Devlet Memurları Kanunu 211. Madde (DMK)

Devlet Memurları Kanunu 211. Madde (DMK)

devlet memurları kanunu 211 madde

Devlet Memurları Kanunu 211. Madde (DMK)

Giyecek Yardımı

Devlet memurlarından hangilerinin ne şekilde giyecek yardımından faydalanacakları Maliye Bakanlığı ile Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığının birlikte hazırlayacakları bir yönetmelik ile tespit olunur.

Devlet Memurları Kanunu 211. Madde Açıklaması

Bazı Devlet memurlarına yaptıkları hizmetlerin özellikleri gereği olarak giyecek yardı yapılabileceği yasal olarak kabul edilmiş bulunmaktadır. Devlet memurlarının hangilerinin ve ne şekilde giyecek yardımından yararlanacakları yasanın 211. maddesinde yer almış, ayrıntılı hükümlerin ise Maliye Bakanlığı ile Devlet Personel Dairesince birlikte hazırlanacak bir yönetmelik ile saptanacağı öngörülmüştür. 211. maddede öngörülen yönetmelik 14.09.1991 tarihli ve 91\2268 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulmuştur.

  • İlgili Makale: 
  • 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu (DMK) Tam Metin: 

devlet memurları kanunu 211 madde dmk
devlet memurları kanunu 211 madde dmk

Devlet Memurları Kanunu 211. Madde Giyecek Yardımı Emsal Kararlar

Danıştay On İkinci Dairesi E:2020/4981, K:2020/4439

  • Devlet Memurları Kanunu 211. Madde
  • Giyecek Yardımı

2575 sayılı Danıştay Kanunu’nun 24. maddesinde, ilk derece mahkemesi olarak Danıştay’da görülecek davalar tek tek belirlenmiştir. Buna göre, Danıştay ilk derece mahkemesi olarak: (Değişik 02/07/2018-KHK-703/184.md.) a) Cumhurbaşkanı kararlarına, b) Cumhurbaşkanınca çıkarılan Cumhurbaşkanlığı kararnameleri dışındaki düzenleyici işlemlere, c) Bakanlıklar ile kamu kuruluşları veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca çıkarılan ve ülke çapında uygulanacak düzenleyici işlemlere, d) Danıştay İdari Dairesince veya İdari İşler Kurulunca verilen kararlar üzerine uygulanan eylem ve işlemlere, e) Birden çok idare veya vergi mahkemesinin yetki alanına giren işlere, f) Danıştay Yüksek Disiplin Kurulu kararları ile bu Kurulun görev alanı ile ilgili Danıştay Başkanlığı işlemlerine karşı açılacak iptal ve tam yargı davaları ile tahkim yolu öngörülmeyen kamu hizmetleri ile ilgili imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerinden doğan idari davaları karara bağlar hükmüne yer verilmiştir.

2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun’un 3410 sayılı Kanun ile değişik 5. maddesinde; idare mahkemelerinin, vergi mahkemelerinin görevine giren davalarla ilk derecede Danıştay’da çözümlenecek olanlar dışındaki dava ve işlerin yanı sıra özel kanunlarda Danıştay’ın görevli olduğu belirtilen ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu ile idare mahkemelerinin görevli kılınmış bulunduğu davaları çözümleyeceği hükme bağlanmıştır.

Dosyanın incelenmesinden; davacı, Büro Memurları Sendikası tarafından, bekçi kadrosunda olup, da görevlendirme yoluyla şoför santral memuru, kaloriferci, vb. kadrolarda görev yapan kamu görevlilerine giyecek yardımı yapılması istemiyle yapılan 07/08/2010 tarihli başvuruya cevaben Gençlik ve Spor Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü’nce Büro Memur Sen Genel Başkanlığına hitaben … tarih ve … sayılı Giyim Yardımı hakkında yazısı ile Bakanlık Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünün mütaalasının bildirilmesi üzerine, anılan yazının iptali istemiyle bakılan davanın açıldığı anlaşılmıştır.

Yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri uyarınca; dava konusunun, 2575 sayılı Kanun’un 24. maddesi kapsamında ilk derece mahkemesi olarak Danıştay’da görülecek davalar arasında yer almaması nedeniyle genel görevli idari yargı mercii olan idare mahkemesinde görülüp çözümlenmesi gerekmektedir. Öte yandan, uyuşmazlığın çözümünde, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 32. maddesinin 1. fıkrası uyarınca dava konusu işlemi tesis eden idarenin bulunduğu yerde kurulu İdare Mahkemesi yetkili bulunmaktadır.
Açıklanan nedenlerle davanın görev yönünden reddine, 2577 sayılı Kanun’un 33. maddesi uyarınca dosyanın davayı çözümlemeye yetkili ve görevli olan Ankara İdare Mahkemesine gönderilmesine, 17/12/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Danıştay Beşinci Dairesi E:1997/112, K:1999/3143

  • Devlet Memurları Kanunu 211. Madde
  • Giyecek Yardımı

Davacı, Maliye ve Gümrük Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün “Giyecek yardımının uygulanmasına ilişkin 13.4.1992 günlü ve 32572 sayılı işlemin (2) nolu kısmının;

Memurlara yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğine aykırı olduğunu, söz konusu yönetmelikte giyecek yardımının yapılması için arazide bulunulması gerektiği belirtilen üç aylık sürenin “kesintisiz veya sürekli” olması gerektiği gibi ifadelerin bulunmadığı, esasen üç ay arazide sürekli ve kesintisiz olarak çalışılmasının insan haklarına da aykırı olduğunu öne sürerek bu işlemin ve buna dayanan … Köy Hizmetleri İl Müdürlüğünün 7.12.1994 günlü işleminin iptalini istemektedir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun “giyecek yardımı” başlıklı 211. maddesinde yer alan “Devlet memurlarının hangilerinin ne şekilde giyecek yardımından faydalanacakları Maliye Bakanlığı ile Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığının birlikte hazırlayacakları bir yönetmelik ile tespit olunur.” hükmü uyarınca hazırlanan Memurlara Dolayısıyla, arazide geçecek üç aylık sürenin nitelendirilmesi görüntüsü altında ilgili yönetmelik hükmüne aykırı olarak tesis edildiği anlaşılan dava konusu Bakanlık işleminde ve bu işleme dayanarak adı geçene giyecek yardımı yapılamayacağına ilişkin … Köy Hizmetleri İl Müdürlüğünün 13.4.991 günlü işleminde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle, dava konusu Maliye ve Gümrük Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 13.4.1992 günlü işlemi ile… Köy Hizmetleri İl Müdürlüğünün 7.12.1994 günlü işlemin iptaline,  25.10.1999 tarihinde oybirliği ile karar verildi.


Danıştay Beşinci Dairesi E:1992/3319, K:1993/3641

  • Devlet Memurları Kanunu 211. Madde
  • Giyecek Yardımı

Davalı idare, giyecek yardımından yararlanacak personelin fiilen yaptığı işin niteliğinin esas alındığı, yönetmelikte görev ve unvanları belirlenenler dışında kalan davacıya yapılan giyecek yardımının gen alınması şeklinde tesis edilen işlemde mevzuata aykırılık bulunmadığını öne sürmekte ve idare mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.

26.1.1976 günlü 15480 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğine Ek Yönetmeliğin dipnot 10. maddesinde Teknik hizmetler sınıfına girecek olup, işgal ettiği, bölge müdürü müdür vb.” kadronun, genel idare hizmetleri sınıfında olması dolayısıyla bu sınıfa geçmiş bulunan ve görev gereği teknik personel gibi hareket etmesi gerekenler de teknik personele yapılan giyecek yardımından faydalanırlar” denilerek genel idare i kadrosunda bulunan teknik kökenli personele de giyecek yardımının yapılması gerektiği kabul edilmiş ancak, bu hüküm, 22.5.1981 gün ve 17347 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 8/2699 sayılı Bakanlar Kurulu kararına ek Yönetmelik ile yürürlükten kaldırılmış bulunduğundan anılan tarihten itibaren genel idare hizmetleri sınıfı kadrosunda bulunan teknik kökenli “bölge müdürü, müdür vb.” personele giyecek yardımının yapılması mümkün bulunmamaktadır.

Bu durum karşısında, olay tarihinde yürürlükte bulunan yönetmelik hükümlerine göre davacıya 1989-1990 yıllarında yapılan giyecek yardımını geri alınması gerekmekte ise de, Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulunun 22.12.1973 günlü, E: 1968/8, K: 1973/14 sayılı kararıyla idarenin yokluk, açık hata, memurun gerçek dışı beyanı veya hilesi hallerinde süre aranmaksızın kanunsuz terfi veya intibaka dayanarak ödediği meblağı her zaman geri alabileceği, belirtilen istisnalar dışında kalan hatalı ödemelerin geri alınamayacağı hükme bağlanmış olup, kararda ortaya konulan ilkeler idarece yapılan tüm hatalı ödemelerin geri alınmasında uygulanabilecek nitelikte temel ilkeler olması sebebiyle, bakılan bu davada da uygulanması gerekeceğinden, davacının gerçek dışı beyanı veya hilesi nedeniyle davalı idarenin hatası sonucu yapıldığı müfettiş incelenmesi ile anlaşılan ve bu durumda, açık hata ya dayalı olduğunun kabulüne olanak bulunmayan uyuşmazlık konusu koruyucu giyim eşya sına ilişkin ödemenin, ödeme tarihinden itibaren dava açma süresi geçirildikten sonra geri istenmesine ilişkin işlemin mahkemece iptal edilmesinde bir isabetsizlik görülmemiştir.Devlet Memurları Kanunu 211. madde emsal karar aramak için https://karararama.danistay.gov.tr/

Yorum Gönderin

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

X
kadim hukuk ve danışmanlık