Tazminat Hukuku

Maaş Haciz Talebi

Maaş haciz talebi icra takibinde borcu tahsil etmenin en önemli yollarından biridir. Maaş haciz talebi borçlu alacaklı ilişkisinde alacaklının talebi ile maaşta yapılacak kesinti ile borcun ödenmesine ilişkindir. Borcunu ödemeyen borçluya karşı alacaklının başlatacağı icra takibi neticesinde borçluya icra müdürlüğünce bir ödeme emri gönderilmektedir. Gelen ödeme emri neticesinde borçluya İcra İflas Kanunu uyarınca 7 gün içerinde yapması gereken seçenekler sunulmuştur.

Buna göre borçlu ya 7 gün içerisinde ödeme emrine itiraz edecek, ya aynı süre içerisinde borcunu ödeyecek yahut da aynı süre içerisinde borca yeter miktardaki malı hakkında beyan verecektir. İtirazda bulunmayan ya da bulunduysa da itirazı kaldırılan/ iptali sağlanan borçlunun borcu bu aşamada kesinleşmektedir.

İcra iflas hukuku ya da diğer adıyla cebri icra hukuku, borçların devlet yardımı ile zorla yerine getirilmesini sağlayan ve alacaklı borçlu ilişkisiyle ilgilenen hukuk dalıdır.

Kesinleşen icra takibi neticesinde alacaklı borçlunun mallarına, banka ya da 3.kişilerde bulunan borçlarına, taşınmazlarına haciz koydurabilir. Bu taleplerden biri de maaş haciz talebidir. İcra İflas Kanunu’na göre borçlu işçi olduğu durumlarda maaşının en fazla dörtte birine, memur olduğu durumlarda ise maaşının en az dörtte birine maaş haciz talebi neticesinde haciz uygulanabilir. Maaş haciz talebi için aşağıda verdiğimiz örnekleri kullanarak alacaklı olduğunuz dosyada borçlunun maaşından alacağınızı tahsil edebilirsiniz.

İcra Hukukunda borçluyu da korumak adına bazı taşınır ve taşınmazların hacze konu edilemeyeceği kabul görmüştür. Bunlardan biri de borçlunun maaş ve ücretinin bir kısmıdır. Bu ücret yazımızın devamında da bahsedeceğimiz üzere maaşının dörtte biri ile sınırlıdır. Borçlunun memur yahut işçi olması ile şekillenen bu sınırın ayrıntıları yazımızın devamında verilecektir. Bu ücretten alacağını karşılamak isteyen alacaklının icra daireleri yolu ile maaş haciz talebi ile ilgili bir müzekkere yazılması için talepte bulunması gerekmektedir.

Maaş haczi talebi şirkete ulaşmasından itibaren şirket yetkilisi kişinin maaşlarından 1/4 oranında kesinti yaparak icra müdürlüğü hesabına yatırır. Bu kişinin borcu bitene kadar veya işten çıkarılana kadar devam eder.

Hakkınızda açılmış icra takiplerini e devlet internet sitesi https://giris.turkiye.gov.tr/Giris/ üzerinden öğrenebilirsiniz.

UYAP Maaş Haczi Talebi

Uyap maaş haciz talebi indirmek için tıklalayınız.

ANKARA ….  İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE

Esas No: 2014/….. E.

Hakkında takibi kesinleşen ve yukarıda dosya esas numarası yazılı dosyamızda borçlu Ali Tecimer’in (T.C. No: ……………), UYAP sistemi üzerinden yapılan SGK sorgusunda, ……………… adresinde bulunan …………….. isimli işyerinde,  halen aktif ve sigortalı olarak çalışmakta olduğu tespit edilmiş olup, dosya kapak hesabının yapılmasının akabinde,  ilgili işyerine maaş haczi müzekkeresi gönderilmesini talep ederim.

                                                                                                                                     Alacaklı Vekili
                                                                                                                                  Av. Umur YILDIRIM 

İcra Maaş Haczi Talebi

İcra maaş haczi talebi örneği için tıklayınız.

ANKARA … İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE

Borçlu Ali Tecimer’in (T.C. No: ……..….) çalışmakta olduğu işyerinden aldığı maaş ya da ücretinden birikmiş borcu bitinceye kadar ¼’ünün haczi ile prim, tazminat, ek ders, nema ve döner sermaye ücreti gibi sair hak ve alacaklarının tamamının haczini ve varsa diğer haciz takyidat bilgileri ile birlikte celbine karar verilmesini arz ve talep ederim.

                                                                                                                                         Alacaklı Vekili                                                                                                                                                     Av. Umur YILDIRIM

Başa dön tuşu