağız. Noter ücretleri konusunda en doğru bilgiyi ilgili notere başvurarak öğrenebilirsiniz.

noterlik ucreti ne kadar
noterlik ucreti ne kadar

Noter Ücreti Nedir ve Neden Ödenir?

Yukarıda kısaca izah edildiği gibi noter ücretlerinin belirlenmesine ilişkin esaslar 1512 Sayılı Noterlik Kanununda yer almaktadır. Bu düzenlemeye göre, noterlerin yaptıkları işlemlere ait harç üzerinden hesaplanacak ücretleri ile vasiyetname ve vakıf senedi düzenlenmesinden alınacak ücretler yazı, bir dilden diğer dile veya bir yazıdan diğer yazıya çevirme, karşılaştırma, tescil, emanetlerin saklanması ve kanunlarında harç, vergi ve resimlerden bağışık olduğu yazılı işlemler ile defter onaylanmasından ve kanunun ücret almayı öngördüğü sair işlemlerden alacakları ücretler ve noterlerle imzaya yetkili vekillerinin yol ödeneğinin miktarı, Türkiye Noterler Birliğinin mütalaası alındıktan sonra Adalet Bakanlığı tarafından düzenlenecek bir tarife ile tespit olunur. Buna göre güncellenen 2024 yılı noter ücretleri şu şekilde:

 • Düzenleme ücreti: 783,82 TL
 • Çevirme ücreti: 196,62 TL
 • Yol ödeneği: 94,12 TL
 • Emanetlerin saklanması ücreti: 54,88 TL
 • Yazı ücreti: 23,76 TL
 • Karşılaştırma ücreti: 23,76 TL
 • Harç, damga vergisi ve resimden muaf işlemlerle kamulaştırma tebliğlerinde noter ücreti: 19,90 TL
 • Noter ücreti: 17,32 TL
 • Elektronik tespit ücreti: 10,60 TL
 • Tescil ücreti: 7,42 TL
 • Defter onaylama ücreti: 7,42 TL
 • Bildirim yazı ücreti: 7,42 TL
 • Aracılık ücreti: 5,30 TL
 • Noter ücreti: 17,32 TL

Aşağıda detaylı şekilde noter ücretleri yazılacaktır.


Noter ücretleri tüm noterlerde sabittir, yani her noter kendisi alacağı ücreti belirleyemez. Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan güncellenmiş noterlik ücret tariflerinde şu açıklamalara yer verildi: Noterlik işleminin başka bir noter aracılığı ile yapıldığı hallerde, aracı notere ödenecek ücretler de tarifede gösterilir. Tanıklık ve onaylama şerhlerinden yazı ücreti alınmaz. Tarifede gerekli görülecek değişiklikler her yıl Mart ayında yapılır. Yeni tarife yürürlüğe girinceye kadar eski tarife uygulanır.

 • Düzenleme ücreti (Vekaletname ücreti): 783,82 TL
 • Araç satış işlemlerinde ödenecek noter ücreti: 1.489,36 TL
 • Ruhsat yenileme işlemlerinde ödenecek noter ücreti: 1.138,15 TL
noter ucreti ne kadar
noter ucreti ne kadar

2024 Yılında Noter Ücretleri: Hangi İşlemler İçin Ne Kadar Ücret Ödenecek?

2024 yılı Noterlik Ücret Tarifesi Mart ayında resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Noterlik Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde hazırlanan tarifeye göre Noterler, yaptıkları işlemlerden Harçlar Kanununa göre aldıkları harçların yüzde otuzu oranında noter ücreti alacaklardır. Noter Ücreti, bir noterlik işleminde 17,32 TL’den az olamaz. Noterler, taşınmaz satış sözleşmesi düzenlediklerinde ise taşınmazın satış değerinin binde 1’i oranında noter ücreti alırlar. Ancak bu ücret taşınmazın değerine göre beş yüz Türk lirasından az ve dört bin Türk lirasından fazla olamaz. Noterler, yaptıkları taşınmaz satış sözleşmelerinden bu fıkrada belirlenen noter ücreti dışında herhangi bir ücret alamaz. Noter ücretleri bu kanun kapsamında sabit ve tektir. Noterlik ücretlerini detaylı açıklayalım şimdi.

Noterler tarafından yapılan işlemlere ilişkin ücret sınıflandırması şu şekildedir.

 • Düzenleme ücreti; Noterler, yaptıkları vasiyetname ve vakıf senedi düzenlemesinden 783,82 TL düzenleme ücreti alırlar. Bu işlemlerden vazgeçme veya bunların feshi, iptali ve değiştirilmesi yukarıda belirtilen ücretin üçte biri oranında ücrete tabidir. Düzenleme ücreti alınması gereken bir işlemde hesap edilecek noter ücreti ile düzenleme ücretinden hangisi fazla ise o ücret alınır.
 • Yazı ücreti; Noterler, her ne suretle olursa olsun yazdıkları kağıtların dairede kalan nüshası ile iş sahibine verilen asıl ve örneklerinin her sayfasından 23,76 TL yazı ücreti alırlar. Yukarıdaki fıkrada gösterilen kağıtların örneklerinin iş sahibinin istek ve onayı üzerine, noterlik dairesinde fotokopi yoluyla çıkartılması halinde, bu örneklerin her sayfası da aynı ücrete tabidir.
 • Çevirme ücreti; 1512 sayılı Noterlik Kanununun 103 üncü maddesi hükmü uyarınca, noter tarafından bir dilden diğer dile, bir yazıdan diğer yazıya çevrilen veya çevirtilen kağıtların her sayfasından 196,62 TL çevirme ücreti alınır. Bir dilden diğer dile veya bir yazıdan diğer yazıya çevrilen veya çevirtilen kağıtların 10 veya daha az satırı içeren sayfalarından birinci fıkrada gösterilenin yarısı kadar ücret alınır.
 • Karşılaştırma ücreti; Dışarıda yazılıp onama veya tebliğ için noterliğe getirilen kağıtların karşılaştırılmasından (asıllar hariç) sayfa başına 23,76 TL ücret alınır. Özel kanunlarında harç, damga vergisi ve resimden muaf tutulan işlemlerden de bu ücret aynen alınır.
 • Tescil ücreti; Kanun uyarınca tescili gereken işlemlere ait kağıtlardan, işlem başına maktu olarak 7,42 TL tescil ücreti alınır.
 • Emanetlerin saklanması ücreti; Noterler, saklayacakları emanetler için (emanet ister eşya, isterse kıymetli evrak olsun) maktu olarak yıllık 54,88 TL ücret alırlar. Tutanakta yazılı emanetler birden fazla olsa dahi, tek saklama ücreti alınır. Emanetlerin saklanması ayrıca gideri gerektirmekte ise noter, birinci fıkra uyarınca alacağı ücretten başka, bu sebeple yapacağı gerçek gideri de ilgilisinden alır. Emanetler birden fazla kişilere ait ise, emanetlerin miktarına ve kapladığı yere göre, gider aralarında paylaştırılır.
 • Harç, damga vergisi ve resimden muaf işlemlerle kamulaştırma tebliğlerinde noter ücreti; Noterler, özel kanunlarında harç, damga vergisi ve resimden muaf olduğu belirtilen, ancak değer içeren işlemlerden, harç alınmış olsa idi alınması gereken harcın % 30’u oranında noter ücreti alırlar. Değer içermeyen bu çeşit işlemler dolayısıyla noterler onadıkları her imza için 19,90 TL ücret alırlar.
Türkiye Noterler Birliğinin İnternet Sitesi: https://portal.tnb.org.tr/Sayfalar/AnaSayfa.aspx

Özel kanunlarında harç, damga vergisi ve resimden muaf olduğu belirtilen ve imza onaylamasını gerektirmeyen protesto, ihtarname, ihbarname işlemlerinde ilgilisine tebliğ edilecek her nüsha için 19,90 TL ücret alınır. Kamulaştırma Kanunu hükümleri uyarınca yapılacak kamulaştırma tebliğlerinde ilgilisine tebliğ edilecek her nüsha için 19,90 TL ücret alınır.

 • Defter onaylama ücreti; Defterlerin açılış onaylamasından, yüz sayfaya kadar olanlardan (yüz sayfa dahil) 7,42 TL, yüz sayfadan yukarı her yüz sayfadan da 2,78 TL onaylama ücreti alınır. Yüz sayfadan fazla olan defterlerin küsuratı elli sayfaya kadar olursa ücret alınmaz. Elli ve daha fazla olursa 2,78 TL ücret alınır.
 • Bildirim yazı ücreti; Noterler, kanunda öngörülen bildirim yükümlülükleri doğrultusunda yazacakları her yazı için 7,42 TL bildirim yazı ücreti alırlar
 • Yol ödeneği; – Noterler ve imzaya yetkili vekilleri, noterlik dairesi dışında iş yapmak veya Noterlik Kanununun 55 inci maddesi hükmü uyarınca evrak ve defterleri götürmek için daireden ayrıldıklarında gerekli yol giderlerinden başka her işten, her gün için 94,12 TL yol ödeneği alırlar. Noterlik dairesi dışında piyango, özel ve resmî kuruluşların kur’a, seçim ve toplantılarında hazır bulunarak; tutanak düzenlemeleri halinde, noterler ve imzaya yetkili vekilleri gerekli yol giderlerinden başka her işten, her gün için 862,28 TL yol ödeneği alırlar.
 • Aracılık ücreti; Aracı noter, işin gerektirdiği her türlü giderden başka, her işlem için maktu olarak 5,30 TL aracılık ücreti alır.
 • Elektronik İşlemler; Noterlik işlemlerinin elektronik ortamda güvenli elektronik imza ile yapılması halinde de bu Tarife hükümlerine göre ücret alınır.
 • Elektronik Tespit Ücreti; Elektronik ortamdaki durum, görüntü, işlem veya benzeri her türlü verinin tespiti işlemlerinde, noter ücreti ile hazırlanacak tutanak için yazı ücreti bu Tarifenin 1 inci ve 3 üncü maddelerinde yer alan hükümler doğrultusunda alınır. Tespiti yapılan verinin 100 KB a kadar olan kısmı için 10,60 TL, sonraki her 100 KB için ise 5,30 TL ücret alınır.
noterlik ucreti 2024
noterlik ucreti 2023
 1. Noterlik İşlemleri ve Ücretlendirme: Araç Satış Ücreti

Noter ücretleri konusunda en çok merak edilen araç satışında ne kadar ücret ödeneceğidir. Yeni düzenleme ile araç satışında plaka değişimi yapılması ve yapılmaması durumunda devir ücreti aynı kalıyor. Plaka yenileme için arka veya ön plaka başına 80 TL, yani iki plaka için 160 TL ödemesi gerekir. Plaka basım ücretleri plaka basım yerine ve işçilik ücretine bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Araç Alım-Satım Noter İşlemleri2024 Yılı Noterlik Ücret Tarifesi
Sıfır araç tescili1.138 TL
İkinci el araç plakası değiştirmeden1.489,36 TL
İkinci el araç plakası değişirse1.489,36 TL
Noter ihtarname ücretleri155 TL ile 1.000 TL arası

 1. Noterlik İşlemleri ve Ücretlendirme: Gayrimenkul Satış ve Devir İşlemleri

Noterlik Kanununda da yer alan düzenlemeye göre taşınmaz satış sözleşmeleri noterde yapılabilmektedir. Noterler, taşınmaz satış sözleşmesi düzenlediklerinde ise taşınmazın satış değerinin binde 1’i oranında noter ücreti alırlar. Ancak bu ücret taşınmazın değerine göre beş yüz Türk lirasından az ve dört bin Türk lirasından fazla olamaz. Noterler, yaptıkları taşınmaz satış sözleşmelerinden bu fıkrada belirlenen noter ücreti dışında herhangi bir ücret alamaz.


 1. Noterlik İşlemleri ve Ücretlendirme: Vekaletname ve İkametgah İşlemleri

 • Bir kimsenin belirli iş ve işlemlerini kendi adına yapmaya bir başkasını yetkili kılmasına vekalet vermek, verilen yazılı belgeye ise vekaletname denir. Kişi, noter aracılığı ile tüm hukuki iş ve işlemlerini takip etmesi, sözleşme yapması, taşınmaz alım satımı yapması gibi yetkiler için avukata vekalet verebilmektedir. Avukata vekalet vermenin 2024 yılı itibariyle güncel ücreti 490 TL’dir.
 • Noterler aracılığı ile ikametgah işlemleri de yapılabilmektedir. İkamete dair işlemlerde prosedür farkı dolayısıyla kişinin Türk Vatandaşı mı yabancı uyruklu mu olduğuna göre farklı ücretler gündeme gelebilir. İkamete ilişkin işlem ücretleri Türk vatandaşları için ortalama 500,00 TL, yabancı uyruklu kişiler için ise 1000,00 TL ile 2000,00 TL arasında değişmektedir.

 1. Noterlik İşlemleri ve Ücretlendirme: Yeminli Tercümanlık ve Tasdik İşlemleri

 • 1512 sayılı Noterlik Kanununun 103 üncü maddesi hükmü uyarınca, noter tarafından bir dilden diğer dile, bir yazıdan diğer yazıya çevrilen veya çevirtilen kağıtların her sayfasından 196,62 TL çevirme ücreti alınır. Bir dilden diğer dile veya bir yazıdan diğer yazıya çevrilen veya çevirtilen kağıtların 10 veya daha az satırı içeren sayfalarından birinci fıkrada gösterilenin yarısı kadar ücret alınır.
 • Noterlerde yapılan bir diğer işlem türü de yeminli tercümanlık ve tasdikname işlemleridir. Uygulamada en çok rastlanılan tercüme belgesi diploma ve transkript tercümesidir. 2023 Mart itibariyle güncel diploma tercüme ve tasdik işlem ücreti 410 TL iken Transkript tercüme ve tasdik ücreti 1000 ila 1500 TL arasında değişmektedir.

 1. Noterlik İşlemleri ve Ücretlendirme: Borç Senedi, İpotek ve Teminat Mektupları İşlemleri

 • Bir borca karşılık olarak düzenlenen ve borç bedelinin ileriki bir zamanda ödeneceğini teminat eden belgeye borç senedi denmektedir.

Borç senedinde;

 • Düzenlenme tarihi,
 • Vade tarihi,
 • Ödeme ve Düzenlenme Yeri
 • Düzenleyenin ad- soyad ve imzası
 • Ödenecek kişi bilgisinin

Yer alması gerekmektedir. Borç senedinin zorunlu unsurları taşıması gerektiğinden alelade hazırlanabilecek bir evrak değildir. Noterlerde hazırlanan borç senedi için alınacak ücret senet miktarına göre değişmektedir. Yaklaşık bir tahmin için; senette yazılı miktarın %0 9,48’i harç olmak üzere bu harca 2000 TL eklenerek toplam ücret bulunabilir.


 1. Noterlik İşlemleri ve Ücretlendirme: Kanuni İhtarname ve Protesto İşlemleri

 • İhtarname; hukuki bir mevzuya ilişkin olarak muhataba, ihtar edenin hak ve yetkilerini, muhatabın yüküm ve sorumluluklarını, bu yüküm ve sorumlulukları yerine getirmemesi durumunda karşılanacağı hukuki sonuçları bildirmek için düzenlenen yazılı belgedir. Noterlerde yapılan her işlem gibi sayfa sayısı değiştikçe ücret miktarı değişse de ihtarname için yaklaşık olarak 700 TL ödemeniz gerekecektir.
 • Protesto, özel bir ihtarname şeklidir. Vadesi gelmiş fakat ödenmemiş bir senet dolayısıyla borçluya karşı ödeme protestosu çekilebilecektir. Protesto çekme ücreti de ihtarname ücretiyle aşağı yukarı aynı olup 700 TL’dir.

Noterler Hangi Belgeleri Düzenleyebilir?

Noterlik Kanunu Yönetmeliği’nin 7 inci maddesinde noter ücretleri şu işlemlerden alınır;

 • Evlenme sözleşmesi,
 • Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi,
 • Zilyetlik devri sözleşmesi,
 • Miras taksimi G. menkul, hibe vaadi sözleşmesi,
 • Şirket sözleşmesi,
 • İrtifa hakkı vaadi ve ortak mülkün idaresi sözleşmesi,
 • Medeni Kanunun 748. maddesine müstenit geçit hakkı sözleşmesi,
 • Kaydı hayat ile irat bağlanması sözleşmesi (Borçlar Kanunu 507),
 • Ölünceye kadar bakma sözleşmesi, (Borçlar Kanunu 511),
 • Mülkiyeti muhafaza kaydı ile satış sözleşmesi,
 • Kira sözleşmesi,
 • Menkul mallarda hibe sözleşmesi,
 • Taksim ve ifraz sözleşmesi,
 • Evlat edinme sözleşmesi,
 • Temlik,
 • Taahhütname,
 • Kefaletname,
 • Vasiyetname,
 • Vakıf senedi,
 • Aile vakfı senedi,
 • Tanıma senedi,
 • Muvafakatname,
 • Sulhname,
 • Yediemin senedi,
 • Rehin senedi,
 • Borç senedi,
 • Fesihname,
 • İbraname,
 • Beyanname,
 • Şahadetname,
 • Piyango – Kur’a ve toplantı tutanağı,
 • Emanetleri saklama tutanağı,
 • İfade tutanağı,
 • Tespit tutanağı,
 • Vekaletname,
 • Defter onaylanması,
 • Çevirme,
 • Örnek çıkartma,
 • İmza sirküleri,
 • Protesto işleri,
 • İhbar – ihtarname işleri ve tebliği,
 • Tescil,
 • Kanunlarında noterler tarafından düzenlenmesi veya onaylanması öngörülen değir işler.
 • Tespit işleri,
 • Emanet işleri, (emanet kabul ve saklama)
 • Vasiyetname ve ölüme bağlı tasarruflarla ilgili işler,
 • Tebligat işleridir.

Yorum Gönderin

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

X
kadim hukuk ve danışmanlık