ogretmen guvenlik sorusturmasi nasil yapilir

Öğretmen güvenlik soruşturması, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında sözleşmeli veya kadrolu atanacak öğretmenler için zorunludur. Öğretmenlik mesleği 1739 sayılı kanunun 43.maddesinde devletin eğitim, öğretim ve bununla ilgili yönetim görevlerini üzerine alan özel bir ihtisas mesleği olarak tanımlanmıştır. Öğretmenler bu görevlerini Türk Milli Eğitiminin amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak ifa etmekle yükümlüdürler.

Yeni güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması kanunu ile  kamuya ilk kez atanacak kadrolu ve sözleşmeli öğretmenlere güvenlik soruşturması yapılması zorunlu hale getirildi. Bu kapsamda öğretmen güvenlik soruşturması yapılacak.

Önemli Not: Öğretmen güvenlik soruşturması 657 sayılı kanunun 48. Maddesini iptal edilince tamamen kaldırılmıştır. Fakat TBMM’den  çıkan yeni kanun ile birlikte öğretmen güvenlik soruşturması tekrar uygulanmaya başlanmıştır.

Güvenlik Soruşturması : Güvenlik soruşturması, bir kurumun ya da makamın isteği üzerine kişilerin kamusal haklarının kullanmalarının sakıncalı olup olmadığına ilişkin rapor düzenlenmesidir. Güvenlik soruşturması kurumu yıllarca yasal bir temel üzerine oturtulmamış ancak 1994 tarihinde yasalaşabilmiştir.

Arşiv Araştırması: Kişinin kolluk kuvvetleri tarafından halen aranıp aranmadığının, kolluk kuvvetleri ve istihbarat ünitelerinde ilişiği ile adli sicil kaydının ve hakkında herhangi bir tahdit olup olmadığının mevcut kayıtlardan saptanmasıdır. Yine aynı yönetmeliğin 8.maddesinde belirtildiği üzere güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından ilgili maddede belirtilen kişiler hakkında yapılır. Bu fıkra kapsamı dışındaki kişiler için ise ilgili kurumun isteği doğrultusunda Emniyet Genel Müdürlüğü ve mahalli mülki idare amirliklerince yapılır.

Güvenlik soruşturması nasıl yapılır? Konu hakkında detaylı bilgi almak için bu makalemizi okuyabilirsiniz. https://kadimhukuk.com.tr/makale/guvenlik-sorusturmasi-ve-arsiv-arastirmasi-nedir-nelere-bakilir-ne-yapmaliyim/

Öğretmen Atamalarında Güvenlik Soruşturması

Öğretmen atamalarında güvenlik soruşturması zorunlu hale getirilmiştir. Ataması gerçekleştiği halde güvenlik soruşturması sebebiyle öğretmenler göreve başlatılmaz. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonunda olumlu değerlendirilen öğretmenler göreve başlar. Aksi durumda atamaları iptal edilir.

Kamu görevlileri, kamu hizmetini yerine getirirken Anayasa ve kanunlara sadık kalarak faaliyette bulunmak ve Devletin menfaatlerini korumakla yükümlüdür. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına ve kanunlarına aykırı olan, ülkenin bağımsızlığını ve bütünlüğünü bozan, Türkiye Cumhuriyeti’nin güvenliğini tehlikeye düşüren herhangi bir faaliyette bulunamazlar. Bu nitelikte faaliyet gösteren herhangi bir harekete, gruplaşmaya, teşekküle veya örgütsel yapıya katılamazlar, bunlara yardım edemezler. Devlet memurları, herhangi bir kişi veya zümrenin yararını veya zararını hedef tutan bir davranışta bulunamazlar; görevlerini yerine getirirlerken dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep gibi ayırım yapamazlar; hiçbir şekilde siyasi ve ideolojik amaçlı beyanda ve eylemde bulunamazlar ve bu eylemlere katılamazlar. Bu nedenle güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması öğretmen atamalarında zorunlu hale getirilmiştir.

Güvenlik Soruşturması Nasıl Yapılır?

Öğretmen güvenlik soruşturması nasıl yapılır sorusu tarafımıza sıkça yöneltilmektedir. Öğretmen güvenlik soruşturması şu şekilde yapılır;

  • Öğretmen adayının öncelikle adli sicil kaydı talep edilir. Burada amaç hakkında bir adli soruşturma, kovuşturma olup olmadığını veya eski bir mahkumiyet hükmünün olup olmadığının tespitidir.
  • Kişi hakkında istihbarat teşkilatlarının sahip olduğu fişleme raporları talep edilir.
  • Öğretmenin yaşadığı çevrede mahalinde araştırma ve bilgi toplama yapılır.

Emniyet Müdürlüğü güvenlik soruşturmasının tamamlanmasının ardından bilgileri Milli Eğitim Bakanlığına gönderir. Bakanlık değerlendirme komisyonu bu bilgiler kapsamında öğretmenin güvenlik soruşturması hakkında karar verir. Verilen bu karar öğretmen adayına tebliğ edilir. Fakat neden güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlandığı kişiye söylenmez. Gizli bilgidir.

Milli Eğitim Bakanlığı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönergesi uyarınca güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması taleplerine, ilgili kişinin adı, soyadı ve kimlik numarası bilgilerini içeren liste dijital ortama kaydedilerek eklenir. Ancak Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığına iletilmek üzere gönderilen güvenlik soruşturması talep yazılarına söz konusu liste yerine güvenlik soruşturması formu dijital ortama kaydedilerek eklenir.

Milli Eğitim Bakanlığı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönergesini buradan okuyabilirsiniz. http://mevzuat.meb.gov.tr/dosyalar/1991.pdf

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırma talep yazısında personelin hangi gizlilik derecesine sahip birim, kısım ve görevde çalıştırılacağı açıkça yazılır. İsimler kısaltma yapılmaksızın açıkça yazılır. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu bilgisayarda dört nüsha doldurulmalı ve çıktısı ilgilisi tarafından ıslak imza ile imzalanmalıdır. Araştırma ve soruşturma muhakkak gizlilik içinde yapılır. Araştırma ve soruşturmanın hangi evrede olduğunu veya sonucunu  bilmesi gerekenler dışında kimseye sonuç açıklanmaz.

Güvenlik soruşturması isteyen kurum Emniyet’e yazı yazarak emniyet ve istihbarattaki bilgiler hem de adli sicil kaydına göre kişinin ve ailesinin hakkında soruşturma yapılır. Soruşturma sonucunda bilgiler bir araya getirilerek kuruma iletilir. Kurum tarafından güvenlik soruşturmasının olumlu ya da olumsuz sonuçlanıp sonuçlanmadığına ilişkin olarak oluşturulan komisyon tarafından karar verilir.

Öğretmen Güvenlik Soruşturması Kimleri Kapsıyor?

  • Kurum ve kuruluşlarda, yetkili olmayan kişilerin bilgi sahibi olmaları halinde devlet güvenliğinin, ulusal varlığın ve bütünlüğün, iç ve dış menfaatlerin zarar görebileceği veya tehlikeye düşebileceği bilgi ve belgelerin bulunduğu gizlilik dereceli birimler,
  • Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, jandarma, emniyet, sahil güvenlik ve istihbarat teşkilatlarında çalıştırılacak kamu personeli,
  • Ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde çalışacak personel,
  • Üst kademe kamu yöneticileri,
  • Özel kanunları uyarınca güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasına tabi tutulan kişiler,
  • Milli güvenlik açısından stratejik önemi haiz birim, proje, tesis, hizmetlerde statüsü veya çalıştırma şekline bağlı olmaksızın istihdam edilenler,
  • Öğretmenler.

Öğretmen Güvenlik Soruşturması Ne Kadar Sürer?

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği’nin 12.maddesi uyarınca  güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılması, taleplerin ilgili makama ulaşmasından itibaren arşiv araştırması sonuçları en geç 30 iş günü, güvenlik soruşturması sonuçları en geç 60 iş günü içinde cevaplandırılmaktadır. Her ne kadar düzenleme ile kişilerin hukuki durumunu sürüncemede bırakmamak amacıyla kesin süreler öngörülmüş olsa da uygulamada bu sürelerin aşıldığı görülmektedir.

Öğretmen güvenlik soruşturması, her ne kadar güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yönetmeliği uyarınca belirli bir zamana tabi tutulmuşsa da uygulamada bu süreye uyulmadığı, sürenin çoğunlukla uzatıldığı fakat bazı durumlarda ise sürenin kısa tutulabildiği görülmektedir. Bu gibi durumlarda öncelikle kurumunuzla iletişime geçebilir, buradan yanıt alamıyorsanız ivedilikle Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) durumu anlatan bir mail atabilir ve gelecek cevaba göre harekete geçebilirsiniz. Buradan alınacak cevap ile birlikte 60 günlük dava açma süreniz yani hak düşürücü süreniz işlemeye başlayacaktır.

Sözleşmeli Öğretmen Güvenlik Soruşturması

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olarak görev alan sözleşmeli öğretmenler kadrolu öğretmenler ile aynı görevi yapar. Fakat bazı durumlarda sözleşmeli öğretmenler, kadrolu öğretmenlerden farklıdır. Sözleşmeli öğretmenler, kadrolu öğretmenlerin sahip olduğu bazı özlük haklarına sahip değildir. Ayrıca sözleşmeli öğretmenler atanma yeri seçemez ve tayin isteyemez. Sözleşmeli öğretmen güvenlik soruşturması üstte belirttiğimiz usul ile yapılır. Bir farklılık yoktur.

Sözleşmeli öğretmenlere güvenlik soruşturması yapılması zorunludur. Yapılan bu araştırma sonucunda atamasına karar verilir. Nitekim bu süreç üstte belirtilen usul ve esaslara göre yapılır. Sözleşmeli öğretmenlik esasında kadrolu öğretmenlik için ilk adımdır. Mevcut düzenlenmelerde sözleşmeli öğretmen olunmadan kadrolu öğretmen olunamamaktadır.

Öğretmen Güvenlik Soruşturması Sonuçları Nasıl Öğrenilir ?

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması e-devlet aracılığı ile öğrenilememektedir. Güvenlik soruşturması sonuçları ikamet edilen yer Emniyet Müdürlüğü ya da karakoldan girecek öğrenemezsiniz. Süreç gizli bir süreçtir. Dolayısıyla kişilerin ikamet edilen yer Emniyet Müdürlüğü’ne ya da karakola bizzat gitmeleri ve sonuçlarını öğrenmeleri mümkün değildir. Güvenlik soruşturması içeri hakkında hiçbir bilgi veremez. Kanunen bu durum yasaktır. Tebligatın sizlere ulaşmasından itibaren 60 günlük dava açma süreniz başlayacaktır.

Öğretmen Güvenlik Soruşturması Olumsuz Sonuçlananlar Ne Yapmalı?

Anayasa’nın 125.maddesi uyarınca idarenin her türlü eylem ve işlemine karşı yargı yolu açıktır. Dolayısıyla güvenlik soruşturmasının sonucu olarak hakkında olumsuz idari işlem tesis edilen herkes yargı yoluna başvurabilir. Böylelikle olumsuz işleme karşı 60 gün içerisinde yürütmeyi durdurma talebini de içeren  iptal davası açma olanağı bulunmaktadır. İptal davasının yanı sıra tam yargı davası da açılması mümkündür. Önceden iptal davası açılmış ve kazanılmış ise tam yargı davası açılarak tazminat, yoksun kalınan mali haklar faiziyle birlikte istenebilir. İdare mahkemesinde açılacak yürütme durdurma istemli iptal davasnda bir avukattan yardım alınması kişilerin hak kaybına uğramaması açısından önemlidir.

Açılacak idari dava şayet atamanız yapılmışsa atamın yapıldığı yer İdare Mahkemesine, atamanız yapılmadıysa Ankara İdare Mahkemesine açılmalıdır. Yetki, İdare Mahkemesinde kamu düzenine ilişkindir. Bu nedenle dikkat edilmelidir.