Koruma Talebi Dilekçe Örneği (Uzaklaştırma Dilekçesi)

Koruma Talebi Dilekçe Örneği (Uzaklaştırma Dilekçesi)

koruma talebi dilekce ornegi uzaklastirma

Koruma talebi dilekçe örneği 6284 (Uzaklaştırma Dilekçesi) ile başvurarak koruma kararı alabilirsiniz. “Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi” bir diğer adıyla İstanbul Sözleşmesinin madde ve ilkeleri esas alınarak çıkarılan 6284 sayılı “Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddettin Önlenmesine Dair Kanun’un amacı,  ülkemizde kadına karşı şiddeti önlemektir. Bu kanunda genel hatlarıyla şiddete uğrayan, şiddete uğrama ihtimali bulunan ya da herhangi bir şeklide şiddete uğrayacağını düşünen ve bundan korkan kadınları, çocukları ya da aile bireylerini ya da ısrarla takibe maruz kalan bireyleri şiddetten korumak amaçlı bir takım tedbirlere ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir. Bunun için koruma talebi dilekçe örneği ile başvurmak önem arz etmektedir.

Şiddete uğramış veya uğrama tehlikesi ile karşı karşıya olan kadın, çocuk, aile üyesi ve tek taraflı olarak ısrarlı takip mağduru olan kişiler için hakim veya mülki amir tarafından hükmedilebilen şiddet mağduru kişinin korunması sağlayan tedbirler koruma tedbirleridir. Koruma tedbirleri sayesinde şiddet mağdurları çevreden ve failden korunmakta, aynı zamanda bu konuda hızlı sonuçlara da ulaşılmaktadır. Bu noktada şiddetin sadece fiziksel olmayacağını; psikolojik, ekonomik ya da cinsel şiddet gibi birden fazla türü bulunduğunu da belirtmek gerekir. Örneğin; bir kimseyi ısrarla takip etmek, huzurunu bozmak, rahatsız etmek vs. gibi eylemler de şiddet olarak nitelendirilmektedir. Nitekim söz konusu 6284 Sayılı Kanunun 2. maddesi “kadına yönelik şiddeti” ve “şiddeti” ayrı tutarak tanımlarını şu şekilde yapmıştır;

 • Kadına yönelik şiddet: Kadınlara, yalnızca kadın oldukları için uygulanan veya kadınları etkileyen cinsiyete dayalı bir ayrımcılık ile kadının insan hakları ihlaline yol açan ve bu Kanunda şiddet olarak tanımlanan her türlü tutum ve davranış
 • Şiddet: Kişinin, fiziksel, cinsel, psikolojik veya ekonomik açıdan zarar görmesiyle veya acı çekmesiyle sonuçlanan veya sonuçlanması muhtemel hareketleri, buna yönelik tehdit ve baskıyı ya da özgürlüğün keyfî engellenmesini de içeren, toplumsal, kamusal veya özel alanda meydana gelen fiziksel, cinsel, psikolojik, sözlü veya ekonomik her türlü tutum ve davranıştır.

Mülki Amir (Vali-Kaymakam) Tarafından Verilecek Koruyucu Tedbir Kararları

 • Kendisine ve gerekiyorsa beraberindeki çocuklara, bulunduğu yerde veya başka bir yerde uygun barınma yeri sağlanması (Bu tedbirin gecikmesinde sakınca bulunması halinde kolluk amiri (Polis-Jandarma-Sahil Güvenlik) de verebilir. Karar ilk iş günü içerisinde Mülki Amir onayına sunulur. Kolluk amiri tarafından verilen tedbir kararı 48 (kırk sekiz) saat içerisinde onaylanmazsa tedbir kendiliğinden kalkar.)
 • Geçici maddi yardım yapılması.
 • Psikolojik, mesleki, hukuki ve sosyal bakımdan rehberlik ve danışmanlık hizmeti verilmesi.
 • Hayati tehlikesinin bulunması halinde, ilgilinin talebi üzerine veya resen geçici koruma altına alınması.(Bu tedbirin gecikmesinde sakınca bulunuyorsa, ilgili tedbir kararını kolluk amiri (Polis-Jandarma-Sahil Güvenlik) de verebilir. Karar ilk iş günü içerisinde Mülki Amir onayına sunulur. Kolluk amiri tarafından verilen tedbir kararı 48 (kırk sekiz) saat içerisinde onaylanmazsa tedbir kendiliğinden kalkar.)
 • Gerekli olması halinde, korunan kişinin çocukları varsa çalışma yaşamına katılımını desteklemek üzere 4 ay, kişinin çalışması halinde ise 2 aylık süre ile sınırlı olmak kaydıyla, 16 yaşından büyükler için her yıl belirlenen aylık net asgari ücret tutarının yarısını geçmemek ve belgelendirmek kaydıyla Bakanlık bütçesinin ilgili tertibinden karşılanmak suretiyle kreş imkanının sağlanması.

Mülki amir tarafından verilecek koruyucu tedbir kararları için koruma talebi dilekçe örneği ile başvurulması faydanıza olacaktır.

koruma talebi dilekce ornegi uzaklastirma indir
koruma talebi dilekce ornegi uzaklastirma indir

Hakim Tarafından Verilecek Koruyucu Tedbir Kararları

 • İşyerinin değiştirilmesi.
 • Kişinin evli olması halinde müşterek konuttan farklı yerleşim yeri belirlenmesi.
 • Türk Medeni Kanunundaki şartları taşıması halinde ve korunan kişinin talebi üzerine tapu kütüğüne aile konutu şerhi konulması.
 • Korunan kişi bakımından hayati tehlikenin bulunması ve bu tehlikenin önlenmesi için diğer tedbirlerin yeterli olmayacağının anlaşılması halinde ve ilgilinin aydınlatılmış rızasına dayalı olarak Tanık Koruma Kanunu hükümlerine göre kimlik ve ilgili diğer bilgi ve belgelerinin değiştirilmesi.

6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddettin Önlenmesine Dair Kanun sadece aile kurumu içerisinde bulunan evli kadınları mı kapsar? sorusu tarafımıza oldukça yöneltilen bir sorudur. Bu kanun sadece aile sahibi kadınları değil aile sahibi olsun olmasın tüm kadınları, çocukları, aile bireylerini ve hatta tek taraflı ısrarlı takip mağdurlarını da korumaktadır. Kanunun isminde yer alan “Ailenin Korunması” ibaresi kanunun kapsama alanı için böyle bir sınırlama düşündürse dahi durum böyle değildir.

İnfaz Hesaplama Yapmak İçin Tıklayınız
uzaklastirma talebi dilekce ornegi
koruma talebi dilekce ornegi

Koruma Talebi Dilekçe Örneği İndir

ANKARA NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ’NE

                                               Koruma Taleplidir.

TALEP EDEN: Ad- Soyadı,  TC. Kimlik No, Adres

VEKİLİ            : Av. Umur YILDIRIM

Söğütözü Mah. Söğütözü Cad. No:2 Koç İkiz Kuleleri B Blok Kat:4 Daire:7, 06530 Çankaya

TALEP EDİLEN: Ad- Soyadı

KONU          :6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun gereğince, gerekli koruma tedbirlerinin alınması talebimizin sunulmasından ibarettir.

AÇIKLAMALAR

 1. 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun amacı; şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınların, çocukların, aile bireylerinin ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan kişilerin korunması ve bu kişilere yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla alınacak tedbirlere ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. İşbu amaç doğrultusunda düzenlenen Kanun kapsamında, müvekkilimin şiddete uğrama tehlikesi bulunması ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru olması nedeniyle işbu koruma tedbirlerinin alınması talebimizin sunulması gereği hasıl olmuştur. Şöyle ki; (Burada şiddete uğrayan ya da uğrama tehlikesi altında bulunan kişinin yaşadığı olaylar, hangi nedenle koruma talebinde bulunduğu, ne sıklıkla ya da ne kadar süredir rahatsız edildiği/şiddete uğradığı, uğradığı şiddet türünün psikolojik mi fiziksel mi ya da ekonomik mi olduğu ya da şiddete uğrama tehlikesi altında olan kişinin içinde bulunduğu durum vs. gibi detaylar anlatılmalıdır. Bu noktada sizlere örnek bir metin veremememizin sebebi dilekçenin bu kısmının somut olayın özelliklerine göre değişkenlik gösterecek olmasıdır.)
 2. Davalılar tarafından icra edilen müvekkilime karşı bu davranışların engellenmemesi halinde ise, müvekkilimin şiddete uğrama tehlikesi bulunmaktadır. Müvekkilim, yaşamış olduğu bu psikolojik şiddet sonucunda fiziksel şiddete uğramasına fırsat tanınmadan ivedi olarak davalılar hakkında koruma tedbirlerinin uygulanması gerekmektedir.
 3. Yaşanan bu olaylar neticesinde davalılar hakkında suç duyurusunda bulunulmuş olmasına rağmen halen bu davranışlar sürmektedir. Müvekkil bu yaşanan olaylar neticesinde işini yapamayacak derecede etkilenmiş ve psikolojik olarak yıpranmıştır.
 4. Gerek müvekkilim, gerekse aynı konutta birlikte yaşayan kimselerin güvenliğinin ve esenliğinin sağlanmasını için 6284 sayılı Ailenin Korunması Ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’un tanıdığı yetki ve sağladığı olanaklar çerçevesinde, gerekli koruma tedbirlerinin alınarak uygulanmasına karar verilmesini istemek zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER: 2709 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun, 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu.

HUKUKİ DELİLLER :  İkamesi caiz her türlü delil. ( Herhangi bir delil gösterme zorunluluğu yoktur.)

SONUÇ VE İSTEM    : Yukarıda açıklanan nedenlerle, gerek müvekkilimin gerekse müvekkilim ile birlikte yaşayan kimselerin güvenliğinin ve esenliğinin sağlanmasını teminen 6284 Sayılı Kanun uyarınca şiddetin uygulandığı hususunda delil veya belge aranmadığı nazara alınarak davalılar nezdinde;

 1. 6284 Sayılı Kanun’un 5/1-a maddesi uyarınca, müvekkilime karşı şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunulmamasına,
 2. 6284 Sayılı Kanun’un 5/1-c maddesi uyarınca …..adresinde bulunan müvekkilimin ikamet ettiği binaya yaklaşılmamasına,
 3. 6284 Sayılı Kanun’un 5/1-d maddesi uyarınca, müvekkilimin yakınlarına ve tanıklara yaklaşılmamasına,
 4. 6284 Sayılı Kanun’un 5/1-e maddesi uyarınca, müvekkilimin eşyalarına verilmemesine,
 5. 6284 Sayılı Kanun’un 5/1-f maddesi uyarınca, iletişim araçlarıyla veya sair surette müvekkilimin rahatsız edilmemesine,

ve uygun görülecek başka tedbirlere, karar verilmesini arz ve talep ederiz. (Tarih)

                                                     İstem Sahibi  Davacı Vekili                                                                                                                                            Av.                                                                   Umur YILDIRIM

Hakim Tarafından Verilecek Önleyici Tedbir Kararları

Yukarıda izah edildiği üzere bu kanun, şiddet mağdurları ve şiddet uygulayanlar hakkında hakim, kolluk görevlileri ve mülki amirler tarafından kişilerin talebi üzerine ya da re-sen verilecek olan tedbir kararları hakkında usul ve esasları da düzenlemiştir.  Kanun koyucu şiddet mağdurları için verilecek olan tedbirleri koruyucu ve önleyici tedbirler olarak ikiye ayırmıştır.  Bu kanunda koruyucu tedbir kararlarının mülki amir veya hakim tarafından verilebileceği belirtilmişken, önleyici tedbir kararlarının kural olarak sadece hakim tarafından verilebileceği düzenlenmiştir. Yine belirtmek gerekir ki kanununun bütününde bahsi geçen hakim Aile Mahkemesi Hakimi, mahkeme ise Aile Mahkemesi’dir. Bu makalemizde Hakim tarafından verilebilecek önleyici tedbirlerden bir tanesi olan ve toplum içerisinde de uzaklaştırma kararı olarak bilinen tedbir talepli dilekçe örneğini sizlerle paylaşacağız. Ancak ondan önce, kanunun 5. Maddesinde de açıkça düzenlenmiş olan ve hakimin verebileceği önleyici tedbir kararlarını şu şekilde özetlemek gerekirse;

 • Tehdit, hakaret, aşağılama veya küçük düşürme içeren söz ve davranışlarda bulunmayı yasaklama
 • Evden veya kişinin çevresinden derhâl uzaklaştırılması
 • Korunan kişilerin bulundukları konuta, okula ve işyerine yaklaşmaması.
 • Şiddet mağduru çocuk ise ve daha önce bu çocukla ilgili olarak şiddette bulunan hakkında daha önceden verilmiş bir ilişki kurma kararı varsa kişisel görüşmenin refakatçi eşliğinde yapılması, sınırlandırılması ya da gerekli hallerde tamamen kaldırılması,
 • Gerekli görülmesi halinde, şiddet uygulayanın kanun kapsamında korunan kişinin yakınlarına dahi yaklaşılmaması.
 • Kanun kapsamında korunan kişinin şahsi eşyalarına ve ev eşyalarına zarar verme yasağı,
 • Kanun kapsamında korunan kişiyi rahatsız etmemesi,
 • Varsa eğer kanunen üstünde bulundurduğu silahları kolluğa ya da kurumuna teslim etmesi ( Silah taşıması zorunlu olan görevi olsa dahi teslim edilmesine karar verilebilir.)
 • Korunan kişilerin bulundukları yerlerde alkol veya uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma yasağı ya da söz konusu maddelere bağımlılığının olması hâlinde, hastaneye yatmak gibi tedavi yöntemlerinin uygulanması
 • Şiddet uygulayan kişinin tedavisinin karşılanması

Yukarıda belirtilen tedbirlerden ilk dördü, durumun aciliyeti ve gerekliliği halinde kolluk amiri tarafından da verilebilmektedir. Ancak bu kararı veren kolluk amirinin en geç kararı takip eden ilk iş gününde hâkimin onayına sunması gerekmedir zira Aile Mahkemesi Hakimi tarafından yirmi dört saat içinde onaylanmayan tedbirler kendiliğinden kalkacaktır. Tedbir kararları mağdurun talebi üzerine ya da Bakanlık, kolluk görevlileri ya da Cumhuriyet savcısının talebi üzerine verilir. İlk defaya mahsus olarak verilen karar en çok altı aylık süreyi kapsar. Ancak durumun tehlikesinin devamı hali ya da ihtimali mevcutsa resen ya da talep üzerine tedbirin devamına ya da böyle bir tehlike mevcut değilse tedbirin kaldırılmasına karar verilebilir. Bu kanun kapsamında düzenlenen en önemli husus ise; söz konusu tedbir kararlarının verilebilmesi için şiddetin mevcudiyetine dair herhangi delil, kanıt veya belge aranmamasıdır. Dolayısıyla tedbir kararları çok hızlı bir şekilde ve genelde kişinin talebinin ertesi günü verilmektedir.

Bu noktada kadına yönelik şiddeti önlemede şiddet mağduru olan her bir kadın, çocuk, aile bireyi ya da ısrarlı takip mağduru olan her bir kişi aşağıda ana hatlarıyla vermiş olduğumuz 6284 Sayılı Kanun Koruma Talebi Dilekçe Örneği/ Uzaklaştırma Dilekçesini kullanarak Aile Mahkemelerine başvuruda bulunabilirler. Her bir somut olayın kendine özgü olması sebebiyle;  olay örgüsünün (açıklamalar kısmında olayların detaylıca izah edilmesi gereken bölüm) değişkenlik arz etmesinden dolayı aşağıdaki örnek dilekçe genel hatlarıyla ve bir taslak şeklinde verilmiştir. Bu sebeple, şiddetin mevcut olduğu bu tarz durumlarda hem şiddet uygulayan kişi hakkında başlaması gereken ceza yargılamasında hem de şiddet mağduru kişi için önleyici ya da koruyucu tedbir talep aşamasında profesyonel bir avukatlık ya da danışmanlık hizmeti alınması şiddet mağdurunun hak kaybına uğramaması adına önem arz edecektir.

Uzaklaştırma Kararı Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

 • Uzaklaştırma kararı ihlal edilirse ne olur?

Hakkında uzaklaştırma tedbiri verilen kişi eğer ki bu kararı uygulamamakta diretirse ilk kez ihlal etmesi halinde 3-10 gün arası hapis cezası verilebilir.

 • Koruma Kararını Nasıl Uzatabilirim?

Daha önceden verilmiş bir koruma kararınız mevcutsa tekrardan başvuru yapmanıza gerek yoktur. Koruma kararı veren mahkemeye kararın uzatılması talepli bir dilekçe ile başvurarak Koruma Kararı süresini uzatabilirsiniz.

X
kadim hukuk ve danışmanlık