0 (312) 911 9553
·
[email protected]
·
Pzt-Cuma 09:00-18:00
Danışmanlık

Kademe İlerlemesinin Durdurulması Cezası

11kademe ilerlemesinin durdurulmasi cezasi

Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası, memurun bulunduğu kademede ilerlemesinin durdurulmasıdır. Memurun gerçekleştirdiği fiilin ağırlığına göre, söz konusu ceza iki ayrı şekilde uygulanmaktadır. Bu cezanın verilebilmesi için öncelikle disiplin soruşturması başlatılmalıdır. Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli 7068 sayılı Genel Kolluk Disiplin Kanununa tabi bulunmaktadır. Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 125.maddesinin 1.fıkrasının (d) bendinde düzenlenmiştir. Bu makalede 7068 sayılı Genel Kolluk Disiplin Kanununun 7//ç-d ve 8/4-5 maddelerinde düzenlenen kademe ilerlemesinin durdurulması cezası hakkında bilgi verilecektir. Kademe ilerlemesi maddedeki tanımından da anlaşılacağı üzere memurun görevinde bir değişiklik yapılmaksızın aylığının artırılmasını sağlamaktadır. Kademe ilerlemesi uygulanması için belirli şartların gerçekleşmesi gerekmektedir. Buna göre;

 • Memurun bulunduğu kademede en az bir yıl çalışmış olması,
 • Bulunduğu derecede ilerleyebileceği bir kademenin bulunması,
 • Son sekiz yıl içinde hiçbir disiplin cezası almamış olması,

gerekmektedir. Birincisi, kısa süreli kademe ilerlemesinin durdurulması cezası olarak, memurun bulunduğu kademede ilerlemesinin dört, altı veya on ay süre ile durdurulması şeklinde uygulanmaktadır. İkincisi ise, uzun süreli kademe ilerlemesinin durdurulması cezası olarak, memurun bulunduğu kademede ilerlemesinin on iki, on altı, yirmi veya yirmi dört ay süre ile durdurulması şeklinde uygulanmaktadır. Özellikle belirtmek gerekir ki, kısa veya uzun süreli olması fark etmeksizin Emniyet Hizmetleri Personeli’ne verilmiş kademe ilerlemesinin durdurulması cezaları, personelin ceza süresi içinde derece yükselmesi için açılan kurslara, yarışma sınavı veya seçmelerine girmesine de engel olur.

kademe ilerlemesinin durdurulmasi cezasi itiraz
kademe ilerlemesinin durdurulmasi cezasi itirazme

 

Kısa Süreli Durdurma Cezasını Gerektiren Fiiller

Memurun gerçekleştirdiği fiilin ağırlığına göre kademe ilerlemesinin durdurulması cezası kısa süreli durdurma cezası şeklinde uygulanabilir. Kısa süreli durdurma cezası gerektiren fiiller ise, sürelerine göre ayrılmaktadırlar. Bu nedenle, memurun bulunduğu kademede ilerlemesinin dört, altı veya on ay süre ile durdurulması cezasına sebep olacak fiilleri tek tek incelemek gerekmektedir.

 • Dört Ay Kısa Süreli Durdurma Cezasını Gerektiren Fiiller

 1. Amir ve memurlara görevle ilgili olarak yalan söylemek.
 2. Denetim görevini yerine getirmemek.
 3. İzinsiz ya da kurumca kabul edilebilir özrü olmaksızın kesintisiz olarak üç günden fazla ve beş güne kadar (beşinci gün dahil) göreve gelmemek.
 4. Amirlerini, üstlerini, aynı rütbedeki arkadaşlarını, astlarını veya diğer mesai arkadaşlarını haksız yere şikâyet etmek.
 5. Astlarını, aynı rütbedeki arkadaşlarını ve diğer mesai arkadaşlarını dövme girişiminde bulunmak.
 6. Toplu olarak sözlü veya yazılı şikâyette bulunmak.
 7. Görev sırasında amir veya üstlerine saygısız davranmak.
 8. Bu Kanun Hükmünde Kararnamede ayrıca disiplinsizlik olarak tanımlanmamış olmak kaydıyla astları veya mesai arkadaşlarına yönelik olarak sürekli ve sistemli her türlü baskı ve taciz uygulamak
 • Altı Ay Kısa Süreli Durdurma Cezasını Gerektiren Fiiller

 1. Doğrudan veya aracı eliyle astlarından ya da iş sahiplerinden hediye veya borç almak.
 2. Kabul edilebilir mücbir sebepler haricinde borçlanıp ödememeyi alışkanlık haline getirmek.
 3. Görevde kullanılan telsiz haberleşme araçlarıyla görevle ilgili olmayan veya saygısızca konuşmalar yapmak ya da anlaşılmaz sesler çıkarmak.
 4. Teslim aldığı her çeşit motorlu araç, makine, cihaz ve teçhizatta ağır kusur veya hizmetten ayrılabilen kişisel kusurla hasara sebep olmak.
 5. Görev içinde veya dışında amir ya da üstlerinin eylem veya işlemlerini olumsuz yönde eleştirici nitelikte söz söylemek ya da yazı yazmak.
 6. Hizmet dışında resmi sıfatının gerektirdiği saygınlığı ve güven duygusunu sarsacak eylem ve davranışlarda bulunmak.
 7. Bir görevin kendisine tevdi edildiğini öğrendikten sonra mazeretler ileri sürmek suretiyle göreve başlamayı geciktirmek.
 • On Ay Kısa Süreli Durdurma Cezasını Gerektiren Fiiller

 1. Amir ve üstlerine iletilmesi gereken olayları ve bunlarla ilgili bilgileri amirlerinden ve resmen istenmesi halinde görevli ve yetkili kuruluş ve kişilerden gizlemek.
 2. Yetkili olmadığı halde basın, haber ajansları, radyo ve televizyon kurumları veya diğer iletişim kanalları vasıtasıyla kamuoyuna bilgi ya da demeç vermek.
 3. Silahıyla dikkatsizlik, tedbirsizlik veya ihmal sonucu yaralamaya sebebiyet vermek, kendisini yaralamak ya da bu fiillerin başkaları tarafından işlenmesine neden olmak.
 4. Hizmet aracıyla ağır kusuru veya hizmetten ayrılabilen kişisel kusuruyla trafik kazası sonucu yaralamaya sebebiyet vermek.

Uzun Süreli Durdurma Cezasını Gerektiren Fiiller

Memurun gerçekleştirdiği fiilin ağırlığına göre kademe ilerlemesinin durdurulması cezası uzun süreli durdurma cezası şeklinde uygulanabilir. Uzun süreli durdurma cezası gerektiren fiiller ise, sürelerine göre ayrılmaktadırlar. Bu nedenle, memurun bulunduğu kademede ilerlemesinin on iki, on altı, yirmi veya yirmi dört ay süre ile durdurulması cezasına sebep olacak fiilleri tek tek incelemek gerekmektedir.

 • On İki Ay Uzun Süreli Durdurma Cezasını Gerektiren Fiiller

 1. Belirlenen durum ve sürelerde mal bildiriminde bulunmamak veya gerçeğe aykırı bildirimde bulunmak.
 2. Görev sırasında kişilere veya herhangi bir nedenle kurum binalarına gelen ya da getirilenlere hakaret etmek.
 • On Altı Ay Uzun Süreli Durdurma Cezasını Gerektiren Fiiller

 1. Devlet malı motorlu araçları, muhabere araçlarını, silah veya mühimmatı ihmal nedeniyle kaybetmek.
 2. Hizmet içinde resmi sıfatının gerektirdiği saygınlığı ve güven duygusunu sarsacak eylem ve davranışlarda bulunmak.
 3. Görevde uyumak.
 • Yirmi Ay Uzun Süreli Durdurma Cezasını Gerektiren Fiiller

 1. İzinsiz veya kurumca kabul edilebilir özrü olmaksızın kesintisiz olarak beş günden fazla ve dokuz güne kadar (dokuzuncu gün dahil) görevine gelmemek.
 2. Muhafazası veya sevkiyle yükümlü bulunduğu şüpheli, sanık, tutuklu veya hükümlünün uyanık davranmamak ya da önlem almamak yüzünden kaçmasına neden olmak ya da yakalama görevini savsaklamak.
 • Yirmi Dört Ay Uzun Süreli Durdurma Cezasını Gerektiren Fiiller

 1. Silahıyla dikkatsizlik, tedbirsizlik veya ihmal sonucu ölüme sebebiyet vermek ya da bu fiilin başkaları tarafından işlenmesine neden olmak.
 2. Silahıyla yaralama suçunu kasten işlemek.
 3. Meskün yerlerde, binalarda, herkesin dolaşıp gezebileceği veya oturabileceği yerlerde silah atmak.
 4. Amirin usulüne göre verdiği emri yerine getirmemek.
 5. Amirin izni olmaksızın görev yerini terk etmek.
 6. Kişinin iffetine yönelik söz söylemek, fiil veya harekette bulunmak.
 7. Amir veya üste hakaret etmek.
 8. Amir veya üstlerini söz, yazı, tutum veya davranışlarıyla küçümsemek.
 9. Amir veya üstlerini dövmeye teşebbüs etmek.
 10. Amir veya üstlerini sözlü veya fiili olarak tehdit etmek.
 11. Göreve ilişkin her türlü yazılı kağıt, belge, mikrofilm aslı veya kopyalarını kasıtlı olarak yok etmek, ortadan kaldırmak ya da belge niteliği taşıyan bilgisayar programlarını, dosyalarını, verilerini hukuka aykırı olarak ele geçirmek, başkasına zarar vermek üzere kullanmak, tahrip etmek, değiştirmek, silmek, sistemin işlemesine engel olmak ya da yanlış biçimde işlemesini sağlamak.
 12. Kriptolu telsiz cihazının ve her türlü kriptolu cihazın kaybını veya çalındığını, idarece kabul edilebilir bir mazereti olmaksızın ilgili birime derhal bildirmemek.
 13. Hizmet aracıyla ağır kusuru veya hizmetten ayrılabilen kişisel kusuruyla trafik kazası sonucu ölüme sebebiyet vermek.
kademe ilerlemesinin durdurulmasi cezasina itiraz dilekçesi
kademe ilerlemesinin durdurulmasi cezasina itiraz

Kademe İlerlemesinin Durdurulması Cezasının İptal Nedenleri

Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının iptal edilmesine neden olan birtakım gerekçeler mevcuttur. Bunlar;

 • İşlenilen fiil ile verilen cezanın örtüşmemesi,
 • Fiilin öğrenilmesinden sonra 1 ay geçmesine rağmen soruşturma açılmaması ve her durumda 2 yıl içerisinde soruşturma açılmamış olması,
 • Cezayı veren merciinin, memur disiplin amiri haricinde olması,
 • Soruşturma yapan amir ile cezayı veren amirin aynı kişiler olması,
 • Memura tanınan savunma hakkının, 7 günlük azami süreden daha az olması veya böyle bir haktan mahrum bırakılması,
 • Usulsüz disiplin soruşturması başlatılması,
 • Memur hakkında inceleme konusu olan fiilin, sübuta ermediğinin anlaşılması.

Kademe İlerlemesinin Durdurulması Cezası Bilgi Notu

Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası, disiplin amiri tarafından hükme varıldığı andan başlayarak derhal uygulanmaktadır. Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası alan memurların 10 yıl boyunca atanamayacakları birtakım kadrolar vardır bunlar;

 • Daire başkanlığına,
 • Daire başkanı kadrosuna eşit ya da daha üstü kadrolara,
 • İl teşkilatları ve Bölge teşkilatlarının üst düzey yöneticiliklerine,
 • Denetleme ve düzenleme kurullarının başkanlık makamına ve üyeliklerine,
 • Valilik kadrolarına,
 • Büyükelçi kadrolarına,

Bu sıralanan kadroların hiçbirisine atanamazlar. Özlük dosyasına işlediği disiplin cezası işlenen memur, 10 yılın sonunda atamaya yetkili amire başvurmak sureti ile bu cezanın özlük dosyasından silinmesini talep edebilir. Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasına karışılık, kararın tebliğ edilmesinden itibaren 1 hafta içinde yüksek disiplin kuruluna itiraz yolu açıktır. İtirazın yapılması halinde yüksek disiplin kurulu, 30 ün içerisinde itiraza ilişkin kararını gerekçeli bir biçimde açıklayacaktır. Bu karara karşı 60 gün içerisinde idari yargı yoluna başvurulabilir. Bu süre içerisinde itiraz gerçekleşmezse ceza kesinleşir. İtiraz eden memura, ilgili memura

Kademe İlerlemesinin Durdurulması Cezasına İtiraz ve Dava

7068 sayılı Genel Kolluk Disiplin Kanun çerçevesinde kademe ilerleme cezaları disiplin kurulları tarafından verilebilmektedir. Bu nedenle de Kanunun 30. maddesi gereğince itiraz edilememekte, sadece idari yargı yoluna başvurulabilmektedir. Kademe İlerlemesinin Durdurulması Cezası alan memurların 60 gün içinde yürütme durdurma istemli iptal davası açması gereklidir. Açılacak idari davada, idare hukuku avukatı ile sürecin yürütülmesi kişinin menfaatine olacaktır. İdari davalar uzmanlık gerektiren davalardır.

Devlet memurlarının birer kamu görevi üstlendiği ve kamu adına bir makamı doldurdukları düşünüldüğünde memurlara ilişkin disiplinin sağlanmasında kamu yararı vardır. Bu bağlamda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda disiplin cezaları ayrıntılı bir şekilde düzenlenmiştir. Memurların belli tutum ve davranışlarına karşı verilen disiplin cezalarından biri de kademe ilerlemesinin durdurulması cezasıdır. Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasına itiraz edebilmek için belli usul ve şartlar vardır.

Kamu hizmetlerini yerine getiren görevli memurlar, kamu hizmetlerinin usulüne uygun şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla kanunun emrettiği ödevleri yerine getirmek ve uyulması zorunlu kurallara uymakla mükelleftir. Bu sorumlulukları yapmayanlara ve kurallara uymayanlara yine Kanun ile eylemin niteliğine ve ağırlığına göre uyarma, kınama, aylıktan kesme, kademe ilerlemesinin durdurulması ve devlet memurluğundan çıkarma cezalarından biri verilebilir.

Kademe İlerlemesinin Durdurulması Cezasına İtiraz Süreci

Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasına itiraz süreci bir idari itiraz süreci olup süreç sonunda disiplin cezası idari dava konusu yapılabilmektedir. Ancak disiplin cezaları için Devlet Memurları Kanunu’nun 135. maddesinde özel bir itiraz usulü düzenlenmiştir. Madde hükmü şu şekildedir:

“Disiplin amirleri tarafından verilen uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarına karşı disiplin kuruluna, kademe ilerlemesinin durdurulması cezasına karşı yüksek disiplin kuruluna itiraz edilebilir.

İtirazda süre, kararın ilgiliye tebliği tarihinden itibaren yedi gündür. Süresi içinde itiraz edilmeyen disiplin cezaları kesinleşir.

İtiraz mercileri, itiraz dilekçesi ile karar ve eklerinin kendilerine intikalinden itibaren otuz gün içinde kararlarını vermek zorundadır.

İtirazın kabulü halinde, disiplin amirleri kararı gözden geçirerek verilen cezayı hafifletebilir veya tamamen kaldırabilirler.

Disiplin cezalarına karşı idari yargı yoluna başvurulabilir.”

Her şeyden önce kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almış olan bir memurun yüksek disiplin kuruluna itiraz başvurusunda bulunması gerekmektedir. Yüksek disiplin kuruluna itiraz için disiplin cezasının kişiye tebliğinden itibaren 7 günlük süre öngörülmüştür. 7 gün içinde itiraz edilmemesi halinde disiplin cezası kesinleşir.

7 günlük itiraz süresi içinde itiraz edilmesi durumunda yüksek disiplin kurulu 30 gün içinde itirazı değerlendirmelidir. İtirazın değerlendirmesi sonucunda iki türlü karar verilir; idare itirazı kabul ederse verilen cezayı hafifletir veya kaldırır. İtirazın reddi halinde memur idari yargıda iptal davası açma hakkına sahiptir. Disiplin cezasına karşı yapılan itirazın reddi halinde iptal davası açılabilecektir. İptal davası itirazın reddi kararının tebliğinden itibaren 60 günlük süre içinde açılmalıdır. Aksi halde dava açma hakkı kaybedilir.

Disiplin cezası 7 günlük itiraz süresinin sonunda kesinleşeceğinden ve kesinleşmemiş cezalara karşı idari dava açılması mümkün olmadığından idari dava açılması mümkün değildir. Cezanın kesinleşmesinden sonra itiraz etmeden de idari yargıda iptal davası açma imkanı vardır. Bu halde iptal davasının genel hükümleri geçerlidir. Kural olarak 60 günlük dava açma süresi disiplin cezasının kesinleştiği 7. Günden itibaren başlar. Fakat hak kaybına uğramamak adına tebliğ tarihi göz önünde bulundurularak ve ilk 7 günün geçmesi beklendikten sonra dava açılmasında fayda vardır. Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasına itiraz yasal süresi içerisinde itiraz edilmezse bu hakkınız son bulacaktır. Daha sonra dava açmanız mümkün olmayacaktır.

Kademe İlerlemesinin Durdurulması Cezasına İtiraz Dilekçesi Örneği

Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası için açılacak iptal davası dilekçesi ve itiraz dilekçesi farklı iki dilekçedir. Bu dilekçelerin verildiği makamlar da birbirinden tamamen farklıdır. İtiraz dilekçesi disiplin cezasını veren idari makama hitaben yazılır fakat iptal dava dilekçesi ise mahkemelere verilmek üzere kaleme alınır. Kademe ilerlemenin durdurulması cezasına karşı itiraz edecek bir memur aşağıdaki örnek dilekçeden faydalanmak suretiyle itiraz dilekçesini hazırlayabilir.

Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasına itiraz edilmesi önemlidir. Zira bu disiplin cezası meslek hayatınızda her zaman karşınıza çıkacaktır. Bu nedenle itiraz edilerek iptal edilmesi gereklidir. Cezaya itiraz dilekçesi örneği aşağıdadır. Fakat cezaya itiraz dilekçesini bir avukat aracılığıyla hazırlamanız sizlerin faydasına olacaktır.

 • İtiraz dilekçesine başlarken öncelikle disiplin cezasını veren idari kuruluşun adı yazılmalıdır.
 • Sonrasında başvuranın kimliğinin doğrudan görülür olması açısından başvuran ad, soyad, TC kimlik no ve adres bilgilerini dilekçenin en başına eklemelidir.
 • Dava konusu başlığı altında itiraz dilekçesinin neye ilişkin olduğu kısaca yazılmalıdır.
 • Disiplin cezasının tarafınıza tebliğ edildiği tarih dilekçeye açıkça mutlaka eklenmelidir.
 • Sonrasında açıklamalar kısmına geçilmeli ve disiplin cezasına konu olay, sonucunda verilen ceza, varsa sebep, şekil, konu unsurlarında aykırılıklar, varsa olay ile ceza arasındaki orantısızlık gibi konularda ayrıntılı şekilde bahsedilmelidir.
 • Açıklamalar kısmından sonra sonuç ve istem kısmına geçilmeli ve disiplin cezasının kaldırılmasının talep edildiği açıkça belirtilmelidir.
 • Varsa ekler de dilekçenin sonuna yazıldıktan sonra tarih ve imza atılarak dilekçe bitirilmelidir.

] }


Avatar
1990 yılında Kırıkkale’de doğan Umur Yıldırım, orta öğrenimini Bursa Polis Koleji’nde tamamladıktan sonra yüksek öğrenimine Ankara Polis Akademisi’nde başlamış ve 2011 yılında ayrılmıştır. Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne başlayarak başarı burs ile üç yılda dönem ikincisi olarak mezun olmuştur. Halen tam burslu olarak Çankaya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü-Kamu Hukuku Bölümünde yüksek lisansına devam etmekte olan Umur Yıldırım, Kadim Hukuk ve Danışmanlık Bürosu’nun kurucusudur.