İşten Çıkış Kodları

İşten Çıkış Kodları

isten cikis kodlari

İşten çıkış kodlar işçinin işten çıkarılma sebeplerini açıklamaktadır. İşçi ile işveren arasındaki iş akdini sonlandırmak amacı ile yapılan anlaşmalarda iten çıkış kodları yer almaktadır. Sosyal güvenlik kurumunca paylaşılan işten çıkış kodlar 47 adettir. Her kodun yani her işten çıkış sebebinin kendi içerisinde barındırdığı özellikler farklıdır. Bu sebeple kişinin kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve işsizlik maaşı gibi haklarının olup olmadığı bu kodlar ile anlaşılmaktadır. İşveren ile işçi arasındaki iş sözleşmesi, işveren tarafından veyahut işçi tarafından sona erdirilebilir. Yani işten çıkış kodları, iş akdinin nasıl sonlandırıldığını tanımlayan kodlardır.

İşten Çıkış Kodları Nelerdir?

 • Kod 1(Deneme Süreli İş Sözleşmesinin İşverence Feshi)

İşçi işveren ilişkisinin deneme süresi içerisinde son bulması halinde taraflar bildirim süresine gerek duymaksızın tazminatsız bir şekilde iş akdini sona erdirebilirler. Deneme süresi içerisinde veya sona ermesi ile iş akdi işveren tarafından sona erdirilmesi halinde, sosyal güvenlik kurumu çıkış kodu “ Kod 1” olacaktır. Kişi herhangi bir kıdem tazminatı, ihbar tazminatı veyahut işsizlik maaşına hak kazanamayacaktır.

 • Kod 2(Deneme Süreli İş Sözleşmesinin İşçi Tarafından Feshi)

İş akdi deneme süresi içerisinde işçi tarafından sona erdirilmiş işe sosyal güvenlik kurumu çıkış kodu “ Kod 2” olacaktır. Burada da kişi herhangi bir kıdem tazminatı, ihbar tazminatı veyahut işsizlik maaşına hak kazanamayacaktır.

 • Kod 3(Belirsiz Süreli İş Sözleşmesinin İşçi Tarafından Feshi (İstifa))

İş ilişkisinin bir süreye bağlı olarak yapılmadığı halde sözleşme belirsiz süreli sayılır. Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi halinde, sosyal güvenlik kurumu çıkış kodu “ Kod 3” olacaktır. Belirsiz süreli bir iş sözleşmesinin varlığı halinde ve bu sözleşmenin işçi tarafından sona erdirilmesi durumunda herhangi bir kıdem tazminatı, ihbar tazminatı veyahut işsizlik maaşına hak kazanamayacaktır.

 • Kod 4( Belirsiz Süreli İş Sözleşmesinin İşveren Tarafından Haklı Sebep Bildirilmeden Feshi)

İş ilişkisinin bir süreye bağlı olarak yapılmadığı halde sözleşme belirsiz süreli sayılır. Bu belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı sebep gösterilmeden feshedilmezsi durumunda sosyal güvenlik kurumu çıkış kodu “ Kod 4” olacaktır. Bu durumda kişi kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve işsizlik maaşına hak kazanacaktır.

 • Kod 5(Belirli Süreli İş Sözleşmesinin Sona Ermesi)

Belirli süreli işlerde veya belli bir işin tamamlanması veya belirli bir olgunun ortaya çıkması gibi objektif koşullara bağlı olarak işveren ile işçi arasında yazılı şekilde yapılan iş sözleşmesi belirli süreli iş sözleşmesidir. Belirli Süreli İş Sözleşmesinin Sona Ermesi durumunda sosyal güvenlik kurumu çıkış kodu “ Kod 5” olacaktır. Belirli süreli iş sözleşmelerinin sona ermesi durumunda kişi Kıdem tazminatı ve işsizlik maaşına hak kazanır. Ancak herhangi bir ihbar tazminatına hak kazanamayacaktır.

 • Kod 8 (Emeklilik (Yaşlılık) Veya Toptan Ödeme)

İş akdinin işçinin emekliliğinin gelmesi ile ve toplu ikramiyeye hak kazanması ile birlikte iş akdini sona erdirmesi durumunda sosyal güvenlik kurumu çıkış kodu “ Kod 8” olacaktır. Bu halde işçi ihbar tazminatına hak kazanamazken kıdem tazminatına hak kazanacaktır.

 • Kod 9 (Malulen Emeklilik)

Sigortalının veya işverenin talebi üzerine kurumca yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularının sağlık kurullarınca usulüne uygun düzenlenecek raporlar ve dayanağı tıbbi belgelerin incelenmesi sonucu sigortalılar için çalışma gücünün veya iş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünün en az %60’ını veya vazifelerini yapamayacak şekilde meslekte kazanma gücünü kaybettiği sağlık kurulunca tespit edilenler malul sayılmaktadırlar. Kişinin malullük sebebi ile emekli olması durumunda sosyal güvenlik kurumu çıkış kodu “ Kod 9” olacaktır. Bu durumda kişi ihbar tazminatına hak kazanamazken kıdem tazminatına hak kazanacaktır.

 • Kod 10 (Ölüm)

Ölüm sosyal güvenlik risklerinden biridir. Ölüm, sosyal güvenlik bakımından niteliği itibari ile fizyolojik değil sosyo-ekonomik bir risktir. Ölüm gerçekleşmesi mutlak ancak ne zaman gerçekleşeceği bilinmeyen tipik bir sosyal güvenlik riskidir. İş akdi devam ederken işçinin ölümü halinde sosyal güvenlik kurumu çıkış kodu “ Kod 10” olacaktır. Bu durumda kişini yakınları ihbar tazminatına hak kazanamazken kıdem tazminatına hak kazanacaktır.

 • Kod 11 (İş Kazası Sonucu Ölüm)

İşçinin iş akdi iş kazası sebebi ile ölüm ile sonuçlanış ise kod 10 da olduğu gibi kişini yakınları ihbar tazminatına hak kazanamazken kıdem tazminatına hak kazanacaktır.

 • Kod 12 (Askerlik)

. İş akdi devam ederken işçinin askerlik görevini yerine getirmek için akdin sonlanması halinde sosyal güvenlik kurumu çıkış kodu “ Kod 12” olacaktır. Bu durumda işçi ihbar tazminatına hak kazanamaz. Bunun dışında kıdem tazminatına ve işsizlik maaşına hak kazanır.

 • Kod 13 (Kadın İşçinin Evlenmesi)

Kadın işçiler evlenmeleri durumunda evlilik tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde iş akdini sonlandırabilmeleri mümkündür. Bu tür işten ayrılmalarda sosyal güvenlik kurumu çıkış kodu “ Kod 13” olacaktır. Bu durumda işçi ihbar ve işsizlik maaşına hak kazanamazken, kıdem tazminatına hak kazanabilmektedir.

 • Kod 14 (Emeklilik İçin Yaş Dışında Diğer Şartların Tamamlanması)

Kişilerin emeklilik için gerekli süreleri ve şartları sağlaması ile birlikte yaş şartını beklemeden işten bu sebeple ayrılabilmeleri mümkündür. Bunun için işverene ilgili belgelerin sunulması gerekmektedir. Bu tür işten ayrılmalarda sosyal güvenlik çıkış kodu “Kod 14” olacaktır. Bu durumda işçi ihbar ve işsizlik maaşına hak kazanamazken, kıdem tazminatına hak kazanabilmektedir.

 • Kod 15 (Toplu İşçi Çıkarma)

İş yerinde çalışan işçi sayısı 20-100 işçi arasında ise en az 10, 101-300 ise en az yüzde on, 301 ve yukarısında ise en az 30 işçinin çıkarılması toplu işçi çıkarma anlamına gelmektedir. Öte yandan mevsim ve kampanya işlerinde çalışan işçilerin çıkarılması toplu işçi çıkarılması anlamına gelmemektedir. Kişinin toplu işten çıkarılma durumunun mevcut olması halinde sosyal güvenlik çıkış kodu “Kod 15” olacaktır. Bu durumda kişi kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve işsizlik maaşına hak kazanacaktır.

 • Kod 16 (Sözleşme Sona Ermeden Sigortalının Aynı İşverene Ait Diğer İşyerine Nakli)

Aynı gerçek veya tüzel kişi işverene ait birden fazla işyeri arasında işçinin nakledilmesi durumunda sosyal güvenlik çıkış kodu “Kod 16” olacaktır. Bu durumda kişi kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve işsizlik maaşına hak kazanamayacaktır.

 • Kod 17 (İşyerinin Kapanması)

İşyerinin kapatılması işverene derhal fesih yetkisi veren bir haklı neden sayılmaz (İK 25). Buna karşılık, kural olarak iş güvencesi hükümlerine tabi olan işyerleri açısından süreli fesih için geçerli bir neden (İK 18), diğer işyerleri bakımından ise fesih hakkının kötüye kullanıldığı iddialarını bertaraf eden bir makul ve meşru neden sayılır (İK 17/6). İşveren işçilere İK 17 uyarınca fesih bildiriminde bulunmak ve yasal haklarını (ihbar ve kıdem tazminatı gibi) vermek suretiyle işyerini kapatabilir. İşyerinin kapanması sebebi iş akdinin sona ermesi halinde sosyal güvenlik çıkış kodu “Kod 17” olacaktır. Bu durumda kişi kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve işsizlik maaşına hak kazanacaktır.

 • Kod 18 (İşin Sona Ermesi)

İş akdine konu amacın sona ermesi ile birlikte iş akdinin sona ermesi durumunda sosyal güvenlik çıkış kodu “Kod 18” olacaktır. Bu durumda kişi kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve işsizlik maaşına hak kazanacaktır.

 • Kod 19 (Mevsim Bitimi)

Mevsimlik işler, faaliyetin sadece yılın belirli bir döneminde sürüldüğü veya tüm yıl boyunca çalışmakla birlikte faaliyetin yılın belirli dönemlerinde yoğunlaştığı işyerlerinde yapılan işler olarak tanımlanabilir. Mevsimlik iş akdinin mevsim bitimi sebebi ile sona ermesi durumunda sosyal güvenlik çıkış kodu “Kod 19” olacaktır. Bu durumda kişi kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve işsizlik maaşına hak kazanamayacaktır.

 • Kod 20 (Kampanya Bitimi)

Kampanyalı üretimimin yapıldığı işlerde kampanya bitimi ile birlikte işçilerin iş akidleride sona ermektedir bu durumun meydana gelmesi ile işin sona ermesi durumunda sosyal güvenlik çıkış kodu “Kod 20” olacaktır. Bu durumda kişi kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve işsizlik maaşına hak kazanamayacaktır.

 • Kod 21 (Statü Değişikliği)

Statü değişikliğine örnek olarak 4/a dan 4/b statüsüne geçen işçiler örnek olarak verilebilir. Statü değişikliğine bağlı olarak yapılan çıkışlarda sosyal güvenlik çıkış kodu “Kod 21” olacaktır. Bu durumda kişi kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve işsizlik maaşına hak kazanamayacaktır.

 • Kod 22 (Diğer Nedenler)

İşçinin işten çıkış nedeninin diğer kodlara uymadığı hallerde sosyal güvenlik çıkış kodu “Kod 22” olacaktır. Bu durumda kişi kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve işsizlik maaşına hak kazanamayacaktır.

 • Kod 23 (İşçi Tarafından Zorunlu Nedenle Fesih)

İşçinin çalışma ortamında işin bir hafta veya daha uzun süre yapılmasının mümkün olmamasını sağlayan sebeplerin ortaya çıkması sebebi ile iş akdi işçi tarafından feshedilebilir. Bu hallerde sosyal güvenlik çıkış kodu “Kod 23” olacaktır. İşçi ihbar tazminatına hak kazanamazken, kıdem tazminatına ve işsizlik maaşına hak kazanabilmektedir.

 • Kod 24 (İşçi Tarafından Sağlık Nedeniyle Fesih)

İşçinin iş akdine konu işi yaparken işin niteliğinden kaynaklı sebepler ile sağlığı ve yaşantısı tehlike altına giriyor ise iş akdini haklı bir şekilde sonlandırabilir. Bu durumda sosyal güvenlik çıkış kodu “Kod 24” olacaktır. İşçi ihbar tazminatına hak kazanamazken, kıdem tazminatına ve işsizlik maaşına hak kazanabilmektedir.

 • Kod 25 (İşçi Tarafından İşverenin Ahlak Ve İyi Niyet Kurallarına Aykırı Davranışı Nedeni İle Fesih)

İş kanununun 24.maddesinin 2.bendinin a alt bendi gereğince “İşveren iş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri hakkında yanlış vasıflar veya şartlar göstermek yahut gerçeğe uygu olmayan bilgiler vermek veya sözler söylemek suretiyle işçiyi yanıltırsa” işçi lehine derhal fesih hakkı doğmaktadır. Bu durumda sosyal güvenlik çıkış kodu “Kod 25” olacaktır. İşçi ihbar tazminatına hak kazanamazken, kıdem tazminatına ve işsizlik maaşına hak kazanabilmektedir.

isten cikis kodlari nelerdir
isten cikis kodlari nelerdir
 • Kod 26 (Disiplin Kurulu Kararı İle Fesih)

Çalışılan işyerinde disiplin kurulu mevcut ise ve disiplin kurulunca kişinin iş akdinin sonlandırılması kararlaştırılmış ise durumda sosyal güvenlik çıkış kodu “Kod 26” olacaktır. Bu durumda kişi kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve işsizlik maaşına hak kazanamayacaktır.

 • Kod 27 (İşveren Tarafından Zorunlu Nedenlerle ve Tutukluluk Nedeni İle Fesih)

İş kanununun 25.maddesinin 3. ve 4. Bentlerinde İşveren Tarafından Zorunlu Nedenlerle ve Tutukluluk Nedeni ile fesih hükümleri düzenlenmiştir. Fesih hakkının doğabilmesi için gözaltı ve tutukluluk sürelerinin yasal bildirim sürelerini aşmaması gerekmektedir. Ancak bu askı süreleri dolduktan sonra tutukluluk devam ettiği sürece sözleşme işveren tarafından her zaman derhal feshedilebilmektedir. İş akdinin bu nedenler ile sonlandırılması kararlaştırılmış ise durumda sosyal güvenlik çıkış kodu “Kod 27” olacaktır. Burada işçi ihbar tazminatına hak kazanamazken, kıdem tazminatına ve işsizlik maaşına hak kazanabilmektedir.

 • Kod 28 (İşveren Tarafından Sağlık Nedeni İle Fesih)

İş kanununun 25. Maddesinin 1. Bendinin a alt bendi gereğince işçinin kastından veya derli toplu olmayan yaşayışından yahut içkiye düşkünlüğünden doğacak bir hastalığa yakalanması veya engelli hale gelmesi durumunda bu sebeple doğacak devamsızlığın ardı ardına üç iş günü veya bir ayda beş iş gününden fazla sürmesi işverene iş akdini haklı nedenle feshetme yetkisi verir. İş akdinin bu nedenler ile sonlandırılması kararlaştırılmış ise durumda sosyal güvenlik çıkış kodu “Kod 28” olacaktır. Burada işçi ihbar tazminatına hak kazanamazken, kıdem tazminatına ve işsizlik maaşına hak kazanabilmektedir.

 • Kod 30 (Vize Süresinin Bitimi)

İş ilişkisinin devamı işçi ve işveren dışında üçüncü bir kurumun vizesine bağlı olup, vizesi süresi dolmuş ise iş ilişkisi bu sebeple sona erecektir. İş akdinin bu nedenler ile sonlandırılması kararlaştırılmış ise durumda sosyal güvenlik çıkış kodu “Kod 30” olacaktır. Bu durumda kişi kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve işsizlik maaşına hak kazanamayacaktır.

 • Kod 31 (Borçlar Kanunu, Sendikalar Kanunu, Grev Ve Lokavt Kanunu Kapsamında Kendi İstek Ve Kusuru Dışında Feshi)

İşçinin kusuru veyahut isteği olmadan kanun tarafından işverene tanınan yetki ile işten çıkarılması durumunda sosyal güvenlik çıkış kodu “Kod 31” olacaktır. Bu durumda kişi kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve işsizlik maaşına hak kazanacaktır.

 • Kod 32 (4046 Sayılı Kanunun 21’inci Maddesine Göre Özelleştirme Nedeni İle Fesih)

İşyerinin özelleştirilmesi sebebi ile iş akdi sona eren işçi hakkında sosyal güvenlik çıkış kodu “Kod 32” olacaktır. Bu durumda kişi kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve işsizlik maaşına hak kazanacaktır.

 • Kod 33 (Gazeteci Tarafından Sözleşmenin Feshi)

Basın mesleğinde çalışanlarla çalıştıranlar arasındaki Münasebetlerin tanzimi hakkındaki kanuna dayalı olarak iş ilişkisi sonlandırılan gazetecilerin hakkında sosyal güvenlik çıkış kodu “Kod 33” olacaktır. Burada gazeteci ihbar tazminatına hak kazanamazken, kıdem tazminatına ve işsizlik maaşına hak kazanabilmektedir.

 • Kod 34 (İşyerinin Devri, İşin Veya İşyerinin Niteliğinin Değişmesi Nedeniyle Fesih)

İşçinin çıkarılmasının sebebi İşyerinin Devri, İşin Veya İşyerinin Niteliğinin Değişmesi ise sosyal güvenlik çıkış kodu “Kod 34” olacaktır. Bu durumda kişi kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve işsizlik maaşına hak kazanacaktır.

 • Kod 35 (6495 Sayılı Kanun Nedeniyle Devlet Memurluğuna Geçiş)

Sigortalı kişilerin devlet memurluğuna geçişi halinde sosyal güvenlik çıkış kodu “Kod 35” olacaktır. Bu durumda işçi ihbar ve işsizlik maaşına hak kazanamazken, kıdem tazminatına hak kazanabilmektedir.

 • Kod 36 (Kanun Hükmünde Kararname İle İşyerinin Kapatılması)

21 Temmuz 2016 tarihi itibariyle başlayan olağanüstü hal uygulaması kapsamında 667 ve 668 sayılı ve devamındaki Kanun Hükmünde Kararnamelerle bazı işyerleri kapatılmıştır. Bu sebeple işten çıkarılan işçiler için sosyal güvenlik çıkış kodu “Kod 36” olacaktır. Bu durumda kişi kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve işsizlik maaşına hak kazanamayacaktır.

 • Kod 37 (Kanun Hükmünde Kararname İle Kamu Görevinden Çıkarma)

Fetö/Pyd terör örgütü ile iltisaklı olması sebebi ile kamu görevinden çıkartılanlar hakkında için sosyal güvenlik çıkış kodu “Kod 37” olacaktır. Bu durumda kişi kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve işsizlik maaşına hak kazanamayacaktır.

 • Kod 38 (Doğum Nedeni İle İşten Ayrılma)

Doğum sebebi ile işten ayrılacak olan kadın çalışanlar için sosyal güvenlik çıkış kodu “Kod 38” olacaktır. Bu durumda kişi kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve işsizlik maaşına hak kazanamayacaktır.

 • Kod 39 (696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname İle Kamu İşçiliğine Geçiş)

696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname İle Kamu İşçiliğine geçen işçiler için sosyal güvenlik çıkış kodu “Kod 39” olacaktır. Bu durumda kişi kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve işsizlik maaşına hak kazanamayacaktır.

 • Kod 40 (696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname İle Kamu İşçiliğine Geçilmemesi Sebebiyle Çıkış)

696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname İle Kamu İşçiliğine geçemeyen işçiler için sosyal güvenlik çıkış kodu “Kod 40” olacaktır. Bu durumda kişi kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve işsizlik maaşına hak kazanamayacaktır.

 • Kod 41 (Re’sen İşten Ayrılış Bildirgesi Düzenlenenler)

Sosyal güvenlik kurumu tarafından işten ayrılışları hakkında resen ayrılış bildirgesi düzenlenenler hakkında sosyal güvenlik çıkış kodu “Kod 41” olacaktır. Bu durumda kişi kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve işsizlik maaşına hak kazanamayacaktır.

 • Kod 42 (Sözleşme Kurulurken Gerçeğe Uygun Olamayan Beyan Nedeniyle İşverenin Yanıltılması)

İş akdi yapılırken işçinin işvereni kendinde olmayan vasıfları var gibi göstererek yanıltması durumunda iş akdi işveren tarafından sonlandırılabilmektedir. Bu konuda sosyal güvenlik çıkış kodu “Kod 42” olacaktır. Bu durumda kişi kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve işsizlik maaşına hak kazanamayacaktır.

 • Kod 43 (İşçinin, İşverene Veya Ailesine Hakaret Etmesi Ya Da Asılsız İhbarlarda Bulunması)

İşçinin işveren veyahut bunların aile üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak sözler sarf etmesi veya davranışlarda bulunması yahut işveren hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ihbar ve isnatlarda bulunması” halinde işveren iş akdini haklı nedenle feshedebilir. Bu konuda sosyal güvenlik çıkış kodu “Kod 43” olacaktır. Bu durumda kişi kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve işsizlik maaşına hak kazanamayacaktır.

 • Kod 44 (İşçinin, Başka İşçiyi Taciz Etmesi)

İşçinin işverenin başka bir işçisine cinsel tacizde bulunması halinde haklı nedenle fesih hakkı kullanılabilmektedir. Cinsel tacizin işyerinde veyahut işyeri dışında olmasının bir farkı olmayacaktır. Bu konuda sosyal güvenlik çıkış kodu “Kod 44” olacaktır. Bu durumda kişi kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve işsizlik maaşına hak kazanamayacaktır.

 • Kod 45 (İşçinin, İşverene Veya Ailesine Ya Da Başka İşçiye Sataşması, Alkol Ve Uyuşturucu Madde Kullanması)

İşçinin işverene veyahut onun ailesi üyelerinden birine yahut işverenin başka bir işçisine sataşması, işyerine sarhoş yahut uyuşturucu madde almış olarak gelmesi ya da işyerinde bu maddeleri kullanması bir haklı fesih nedenidir. Bu konuda sosyal güvenlik çıkış kodu “Kod 45” olacaktır. Bu durumda kişi kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve işsizlik maaşına hak kazanamayacaktır.

 • Kod 46 (Güveni Kötüye Kullanma, Hırsızlık Veya Sırların İfşa Edilmesi)

İşçinin işverenin güveninin kötüye kullanma, hırsızlık yapma, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması” halinde işveren derhal fesih hakkını kullanabilir. Bu konuda sosyal güvenlik çıkış kodu “Kod 46” olacaktır. Bu durumda kişi kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve işsizlik maaşına hak kazanamayacaktır.

 • Kod 47 (İşçinin 7 Günden Fazla Hapis Cezası İle Cezalandırılan Suç İşlemesi)

İşçinin işyerinde, yedi günden fazla hapisle cezalandırılan ve cezası ertelenmeyen bir suç işlemesi haklı fesih sebebidir. Bu konuda sosyal güvenlik çıkış kodu “Kod 47” olacaktır. Bu durumda kişi kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve işsizlik maaşına hak kazanamayacaktır.

 • Kod 48 (İşçinin Devamsızlık Yapması)

İşçinin işverenden izinsiz olarak veya haklı bir sebebi olmaksızın ardı ardına iki iş günü veyahut bir ay içerisinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü, yahut bir ayda üç işgünü işine devam etmemesi durumunda sözleşmesi derhal feshedilebilmektedir. Bu konuda sosyal güvenlik çıkış kodu “Kod 48” olacaktır. Bu durumda kişi kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve işsizlik maaşına hak kazanamayacaktır.

 • Kod 49 (İşçinin, Kendisine Verilen İşleri Kasıtlı Olarak Yapmaması)

İşçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etmesi halinde işveren lehine haklı nedenle fesih hakkı doğar. İşçiden yapılması istenen iş yasanın açık hükmü gereği yapmakla ödevli bulunduğu işle ilgili olması gerekir. Bu konuda sosyal güvenlik çıkış kodu “Kod 49” olacaktır. Bu durumda kişi kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve işsizlik maaşına hak kazanamayacaktır.

 • Kod 50 (İş Güvenliğini Tehlikeye Düşürme Veya İşyeri Malına Zarar Verme)

İşçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi, işyerinin malı olan veya malı olmayıp da elli altında bulunan makineleri, tesisatı veya başka eşya ve maddeleri otuz günlük ücretinin tutarıyla ödeyemeyecek derecede hasara ve kayba uğratmasıdır. Bu durumda haklı fesih nedeni ile işçinin sözleşmesi feshedilebilir. Bu konuda sosyal güvenlik çıkış kodu “Kod 50” olacaktır. Bu durumda kişi kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve işsizlik maaşına hak kazanamayacaktır.

İşten Çıkış Kodları Kıdem, İhbar ve İşsizlik Maaşına Hak Kazanıp Kazanamayacağı Tablosu

KODKOD ANLAMIKIDEMİHBARİŞSİZLİK
1Deneme Süreli İş Sözleşmesinin İşverence FeshiHak KazanamazHak KazanamazHak Kazanamaz
2Deneme Süreli İş Sözleşmesinin İşçi Tarafından FeshiHak KazanamazHak KazanamazHak Kazanamaz
3Belirsiz Süreli İş Sözleşmesinin İşçi Tarafından Feshi (İstifa)Hak KazanırHak KazanırHak Kazanır
4Belirsiz Süreli İş Sözleşmesinin İşveren Tarafından Haklı Sebep Bildirilmeden FeshiHak KazanırHak KazanamazHak Kazanır
5Belirli Süreli İş Sözleşmesinin Sona ErmesiHak KazanırHak KazanamazHak Kazanamaz
8Emeklilik (Yaşlılık) Veya Toptan ÖdemeHak KazanırHak KazanamazHak Kazanamaz
9Malulen EmeklilikHak KazanırHak KazanamazHak Kazanamaz
10ÖlümHak KazanırHak KazanamazHak Kazanamaz
11İş Kazası Sonucu ÖlümHak KazanırHak KazanamazHak Kazanamaz
12AskerlikHak KazanırHak KazanamazHak Kazanır
13Kadın İşçinin EvlenmesiHak KazanırHak KazanamazHak Kazanamaz
14Emeklilik İçin Yaş Dışında Diğer Şartların TamamlanmasıHak KazanırHak KazanamazHak Kazanamaz
15Toplu İşçi ÇıkarmaHak KazanırHak KazanırHak Kazanır
16Sözleşme Sona Ermeden Sigortalının Aynı İşverene Ait Diğer İşyerine NakliHak KazanamazHak KazanamazHak Kazanamaz
17İşyerinin KapanmasıHak KazanırHak KazanırHak Kazanır
18İşin Sona ErmesiHak KazanırHak KazanırHak Kazanır
19Mevsim BitimiHak KazanamazHak KazanamazHak Kazanamaz
20Kampanya BitimiHak KazanamazHak KazanamazHak Kazanamaz
21Statü DeğişikliğiHak KazanamazHak KazanamazHak Kazanamaz
22Diğer NedenlerHak KazanamazHak KazanamazHak Kazanamaz
23İşçi Tarafından Zorunlu Nedenle FesihHak KazanırHak KazanamazHak Kazanır
24İşçi Tarafından Sağlık Nedeniyle FesihHak KazanırHak KazanamazHak Kazanır
25İşçi Tarafından İşverenin Ahlak Ve İyi Niyet Kurallarına Aykırı Davranışı Nedeni İle FesihHak KazanırHak KazanamazHak Kazanır
26Disiplin Kurulu Kararı İle FesihHak KazanamazHak KazanamazHak Kazanamaz
27İşveren Tarafından Zorunlu Nedenlerle Ve Tutukluluk Nedeni İle FesihHak KazanırHak KazanamazHak Kazanır
28İşveren Tarafından Sağlık Nedeni İle FesihHak KazanırHak KazanamazHak Kazanır
30Vize Süresinin BitimiHak KazanamazHak KazanamazHak Kazanamaz
31Borçlar Kanunu, Sendikalar Kanunu, Grev Ve Lokavt Kanunu Kapsamında Kendi İstek Ve Kusuru Dışında FeshiHak KazanırHak KazanırHak Kazanır
324046 Sayılı Kanunun 21’inci Maddesine Göre Özelleştirme Nedeni İle FesihHak KazanırHak KazanırHak Kazanır
33Gazeteci Tarafından Sözleşmenin FeshiHak KazanırHak Kazanır
34İşyerinin Devri, İşin Veya İşyerinin Niteliğinin Değişmesi Nedeniyle FesihHak KazanırHak KazanırHak Kazanır
356495 Sayılı Kanun Nedeniyle Devlet Memurluğuna GeçişHak KazanırHak KazanamazHak Kazanamaz
36Kanun Hükmünde Kararname İle İşyerinin KapatılmasıHak KazanamazHak KazanamazHak Kazanamaz
37Kanun Hükmünde Kararname İle Kamu Görevinden ÇıkarmaHak KazanamazHak KazanamazHak Kazanamaz
38Doğum Nedeni İle İşten AyrılmaHak KazanamazHak KazanamazHak Kazanamaz
39696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname İle Kamu İşçiliğine GeçişHak KazanamazHak KazanamazHak Kazanamaz
40696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname İle Kamu İşçiliğine Geçilmemesi Sebebiyle ÇıkışHak KazanamazHak KazanamazHak Kazanamaz
41Re’sen İşten Ayrılış Bildirgesi DüzenlenenlerHak KazanamazHak KazanamazHak Kazanamaz
42Sözleşme Kurulurken Gerçeğe Uygun Olamayan Beyan Nedeniyle İşverenin YanıltılmasıHak KazanamazHak KazanamazHak Kazanamaz
43İşçinin, İşverene Veya Ailesine Hakaret Etmesi Ya Da Asılsız İhbarlarda BulunmasıHak KazanamazHak KazanamazHak Kazanamaz
44İşçinin, Başka İşçiyi Taciz EtmesiHak KazanamazHak KazanamazHak Kazanamaz
45İşçinin, İşverene Veya Ailesine Ya Da Başka İşçiye Sataşması, Alkol Ve Uyuşturucu Madde KullanmasıHak KazanamazHak KazanamazHak Kazanamaz
46Güveni Kötüye Kullanma, Hırsızlık Veya Sırların İfşa EdilmesiHak KazanamazHak KazanamazHak Kazanamaz
47İşçinin 7 Günden Fazla Hapis Cezası İle Cezalandırılan Suç İşlemesiHak KazanamazHak KazanamazHak Kazanamaz
48İşçinin Devamsızlık YapmasıHak KazanamazHak KazanamazHak Kazanamaz
49İşçinin, Kendisine Verilen İşleri Kasıtlı Olarak YapmamasıHak KazanamazHak KazanamazHak Kazanamaz
50İş Güvenliğini Tehlikeye Düşürme Veya İşyeri Malına Zarar VermeHak KazanamazHak KazanamazHak Kazanamaz

Yorum Gönderin

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

X
kadim hukuk ve danışmanlık