Devlet Memurları Kanunu 212. Madde (DMK)

Devlet Memurları Kanunu 212. Madde (DMK)

devlet memurları kanunu 212 madde

Devlet Memurları Kanunu 212. Madde (DMK)

Yiyecek Yardımı

Devlet memurlarının hangi hallerde yiyecek yardımından ne şekilde faydalanacakları ve bu yardımın uygulanması ile ilgili esaslar Maliye Bakanlığı ile Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığının birlikte hazırlayacakları bir yönetmelik ile tespit olunur.

Devlet Memurları Kanunu 212. Madde Açıklaması

Yasanın 212. maddesiyle düzenlenmiş bulunan yiyecek yardımı, nerede çalışırsa çalışsın her memurun yararlanması gereken yardımlardan değildir. Ancak, özellik taşıyan bazı yerlerde ve özellik taşıyan bazı hallerde bu yardım yapılabilecektir. Devlet memurlarının hangi hallerde yiyecek yardımından ne şekilde yararlanacakları ve bu yardımın uygulanma şekli bir yönetmelik ile saptanmıştır.

Yasanın geçici 20. madde hükmüne göre, yasada öngörülen tüzük ve yönetmelikler yürürlüğe konuluncaya kadar, bunlara tekabül eden eski yasa tüzük ve yönetmelikler hükümlerinin uygulanmasına devam edilecektir. Eski yasa, tüzük ve yönetmeliklere göre yapılabilecek ödemelere tekabül ettiği hususu, Maliye Bakanlığının teklifi üzerine, Bakanlar Kurulunca saptanır.

  • İlgili Makale: 
  • 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu (DMK) Tam Metin: 

devlet memurları kanunu 212 madde dmk
devlet memurları kanunu 212 madde dmk

Devlet Memurları Kanunu 212. Madde Yiyecek Yardımı Emsal Kararlar

Danıştay Beşinci Dairesi E:2009/2621, K:2011/478

  • Devlet Memurları Kanunu 212. Madde
  • Yiyecek Yardımı

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 212. maddesinde, Devlet memurlarının hangi hallerde yiyecek yardımından ne şekilde faydalanacakları ve bu yardımın uygulanmasıyla ilgili esasların Maliye Bakanlığı ile Devlet Personel Başkanlığı’nın birlikte hazırlayacakları bir yönetmelikle tespit olunacağı hükmü getirilmiş; Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği’nde, Devlet Memurlarının yiyecek yardımından hangi hallerde, ne şekilde faydalanacakları ve bu yardımın uygulanma esasları belirlenmiş; Yönetmeliğin 3. maddesinde, yiyecek yardımının yemek verme şeklinde yapılacağı; 4. maddesinde, yiyecek yardımının gerektirdiği giderlerin yemek maliyetlerinin yarısını aşmamak üzere kurum bütçelerine konulacak ödeneklerle karşılanacağı, … Yemek bedelinin bütçeden karşılanamayan kısmının yemek yiyenlerden alınacağı belirtilmiş; 5. maddesinde, yemek servisinin yiyecek yardımından faydalanabilecek personel sayısının asgari 50 olması ve yemekhane için elverişli yer bulunması şartıyla atamaya yetkili amirin onayı ile kurulabileceği; 6. maddesinde ise, hastane, pansiyonlu okul ve işçi ile birlikte çalışan iş yerlerindeki memurların, birim büyüklüğü ve personel sayısına bakılmaksızın hasta, öğrenci ve işçiler için mevcut yemek servislerinden faydalanacakları hükmüne yer verilmiştir.

Yönetmeliğin 6. maddesi, yemekhane kurulabilmesi için yiyecek yardımından yararlanabilecek personel sayısının 50 olmasına yönelik olarak Yönetmeliğin 5. maddesi ile getirilen şartın istisnası olarak düzenlenmiş olup; hastane, pansiyonlu okul ve işçi ile birlikte çalışan iş yerlerinde görev yapan memurların, birim büyüklüğü ve personel sayısına bakılmaksızın mevcut yemek servislerinden faydalanacağı hükme bağlanmıştır.

Yukarıda yer alan mevzuat hükümleri birlikte değerlendirildiğinde, Sağlık Bakanlığı’na bağlı ağız ve diş sağlığı merkezleri de dâhil olmak üzere Sağlık Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren yataklı tedavi kurumlarında görev yapan personelin ücretsiz olarak yemek yardımından yararlanabilmenin temel koşulunun, söz konusu yerlerde hasta için oluşturulacak yemek servisinin varlığı olduğu tartışmasızdır. Dolayısıyla bu koşul mevcut olmadığı sürece, başka bir ifadeyle hasta için oluşturulmuş yemek servisi uygulaması mevcut olmadıkça, belirtilen yerlerde görev yapan personelin hiçbir şekilde ücretsiz olarak yemek servisinden de yararlanamayacağı açıktır.

Buna göre; Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği’nin 6. maddesinde yer alan düzenleme paralelinde olmak üzere, Yönetmeliğe eklenen Ek-1 maddede yer alan “hasta için oluşturulmuş” ibaresinin yer aldığı dava konusu düzenlemede üst hukuk normlarına, hukuka ve sağlık hizmetlerinin gereklerine aykırılık görülmemiştir.


Danıştay Beşinci Dairesi E:2008/5580, K:2010/3297

  • Devlet Memurları Kanunu 212. Madde
  • Yiyecek Yardımı

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 212. maddesinde, Devlet memurlarının hangi hallerde yiyecek yardımından ne şekilde faydalanacakları ve bu yardımın uygulanmasıyla ilgili esasların, Maliye Bakanlığı ile Devlet Personel Başkanlığı’nın birlikte hazırlayacakları bir yönetmelikle tespit olunacağı hükmü getirilmiş; anılan Yasa hükmüne dayanılarak yürürlüğe konulan, Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği’nde, Devlet memurlarının yiyecek yardımından hangi hallerde, ne şekilde faydalanacakları ve bu yardımın uygulanma esasları belirlenmiştir. Sözü edilen Yönetmeliğin 3. maddesinde, yiyecek yardımının yemek verme şeklinde yapılacağı; 4. maddesinde, yiyecek yardımının gerektirdiği giderlerin yemek maliyetlerinin yarısını aşmamak üzere kurum bütçelerine konulacak ödeneklerle karşılanacağı ve yemek bedelinin bütçeden karşılanamayan kısmının yemek yiyenlerden alınacağı; 5. maddesinde, yemek servisinin yiyecek yardımından faydalanabilecek personel sayısının asgari 50 olması ve yemekhane için elverişli yer bulunması şartıyla atamaya yetkili amirin onayı ile kurulabileceği; 6. maddesinde ise, hastane, pansiyonlu okul ve işçi ile birlikte çalışan iş yerlerindeki memurların, birim büyüklüğü ve personel sayısına bakılmaksızın hasta, öğrenci ve işçiler için mevcut yemek servislerinden faydalanacakları hükümlerine yer verilmiştir.

Öte yandan, 5724 sayılı 2008 Mali Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’nun ekindeki (E) Cetvelinin 28. sırasında, 657 sayılı Yasa’nın 212. maddesine dayanılarak hazırlanan Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği’nin 4. maddesi uyarınca yemek maliyetlerinin yarısını aşmamak üzere kurum bütçelerinden yapılan yemek yardımının, …, … ve … illerinin büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde görev yapan personel için yemek maliyetlerinin azami 2/3’ü olarak uygulanabileceği hükmü getirilmiştir.

Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği’nin yukarıda değinilen 4, 5 ve 6. maddeleri ile 5724 sayılı 2008 Mali Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’nun eki (E) Cetvelinin 28. sırasında yer alan hüküm birlikte değerlendirildiğinde; yiyecek yardımının gerektirdiği giderlerin, yemek maliyetlerinin yarısını aşmamak kaydıyla kurum bütçelerine konulacak ödeneklerle karşılanıp, kalan kısmının ise, yemek yiyenlerden alınarak, çalışanların mevcut yemek servislerinden yararlanmalarının öngörülmüş olması ve bu yardımın, …, … ve … illerinin büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde görev yapan personel için yemek maliyetlerinin azami 2/3’ü olarak uygulanabileceğinin kabul edilmiş olması karşısında; Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’nün Yönetmelik maddelerine açıklık getiren, 27.8.2007 günlü, 16660 sayılı yazısı ile İtfaiye personelinin yemek bedelinin 1/3 ünün karşılamak suretiyle yemek yardımından yararlanacağını öngören … Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın 11.3.2008 günlü, 1087 sayılı yazısında hukuka ve mevzuata aykırılık görülmemiştir.Devlet Memurları Kanunu 212. madde emsal karar aramak için https://karararama.danistay.gov.tr/

Yorum Gönderin

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

X
kadim hukuk ve danışmanlık