İdare Hukuku

Kurumlar Arası Geçiş Nedir? Geçiş Nasıl Yapılır?

Tarafımıza sıkça Kurumlar Arası Geçiş Nedir? Kurumlar Arası Geçiş Nasıl Yapılır? şeklinde sorular yöneltiliyor. Bizde bugün ki yazımızda kurumlar arası geçiş hususunu detaylıca inceleyeceğiz.

657 sayılı Devler Memurları Kanunu’nun 74. Maddesinde, memurların bir kurumdan diğerine nakilleri, başka bir deyişle kurumlar arası atama hususu;

“Memurların bu Kanuna tabi kurumlar arasında, kurumların muvafakatı ile kazanılmış hak dereceleri üzerinden veya 68 inci maddedeki esaslar çerçevesinde derece yükselmesi suretiyle, bulundukları sınıftan veya öğrenim durumları itibariyle girebilecekleri sınıftan, bir kadroya nakilleri mümkündür. Kazanılmış hak derecelerinin altındaki derecelere atanabilmeleri için ise atanacakları kadro derecesi ile kazanılmış hak dereceleri arasındaki farkın 3 dereceden çok olmaması ve memurların isteği de şarttır.

Aşağı dereceye atananların 68 inci maddede yazılı süre kaydı aranmaksızın eski derecelerine tekrar atanmaları caizdir.

Kazanılmış hak derecelerinden aşağı derecelere atananların aylık derece ve kademeleri genel hükümlere göre tespit edilmekle beraber, atandıkları bu derecelerde geçirdikleri süreler (kesenek ve karşılık farklarının kendileri tarafından her ay T.C. Emekli Sandığına gönderilmesini kabul etmeleri şartıyla) emeklilik yönünden eski derecelerinde değerlendirilir.

13/12/1960 tarihli ve 160 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamına giren kurumlarla bu Kanuna tabi kurumlar arasındaki nakillerde de yukarıdaki hükümler uygulanır. Aynı kanunun 4 üncü maddesi kapsamına giren kurumlarda çalışıp 657 sayılı Kanuna tabi olmayan personelden, hizmete giriş dereceleri 36 ncı madde ile tespit edilen giriş derecelerinin üzerinde olanların ilk ilerleme ve yükselmeleri için kanuni bekleme sürelerine yukarıda yazılı dereceler arasındaki sürelere tekabül eden süre kadar ilave edilir.”

şeklinde düzenlenmiştir.

Bu sebeple, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 74 üncü maddesi çerçevesinde herhangi bir kamu kurum veya kuruluşu emrine memur olarak naklen atanabilmenizin kurumların muvafakatı ile mümkün bulunması sebebiyle, naklen atanma talebinizi görev almak istediğiniz ilde teşkilatı bulunan kamu kurum ve kuruluşlarına yapmanız gereklidir.

İlgili maddeden de görüleceği üzere memurların bir kurumdan diğerine nakilleri, başka bir deyişle kurumlar arası atama yapılması mümkündür. Burada bahsedilen kurumlar arası atama iki şekilde yapılabilmektedir:

  1. Devlet Memurları Kanunu’na Tabi Kurumlar arasında,
  2. Devlet Memurları Kanunu’na Tabi Kurumlar ile 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı’nın Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname’nin İkinci Maddesinin Kapsamına Giren Kurumlar

Yukarıda bahsedilen geçiş talepleri birçok nedenden ötürü olabilmektedir. Söz konusu nedenlere örnekler verecek olursak; geçiş yapılacak kurumun mali olanaklarının daha iyi olması, geçiş yapılacak kurumla aile birliğinin sağlamasının istenilmesi, memurun eğitimini aldığı mesleği yapmak istemesi, sınav sonuçları ile birlikte farklı kuruma atanmak istenilmesi gibi durumlardan bahsedebiliriz.

657 kurumlar arası geçiş 2019 yılında sıkça başvurulan bir haktır. Fakat kurumlar çeşitli sebepler ile bu talepleri reddetmektedir. Bu sebeple 657 kurumlar arası geçiş talepleri reddedilen kişilerin 60 gün içinde yürütme durdurma istemli iptal davası açmaları gerekmektedir. Bu süre hak düşürücü süredir.

Kurumlar Arası Geçiş Süreci Nasıl Olur?

Geçiş yapmak isteyen memur, öncelikle geçiş yapmak istediği kuruma başvuruda bulunur. Geçiş yapılmak istenilen kurumun özel şartları olabileceği gibi geçiş yapılmak istenilen kurumda memurun derece, kadem ve pozisyon olarak bulunduğu yerden aşağı olmaması şarttır.

Burada bir husustan bahsedilmesi gerekmektedir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun ilgili maddesi yukarıda da belirtildiği üzere, bir istisna getirmiştir. Şöyle ki, memurların kazanılmış hak derecelerinin altındaki derecelere atanabilmeleri iki şekilde mümkündür. Öncelikle, memurun atanacağı kadro derecesi ile kazanılmış hak derecesi arasındaki farkın 3 dereceden çok olmaması gerekmektedir, aksi takdirde söz konusu kurumlar arası atanma işlemi gerçekleştirilemeyecektir.

Memurların kazanılmış hak derecelerinin altındaki derecelere atanabilmesi için bir de ilgili memurun isteği gerekmektedir. İki husus birlikte gerçekleşmediği takdirde yine, kurumlar arası atanma işlemi gerçekleşmeyecektir.

Bütün bu şartlar sağlandıktan sonra, memurun geçiş yapabilmesi için hem mevcut bulunduğu kurumun hem de geçiş yapmak istediği kurumun muvafakat etmesi gerekmektedir.  Kurumlar arası karşılıklı muvafakat sağlandığında memurun kurumlar arası geçiş işlemi başlayacaktır.

Belirtmek gerekir ki, burada kurumların muvafakat verip vermeyeceği kurum amirlerinin takdir yetkisi kapsamındadır. Söz konusu takdir yetkisi, mutlak ve sınırsız bir yetki değildir. Kamu yararı ve hizmet gerekleri bakımından yargı denetimine tabi bir yetkidir. Bu nedenledir ki, kurum amirleri tarafından memurun mali ve özlük haklarına zarar verecek bir karar vermemelidir. Aksi takdirde bu karar idari yargıda iptal davasına konu olabilmektedir.

İdari yargıda görülecek olan iptal davası, memur kişi için oldukça büyük bir öneme sahiptir. Bu nedenle her meslekte olduğu gibi, bu hususta da yeterli donanım ve bilgiye sahip bir uzman idare avukatı ile söz konusu süreç yönetilmelidir. İdare alanında uzman olan avukat veya avukatlar ile bu süreci yönetmek memur kişinin açacağı iptal davasının lehe sonuçlanma şansını arttıracaktır. Bu sayede ilerde karşılaşılabilecek hukuki sorunlar önlenecek, işin mahkemeye intikal etmesi halinde zaman, emek ve maddi kayıpların olmasının önüne geçilecektir. Yargılama faaliyetlerinin de ücretsiz olmadığı unutulmamalıdır.

Kurumunuzun muvafakatname vermemesi veya verilip atanacağınız kurumun talebinizin olumsuz cevap verebilir. Bu durumunda 60 gün içinde idari yargıda yürütme durdurma istemli iptal davası açılmalıdır. İdari davalar uzmanlık gerektiren bir alan olup idare hukuku avukatı aracılığıyla yürütülmesi sizlerin menfaatine olacaktır.

Kurumlar Arası Geçiş Nedir?

Kurumlar arası geçiş; memurların 657 sayılı kanuna tabi kurumlar arasında, kurumların muvafakatı ile kazanılmış hak dereceleri üzerinden veya 68 inci maddedeki esaslar çerçevesinde derece yükselmesi suretiyle, bulundukları sınıftan veya öğrenim durumları itibariyle girebilecekleri sınıftan, bir kadroya nakillerine denir. Kazanılmış hak derecelerinin altındaki derecelere atanabilmeleri için ise atanacakları kadro derecesi ile kazanılmış hak dereceleri arasındaki farkın 3 dereceden çok olmaması ve memurların isteği de şarttır.

Kurumlar Arası Geçiş Ne Zaman?

Tarafımıza sıkça kurumlar arası geçiş 2019 ne zaman? sorusu yöneltilmektedir. Kurumlar arası geçiş için bir zaman sınırlaması yoktur. Kişinin ihtiyaçlarına göre her zaman yapılabilir. Aynı şekilde kurumda bu taleplere 60 gün içinde cevap vermekte zorundadır. Aksi durumda zımni ret kabul edilip idari dava açılabilir.

Kurumlar arası geçiş kontenjanları 2019 yılında bazı kurumlar tarafından yayınlanmıştır. Fakat yayınlanması zorunlu olmayıp ihtiyaç durumuna göre yayınlanmamış olsa dahi kurumlar arası geçiş başvurusu yapılabilir.

Kurumlar arası geçiş dilekçe örneği 2020 yılında avukat ile yazılması başvurunuzun dikkate alınması ve kabul edilmesi açısından önemlidir. Bu sebeple idare hukuku avukatı ile dilekçenizin hazırlanması menfaatinize olacaktır. Zira idari süreçler karışık ve zor süreçlerdir.

kadim-law-consultancy-office-09-04-2018-656

Başa dön tuşu