Silah Kaybetme Cezası (Polis – Asker)

Silah Kaybetme Cezası (Polis – Asker)

silah kaybetme cezasi

Silah kaybetme cezası her silah taşıyan memurun bilmesi gereken bir konudur. Kanunda ruhsatlı silah kaybetme cezası; “devlet malı araç, gereç, silah ve mermisini ihmal nedeniyle yitirmek” başlıklı Emniyet Teşkilatı Disiplin Tüzüğünün 7/C-2. maddesi uyarınca 20 ay uzun süreli durdurma cezasıdır. Fakat bu cezayı vermek için ihmal nedeniyle yitirmek gereklidir. Yani kişinin ihmali gereklidir. Silah saldırı veya savunma amacıyla kullanılan ve karşı tarafa zarar verici özelliği bulunan her türlü araç olarak tanımlanabilir.  Silah sahibi olabilmek tüm ülkelerde kurallara bağlanmış olup, kurallar ülkelere göre değişkenlik göstermektedir. Ülkemizde silah edinmek için başvuruda bulunurken silah bulundurmak veya taşımak için talepte bulunabilirsiniz. Silah alabilmek için öncelikle 6136 sayılı “Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun” ve  bu kanunla bağlantılı olarak çıkarılan 91/1779 sayılı “Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun Uygulanmasını Gösteren Yönetmelik” hükümlerine uymak gerekmektedir.

Silah ruhsatı silahın türüne göre değişkenlik gösterir. Bir başka deyişle farklı türdeki ateşli silahlar için farklı ruhsat türleri bulunmaktadır. Ancak temel olarak aranan şartlar Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 21 yaşını doldurmuş olmak ve Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun Uygulanmasını Gösteren Yönetmelikte belirtilen şartları taşımaktır. Silah türleri genel olarak bakıldığında iki türe ayrılmaktadır. Bunlar;

 • Yivli Silah(Tabancalar vb.)
 • Yivsiz Silah (Av Tüfekleri vb.)

Yasal prosedürlerin tamamlanması ile yasal şartları sağlayan kişilerin silah edinmesi mümkün olmaktadır. Prosedürlerin tamamlanmasının ardından kişinin silah taşıma yetkisi olduğuna dair bir ruhsat düzenlenir ve kişiye teslim edilir. Ruhsatın teslim edilmesinin ardından silah kişiye zimmetlenmiş olur ve ruhsatlı silah ile ilgili herhangi bir durum yaşanmasının akabinde kişilerin sorumluluğu doğar. Bu sebeple ruhsatlı silahların kaybı halinde kişilerin sahip oldukları sorumluluklara göre yaptırım uygulanması gündeme gelebilir. Kadim Hukuk ve Danışmanlık olarak bu makalemizde ruhsatlı silahın kaybedilmesi durumunda neler olabileceği hakkında bilgi vereceğiz.

İnfaz Hesaplama Yapmak İçin Tıklayınız
silah kaybetme cezasi polis asker
silah kaybetme cezasi polis asker

Silah Ruhsatı Nasıl Alınır?

Silah ruhsatı almak için yasal olarak gereken şartların taşınması ve gereken prosedürlere uyulması gerekir. Aksi durumda ruhsatsız silah bulundurmaktan cezai işlem uygulanması gündeme gelebilir. Silah ruhsatı alabilmek için, Ateşli Silahlar Ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre gereken şartlar ;

 • Silah ruhsatı alınmasına engel hali bulunmamak,
 • Yirmibir yaşını doldurmuş olmak,
 • Türk vatandaşı olmak

Silah ruhsatı başvurusu için istenilen belgeler illere göre değişkenlik gösterse de Ankara ili için Emniyet Müdürlüğü tarafından talep edilen belgeler;

 • Dilekçe
 • Yarım kapak karton dosya,
 • Müracaat esnasında nüfus cüzdanının aslı ibraz edilecektir,
 • Sağlık Raporları Usul ve Esasları Hakkında Yönerge’nin Ek-4’ünde yer alan  “Durum Bildirir Sağlık Kurulu Raporu” formatına uygun olarak düzenlen, silah ruhsatı almanızda sakınca bulunmadığına dair sağlık kurulu raporunu, (Tam teşekküllü Devlet Hastanelerinden veya Üniversite hastanelerinden alınacak Psikiyatri, Ortopedi, Nöroloji, Göz, KBB ve Dahiliye dallarını kapsayacak şekilde düzenlenen sağlık kurulu raporu)
 • 3 adet Biyometrik Fotoğraf,
 • Süresi dolan taşıma/bulundurma ruhsatlarının yenilenmesi veya bulundurma ruhsatlı silahlarda adres değişikliği gibi işlemlerde, silahlar yol belgesi alınmak suretiyle tespit için ruhsat veren birime getirilecektir. MKE kurumundan yeni silah alınması halinde silah ve fatura aslının 60 gün içerisinde ruhsat düzenleyen birime ibrazı zorunlu olup, bu sürenin aşılması halinde adli işlem başlatılır. MKE Kurumundan alınan silahlar için düzenlenen fatura düzenlendiği tarihten itibaren 7 gün süre ile yol belgesi yerine geçerli olup, 7 günden sonra yapılacak nakillerde ruhsat verecek birimden yol belgesi düzenlenmesi gerekir.
 • 5 yıllık silah bulundurma ruhsatı harç bedelinin yatırıldığına dair makbuz ibraz edilecektir,
 • Başvuru sahipleri adlarına müracaat tarihi itibariyle son 15 (on beş) gün içerisinde alınmış, 6183 Sayılı Kanunun 22/A bendi kapsamında 000 (beş bin)Lirayı aşan tutarda vadesi geçmiş vergi borcu olmadığını gösterir belge getirilecek.
 • 300 TL Tutarında Silah Ruhsatı Kart Ücreti Dekontu olmaktadır.
Silahın Çalınması Durumunda Yapılması Gerekilenleri Buradan Okuyabilirsiniz. https://jandarma.gov.tr/silahlarin-zayikayipcalinti-vb-olmasinda-yapilacak-islemler

Ruhsatlı Silahı Kaybetme Cezası

Ruhsatlı silahın kaybedilmesi çok sık rastlanan bir durum değildir. Ancak silah ruhsatı almak suretiyle silah taşımanın /bulundurmanın sorumluluğu bulunur. Ruhsatlı silah ile herhangi bir suç işlenmesi söz konusu olursa silah sahibinin de sorumluluğu gündeme gelebilir. Bu sebeple silah taşımanın sorumluluğunun farkında olarak silah alınması gerekir. Ruhsatlı silah kaybetme cezası sadece asker ve polis için disiplin suçudur. Kanunda ruhsatlı silah kaybetme cezası; “devlet malı araç, gereç, silah ve mermisini ihmal nedeniyle yitirmek” başlıklı Emniyet Teşkilatı Disiplin Tüzüğünün 7/C-2. maddesi uyarınca 20 ay uzun süreli durdurma cezasıdır.

Vatandaşlar bakımından ruhsatlı silah kaybetmenin herhangi bir yaptırımı bulunmamakla birlikte silahın kayıp olduğunun bildirilmesi gerekir. Ancak  silahın muhafazasındaki ihmali ya da kusuru neticesi başkaları tarafından bir suç işlenmesine veya intihar ya da intihara teşebbüs edilmesine neden olan kişilere yeniden silah ruhsatı verilmez.

silah kaybetme cezasi nedir
silah kaybetme cezasi nedir

Polisin Silah Kaybetme Cezası Nedir?

Asayiş ve güvenliğin sağlanması adına polislere silah taşıma yetkisi verilmiştir. Polislik görevinde silah namustur bu nedenle kaybı halinde disiplin suçu oluşmakta ve yaptırım uygulanmaktadır. Silah kaybı halinde uygulanacak yaptırım Emniyet Teşkilatı Disiplin Tüzüğü 7. Maddesi hükmüne belirlenmiştir. Bu tüzüğe göre silahını kaybetmek uzun süreli durdurma cezasını gerektiren eylemler arasında sayılmıştır. 20 ay süreli durdurma;

 • İzinsiz ya da kurumca kabul edilebilir özrü olmaksızın, kesintisiz olarak 5 günden çok ve 9 güne kadar (9 gün dahil) görevine gelmemek,
 • Devlet malı araç, gereç, silah ve mermisini ihmal nedeniyle yitirmek, resmi giysi ve donanımını satmak,

Emniyet Teşkilatı personelinin ruhsatlı silahını kaybetmesi durumunda hakkında Emniyet Genel Müdürlüğü onayı ile hakkında disiplin soruşturması açılır. Söz konusu disiplin soruşturmasının sekretarya işlemleri Emniyet Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliği Disiplin İşleri Şube Müdürlüğü tarafından yürütülür. Ardından muhakkik veya müfettiş görevlendirilmesi yapılır. Muhakkik veya müfettiş disiplin soruşturmasını tamamladıktan sonra oluşturduğu raporu ilgili disiplin kuruluna gönderilir ve disiplin kurulunca da kişi hakkında disiplin cezası uygulanıp uygulanmayacağına karar verir.

Silah kaybetme cezası ile karşı karşıya kalan polis ve askerler genelde çalındı savunmasını yapmaktadır. İdare ise hırsızlık olayının gerçekleşip gerçekleşmediği, kişinin mazeretinin ikna edici olmadığını, soruşturma raporu ile dava dosyasındaki bilgi ve belgeler değerlendirerek karar verir. Yine kişinin ikametgah adresinde hırsızlık olayının yaşanmış olmasının ihtimal dahilinde olup olmadığı ve bu olayın kesin olarak yaşanıp yaşanmadığı araştırılır.

Askerin Silah Kaybetme Cezası Nedir?

Askerlere görevleri sırasında teslim edilen silahların çok nadir de olsa kaybedildiği olmaktadır. Her ne kadar nadir yaşanan bir durum olsa da görevin niteliği ve önemi gereğince silah kaybedenler için Askeri Ceza Kanunu ile yaptırım getirilmiştir. 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu’nunHizmete mahsus yayı tahrip ve terk ve kaybedenlerbaşlıklı 130.maddesi hükmüne göre; “Askeri eşyayı kasten terk veya kısmen yahut tamamen tahrip eden, özürsüz kaybeden veya harap olmasına sebebiyet veren veya özel menfaati için kullanan asker kişiler, eşyanın değeri, önemi, meydana gelen hasarın miktarı ve fiilin işleniş şekline göre üç aydan iki seneye kadar hapis cezası ile cezalandırılırlar. Suç konusu eşya; silah, mühimmat, savaş aracı veya gereci ise ceza artırılır.” Bu hükme göre silahı özürsüz olarak kaybeden asker üç aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Askeri Ceza Kanunu’nun 130. Maddesi son fıkrasına göre ise; “Kaybedilen, kasten terk veya kısmen yahut tamamen tahrip edilen veya harap olmasına sebebiyet verilen eşyanın ödettirilmesine de ayrıca hükmolunur.” Anılan hükme göre silahını kaybeden askere hapis cezası verildiği gibi ayrıca kaybedilen silah bedelinin de ödenmesi istenilir. Silah kaybetme cezası alan polis ve askerler 60 gün içinde idare mahkemesine yürütme durdurma istemli iptal davası açmalıdır. Bu konuda idare hukuku avukatı ile hukuki süreçlerini yürütmeleri menfaatlerine olacaktır.

Yorum Gönderin

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

X
kadim hukuk ve danışmanlık