Memur Hukuku

Pomem Sağlıktan Elenenler İçin Mahkeme Süreci

Pomem sağlıktan elenenler mahkeme ile okullarına geri dönmektedir. İdare mahkemesine açılacak yürütme durdurma istemli iptal davasında, yürütme durdurma kararı alındığı takdirde kısa bir süre zarfında okula dönülebilmektedir.  Yürütme durdurma kararı bu sebeple hayatine öneme sahiptir. Pomem YD alanlar 30 gün içerisinde okula dönebilmektedir. Pomem sağlıktan elenenler 60 gün içerisinde idari dava açmak zorundadır. Bu süreyi geçirdikleri takdirde dava açma hakları son bulacaktır.

Emniyet Sağlık Şartları Yönetmeliği hükümleri uyarınca memurluk ve polis öğrenciliği için farklı dilimler öngörülmüştür. Memurluk için daha esnek olan bu dilimler, polis öğrenciliği için daha katıdır. Yani yönetmelik öğrencilik statüsü ile memuriyet statüsünü ayrı ele almış, bunlar hakkındaki sağlık şartı usul ve esaslarını farklı bölümler altında farklı maddelerde düzenlemiş; ikinci bölümde öğrencilik statüsüne girişte ve bu statünün devamındaki usul ve esaslar yani polis öğrencisi şartlarını ele alırken, üçüncü bölümde ise memuriyet statüsüne girişte ve bu statünün devamındaki usul ve esasları yani memuriyete girişi sağlık şartlarını kurala bağlanmıştır.

Pomem sağlıktan elenenler Ankara İdare Mahkemesinde idari dava açmalıdır. Farklı bir ilde açılırsa yetkisizlik kararı verilir. Yine Pomem sağlıktan elenenler açacakları idari davada yürütme durdurma talep etmelidir.

Pomem sağlık davalarında savunma alınmadan yürütme durdurma talep edilmelidir. Bu durumda idare mahkemesi dava açıldığı tarihten itibaren 5-10 gün gibi kısa sürede yürütme durdurma kararı vererek kişinin okula veya mesleğe geri dönüşü sağlamaktadır. Yürütme durdurma kararı verilmesi durumunda Emniyet Genel Müdürlüğü 30 gün içerisinde işbu kararı uygulamak zorundadır.

Aşağıdaki emsal nitelikte ki kararda da bu durum üzerine durulmuştur. Davacının öğrencilik hukukunu etkileyen işlem hakkında tesis edilen işleme karşı Ankara 3. İdare Mahkemesi’nde açılan anılan davada verilen karar, davacının memuriyet hukukunu etkileyen işleme karşı açılan iş bu davada tek başına sonuç doğurmayacaktırKişinin mesleğe atandıktan sonra öğrenci statüsünü kaybettiğini artık polis memuru olduğunu, bu sebeple yapılacak inceleme ve tetkiklerde memurluk statüsüne ilişkin maddeler kapsamında değerlendirme yapılması gerektiğini, aksi yönde değerlendirme yapan yerel mahkemenin kararını hukuka aykırı bulmuştur. Pomem sağlıktan elenenler ofisimiz ile irtibata geçebilirler.

Pomem Emsal Davalar

                 T.C.

             İSTANBUL

BÖLGE İDARE MAHKEMESİ

İKİNCİ İDARE DAVA DAİRESİ

ESAS NO       : 2018/…

KARAR NO    : 2018/…

İSTİNAF YOLUNA BAŞVURAN (DAVACI)     : …

VEKİLİ                               :

KARŞI TARAF (DAVALI) : EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – ANKARA

VEKİLİ                              : HUK. MÜŞ. FİLİZ ŞEN GÖNÜL

(Aynı Adreste)

İSTEMİN ÖZETİ          : İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesinde, Büyükçekmece Olay Yeri İnceleme ve Kişi Tespiti Büro Amirliği’nde Komiser Yardımcısı olarak görev yapan davacının, meslekten ilişiğinin kesilmesine ilişkin olan ve davacıya Emniyet Genel Müdürlüğü’nün ../../2017 tarih ve 599.. sayılı yazısı ile bildirilen işlemin iptali istemiyle açılan davada, “… Bu durumda; davacının Adli Tıp Kurumuna sevki neticesinde tanzim edilen raporda görüldüğü üzere, davacının Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinin yukarıda yer verilen hükümlerinden Ek-3-IV-A bendinin 1 ve 3. Maddelerinde aranan asgari sağlık şartlarını sağlamadığı sabit olduğundan, dava konusu işlemde hukuka ve mevzuata aykırılık bulunmadığı” gerekçesiyle davanın reddine ilişkin İstanbul 9. İdare Mahkemesi’nin ../../2018 tarih ve E:2017/…, K:2018/… sayılı kararının; davacının eğitim merkezindeyken yapılan sağlık kontrolünde göz rahatsızlığı tespit edilmesi üzerine davacının derhal bir sağlık kuruluşunda tedavi olup sağlığına kavuştuğu, buna rağmen hakkında ilişik kesme işlemi tesis edildiği, o işleme karşı Ankara 3. İdare Mahkemesi’nin 2016/… esas no’lu davasını açtığı, davada yürütmenin durdurulmasına karar verilmesi üzerine davacının göreve tekrar başlatıldığı, dava devam ederken yapılan yanlış yönlendirmeler sebebiyle o davadan feragat ettiği, ama davacının o davada feragat etmesindeki amacının meslekten uzaklaşmak değil, mesleğe devamı ve davalı idare ile arasındaki nizaya son vermek olduğu; iş bu istinaf konusu kararda mahkemenin adli tıp kurumu raporunu yanlış yorumladığı ileri sürülerek, yürütmenin durdurulmasına, akabinde de İstanbul 9. İdare Mahkemesi’nin anılan kararının kaldırılıp dava konusu işlemin iptaline karar verilmesi istenilmektedir.

SAVUNMANIN ÖZETİ      : İstinaf dilekçesinde belirtilen hususların mahkeme kararının kaldırılmasını gerektirecek nitelikte bulunmadığı ve kararın usul ve hukuka uygun olduğu ileri sürülerek istinaf isteminin reddi gerektiği savunulmaktadır.

TÜRK  MİLLETİ  ADINA

Karar veren İstanbul Bölge İdare Mahkemesi İkinci İdare Dava Dairesi’nce, dosyanın tekemmül etmiş olduğu anlaşıldığından yürütmenin durdurulması istemi hakkında karar verilmeden dava dosyasındaki bilgi ve belgeler incelenerek işin esası hakkında gereği görüşüldü:

Dava, İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesinde, Büyükçekmece Olay Yeri İnceleme ve Kişi Tespiti Büro Amirliği’nde Komiser Yardımcısı olarak görev yapan davacının, meslekten ilişiğinin kesilmesine ilişkin olan ve davacıya Emniyet Genel Müdürlüğü’nün ../../2017 tarih ve 599.. sayılı yazısı ile bildirilen işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

04.08.2003 tarih ve 25189 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve dava konusu işlem tarihinde yürürlükte olan Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği’nin 1.maddesinde, “Bu Yönetmeliğin amacı, Emniyet Teşkilatının insan kaynağını sağlayan Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı eğitim-öğretim kurumlarına alınacak öğrencilerde, Emniyet Teşkilatına ilk atamalarda, öğrencilikte veya memuriyette hastalanma durumlarında,  (Ek ibare: 14/12/2012 – 28497 S.R.G. Yön./1. md.) malullük, vazife malullüğünde idari polisliğe geçişlerde, hizmet sınıfı değişikliklerinde ve atamalarda aranacak sağlık şartlarına ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.” düzenlemesi; 2.maddesinde, “Bu Yönetmelik, Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı eğitim-öğretim kurumlarına öğrenci alımında, öğrencilikte, Emniyet Teşkilatına ilk atamalarda, memuriyette,  (Ek ibare: 14/12/2012 – 28497 S.R.G. Yön./2. md.) malullük, vazife malullüğünde idari polisliğe geçişlerde, hizmet sınıfı değişikliklerinde ve atamalarda, Emniyet Teşkilatı personelinde aranacak sağlık şartları, sağlık kurulu raporu alınması ve bu raporlara göre yapılacak işlemlere ilişkin hususları kapsar.” düzenlemesi yer almaktadır.

Aynı Yönetmeliğin ikinci bölümü “Öğrenci Adaylarında Aranacak Sağlık Şartları ile Öğrenci Raporlarının ve Sağlık Durumlarının Değerlendirilmesi” başlığı altında düzenlenmiş, bölüm içerisinde yer alan 5 ila 11. maddelerde bu konudaki düzenlemelere yer verilmiştir.

Anılan Yönetmeliğin üçüncü bölümü ise “Devlet Memurluğuna Geçişte Aranacak Sağlık Şartları ile Memur Raporlarının ve Sağlık Durumlarının Değerlendirilmesi” başlığı altında düzenlenmiş olup, bölüm içerisinde yer alan 12 ila 16. maddelerde bu konudaki düzenlemelere yer verilmiş olup, “Devlet Memurluğuna İlk Giriş ve Yatay Geçişlerde Sağlık Kurulu Raporu Aldırma” başlıklı 12. maddede “Devlet memurluğuna ilk girişte 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 48 inci maddesinin A bendinin 7 nci alt bendi gereği:

Güvenlik Bilimleri Fakültesi, Fakülte ve Yüksek Okul lisans programı ve Polis Meslek Yüksek Okullarının son sınıfında öğrenime devam eden öğrencilere, Devlet memuru olarak atanmak için sağlık durumlarını belgelemek üzere, okul yönetiminin gözetim ve denetiminde tam teşekküllü hastanelerinden sağlık kurulu raporu aldırılır. Alınan raporlar Mart ayının son haftası Daire Başkanlığına gönderilir.

Güvenlik Bilimleri Fakültesi, Fakülte ve Yüksek Okul lisans programı ve Polis Meslek Yüksek Okulu öğrencilerinden okullarını bitirmeden Emniyet Teşkilatında devlet memuru olarak ataması yapılacaklara, sağlık durumlarını belgelemek üzere, okul yönetiminin gözetim ve denetiminde tam teşekküllü hastanelerden sağlık kurulu raporu aldırılır ve Daire Başkanlığına gönderilir.

Emniyet Teşkilatına diğer kurumlardan yatay geçişlerde, açıktan atamalarda ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesine göre sözleşmeli personel alımında ilk müracaatta tam teşekküllü hastanelerden sağlık kurulu raporu istenir. Daire Başkanlığına gönderilir. Yönetmeliğin 13üncü madde hükümlerine göre işlem yapılır.

(Ek fıkra: 14/12/2012 – 28497 S.R.G. Yön./8. md.) Polis Meslek Eğitim Merkezlerinde öğrenciliğe girişte aldırılan sağlık kurulu raporlarının alındığı tarihten itibaren süresinin 6 ayı geçmemesi ve eğitim süresince ilgililerin sağlık durumlarında öğrenciliğe devam ve memuriyete girişe engel bir değişiklik oluşmaması halinde girişte aldırılan sağlık kurulu raporları memuriyete giriş raporu olarak onaylanmak üzere daire başkanlığına gönderilir.” kuralına; “Devlet Memurluğuna İlk Giriş ve Yatay Geçişlerde Aldırılan Sağlık Kurulu Raporlarının Değerlendirilmesi” başlıklı 13. maddede de “(Değişik fıkra: 14/12/2012 – 28497 S.R.G. Yön./9. md.) 12nci madde gereğince okullarda aldırılan sağlık kurulu raporları, okul başhekimliklerince veya il emniyet müdürlüğü hekimlerince yoksa il sağlık müdürlüğünden geçici görevli hekim talep edilerek usule uygunluğu yönünden incelenir, eksiklikler giderilerek ve tamamlattırılarak Daire Başkanlığına gönderilir.

(Değişik fıkra: 14/12/2012 – 28497 S.R.G. Yön./9. md.) Sağlık kurulu raporları Daire Başkanlığınca incelenip karara bağlanır ve atama işlemlerine esas olmak üzere okullara gönderilir. Ancak memuriyete girişte aldırılan sağlık kurulu raporları Daire Başkanlığınca karara bağlanmış olsa dahi mezuniyete kadar ilgililerin sağlık durumlarında değişiklik olması halinde bu değişiklikler de Daire Başkanlığına bildirilir, bu durumda 11 inci maddeye göre işlem yapılır.

EK-3’de belirtilen Hastalık Branşlarının Sınıflandırılmasındaki A, B, C dilimi sağlık şartlarını taşıyanlar, Emniyet Hizmetleri Sınıfına atanmaya, Hastalık Branşlarının Sınıflandırılmasındaki D dilimi sağlık şartlarını taşıyanlar istekleri halinde Emniyet hizmetleri sınıfı dışında (Mülga ibare: 14/12/2012 – 28497 S.R.G. Yön./9. md.) (…)başka bir hizmet sınıfına atanmaya hak kazanırlar. Hastalık Branşlarının Sınıflandırılmasındaki E dilimi sağlık şartlarını taşıyanların Emniyet Teşkilatında devlet memurluğuna ataması yapılamaz.

Emniyet Hizmetleri sınıfı dışında kalan diğer hizmet sınıflarına açıktan yapılan atamalarda ve yatay geçişlerde en az Hastalık Branşlarının Sınıflandırılmasındaki C dilimi sağlık şartları aranır.” kuralına yer verilmiştir.

Dava dosyasının, Ankara 3. İdare Mahkemesi’nin 2016/883 esas no’lu dava dosyasının UYAP’ta bulunan belgeleriyle birlikte incelenmesinden; davacının, Polis Amirleri Eğitim Merkezi (PAEM) öğrencisiyken yapılan sağlık kontrolünde göz ile ilgili rahatsızlığının tespit edildiği gerekçesiyle öğrencilikle ilişiğinin kesilmesi üzerine bu işleme karşı Ankara 3. İdare Mahkemesi’nin 2016/883 esas no’lu davasını açtığı; anılan dava dosyasındaki 22.02.2016 ve 22.08.2016 tarihli ara kararlarla dava konusu işlemin yürütülmesinin geçici olarak durdurulmasına karar verildiği; mahkemece verilen bu kararlar doğrultusunda davacının öğrenciliğe yeniden başlatıldığı, bu şekilde devam eden öğrenciliğini bitirmesi üzerine sağlık kontrolünden geçirildiği, bu kapsamda 29. Mayıs Devlet Hastanesi tarafından tanzim edilen “İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Teşkilatı’na Alınacak Öğrenciler Ve Memurlar Hakkında Düzenlenecek Sağlık Kurulu Raporu” başlıklı 22.08.2016 tarihli sağlık kurulu raporunda (iş bu dosyada bir örneği mevcuttur) “Sağ-Sol Psödofak Ek3 4A’ya göre A dilimine uymaktadır” şeklinde kanaat belirtildiği, ardından, davacının 27.08.2016 tarihli atama onayı ile memurluğa (komiser yardımcılığı) atandığı ve bu atama sebebiyle aynı gün PAEM’den ilişiğini kestiği, bu şekilde memuriyete başladıktan sonra Ankara 3. İdare Mahkemesi’nin anılan dosyasına 19.10.2016 tarihinde dilekçe vererek davasından feragat ettiğini belirttiği; davacının bu yazılı feragat beyanı üzerine, Ankara 3. İdare Mahkemesi’nde görülen davada verilen 27.10.2016 tarih ve E:2016/883, K:2016/2941 sayılı kararla “feragat nedeniyle konusu kalmayan dava hakkında karar verilmesine yer olmadığına” kararı verildiği; bunun üzerine, Ankara 3. İdare Mahkemesi’nin anılan kararına ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28. maddesine atfen tesis edilen iş bu dava konusu işlemle, süreç içerisinde PAEM’den mezun olup İstanbul ilinde Komiser Yardımcısı olarak göreve başlayan davacının meslekten ilişiğinin kesildiği; bunun üzerine de meslekten ilişiğin kesilmesine dair işlemin iptali istemiyle iş bu davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Olayda; yukarıda aktarılan Yönetmelik hükümlerinden görüleceği üzere, Yönetmelik öğrencilik statüsü ile memuriyet statüsünü ayrı ele almış, bunlar hakkındaki sağlık şartı usul ve esaslarını farklı bölümler altında farklı maddelerde düzenlemiş; ikinci bölümde öğrencilik statüsüne girişte ve bu statünün devamındaki usul ve esaslar, üçüncü bölümde ise memuriyet statüsüne girişte ve bu statünün devamındaki usul ve esaslar kurala bağlanmıştır. O halde, davacının öğrencilik hukukunu etkileyen işlem hakkında tesis edilen işleme karşı Ankara 3. İdare Mahkemesi’nde açılan anılan davada verilen karar, davacının memuriyet hukukunu etkileyen işleme karşı açılan iş bu davada tek başına sonuç doğurmayacaktır.

Bu durumda, Ankara 3. İdare Mahkemesi’nin yürütmenin geçici olarak durdurulmasına dair anılan kararları üzerine öğrenciliğe dönüp öğrencilik statüsünü tamamlayıp memuriyet statüsüne geçen davacı hakkında, sadece, önceki statüsü olan öğrencilik statüsünde tesis edilen işlem hakkında Ankara 3. İdare Mahkemesince verilen “feragat nedeniyle konusu kalmayan dava hakkında karar verilmesine yer olmadığına” kararı gerekçe gösterilerek sonraki statüsü olan memuriyetini sonlandırır şekilde meslekten ilişiğinin kesilmesi işlemi tesis edilemeyeceği, davacının memuriyete başlayabilmek için aranan sağlık şartlarını taşıyıp taşımadığının öğrencilik statüsünde tesis edilen ve Ankara 3. İdare Mahkemesi’nin anılan davasına konu olan işlemden bağımsız olarak belirlenmesi gerektiği, bu kapsamda yapılan incelemede ise, davacının PAEM’i bitirdikten sonra memuriyete başlayabilmek için gerekli sağlık şartlarını taşımadığı yönünde bir tespit bulunmadığı, aksine, memur olabilmek için aranan sağlık şartlarını taşıyıp taşımadığı yönünde muayeneye sevk edilmesi sonucu 29. Mayıs Devlet Hastanesi’nce yukarıda değinilen olumlu rapor tanzim edildiği ve memuriyete başlayabilmek için sağlık engeli bulunmadığı hususunun bu rapordan sabit olduğu, zaten davacının bu rapora istinaden memuriyete başlatıldığı, dolayısıyla, sadece, davacının önceki statüsü olan öğrencilik statüsünde tesis edilen işlem hakkında Ankara 3. İdare Mahkemesince verilen “feragat nedeniyle konusu kalmayan dava hakkında karar verilmesine yer olmadığına” kararı gerekçe gösterilerek sonraki statüsü olan memuriyetini sonlandırır şekilde meslekten ilişiğinin kesilmesine dair dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Burada belirtmek gerekir ki, bir memurun güncel sağlık durumunun ne olduğu, ancak meslek içerisinde ortaya çıkan sağlık sorunları kapsamında tesis edilen işlemler hakkında yapılacak muhakemede önem arz eder. İş bu dava konusu işlem ise davacının mesleğine baştan itibaren son verilmesi mahiyetindedir. Dolayısıyla, davayı çözmek için yapılacak muhakeme, davacının güncel olarak sağlık durumunun ne olduğunun tespiti yönünde değil, mesleğe girişindeki durumunun ne olduğunun tespiti yönünde yapılmalıdır. Bu muhakeme ve bu muhakeme sonucunda ulaşılan sonuç da yukarıda izah edilmiştir. Ancak, davacının mesleğe başladıktan sonra tespit edilen ya da tespit edilecek güncel bir sağlık sorunu var ise, bunun memuriyetini baştan itibaren sonuçlandıran bir işlem tesis edilmesi suretiyle sonuçlandırılmaması gerektiği, bu halde ne gibi işlemler tesis edileceğinin mevzuatta belirtilmiş olduğu ve idarece de ilgili mevzuatta belirtilen süreç işletilmek suretiyle ilgilisi hakkında her zaman gerekli işlemlerin yapılabileceği açıktır.

Açıklanan nedenlerle; istinaf başvurusunun kabulüne, İstanbul 9. İdare Mahkemesi’nin ../../2018 tarih ve E:2017/…, K:2018/… sayılı kararının kaldırılmasına, dava konusu işlemin iptaline, aşağıda dökümü yapılan 911,70-TL yargılama giderleri ile Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca belirlenen 1.090,00 TL vekalet ücretinin (davacı vekilinin ilk aşamadaki duruşmaya katılmadığı görülmüştür) davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, karar kesinleştikten sonra artan tebligat ücretinin mahkemesince ilgilisine iadesine, kullanılmayan 59,10-TL YD harcının istemi halinde mahkemesince davacıya iadesine, bu karara karşı tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 30 gün içinde Danıştay nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere,  ../../2018 tarihinde oy birliğiyle  karar verildi.

Pomem sağlıktan elenenler iletişim bölümünden randevu alabilirler.

kadim-law-consultancy-office-09-04-2018-656

Başa dön tuşu