Askeri Ceza Kanunu 7. Madde

Askeri Ceza Kanunu 7. Madde

askeri ceza kanunu 7 madde nedir

Askeri Ceza Kanunu 7. Madde

Harp Hükümleri ve Cari Olacağı Hal ve Vakitler

Bu kanunda “seferberlikte” tabiriyle takyit edilen ceza hükümleridir. (Harp hükümleri) ve aşağıdaki hal ve vakitlerde caridir:

  1. Umumi seferberlik müddetince askeri şahıslar hakkında;
  2. Kısmi seferberlik ilan olunan mıntıkalarda bunun devamı müddetince askeri şahıslar hakkında;
  3. Örfi idare ilan olunan mıntıkalarda harp hükümleri tatbik olunacağına Cumhurbaşkanınca karar verildiği takdirde bunun devamı müddetince mezkür mıntıkada bulunanlar hakkında;
  4. Fesat ve isyan halinde veyahut silah kullanılacak askeri bir hareket yapılması halinde kumanda eden subay tarafından harp hükümleri mer’i olacağı resmen bildirilen askeri kıtalar hakkında bu hallerin devamı müddetince;
  5. Bulundukları mahalde en büyük rütbeli komutan tarafından harp hükümleri mer’i olacağı kendilerine resmen tebliğ olunan harp esirleri hakkında.

  • İlgili Makale: 
  • 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu (AsCK) Tam Metin: 

Askeri Ceza Kanunu 7. Madde Açıklaması

Askeri Ceza Kanunu, suçun, barış ve savaş zamanında işlenmiş olmasına göre, gerek maddi askeri ceza hukuku gerekse askeri mahkemelerin bakmakla görevli oldukları suçlar ve kişiler bakımından farklı hükümlere yer vermiştir.

Harp hükümleri ve cari olacağı hal ve vakitlere” başlığını taşıyan bu madde, savaş hükümlerinin uygulanma zaman ve koşullarını düzenlemiştir.

Askeri Ceza Kanunu’nun savaş hükümleri, barış zamanında da yürürlükte olmakla birlikte uygulanmaları için savaş halinin doğması gereklidir. Bu bakımdan savaş hükümleri, belirli durumlarda uygulanmak üzere yürürlüğe konulmuş hükümler olup söz konusu durumların sona ermesiyle uygulanabilirlikleri de ortadan kalkar. Fakat yürürlükleri devam eder.

Bu madde, Kanunda “seferberlik” kavramıyla ifade edilen hallerin savaş hükümleri olduğu belirtilmiş ve bu hükümlerin uygulanma zamanı gösterilmiştir.

askeri ceza kanunu 7 nedir
askeri ceza kanunu 7

Askeri Ceza Kanunu 7. Madde Harp Hükümleri ve Cari Olacağı Hal ve Vakitler Askeri Yargıtay Kararları

Askeri Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kurulu:02.07.1979-1/1

  • Askeri Ceza Kanunu 7. Madde
  • Harp Hükümleri ve Cari Olacağı Hal ve Vakitler

Suç tarihine savaş hali veya fiili muhasematın devam ettiği anlaşıldığı takdirde, Bakanlar Kurulunun Kararnamesine uygun olarak savaş hükümlerinin uygulanmasına.

Bakanlar Kurulunun (Kıbrıs’ta bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına sava hükümlerinin uygulanmasına ilişkin) 25.11.1974 gün ve 7/3089 sayılı Kararnamesi, 1211 sayılı Seferberlik Kanununun 3/2.maddesine, 3780 sayılı Milli Korunma Kanuna ve 4276 sayılı Kanuna aykırı olarak, (Olağanüstü hal) ilan edilmeden çıkarılmıştır. Dolayısıyla, bu Kararnameye dayalı olarak ve sadece savaş halinin suçun ağırlatıcı hal kabul edildiği suçlara münhasır olmak üzere savaş hükümlerinin uygulanamayacağı…Askeri Kanunu 7. Madde Hakkında Emsal Karar Aramak İçin: https://karararama.danistay.gov.tr/

Yorum Gönderin

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

X
kadim hukuk ve danışmanlık