Devlet Memurları Kanunu 127. Madde (DMK)

Devlet Memurları Kanunu 127. Madde (DMK)

devlet memurları kanunu 127 madde

Devlet Memurları Kanunu 127. Madde (DMK)

Zamanaşımı

Bu Kanunun 125. maddesinde sayılan fiil ve halleri işleyenler hakkında, bu fiil ve hallerin işlendiğinin öğrenildiği tarihten itibaren;

a) Uyarma, kınama, aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezalarında bir ay içinde disiplin soruşturmasına,

b) Memurluktan çıkarma cezasında altı ay içinde disiplin kovuşturmasına,

Başlanmadığı takdirde disiplin cezası verme yetkisi zamanaşımına uğrar. Disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallerin işlendiği tarihten itibaren nihayet iki yıl içinde disiplin cezası verilmediği takdirde ceza verme yetkisi zamanaşımına uğrar.

  • İlgili Makale: 
  • 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu (DMK) Tam Metin: 

Devlet Memurları Kanunu 127. Madde Açıklaması

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 127. maddesine göre, aynı Yasanın 125. maddesinde sayılan fiil ve halleri işleyenler hakkında, bu fiil ve hallerin işlendiğinin disiplin amirince öğrenildiği tarihten itibaren, uyarma, kınama, aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezalarını gerektiren hallerde bir ay içinde disiplin soruşturmasına; Devlet memurluğundan çıkarma cezasını gerektiren hallerde ise altı ay içinde disiplin kovuşturmasına, başlanmadığı takdirde disiplin cezası verme yetkisi zamanaşımına uğrar.

Yine aynı maddenin 2. fıkrası uyarınca disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallerin işlendiği tarihten itibaren iki yıl geçtikten sonra, disiplin cezası verilemez. Maddede belirtilen süreler dışında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda öngörülen diğer sürelerin ihlali disiplin soruşturması ve cezasını zamanaşımına uğratmaz. Disiplin cezasının idare mahkemesince iptali üzerine, yeniden disiplin cezası verilmesi gerektiği durumlarda 2 yıllık ceza verme zamanaşımı süresi kuralı işletilemez.

devlet memurları kanunu 127 madde dmk
devlet memurları kanunu 127 madde dmk

Devlet Memurları Kanunu 127. Madde Zamanaşımı Emsal Kararlar

Danıştay Sekizinci Dairesi E:1996/3070, K:1996/2443

  • Devlet Memurları Kanunu 127. Madde
  • Zamanaşımı

657 sayılı Devlet Memurları Yasasının 127. maddesinin son fıkrasında disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallerin işlendiği tarihten itibaren nihayet iki yıl içinde disiplin cezası verilmediği takdirde ceza verme yetkisinin zamanaşımına uğrayacağı hükmü yer almıştır.
Olayda, disiplin suçuna uygulanan cezanın fiilin işlendiği tarihten itibaren iki yıl içinde verilmediği gerekçesiyle dava konusu işlem iptal edilmiş ise de; davacının disiplin cezasını gerektiren fiili Polis Okulunda görevli olduğu 14.3.1993 tarihinde işlediği, hakkında başlatılan soruşturma sonucunda l6.11.1993 tarihli disiplin kurulu kararıyla 24 ay uzun süreli durdurma cezası aldığı, bu işlemin iptali istemiyle İdare Mahkemesinde açılan davanın “Yetki Yönünden Reddedilerek” yetkili İdare Mahkemesine gönderildiği, anılan Mahkemece dava dilekçesinin usulüne uygun olarak düzenlenmediği gerekçesiyle “Dilekçe Ret” kararı verildiği, yenilenen davada ise savunma alınmadan disiplin cezası verilemeyeceğinden bahisle dava konusu işlemin iptal edildiği, iptal kararı üzerine davalı idarece davacının savunması alınarak 16.11.1995 günlü disiplin kurulu kararıyla aynı cezanın yeniden verildiği anlaşılmaktadır.

İdarelerin, 657 sayılı Yasayla saptanmış olan zamanaşımı süreleri dışında disiplin cezası vermesi mümkün bulunmamaktadır. Ancak ilgili idarenin süresi içinde disiplin cezası vermesiyle zamanaşımı süresinin kesileceği açık olup, böyle bir durumda disiplin cezasının idari yargı yerince aynı konuda yeniden işlem tesisini gerektirecek biçimde iptali üzerine, zamanaşımı süresini yeniden işletilmesi de olanaksız bulunmaktadır.

Bu nedenle, davacıya 14.3.1993 tarihinde işlediği iddia edilen disiplin suçu nedeniyle bu tarihinden itibaren iki yıl içinde verilen 16.11.1993 tarihli disiplin cezasının,  İdare Mahkemesinin kararıyla savunma alınmadan disiplin cezası verilemeyeceği gerekçesiyle iptal edilmesi üzerine, idarece iptal kararı gereği yerine getirilip savunma eksikliği giderilerek aynı konuda yeniden tesis edilen 16.11.1995 tarihli işlemin ceza verme zamanaşımına uğraması söz konusu olmadığından idare mahkemesi kararında hukuka uyarlık bulunmamaktadır.


Danıştay On İkinci Dairesi E:2004/2725, K:2004/4092

  • Devlet Memurları Kanunu 127. Madde
  • Zamanaşımı

Dava dosyanın incelenmesinden; davacının, Trafik Tescil Şube Müdürlüğünde polis memuru olarak görev yaptığı, farklı illerde, düşük modelli kamyon ve çekicilerin modellerinin yükseltilerek sahte belgelerle kayıtlarının yapıldığı duyumları üzerine konunun incelenmesi amacıyla soruşturma açıldığı, soruşturma sırasında, olaylara adları karışan 11 trafik müşavirinin alınan ifadelerinde; trafik tescil şube müdürlüğünde çalışan bazı emniyet mensuplarına işlemlerin hızlı yapılabilmesi için haftalık rüşvet verdiklerini beyan ettikleri, davacıya da bu kapsamda rüşvet verildiğinin iki trafik müşaviri tarafından ifade edildiğinin anlaşıldığı, fiillerin 1999 yılından önce işlenmiş olması ve eylemin meydana geldiği tarihten itibaren iki yıl içerisinde disiplin cezası verilemediğinden bahisle dava konusu işlemle, 657 sayılı Kanunun 127. maddesinin son fıkrası gereğince, ceza verme yetkisinin zamanaşımına uğradığından bahisle dosyanın işlemden kaldırılmasına karar verildiği, davacı tarafından; suçun işlendiği belirtilen tarihte … ilinde görevli olmadığı, suçla ilgisinin bulunmadığı, her ne kadar ceza uygulanmamış ise de dava konusu işlemin sicil dosyasının içinde yer almasının mesleki durumunu olumsuz etkileyeceği öne sürülerek dava konusu işlemin iptali istemiyle bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmıştır.

İptali istenilen Yüksek Disiplin Kurulu kararında; davacının üzerine atılı suçu işlediğine dair bir belirlemenin yer almadığı, trafik müşavirlerinin ifadelerine yer verilmesinin, fiilin işleniş tarihini, dolayısıyla zamanaşımının tespit amacıyla yapıldığının anlaşılması karşısında, davacının hukuki durumunda doğrudan bir etkisi olmayan işlemin iptali istemiyle açılan davanın reddi gerekirken dava konusu işlemin iptali yolundaki Mahkeme kararında hukuki isabet görülmemiştir.


Danıştay On İkinci Dairesi E:2002/2424, K:2005/4113

  • Devlet Memurları Kanunu 127. Madde
  • Zamanaşımı

657 sayılı Yasa’nın 127.maddesinde bu kanunun 125. maddesinde sayılan fiil ve halleri işleyenler hakkında belirtilen süreler içinde disiplin soruşturması başlatılması gerektiği, 128. maddesinde de soruşturmanın tamamlanmasından sonra disiplin amirleri veya kurullarca disiplin cezasının verileceği kurala bağlanmış Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelikte de paralel hükümler yer almış Yönetmeliğin 10.maddesinde disiplin amirlerinin memurların uyarma, kınama, aylıktan kesme, kademe ilerlemesinin durdurulması ve memurluktan çıkarma cezalarından biriyle cezalandırılması gereken disipline aykırı davranışlarını öğrendikleri tarihten itibaren kanunen belli süreler içinde disiplin soruşturmasını başlatarak, gerekli cezayı uygulayarak disiplin cezası verme yetkisinin zamanaşımına uğramasını önlemek sorumluluğunda oldukları belirtilmiştir.

Bu hükümlerin incelenmesinden; herhangi bir fiilin işlenildiğinin öğrenilmesi halinde disiplin amirince bir soruşturmacı atanarak ayrıntılı bir soruşturma yapılmasının sağlanması gerektiği, soruşturmacı atanmadan ve yöntemine uygun bir soruşturma yapılmadan disiplin cezası verilemeyeceği sonucuna varılmaktadır.

Temyiz istemi ile incelenmekte olan dava dosyasında, Vergi Dairesinde memur olan davacı hakkında Vergi Dairesi Müdür vekili tarafından alınan savunmaya dayalı olarak verilen disiplin cezasının soruşturmanın eksik olduğu gerekçesiyle iptal edildiği anlaşılmaktadır.
Olayda bağımsız bir soruşturmacı atanmadan ve usulüne uygun bir soruşturma yapılmadan disiplin cezası verilmesi hukuka aykırı bulunmaktadır.


Devlet Memurları Kanunu 127. madde emsal karar aramak için https://karararama.danistay.gov.tr/

Yorum Gönderin

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

X
kadim hukuk ve danışmanlık