Aile Hukuku

Evlat Edinmede Nüfus Kaydının Düzeltilmesi

Evlat Edinme Şartları Nelerdir?

Hukukumuzda evlat edinmeye ilişkin hükümler Medeni Kanunumuzun 305-320. maddelerinde düzenlenmiştir. Bu maddelerde genel olarak küçüklerin evlat edinilmesi, erginlerin ve kısıtlıların evlat edinilmesi, evlat edinmenin hükümleri ile evlat edinmemin şekli ve usulü konuları ele alınmıştır. Evlat Edinmede nüfus kaydının düzeltilmesi özel hukuk bakımından önemli bir dava türüdür.

Evlat edinme şartları Kanunda detaylı bir şekilde sayılmıştır. Örnek vermek gerekirse:

 • Bir küçüğün evlat edinilmesi, evlat edinen tarafından bir yıl süreyle bakılmış ve eğitilmiş olması koşuluna bağlıdır.
 • Evlat edinmenin her halde küçüğün yararına bulunması ve evlat edinenin diğer çocuklarının yararlarının hakkaniyete aykırı bir biçimde zedelenmemesi de gerekir.
 • Eşler, ancak birlikte evlat edinebilirler; evli olmayanlar birlikte evlat edinemezler.
 • Evli olmayan kişi otuz yaşını doldurmuş ise tek başına evlât edinebilir.
 • Evlat edinilenin, evlat edinenden en az onsekiz yaş küçük olması şarttır.
 • Evlat edinme, küçüğün ana ve babasının rızasını gerektirir.
 • Ergin bir kimse evlat edinenin altsoyunun açık muvafakatiyle evlat edinilebilir.
 • Evli bir kimse ancak eşinin rızasıyla evlat edinilebilir.

Evlat Edinme Usulü Nasıldır? Nasıl Evlat Edinilir?

Evlat edinme kararı, evlat edinenin oturma yeri mahkemesince verilir. Mahkeme kararıyla birlikte evlatlık ilişkisi kurulmuş olur.

Evlat edinmeye, ancak esaslı sayılan her türlü durum ve koşulların kapsamlı biçimde araştırılmasından, evlat edinen ile edinilenin dinlenmelerinden ve gerektiğinde uzmanların görüşünün alınmasından sonra karar verilir.

Araştırmada özellikle evlat edinen ile edinilenin kişiliği ve sağlığı, karşılıklı ilişkileri, ekonomik durumları, evlat edinenin eğitme yeteneği, evlat edinmeye yönelten sebepler ve aile ilişkileri ile bakım ilişkilerindeki gelişmelerin açıklığa kavuşturulması gerekir.

Evlat edinenin altsoyu varsa, onların evlat edinme ile ilgili tavır ve düşünceleri de değerlendirilir.

Evlat Edinmede Görevli ve Yetkili Mahkeme

Evlat edinmede yetkili mahkeme evlat edinenin oturma yeri mahkemesidir. Görevli mahkeme aile mahkemesidir. Evlat edinenin oturduğu yerde aile mahkemesi bulunmuyorsa asliye hukuk mahkemesi görevlidir.

Nüfus Kaydının Düzeltilmesi Davasında Husumet

Davacı evlat edinmek isteyen, davalı ise evlat edinilecek olanın velisi ya da vasisidir.

Evlat Edinmenin Sonuçları ve Hükümleri

Evlat edinmenin hükümleri Kanunun 314. maddesinde şu şekilde belirtilmiştir:

 • Ana ve babaya ait olan haklar ve yükümlülükler evlat edinene geçer.
 • Evlatlık, evlat edinenin mirasçısı olur.
 • Evlatlık küçük ise evlat edinenin soyadını alır.
 • Evlat edinen isterse çocuğa yeni bir ad verebilir.
 • Ergin olan evlatlık, evlat edinilme sırasında dilerse evlat edinenin soyadını alabilir.
 • Eşler tarafından birlikte evlat edinilen ve ayırt etme gücüne sahip olmayan küçüklerin nüfus kaydına ana ve baba adı olarak evlat edinen eşlerin adları yazılır.
 • Evlatlığın, miras ve başka haklarının zedelenmemesi, aile bağlarının devam etmesi için evlatlığın naklen geldiği aile kütüğü ile evlat edinenin aile kütüğü arasında her türlü bağ kurulur.
 • Ayrıca evlatlıkla ilgili kesinleşmiş mahkeme kararı her iki nüfus kütüğüne işlenir.
 • Evlat edinme ile ilgili kayıtlar, belgeler ve bilgiler mahkeme kararı olmadıkça veya evlatlık istemedikçe hiçbir şekilde açıklanamaz.

Evlat Edinmenin Nüfus Kaydına İşlenmesi

Medeni Kanunumuzun 42. maddesi gereğince evlat edinmenin ilgili kanun hükümlerine göre kütüğe işlenmesi gerekmektedir. Evlat edinmenin nüfus kaydına nasıl işleneceği Nüfus Hizmetleri Kanununun 29. maddesinde düzenlenmiştir. Maddeye göre, evlat edinme kararı mahkeme tarafından on gün içinde o yerin nüfus müdürlüğüne bildirilir. Evlat edinme olayı aile kütüklerine tescil edilir ve evlat edinilenin kaydı evlat edinenin aile kütüğüne taşınır.

Nüfus Kaydı Düzeltme Davaları

Medeni Kanunumuzun 39. maddesi gereğince mahkeme kararı olmadıkça, kişisel durum sicilinin hiçbir kaydında düzeltme yapılamaz. Benzer bir hüküm Nüfus Hizmetleri Kanununun 35. maddesinde de yer almaktadır. Maddeye göre, kesinleşmiş mahkeme hükmü olmadıkça nüfus kütüklerinin hiçbir kaydı düzeltilemez ve kayıtların anlamını ve taşıdığı bilgileri değiştirecek şerhler konulamaz. Kanun hükümlerinden de açıkça anlaşılacağı üzere nüfus kayıtları mahkeme kararı ile düzeltilebilmektedir.

Kimler Nüfus Kaydı Düzeltme Davası Açabilir? 

Nüfus kayıtlarına ilişkin düzeltme davaları, düzeltmeyi isteyen şahıslar ile ilgili resmi dairenin göstereceği lüzum üzerine Cumhuriyet savcıları tarafından açılır.

Nüfus Kaydı Düzeltme Davası Kimlere Karşı Açılır?

Kayıt düzeltme davaları ilgili nüfus müdürlüğüne ve aleyhine kayıt düzeltilmek istenen kişilere karşı açılır.

Nüfus Kaydı Düzeltme Davası Hangi Mahkemede Açılır?

Nüfus kayıtlarına ilişkin düzeltme davaları yerleşim yeri adresinin bulunduğu yerdeki görevli asliye hukuk mahkemesinde açılır.

Nüfus Kaydı Düzeltme Davası Neden Açılır?

Nüfus kaydı düzeltme davaları kişinin nüfus kaydına hatalı ya da yanlış olarak kaydedilen isim, kimlik numarası, doğum tarihi, doğum yeri, cinsiyeti, ana baba adı gibi bilgilerinin düzeltilmesi amacıyla açılır. Kişilerin hukuki, mali ve cezai sorumluluklarının tespitinde, hakların ve borçların ediniminde nüfus kayıtları önem taşımaktadır. Nüfus kayıtlarındaki yanlışlık ve hatalar kişisel menfaatleri ve sorumlulukları olumsuz yönde etkileyebilir, önemli hak kayıplarına ya da mağduriyetlere neden olabilir. Bu nedenle nüfus kayıtlarındaki hata ve yanlışlıklar gecikmeksizin düzeltilmelidir.

Nüfus Kaydının Düzeltilmesinde Süre ve Zamanaşımı

Nüfus kaydının düzeltilmesi davalarında herhangi bir süre sınırlaması ve zamanaşımı yoktur. Bununla birlikte herhangi bir hak kaybı ve mağduriyet yaşanmaması için hatalı veya yanlış nüfus kayıtları bir an önce düzeltilmelidir.

Evlat Edinmede Nüfus Kaydının Düzeltilmesi

Yukarıda da belirttiğimiz gibi evlat edinmenin kütüğe işlenmesi gerekmektedir. Evlat edinme kararı mahkeme tarafından on gün içinde o yerin nüfus müdürlüğüne bildirilir. Evlat edinme olayı aile kütüklerine tescil edilir ve evlat edinilenin kaydı evlat edinenin aile kütüğüne taşınır. Evlat edinmenin kütüğe işlenmesi, tescil ve kaydı sırasında yapılan hata ve yanlışlıklar da yukarıda özetlenen usul çerçevesinde düzeltilmelidir.

Nüfus Davaları Avukatı

Nüfus kaydının düzeltilmesi davaları idare hukuku ve medeni hukukun ortak alanına ait bulunmaktadır. Herhangi bir hak kaybı ya da mağduriyet yaşanmaması için nüfus kaydının düzeltilmesi davalarında konunun uzmanı bir avukattan profesyonel hukuki destek alınması büyük önem taşımaktadır. Aile hukuku avukatı desteğin almak için ofisimizle irtibata geçebilirsiniz.

Başa dön tuşu