Kademe İlerlemesinin Durdurulması Cezası

Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli 7068 sayılı Genel Kolluk Disiplin Kanununa tabi bulunmaktadır. Bu makalede 7068 sayılı Genel Kolluk Disiplin Kanununun 7//ç-d ve 8/4-5 maddelerinde düzenlenen kademe ilerlemesinin durdurulması cezası hakkında bilgi verilecektir.

Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası, memurun bulunduğu kademede ilerlemesinin durdurulmasıdır. Memurun gerçekleştirdiği fiilin ağırlığına göre, söz konusu ceza iki ayrı şekilde uygulanmaktadır. Bu cezanın verilebilmesi için öncelikle disiplin soruşturması başlatılmalıdır.

Birincisi, kısa süreli kademe ilerlemesinin durdurulması cezası olarak, memurun bulunduğu kademede ilerlemesinin dört, altı veya on ay süre ile durdurulması şeklinde uygulanmaktadır. İkincisi ise, uzun süreli kademe ilerlemesinin durdurulması cezası olarak, memurun bulunduğu kademede ilerlemesinin on iki, on altı, yirmi veya yirmi dört ay süre ile durdurulması şeklinde uygulanmaktadır.

Özellikle belirtmek gerekir ki, kısa veya uzun süreli olması fark etmeksizin Emniyet Hizmetleri Personeli’ne verilmiş kademe ilerlemesinin durdurulması cezaları, personelin ceza süresi içinde derece yükselmesi için açılan kurslara, yarışma sınavı veya seçmelerine girmesine de engel olur.

Kısa Süreli Durdurma Cezasını Gerektiren Fiiller

Memurun gerçekleştirdiği fiilin ağırlığına göre kademe ilerlemesinin durdurulması cezası kısa süreli durdurma cezası şeklinde uygulanabilir. Kısa süreli durdurma cezası gerektiren fiiller ise, sürelerine göre ayrılmaktadırlar. Bu nedenle, memurun bulunduğu kademede ilerlemesinin dört, altı veya on ay süre ile durdurulması cezasına sebep olacak fiilleri tek tek incelemek gerekmektedir.

  • Dört Ay Kısa Süreli Durdurma Cezasını Gerektiren Fiiller

1)Amir ve memurlara görevle ilgili olarak yalan söylemek.

2) Denetim görevini yerine getirmemek.

3) İzinsiz ya da kurumca kabul edilebilir özrü olmaksızın kesintisiz olarak üç günden fazla ve beş güne kadar (beşinci gün dahil) göreve gelmemek.

4) Amirlerini, üstlerini, aynı rütbedeki arkadaşlarını, astlarını veya diğer mesai arkadaşlarını haksız yere şikâyet etmek.

5) Astlarını, aynı rütbedeki arkadaşlarını ve diğer mesai arkadaşlarını dövme girişiminde bulunmak.

6) Toplu olarak sözlü veya yazılı şikâyette bulunmak.

7) Görev sırasında amir veya üstlerine saygısız davranmak.

8) Bu Kanun Hükmünde Kararnamede ayrıca disiplinsizlik olarak tanımlanmamış olmak kaydıyla astları veya mesai arkadaşlarına yönelik olarak sürekli ve sistemli her türlü baskı ve taciz uygulamak

  • Altı Ay Kısa Süreli Durdurma Cezasını Gerektiren Fiiller

1) Doğrudan veya aracı eliyle astlarından ya da iş sahiplerinden hediye veya borç almak.

2) Kabul edilebilir mücbir sebepler haricinde borçlanıp ödememeyi alışkanlık haline getirmek.

3) Görevde kullanılan telsiz haberleşme araçlarıyla görevle ilgili olmayan veya saygısızca konuşmalar yapmak ya da anlaşılmaz sesler çıkarmak.

4) Teslim aldığı her çeşit motorlu araç, makine, cihaz ve teçhizatta ağır kusur veya hizmetten ayrılabilen kişisel kusurla hasara sebep olmak.

5) Görev içinde veya dışında amir ya da üstlerinin eylem veya işlemlerini olumsuz yönde eleştirici nitelikte söz söylemek ya da yazı yazmak.

6) Hizmet dışında resmi sıfatının gerektirdiği saygınlığı ve güven duygusunu sarsacak eylem ve davranışlarda bulunmak.

7) Bir görevin kendisine tevdi edildiğini öğrendikten sonra mazeretler ileri sürmek suretiyle göreve başlamayı geciktirmek.

  • On Ay Kısa Süreli Durdurma Cezasını Gerektiren Fiiller

1) Amir ve üstlerine iletilmesi gereken olayları ve bunlarla ilgili bilgileri amirlerinden ve resmen istenmesi halinde görevli ve yetkili kuruluş ve kişilerden gizlemek.

2) Yetkili olmadığı halde basın, haber ajansları, radyo ve televizyon kurumları veya diğer iletişim kanalları vasıtasıyla kamuoyuna bilgi ya da demeç vermek.

3) Silahıyla dikkatsizlik, tedbirsizlik veya ihmal sonucu yaralamaya sebebiyet vermek, kendisini yaralamak ya da bu fiillerin başkaları tarafından işlenmesine neden olmak.

4) Hizmet aracıyla ağır kusuru veya hizmetten ayrılabilen kişisel kusuruyla trafik kazası sonucu yaralamaya sebebiyet vermek.

Uzun Süreli Durdurma Cezasını Gerektiren Fiiller

Memurun gerçekleştirdiği fiilin ağırlığına göre kademe ilerlemesinin durdurulması cezası uzun süreli durdurma cezası şeklinde uygulanabilir. Uzun süreli durdurma cezası gerektiren fiiller ise, sürelerine göre ayrılmaktadırlar. Bu nedenle, memurun bulunduğu kademede ilerlemesinin on iki, on altı, yirmi veya yirmi dört ay süre ile durdurulması cezasına sebep olacak fiilleri tek tek incelemek gerekmektedir.

  • On İki Ay Uzun Süreli Durdurma Cezasını Gerektiren Fiiller

1) Belirlenen durum ve sürelerde mal bildiriminde bulunmamak veya gerçeğe aykırı bildirimde bulunmak.

2) Görev sırasında kişilere veya herhangi bir nedenle kurum binalarına gelen ya da getirilenlere hakaret etmek.

  • On Altı Ay Uzun Süreli Durdurma Cezasını Gerektiren Fiiller

1) Devlet malı motorlu araçları, muhabere araçlarını, silah veya mühimmatı ihmal nedeniyle kaybetmek.

2) Hizmet içinde resmi sıfatının gerektirdiği saygınlığı ve güven duygusunu sarsacak eylem ve davranışlarda bulunmak.

3) Görevde uyumak.

  • Yirmi Ay Uzun Süreli Durdurma Cezasını Gerektiren Fiiller

1) İzinsiz veya kurumca kabul edilebilir özrü olmaksızın kesintisiz olarak beş günden fazla ve dokuz güne kadar (dokuzuncu gün dahil) görevine gelmemek.

2) Muhafazası veya sevkiyle yükümlü bulunduğu şüpheli, sanık, tutuklu veya hükümlünün uyanık davranmamak ya da önlem almamak yüzünden kaçmasına neden olmak ya da yakalama görevini savsaklamak.

  • Yirmi Dört Ay Uzun Süreli Durdurma Cezasını Gerektiren Fiiller

1) Silahıyla dikkatsizlik, tedbirsizlik veya ihmal sonucu ölüme sebebiyet vermek ya da bu fiilin başkaları tarafından işlenmesine neden olmak.

2) Silahıyla yaralama suçunu kasten işlemek.

3) Meskün yerlerde, binalarda, herkesin dolaşıp gezebileceği veya oturabileceği yerlerde silah atmak.

4) Amirin usulüne göre verdiği emri yerine getirmemek.

5) Amirin izni olmaksızın görev yerini terk etmek.

6) Kişinin iffetine yönelik söz söylemek, fiil veya harekette bulunmak.

7) Amir veya üste hakaret etmek.

8) Amir veya üstlerini söz, yazı, tutum veya davranışlarıyla küçümsemek.

9) Amir veya üstlerini dövmeye teşebbüs etmek.

10) Amir veya üstlerini sözlü veya fiili olarak tehdit etmek.

11) Göreve ilişkin her türlü yazılı kağıt, belge, mikrofilm aslı veya kopyalarını kasıtlı olarak yok etmek, ortadan kaldırmak ya da belge niteliği taşıyan bilgisayar programlarını, dosyalarını, verilerini hukuka aykırı olarak ele geçirmek, başkasına zarar vermek üzere kullanmak, tahrip etmek, değiştirmek, silmek, sistemin işlemesine engel olmak ya da yanlış biçimde işlemesini sağlamak.

12) Kriptolu telsiz cihazının ve her türlü kriptolu cihazın kaybını veya çalındığını, idarece kabul edilebilir bir mazereti olmaksızın ilgili birime derhal bildirmemek.

13) Hizmet aracıyla ağır kusuru veya hizmetten ayrılabilen kişisel kusuruyla trafik kazası sonucu ölüme sebebiyet vermek.

Kademe İlerlemesinin Durdurulması Cezasına İtiraz ve Dava

7068 sayılı Genel Kolluk Disiplin Kanun çerçevesinde kademe ilerleme cezaları disiplin kurulları tarafından verilebilmektedir. Bu nedenle de Kanunun 30. maddesi gereğince itiraz edilememekte, sadece idari yargı yoluna başvurulabilmektedir.

Kademe İlerlemesinin Durdurulması Cezası alan memurların 60 gün içinde yürütme durdurma istemli iptal davası açması gereklidir. Açılacak idari davada, idare hukuku avukatı ile sürecin yürütülmesi kişinin menfaatine olacaktır. İdari davalar uzmanlık gerektiren davalardır.