Devlet Memurları Kanunu 22. Madde (DMK)

Devlet Memurları Kanunu 22. Madde (DMK)

devlet memurları kanunu 22 madde

Devlet Memurları Kanunu 22. Madde (DMK)

Sendika Kurma

(Mülga: 23/12/1972 – KHK-2/5 md.; Yeniden düzenleme: 12/6/1997 4275/1 md.)  Devlet memurları, Anayasada ve özel kanununda belirtilen hükümler uyarınca sendikalar ve üst kuruluşlar kurabilir ve bunlara üye olabilirler.

Devlet Memurları Kanunu 22. Madde Açıklaması

Anayasanın 51. maddesinde sendika hakkı düzenlenmiş olup, buna göre; “Çalışanlar ve işverenler, üyelerinin çalışma ilişkilerinde, ekonomik ve sosyal hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek için önceden izin almaksızın sendikalar ve üst kuruluşlar kurma, bunlara serbestçe üye olma ve üyelikten serbestçe çekilme haklarına sahiptir. Hiç kimse bir sendikaya üye olmaya ya da üyelikten ayrılmaya zorlanamaz.

Sendika kurma hakkı ancak, milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlık ve genel ahlâk ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması sebepleriyle ve kanunla sınırlanabilir. Sendika kurma hakkının kullanılmasında uygulanacak şekil, şart ve usuller kanunda gösterilir.

  • İlgili Makale: 
  • 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu (DMK) Tam Metin: 

devlet memurları kanunu 22 madde dmk
devlet memurları kanunu 22 madde dmk

Devlet Memurları Kanunu 22. Madde Sendika Kurma Emsal Kararlar

Danıştay On İkinci Dairesi E:2007/2509, K:2010/1244

  • Devlet Memurları Kanunu 22. Madde
  • Sendika Kurma

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası Iğdır Temsilcilik Başkanı olan davacının, DEHAP İl Başkanlığı tarafından sendikaya gönderilen davet üzerine, anılan partinin yapacağı halk toplantısına katılmak suretiyle, 657 sayılı Yasanın 125/D/o maddesinde düzenlenen ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren fiiller arasında yer alan herhangi bir siyasi partinin yararına ve zararına fiilen faaliyette bulunmak fiilini işlediği gerekçesiyle bir yıl kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile cezalandırıldığı anlaşılmaktadır.

Olayda, DEHAP tarafından düzenlenen halk toplantısına anılan partinin sendikaya yaptığı davet üzerine, sendika yönetim kurulunun aldığı karar ile sendikal faaliyet kapsamında sendikal kimliği ile katılan davacının eyleminin, siyasi parti yararına veya zararına faaliyette bulunmak fiili kapsamında değerlendirilerek 657 sayılı Yasanın 125/D-o maddesi uyarınca tesis edilen işlemde; sendikaların toplumsal sorunlara ilişkin yapılan toplantılara katılması türünden faaliyetlerinin sendikal faaliyet kapsamında olması ve suç olarak değerlendirilmesine olanak bulunmaması karşısında hukuka uyarlık görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, davacının temyiz isteminin kabulüyle Erzurum 1. İdare Mahkemesince verilen 5.10.2006 günlü, E: 2005/1354, K: 2006/1976 sayılı kararın 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinin 1/b fıkrası uyarınca bozulmasına, aynı maddenin 3622 sayılı Yasa ile değişik 3. fıkrası gereğince ve yukarıda belirtilen hususlar gözetilerek yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen Mahkemeye gönderilmesine, 09.03.2010 tarihinde oybirliği ile karar verildi.


Devlet Memurları Kanunu 22. madde emsal karar aramak için https://karararama.danistay.gov.tr/

Yorum Gönderin

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

X
kadim hukuk ve danışmanlık