guvenlik arastirmasi

Memurların mesleğe alımları belli şartlara göre yapılır. Bu şartlar 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde memurluğa girişte genel ve özel şartlar düzenlenmiştir. Genel şartlar vatandaşlık, yaş, öğrenim, mahkumiyet, askerlik ve sağlık şartlarıdır. Genel şartlara 3.10.2016 tarihli 676 sayılı OHAL KHK’sinin 74’uncu maddesi ile “güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılmış olmak” şartı eklenmiştir. Özel şartlar ise kurumların özel kanun ve mevzuatlarında aranan şartlardır. Özel şartlar görevin gereği olarak konulan şartlardır. Özel şartlar görevin gerektirdiği niteliklere göre değişmektedir.

Güvenlik araştırması, kişinin memur olarak alınmasında sakınca olup olmadığına ilişkin yapılan soruşturma ve araştırmadır.

Bu araştırma neticesinde idare memur olarak alacağı kişinin kamu hizmetini görmek için yeterli güvenilirlikte olup olmadığına karar vermektedir. Soruşturması olumsuz sonuçlanan adaylar facebookta bu sayfada https://www.facebook.com/guvenliksorusturmasivearsivarastirmasi/ güncel bilgileri ve kararları takip edebilirler.

guvenlik sorusturmasi iptal edildi

DMK 48. maddesinin 8.bendi Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmiştir. Fakat Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, jandarma, emniyet, sahil güvenlik ve istihbarat teşkilatlarında çalıştırılacak kamu personeli ve ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde çalışacak personelin güvenlik soruşturmasına tabi olduğu açıkca belirlenirken gizlilik dereceli birimlerde çalışacak personel hakkında güvenlik soruşturması yapılır.

Güvenli soruşturması ve arşiv araştırması, 4045 sayılı Güvenlik Soruşturması, Bazı Nedenlerle Görevlerine Son Verilen Kamu Personeli İle Kamu Görevine Alınmayanların Haklarının Geri Verilmesine Ve 1402 Numaralı Sıkıyönetim Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun’da düzenlenmiştir. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının uygulaması ise 14.2.2000 tarihli Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği ile belirlenmiştir.

Güvenlik Soruşturması Sonuç Öğrenme 2020

Güvenlik soruşturması sonuç öğrenme için kurumun size tebligat yapmasını beklemelisiniz. Şayet soruşturmanız çok fazla uzadıysa kuruma dilekçe ile başvuru yapıp durumu hakkında bilgi alabilirsiniz. Fakat belirttiğimiz üzere sonucu öğrenmek için E-devlet üzerinden bir uygulama yoktur. Bu nedenle kurumun size bilgi vermesini beklemelisiniz.

Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Üniversiteler, güvenlik alanında çalışan firmalar güvenlik soruşturması olumsuz sonuçlanan personeline tebliğ yapmaktadır. Jandarma, Genel Kurmak Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü gibi kurumlar toplu alımlarında internet sitesinde duyuru yapabilmektedir. Yapılan bu duyurular da tebligat yerine geçmektedir. Bu nedenle duyuru veya tebligat yapılmasından itibaren 60 gün içinde yürütme durdurma istemli iptal davası açılmalıdır.

Güvenlik Soruşturması Nedir?

law

Güvenlik soruşturması kişinin kolluk kuvvetleri tarafından halen aranıp aranmadığının, kolluk kuvvetleri ve istihbarat ünitelerinde ilişiği ile adli sicil kaydının ve hakkında herhangi bir tahdit olup olmadığının, yıkıcı ve bölücü faaliyetlerde bulunup bulunmadığının, ahlaki durumunun, yabancılar ile ilgisinin ve sır saklama yeteneğinin mevcut kayıtlardan ve yerinden araştırılmak suretiyle saptanması ve değerlendirilmesi şeklinde tanımlanmıştır.

Güvenlik araştırması kapsamında yapılacak inceleme, mevcut kayıtlardan ve yerinde inceleme ile yapılacaktır. Yerinde inceleme kişinin ikamet ettiği ve nüfusa kayıtlı olduğu yerlerde yapılacaktır. Bu inceleme, soruşturma kapsamında görevli personelin kişisel kanaatine ve kişinin yaşadığı yerin ahlaki yapısına bağlıdır. Görevli personelin kişinin yaşadığı çevresinden, mahallesinden, komşularından aldığı duyumların raporlaştırılması yerinden incelemedir.

Güvenlik soruşturmasında amaç kuruma ait bilgileri dışarıya aktaracak personelin alımının engellenmesidir. Kurumun itibarını zedeleyebilecek davranışları, alışkanlıkları, zaafları olan bir personelin istihdam edilmesi ile kurumun veya ülkenin kaybedebileceği itibar göz önüne alınırsa ya da kuruma ait önemli bilgileri rakiplere veya düşmanlara sızdırabilecek yapıda bir istihdam yapılırsa devletin uğrayacağı zararlar, altından kalkılamayacak boyutlara ulaşabilir.

14.02.2000 tarihinde yayımlanmış olan Güvenlik Soruşturması Yönetmeliği esas alınarak yapılan bu araştırmalarda hangi konuların araştırılacağı, bu araştırmaları yapmaya yetkili kurumların hangileri olduğu, araştırma kapsamında kimlerin değerlendirileceği ile tüm bunların ne kadar zamanda sonuçlanacağı açıkça belirtilmiştir.

Güvenlik Soruşturması Ne Kadar Sürer?

Soruşturma için ilgili evraklar makama istek ulaştığı anda arşiv araştırması sonucu en geç 30 iş gün içerisinde, güvenlik araştırması sonucu ise en geç 60 gün içerisinde cevaplanır. Soruşturma ve araştırma sonucunu içeren bilgi ve belgeler ilgilinin güvenlik makamlarındaki dosyasında asgari “gizli” gizlilik derecesinde saklanır.

arsiv sorusturmasi

Süreç ile ilgili kanun ve bu kanunun uygulanması hakkında Bakanlar Kurulu kararıyla kabul edilmiş yönetmelik uyarınca yürütülmektedir. Bu süreç de doğal olarak belirli bir süre ile sınırlandırılmıştır. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliğinin “Yöntem” başlıklı 12.maddesinde;

“c) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılması taleplerinin ilgili makama ulaşmasından itibaren arşiv araştırması sonuçları en geç 30 iş günü, güvenlik soruşturması sonuçları en geç 60 iş günü içinde cevaplandırılır.” denmek suretiyle bu süre 60 iş günü olarak kayda alınmıştır.

Burada dikkat edilmesi gereken ilk husus iş günü ibaresidir. İş gününden kasıt haftasonları ve resmi tatillerin olmamasıdır. İkinci husus ise bu sadece bilgilerin toplanması içindir. Değerlendirilmenin yapılıp karar verilmesi için bir süre öngörülmemiştir. Bu nedenle idare bu konuda geniş bir takdir yetkisine sahiptir. Bu nedenle uzayanlar idareye bir dilekçe ile başvurup durumunu öğrenebilir.

Güvenlik Soruşturması Son Durum

Anayasa Mahkemesi Devlet Memurları Kanunu 48. Madde 8. Fıkrayı iptal etmiştir. Bu nedenle memurlar için güvenlik araştırması yapılamaz. Yasal dayanağı ortadan kalkmıştır. Fakat Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, jandarma, emniyet, sahil güvenlik ve istihbarat teşkilatlarında çalıştırılacak kamu personeli ve ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde çalışacak personelin güvenlik soruşturmasına tabi olduğu açıkça belirlenirken gizlilik dereceli birimlerde çalışacak personel hakkında güvenlik araştırması yapılır.

Anayasa Mahkemesi 4045 sayılı kanunun hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına, savcılık soruşturma dosyalarına ulaşabilmesine imkan tanıyan maddelerini de iptal etmiştir. Bu nedenle HAGB ve savcılık soruşturması sebebiyle elenme artık mümkün değildir. Aksi durumda idare mahkemesi tarafından iptal edilecektir.

Güvenlik soruşturması neden olumsuz gelir? Konuya ilişkin bu makeleyi okuyun. https://kadimhukuk.com.tr/makale/guvenlik-sorusturmasi-ve-arsiv-arastirmasi-nedir-nelere-bakilir-ne-yapmaliyim/

Güvenlik Soruşturması Bekleyenler

Memuriyetin son aşama kontrolü olarak nitelendirilebilecek bir işlem olan güvenlik soruşturması memurluk dışında bazı eğitim kurumlarında da yürütülmektedir. Bu yönüyle sadece bir memuriyet şartı olmaktan çıkmakta, gizlilik seviyesi ve güvenlik seviyesi yüksek TSK, EGM gibi kurumlara öğrenci yetiştiren okullarda da alım şartı olarak karşımıza çıkmaktadır.

Harp Okulları, Polis Okulları ve bunlar hakkında eğitim veren diğer kurumlara alınacak öğrenciler de güvenlik soruşturmasına tabi tutulmaktadır. Memurluğa alımda güvenlik soruşturması yapılmadan göreve başlamada yapılmazken, sınavla alım yapılan uzman erbaşlık, muvazzaf subaylık ya da harp okulu, polis okulu öğrenciliği gibi hallerde eğitim sırasında sonuçlanıp olumsuz olduğu takdirde ilgililerin ilişiği kesilmektedir.

Güvenlik soruşturması bekleyenler şayet olumsuz olduğuna dair tebligat alırsa idari dava açmaları gerekir. 60 gün içinde yürütme durdurma istemli iptal davası açılmalıdır. İdare mahkemesi tarafından işlem iptal edilirse kişi tekrardan atanmaya hak kazanır.

Fakat unutulmamalıdır ki; bu durumun uzaması güvenlik soruşturmasının olumsuz olduğu anlamına gelmez. Bu nedenle araştırması uzayanlar kuruma dilekçe ile başvurmaları daha isabetli olacaktır. Arşiv araştırmasının sonuçlandırılmasını bekleyen adaylar kurumlarından bilgi alamadıkları takdirde Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi CİMER üzerinden de durumu açıklayan bir başvuru ile sorularına yanıt alabilirler. Buradan alacağınız “güvenlik soruşturmanızın olumsuz neticelenmesi nedeniyle atamanızın yapılmamasına karar verilmiştir.” ve benzeri bir cevaba karşı idari dava açma süreniz olan 60 günlük süre başlayacaktır.

kadim-law-consultancy-office-09-04-2018-656