0 (312) 911 9553
·
[email protected]
·
Pzt-Cuma 09:00-18:00
Danışmanlık

Askeri Ceza Kanunu 47. Madde

11askeri ceza kanunu 47 madde

Askeri Ceza Kanunu 47. Madde

Erteleme

Türk Ceza Kanununun hapis cezasının ertelenmesine ilişkin hükümleri, askeri suçlar hakkında da uygulanır. Ancak aşağıdaki hâllerde hapis cezaları ertelenmez:

 1. Sırf askeri suçlardan dolayı yapılan yargılama sonunda hükmolunan netice cezanın üç ay veya daha fazla süreli hapis cezası olması.
 2. Fiilin, disiplini ağır şekilde ihlal etmesi veya birliğin güvenliğini tehlikeye düşürmesi ya da birliğin muharebe hazırlığını veya etkinliğini zafiyete uğratması ya da büyük bir zarar meydana getirmesi.
 3. Fiilin savaş veya seferberlikte işlenmesi.
 4. Daha önce sırf askeri bir suçtan dolayı mahkûm olunması.
 • İlgili Makale: 
 • 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu (AsCK) Tam Metin: 

Askeri Ceza Kanunu 47. Madde Açıklaması

Maddede, ikinci fıkrada yazılı istisnai haller dışında Türk Ceza Kanununun hapis cezasının ertelenmesine ilişkin hükümlerinin askeri suçlar hakkında da uygulanmasına ilişkin düzenleme yapılmaktadır.

Maddenin ikinci fıkrasında Anayasa Mahkemesinin, 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunun 47. maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin birinci ve ikinci cümleleri ile ek 8’inci maddesinin ikinci fıkrasındaki, erteleme hükümlerinin bazı askeri suçlar için uygulanmayacağı yönündeki düzenlemelerin iptaline ilişkin Kararında yer alan gerek çeler doğrultusunda orantılı ve ölçülü bir düzenleme yapılmaktadır.

Bu kapsamda ikinci fıkranın (A) bendinde, sırf askeri suçların askeri disiplin açısından arz ettiği önem dikkate alınarak bu suçlardan dolayı yapılan yargılama sonunda hükmolunan netice cezanın üç ay veya daha fazla süreli hapis cezası olması halinde ertelenemeyeceği düzenlenmektedir. Ancak diğer askeri suçlarla ilgili olarak hükmolunan cezalar bakımından Türk Ceza Kanununda belirlenen dışında bir ceza sınırı  öngörülmemektedir.

İkinci fıkranın (B) bendinde, bir suç tipine bağlı olmaksızın işlenen suçun doğurduğu birtakım sonuçlar itibarıyla ertelemenin yargılamadan beklenen amacın gerçekleşmesini engelleyeceği göz önüne alınmış ve hangi durumlarda hapis cezasının ertelenmesine karar verilemeyeceği konusunda düzenleme yapılmaktadır. Yargılama sırasında hakimin takdir yetkisini kullanarak eylemin, disiplini ağır şekilde ihlal etmesi, birliğin güvenliğini tehlikeye düşürmesi, birliğin muharebe hazırlığını veya etkinliğini zafiyete uğratması ya da büyük bir zarar meydana getirmesi hallerinin gerçekleşip gerçekleşmediğini tespit etmesi ve bu tespite göre erteleme konusunda karar vermesi öngörülmektedir.

İkinci fıkranın (C) bendinde, savaş ve seferberlik hallerinde tüm suçlar yönünden (B) bendinde yazılı hallerin var olduğu kabul edilerek erteleme yasağı öngörülmektedir.

İkinci fıkranın (C) bendinde, savaş ve seferberlik hallerinde tüm suçlar yönünden (B) bendinde yazılı hallerin var olduğu kabul edilerek erteleme yasağı öngörülmektedir.

İkinci fıkranın (D) bendinde ise daha önce sırf askeri bir suçtan dolayı mahkum olunması halinde hapis cezasının ertelenemeyeceği düzenlenmektedir. Türk Ceza Kanununun 51 ‘inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde, daha önce kasıtlı bir suçtan dolayı üç aydan fazla hapis cezasına mahkum edilmemiş olma şartı aranırken bu fıkranın (D) bendinde sırf askeri suçlar, verilen cezanın süresi ve niteliğine bakılmaksızın ertelemeye engel bir hal olarak düzenlenmektedir. Ancak daha önce mahkum olunan suçun sırf askeri suç dışında bir askeri suç olması halinde, Türk Ceza Kanununun 51’inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi hükmü uygulanacaktır.

askeri ceza kanunu 47
askeri ceza kanunu 47

Askeri Ceza Kanunu 47. Madde Erteleme Askeri Yargıtay Kararları

Askeri Yargıtay Daireler Kurulu: 25.09.2014-88/74

 • Askeri Ceza Kanunu 47. Madde
 • Erteleme

Yargılamanın herhangi bir aşamasında sanığın erteleme talebinde bulunmadığı gibi hüküm fıkrasında da, cezanın ertelenmemesine ilişkin bir hükme yer verilmediği anlaşılmaktadır. Bu nedenle, Askeri Mahkemece, cezanın niçin ertelenmediğine dair bir gerekçe yazma zorunluluğu bulunmamaktadır.


Askeri Yargıtay 2.Daire: 03.06.2015-306/325

 • Askeri Ceza Kanunu 47. Madde
 • Erteleme

 Geçmişte işlediği muhtelif suçlardan dolayı hapis ve adli para cezasına ilişkin çok sayıda sabıka kaydı bulunman hükümlü hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması ve erteleme müesseselerinin uygulanmamış olmasında herhangi bir isabetsizlik görülmemiştir.


Askeri Yargıtay 1.Daire: 03.06.2015-0409/412

 • Askeri Ceza Kanunu 47. Madde
 • Erteleme

Biri aynı neviden askeri suç olmak üzere hakkında iki ayrı mahkemece hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmesine rağmen, suç işlemeye devam etmesi dikkate alınarak, sanığın, bir daha suç işlemeyeceği konusunda kanaat edinilemediği gerekçesiyle hükmün açıklanmasının geri bırakılması kurumunun uygulanmamasında ve erteleme müessesesinin yasal imkansızlık sebebiyle uygulanmamasında hukuka aykırılık bulunmamaktadır.


Askeri Yargıtay 3.Daire: 12.05.2015-279/283

 • Askeri Ceza Kanunu 47. Madde
 • Erteleme

Askeri Mahkememizce kurulan hükümde, erteleme talebi ile ilgili bir karar verilmediği gibi, cezanın ertelenmesine yasal engel bulunmadığı da dikkate alındığında, CMK’nın 230/1-d maddesine aykırı olarak, neden erteleme hükümlerini değil, seçenek yaptırımları tercih ettiğine dair “ertelemeye nazaran daha lehe olması” şeklindeki gerekçenin de talebi karşılamaktan ve sanığın sübjektif durumunu değerlendirmekten uzak olduğu sonucuna varılmıştır.


Askeri Kanunu 47. Madde Hakkında Emsal Karar Aramak İçin: https://karararama.yargitay.gov.tr/

] }


Avatar
1990 yılında Kırıkkale’de doğan Umur Yıldırım, orta öğrenimini Bursa Polis Koleji’nde tamamladıktan sonra yüksek öğrenimine Ankara Polis Akademisi’nde başlamış ve 2011 yılında ayrılmıştır. Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne başlayarak başarı burs ile üç yılda dönem ikincisi olarak mezun olmuştur. Halen tam burslu olarak Çankaya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü-Kamu Hukuku Bölümünde yüksek lisansına devam etmekte olan Umur Yıldırım, Kadim Hukuk ve Danışmanlık Bürosu’nun kurucusudur.
Yorum Yazın