mal beyani dilekcesi ornegi

Mal beyanı İcra İflas Kanunu’nun 74. Maddesinde düzenlenmiş olup kişinin gerek kendisinde gerek üçüncü şahıslar yedinde bulunan mal ve alacaklarına ilişkin borcuna yetecek miktarı ve her türlü kazanç ve gelirini, borcunu ne suretle ödeyeceğini icra dairesine bildirme olarak tanımlanmıştır. Bu bildirim yazılı olarak yapılabileceği gibi sözlü olarak da yapılabilir. Bilindiği üzere ödeme emri eline ulaşan borçlu kanuni süreler içerisinde ya borcunu ödeyecek ya itirazda bulunacak ya da mal varlığı beyanında bulunacaktır. Bu makalemizde sizlere İcra mal beyanı kurumunu detaylıca anlatıp ardından “Mal Beyanı Dilekçesi Örneği” paylaşacağız.

İcra İflas Kanunu’nun 60. Maddesine göre ödeme emrini alan borçlunun yedi gün içerisinde icra müdürlüğüne başvurarak borcun tutarı kadar mal beyanında bulunması gerekmektedir.

Bu beyanda evdeki eşyalar, üçüncü kişilerden olan alacaklar, maaşlar ve benzeri gibi mal ve alacakları gösterilebilmektedir. Bu noktada mal beyanında bulunurken borç miktarınız kadar mal ve alacağınızı göstermenizin yeterli olduğunu unutmamak gerekmektedir. Eğer ki borç bir kambiyo senedinden kaynaklanıyorsa bu durumda mal beyanında bulunma süreniz yedi gün değil on gündür. Borçlu ödeme emrine itiraz ederse karar kendisine tebliğ edilene kadar mal beyanında bulunma yükümlülüğü yoktur ancak itirazının reddedildiğine ilişkin kararın kendisine tebliğinden itibaren 3 gün içinde mal beyanında bulunması gerekecektir. Mal beyanında borcun tutarı kadar gösterilen mal, kazanç, üçüncü kişilerin yedinde bulunan alacaklarınız gibi beyanların yanı sıra borcu ne surette ve ne kadar sürede ödeyeceğiniz gibi hususlarında yer alması gerekmektedir.

Ankara İcra Müdürlükleri telefon ve iletişim bilgilerine buradan ulaşabilirsiniz. http://avsa.org.tr/Page.aspx?Icra_Hakimlik_ve_Mudurlukleri_Telefon_Listesi&=43

Mal Beyanında Bulunmama Cezası

İcra İflas Kanunu’nun 76. Maddesinde mal beyanında bulunmayan borçlunun, alacaklının İcra Ceza Mahkemesine yapacağı başvuru ile hakim tarafından bir defaya mahsus olmak üzere hapisle tazyik olunacağı belirtilmiştir. Ancak bu hapis süresi en fazla  üç ay olabilir.

Eğer ki mal beyanında bulunması gereken borçlunun,  üzerine kayıtlı hiçbir mal yoksa bunu bildirmesi de yeterli olacaktır.  Kişi mal beyanında bulunmuş ve yine aynı kişinin beyanda bulunduğu mal tutarı borcu karşılamıyorsa da, eğer ki beyandan sonra yeni bir kazanç, gelir ya da mal elde ederse bunu da mutlaka icra müdürlüğüne başvurarak bildirmelidir.

Genel haciz talebi dilekçesini buradan indirebilirsiniz

İcra Mal Beyanı Kalktı mı?

İcra mal beyanı kalktı mı? Mal beyanında bulunmamanın cezası kalktı mı? Sorularına verilebilecek en kısa cevap “hayır” olacaktır.

Şöyle ki; İcra İflas Kanunun 76. Maddesi borçlunun mal beyanında bulunmasını bir yükümlülük olarak düzenlemiş ve mal beyanında bulunmayan borçlunun bir defaya mahsus ve en fazla üç ay süreyle hapisle tazyik edileceğini düzenlemiştir. Dolayısıyla ne borçlunun icra dairesine mal beyanında bulunma yükümlülüğü ne de mal beyanında bulunmamanın cezası 2020 yılında kalkmamıştır.

İcra Mal Beyanı Dilekçesi Örneği

Tarafınıza ödeme emri geldikten sonra ödeme yapmayacak ya da itirazda bulunmayacaksanız, İcra Müdürlüğüne başvurarak mal beyanında bulunma yükümlülüğünüz vardır. Bu mal beyanını yazılı yapabileceğiniz gibi sözlü de yapabilirsiniz. Burada sizlerle İcra Müdürlüğüne mal beyanında bulunmak için başvururken kullanabileceğiniz İcra Mal Beyanı Dilekçesi Örneği hazırladık.

… İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’ NE

Dosya No: …

Mal Beyanında Bulunan

Borçlu     :   Ad Soyadı ( TC Kimlik)

Adres

Alacaklı   : Ad Soyadı ( TC Kimlik)

Adres

Konu            : … numaralı doya kapsamında gönderilen  … tarihli ödeme emrine karşı sunduğum mal beyanlarımdan ibarettir.

Tebliğ Tarihi  :

AÇIKLAMALAR

  1. Sayın Müdürlüğünüzce …. . Numaralı dosya kapsamında gönderilmiş olan ödeme emrini …tarihinde tarafıma tebliğ edilmiştir. İşbu dilekçe yasal süre içerisinde mal beyanında bulunuyorum. Mal beyanı olarak sunduğum menkul mallarım şunlardır;

(Burada mal beyanında sunmak istediğiniz malları  tek tek ve karşılarında  değerleri olacak şekilde yazmalısınız.)

                                           Borçlunun Ad Soyadı                                                                                                                                                            (imza)

Ek : Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

Eğer ki üzerinize kayıtlı hiç bir mal, alacak ya da gelir ya da kazanç yoksa dilekçede mal ve alacaklarınızı belirtmek yerine bu durumu da belirtebilirsiniz bu noktada önemli olan bir mal beyanında bulunmanızdır. Sonuç olarak herhangi bir mal, alacak, kazanç ya da gelirin olmadığını beyan etmek de mal beyanı kapsamına girmektedir.

Mal Beyanı Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Mal beyanında bulunurken yalan söylersem ne olur?

İcra İflas Kanununun 338. Maddesinde kişinin gerçeğe aykırısı mal beyanında bulunması halinde, alacaklı şikayet ederse üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacağı belirtilmiştir. Ancak pratikte genellikle CMK 231. Madde gereği  mahkemece, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmektedir.

Üzerime kayıtlı hiçbir mal yok, mal beyanında bulunmalı mıyım?

Kişinin üzerine kayıtlı hiçbir malı bulunmaması yine de mal beyanında bulunma yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Aksi takdirde mal beyanında bulunmayan borçlu tazyik hapsi ile karşılaşabilecektir.

Contact Us