kademe ilerlemesinin durdurulmasi cezasina itiraz dilekçesi

Devlet memurlarının birer kamu görevi üstlendiği ve kamu adına bir makamı doldurdukları düşünüldüğünde memurlara ilişkin disiplinin sağlanmasında kamu yararı vardır. Bu bağlamda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda disiplin cezaları ayrıntılı bir şekilde düzenlenmiştir. Memurların belli tutum ve davranışlarına karşı verilen disiplin cezalarından biri de kademe ilerlemesinin durdurulması cezasıdır. Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasına itiraz edebilmek için belli usul ve şartlar vardır.

Kamu hizmetlerini yerine getiren görevli memurlar, kamu hizmetlerinin usulüne uygun şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla kanunun emrettiği ödevleri yerine getirmek ve uyulması zorunlu kurallara uymakla mükelleftir. Bu sorumlulukları yapmayanlara ve kurallara uymayanlara yine Kanun ile eylemin niteliğine ve ağırlığına göre uyarma, kınama, aylıktan kesme, kademe ilerlemesinin durdurulması ve devlet memurluğundan çıkarma cezalarından biri verilebilir.

Bu süreç doğru yürütülmediği takdirde hak kaybına uğramanız muhtemeldir. Bu nedenle idare hukuku avukatı ile çalışmanızı öneririz.

Kademe İlerlemesi Nedir?

Kademe ilerlemesine ilişkin usul ve esaslar Devlet Memurları Kanunu’nun 64. Maddesinde düzenlenmiştir:

“Kademe; derece içinde, görevin önemi veya sorumluluğu artmadan, memurun aylığındaki ilerlemedir.

Memurun kademe ilerlemesinin yapılabilmesi için bulunduğu kademede en az bir yıl çalışmış olması ve bulunduğu derecede ilerleyebileceği bir kademenin bulunması şartları aranır.

72 nci madde gereğince belirli bir süre görev yapmak üzere, mecburi olarak sürekli görevle atanan memurlardan kalkınmada birinci derecede öncelikli yörelerde bulunanlara, bu yörelerde fiilen çalışmak suretiyle geçirilen her iki yıl için bir kademe ilerlemesi daha verilir. Yıllık izinde geçirilen süreler fiilen çalışılmış sayılır. İki yıldan az süreler dikkate alınmaz.

Son sekiz yıl içinde herhangi bir disiplin cezası almayan memurlara, aylık derecelerinin yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere bir kademe ilerlemesi uygulanır.

Bu maddede belirtilen şartları haiz her sınıf ve derecedeki memurlar, hak kazandıkları tarihten geçerli olmak üzere ve başkaca bir işleme gerek kalmaksızın bir ileri kademeye ilerlemiş sayılırlar.

Kademe ilerlemesi ile ilgili onay mercii atamaya yetkili amirdir. Onay mercileri kademe ilerlemeleri ile ilgili yetkilerini devredebilirler.

Kademe ilerlemesine hak kazanamayan memurlar, kurumlarınca her ay alınacak toplu onaylarla belirlenir. Kademe ilerlemesi yapmış sayılanlardan ilerlemeye müstahak olmadıkları sonradan tespit edilenlerin kademe ilerlemeleri, ilerlemiş sayıldıkları tarihten geçerli olmak üzere iptal edilir.”

Kademe ilerlemesi maddedeki tanımından da anlaşılacağı üzere memurun görevinde bir değişiklik yapılmaksızın aylığının artırılmasını sağlamaktadır. Kademe ilerlemesi uygulanması için belirli şartların gerçekleşmesi gerekmektedir. Buna göre;

  • Memurun bulunduğu kademede en az bir yıl çalışmış olması,
  • Bulunduğu derecede ilerleyebileceği bir kademenin bulunması,
  • Son sekiz yıl içinde hiçbir disiplin cezası almamış olması,

gerekmektedir.

Kademe İlerlemesinin Durdurulması Cezası Nedir?

Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası devlet memurunun belli tutum ve davranışlar sergilemesi halinde kendisine verilen disiplin cezalarından biridir. Söz konusu disiplin cezaları Devlet Memurları Kanunu’nun 125. maddesinde ayrıntılı şekilde düzenlenmiştir. Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ise bu maddenin (D) bendinde düzenlenmiş olup madde hükmü şu şekildedir:

“Kademe ilerlemesinin durdurulması: Fiilin ağırlık derecesine göre memurun, bulunduğu kademede ilerlemesinin 1 – 3 yıl durdurulmasıdır.

Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

a) Göreve sarhoş gelmek, görev yerinde alkollü içki içmek,

b) Özürsüz ve kesintisiz 3 – 9 gün göreve gelmemek,

c) Görevi ile ilgili olarak her ne şekilde olursa olsun çıkar sağlamak,

d) Amirine veya maiyetindekilere karşı küçük düşürücü veya aşağılayıcı fiil ve hareketler yapmak,

e) Görev yeri sınırları içinde herhangi bir yeri toplantı, tören ve benzeri amaçlarla izinsiz kullanmak veya kullandırmak,

f) Gerçeğe aykırı rapor ve belge düzenlemek,

g) (Mülga:17/9/2004 – 5234/33 md.)

h) Ticaret yapmak veya Devlet memurlarına yasaklanan diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunmak,

ı) Görevin yerine getirilmesinde dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep ayrımı yapmak, kişilerin yarar veya zararını hedef tutan davranışlarda bulunmak,

j) Belirlenen durum ve sürelerde mal bildiriminde bulunmamak,

k) Açıklanması yasaklanan bilgileri açıklamak,

l) Amirine, maiyetindekilere, iş arkadaşları veya iş sahiplerine hakarette bulunmak veya bunları tehdit etmek,

m) Diplomatik statüsünden yararlanmak suretiyle yurt dışında, haklı bir sebep göstermeksizin ödeme kabiliyetinin üstünde borçlanmak ve borçlarını ödemedeki tutum ve davranışlarıyla Devlet itibarını zedelemek veya zorunlu bir sebebe dayanmaksızın borcunu ödemeden yurda dönmek,

n) Verilen görev ve emirleri kasten yapmamak,

o) Herhangi bir siyasi parti yararına veya zararına fiilen faaliyette bulunmak.”

Madde hükmünde hangi fiillerin kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektirdiği ayrıntılı şekilde düzenlenmiştir. Bu fiillerden birinin işlenmesi halinde devlet memurunun kademe ilerlemesi 1 ila 3 yıl arasında durdurulur.

Kademe İlerlemesinin Durdurulması Cezasına İtiraz Süreci

Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasına itiraz süreci bir idari itiraz süreci olup süreç sonunda disiplin cezası idari dava konusu yapılabilmektedir. Ancak disiplin cezaları için Devlet Memurları Kanunu’nun 135. maddesinde özel bir itiraz usulü düzenlenmiştir. Madde hükmü şu şekildedir:

“Disiplin amirleri tarafından verilen uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarına karşı disiplin kuruluna, kademe ilerlemesinin durdurulması cezasına karşı yüksek disiplin kuruluna itiraz edilebilir.

İtirazda süre, kararın ilgiliye tebliği tarihinden itibaren yedi gündür. Süresi içinde itiraz edilmeyen disiplin cezaları kesinleşir.

İtiraz mercileri, itiraz dilekçesi ile karar ve eklerinin kendilerine intikalinden itibaren otuz gün içinde kararlarını vermek zorundadır.

İtirazın kabulü halinde, disiplin amirleri kararı gözden geçirerek verilen cezayı hafifletebilir veya tamamen kaldırabilirler.

Disiplin cezalarına karşı idari yargı yoluna başvurulabilir.”

Her şeyden önce kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almış olan bir memurun yüksek disiplin kuruluna itiraz başvurusunda bulunması gerekmektedir. Yüksek disiplin kuruluna itiraz için disiplin cezasının kişiye tebliğinden itibaren 7 günlük süre öngörülmüştür. 7 gün içinde itiraz edilmemesi halinde disiplin cezası kesinleşir.

7 günlük itiraz süresi içinde itiraz edilmesi durumunda yüksek disiplin kurulu 30 gün içinde itirazı değerlendirmelidir. İtirazın değerlendirmesi sonucunda iki türlü karar verilir; idare itirazı kabul ederse verilen cezayı hafifletir veya kaldırır. İtirazın reddi halinde memur idari yargıda iptal davası açma hakkına sahiptir. Disiplin cezasına karşı yapılan itirazın reddi halinde iptal davası açılabilecektir. İptal davası itirazın reddi kararının tebliğinden itibaren 60 günlük süre içinde açılmalıdır. Aksi halde dava açma hakkı kaybedilir.

Disiplin cezası 7 günlük itiraz süresinin sonunda kesinleşeceğinden ve kesinleşmemiş cezalara karşı idari dava açılması mümkün olmadığından idari dava açılması mümkün değildir. Cezanın kesinleşmesinden sonra itiraz etmeden de idari yargıda iptal davası açma imkanı vardır. Bu halde iptal davasının genel hükümleri geçerlidir. Kural olarak 60 günlük dava açma süresi disiplin cezasının kesinleştiği 7. Günden itibaren başlar. Fakat hak kaybına uğramamak adına tebliğ tarihi göz önünde bulundurularak ve ilk 7 günün geçmesi beklendikten sonra dava açılmasında fayda vardır.

Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasına itiraz yasal süresi içerisinde itiraz edilmezse bu hakkınız son bulacaktır. Daha sonra dava açmanız mümkün olmayacaktır.

Kademe İlerlemesinin Durdurulması Cezasına İtiraz Dilekçesi Örneği

Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası için açılacak iptal davası dilekçesi ve itiraz dilekçesi farklı iki dilekçedir. Bu dilekçelerin verildiği makamlar da birbirinden tamamen farklıdır. İtiraz dilekçesi disiplin cezasını veren idari makama hitaben yazılır fakat iptal dava dilekçesi ise mahkemelere verilmek üzere kaleme alınır. Kademe ilerlemenin durdurulması cezasına karşı itiraz edecek bir memur aşağıdaki örnek dilekçeden faydalanmak suretiyle itiraz dilekçesini hazırlayabilir.

Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasına itiraz edilmesi önemlidir. Zira bu disiplin cezası meslek hayatınızda her zaman karşınıza çıkacaktır. Bu nedenle itiraz edilerek iptal edilmesi gereklidir.

Cezaya itiraz dilekçesi örneği aşağıdadır. Fakat cezaya itiraz dilekçesini bir avukat aracılığıyla hazırlamanız sizlerin faydasına olacaktır.

  • İtiraz dilekçesine başlarken öncelikle disiplin cezasını veren idari kuruluşun adı yazılmalıdır.
  • Sonrasında başvuranın kimliğinin doğrudan görülür olması açısından başvuran ad, soyad, TC kimlik no ve adres bilgilerini dilekçenin en başına eklemelidir.
  • Dava konusu başlığı altında itiraz dilekçesinin neye ilişkin olduğu kısaca yazılmalıdır.
  • Disiplin cezasının tarafınıza tebliğ edildiği tarih dilekçeye açıkça mutlaka eklenmelidir.
  • Sonrasında açıklamalar kısmına geçilmeli ve disiplin cezasına konu olay, sonucunda verilen ceza, varsa sebep, şekil, konu unsurlarında aykırılıklar, varsa olay ile ceza arasındaki orantısızlık gibi konularda ayrıntılı şekilde bahsedilmelidir.
  • Açıklamalar kısmından sonra sonuç ve istem kısmına geçilmeli ve disiplin cezasının kaldırılmasının talep edildiği açıkça belirtilmelidir.
  • Varsa ekler de dilekçenin sonuna yazıldıktan sonra tarih ve imza atılarak dilekçe bitirilmelidir.

Cezaya İtiraz Dilekçesi Örneği

disiplin cezasına itiraz dilekcesi örnegi