İdare Hukuku

Pomem / Paem Sağlık Şartları Nedeniyle Elenme ve İdari Dava 

Paem Sağlık Şartları Nedeniyle Elenme ve idari dava sürecini ele aldığımız yazımızda genel olarak Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği hakkında bilgi verildikten sonra Pomem sağlık raporundan elenenler ne yapmalı sorusunun yanıtı verilmiştir. Paem Sağlık Şartları Nedeniyle Elenme günümüzde polis öğrencisi olmak isteyen adayların muzdarip olduğu bir konu olup bu elenmeler okula girişte yaşanabileceği gibi eğitim sırasında devam eden sağlık uygulamalarında yahut okulu bitirirken de ortaya çıkabilmektedir. 60 günlük idari dava açılması zorunluluğu Paem Sağlık Şartları Nedeniyle Elenme konusunda da geçerlidir.

Genel Olarak Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği

Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği okullara alınacak öğrencilerde, Emniyet Teşkilatı kadrolarına yapılacak ilk atamalarda, öğrencilikten veya memuriyetten ayrıldıktan sonra yeniden öğrenciliğe veya memuriyete geri dönüşlerde, Emniyet Hizmetleri Sınıfı dışında kalan diğer hizmet sınıflarına açıktan yapılan atamalarda ve naklen atamalarda, öğrencilikte veya memuriyette hastalanma durumlarında, malullük ve vazife malullüğünde, vazife malulü olarak çalışmaya devam etme durumunda ve hizmet sınıfı değişikliklerinde aranacak sağlık şartlarına ilişkin usul ve esasları belirlemektir. Paem Sağlık Şartları Nedeniyle Elenme öğrencilerin en çok karşılaştığı sorunlardandır.

Polis Akademisi bünyesinde eğitim görecek Pomem, Pmyo ve Paem öğrencileri okula alınırken ve mezun olurken emniyet teşkilatı sağlık şartları yönetmeliği kapsamında hastanede kontrolden geçirilirler. Sevk edildikleri hastanelerden  A dilimi sağlık raporu almak zorundadırlar.

Öğrenci adayları için düzenlenecek giriş raporları, okulların denetim ve gözetiminde tam teşekküllü hastanelerden aldırılır. Özel hastane, sağlık ocağı veya tam teşekküllü olmayan hastanelerden alınan raporlar dikkate alınmaz. Paem Sağlık Şartları Nedeniyle Elenme durumunda idari dava açılmalıdır.

Tedavi veya operasyonla düzelebilen patolojilerin, adaylıktan önce düzeltilmiş olması gerekmektedir. Bu tür tedavi ve operasyonlar için muayene tarihinden sonra hiçbir şekilde süre verilemez. Yani okula başlamadan ameliyat olmuş ve tedavinin tamamlanmış olması gerekmektedir. Aksi takdirde tedavi için aday öğrenciye süre verilmez.

Pomem Sağlık Raporundan Elenenler Ne Yapmalı ?

Öncelikle belirtmek gerekir ki okula girdiğiniz zaman “Öğrenci Olur” raporu almış fakat bir teşhis konulmuşsa Emniyet Sağlık Dairesi Başkanlığı sizi Ankara’da danışman hastanelerden birine sevk etmek zorundadır. Ankara’da bu konuda Numune, Ankara Hastanesi, Atatürk Hastanesi ve Gazi Hastanesi danışman hastanedir. Bu kurumlardan birinden “Öğrenci Olur” raporu alındığı takdirde öğrenciliğe devam edilir. Aksi yönde karar verilirse 3. Heyet hastaneye sevkiniz sağlanır. 3. Heyet hastanenin vereceği rapor doğrultusunda karar verilir ve bu rapor nihaidir, itiraz edilemez.

Sağlık raporunun iptali ile okula geri dönmek için İdare Mahkemesi’ne, 60 gün içerisinde, yürütme durdurma talepli iptal davası açılmalıdır. Açılacak idari davada, yürütme durdurma veya iptal kararı verilirse 30 gün içerisinde okula kaydınız gerçekleştirilecektir. İdari davalar spesifik davalar olup, idare hukukunda uzman avukatların takip etmesi davanız açısından hayati öneme sahiptir.

Pomem Sağlıktan Elenenler İçin Mahkeme Yürütme Durdurma Kararı

               T.C.

            ANKARA

23.İDARE MAHKEMESİ

ESAS NO : 2018/..

YÜRÜTMENİN DURDURULMASINI

İSTEYEN (DAVACI)               : …

VEKİLİ                                   : Av. Umur Yıldırım

Mustafa Kemal Mah.  Dumlupınar Blvr.  Mahall Ankara Divan Residence D2 Blok No:274/9 İç Kapı:35  Çankaya/ANKARA

KARŞI TARAF (DAVALI)       : Emniyet Genel Müdürlüğü /ANKARA

VEKİLİ                                    : Av. Bahar Koç Görmez -Aynı Adreste-

İSTEMİN ÖZETİ                   : Bursa Polis Meslek Eğitim Merkezi’nde öğrenim görmekte olan davacı tarafından, Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği’nin EK-3-I-A maddesi hükümleri çerçevesinde, Polis Meslek Eğitim Merkezi öğrencisi olamayacağına karar verilerek öğrencilikle ilişiğinin kesilmesine ilişkin 01/08/2018 tarihli işlemin iptali ve yürütmesinin durdurulması istenilmektedir.

SAVUNMANIN ÖZETİ         : Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği Ek-3-1-A’da yer alan şartları taşımayan davacının dosyasının işlemden kaldırılarak eğitim merkezinden ilişiğinin kesilmesinde hukuka aykırılık bulunmadığı belirtilerek davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Ankara 23. İdare Mahkemesi’nce işin gereği görüşüldü:

Dava, Bursa Polis Meslek Eğitim Merkezi’nde öğrenim görmekte olan davacı tarafından, Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği’nin EK-3-I-A maddesi hükümleri çerçevesinde, Polis Meslek Eğitim Merkezi öğrencisi olamayacağına karar verilerek öğrencilikle ilişiğinin kesilmesine ilişkin 01/08/2018 tarihli işlemin iptali iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle açılmıştır.

06.06.2015 tarihli 29378 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak  yürülüğe giren Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliği’nin  “Geçici kayıt” başlıklı  17. maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında,  “(1) POMEM’lere, kesin başarı listesine göre planlanmış asıl adayların geçici kayıtları yapılır. Geçici kayıtları yapılan adayların sağlık kurulu raporları incelenmek üzere Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığına gönderilir. İlgili daire başkanlığı inceleme sonucuna göre raporunda eksiklik görülen adayların eksikliklerini tamamlatır. Gerekirse öğrenciyi yeniden muayene edebilir veya ettirebilir. Sağlık Yönetmeliğine göre POMEM öğrencisi olup olamayacağına ilişkin karar verir ve bu kararı, gereği yapılmak üzere Başkanlığa bildirir. (2) Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığınca “Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olamaz” kararı verilen adayların ilişikleri, Başkanlık onayı ile kesilir ve POMEM’lere gereği yapılmak üzere bildirilir” hükmü yer almıştır.

03.01.2018 tarihli ve  30290 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan  Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği’nin  “Okullara alınacak öğrenci adaylarında aranacak sağlık şartları”  başlıklı 5. maddesinde, “Okullara alınacak öğrenci adayları, A dilimi sağlık şartlarına uygun olmak zorundadırlar. Bu Yönetmelikte bire bir karşılığı olmayan durumlarda, bu Yönetmeliğin 21 inci maddesi gereği, öğrenci adayının muayenesini yapan hastane sağlık kurulu doktorları, kişinin hastalığının uygun olabileceği dilim hakkında karar verir. B-C-D-E dilimlerinde geçen hastalığı olanlar veya 21 inci madde gereği değerlendirildiğinde hastalıklarının B-C-D-E dilimlerine uyduğuna, A dilimine uymadığına karar verilenler öğrenci olamazlar.” hükmüne yer verilmiş olup aynı Yönetmeliğin “Öğrenci adaylarının giriş raporlarının ve diğer belgelerinin sağlık komisyonunca incelenmesi” başlıklı 10. maddesinde, “(1)  Öğrenci adaylarına ait giriş raporları ve sağlıkla ilgili diğer belgeleri, sağlık komisyonu tarafından incelenir.

Bu inceleme sonucunda; rapordaki laboratuvar ve diğer test yöntemlerinin sonuçları, muayene bulgu ve sonuçları ile teşhis, dilim ve karar arasında çelişki olmayan durumlarda, öğrenci adayı hakkında tek raporla, “Öğrenci Olur” veya “Öğrenci Olamaz” şeklinde kesin karar verilebilir, hükmüne yer verilmiştir.

Anılan Yönetmeliğin hastalık branşlarının sınıflandırılmasına ilişkin EK:3-I-A maddesinde, “Hematoloji, kardiyoloji, gastroenteroloji, endokrinoloji, nefroloji, immunoloji, romatoloji ve enfeksiyon hastalıkları yönlerinden, mevcut haliyle organ ve sistem fonksiyonlarını bozmayan, progresyon göstermeyen ve tıbbi tedavi ihtiyacı olmayan, herhangi bir operasyon geçirmemiş olgular öğrenciliğe kabul edilir.

Bu sistemlere ait konjenital anomalisi bulunanlar öğrenciliğe kabul edilmezler. ” hükmüne yer verilmiş, takip eden bentlerde bu maddede yer alan hastalıkların hangisinin öğrenciliğe engel olacağı ve bunların istisnalarının neler olduğu sayma yoluyla belirtilmiştir.

Dava dosyasında mevcut bilgi ve belgelerin incelemesinden, davacının 3-11 Kasım 2017 ve 29 Ocak, 10 Şubat 2018 tarihleri arasında yapılan sınavlarda başarılı olarak  Bursa Polis Meslek Eğitim Merkezi’ne 21. Dönem öğrenci adayı olarak geçici kaydının yapıldığı, Bursa Devlet  Hastanesine sevk edilmesi üzerine, anılan hastane tarafından düzenlenen sağlık raporunda “Muhtemel Gilbert ile Uyumlu Total Bilirubin Yüksekliği Karar: POMEM Öğrenci Adayı Olamaz. (1-C/13/a’ya Uyar)” şeklinde rapor verilmesi üzerine davacının mevcut sağlık durumunun Emniyet Teşkilat Sağlık Şartları Yönetmeliği EK-3-I-A’ya (GİLBERT) uymadığından POMEM öğrencisi olamayacağına karar verilerek öğrencilikten ilişiğinin kesilmesine üzerine bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Mahkememizce, davacının Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinin EK-3-1-A maddesinde sayılan sağlık şartlarını taşıyıp taşımadığının tespiti amacıyla 28.11.2018 günlü ara kararıyla davacının, Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinin EK-3-I-A bendinde aranan sağlık şartlarına haiz olup olmadığı hususunun tespiti amacıyla Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevki üzerine adı geçen hastane tarafından düzenlenen, 07.01.2019 gün ve 170 sayılı sağlık kurulu raporunda “Polis Meslek Yüksekokulu Öğencisi Olur” ifadelerine yer verildiği görülmüştür.

Davalı idarenin rapora yapmış olduğu itirazlar yerinde görülmeyerek Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi sağlık kurulu raporunun karara esas alınabilecek nitelikte olduğu anlaşılmıştır.

“Bu duruma göre, hakem hastane olarak belirlenen Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi sağlık kurulu raporuna göre Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinin EK-3-I-A bölümünde öngörülen sağlık şartlarına uyduğu, Polis Meslek Eğitim Merkezi öğrencisi olmasını engelleyen herhangi bir sağlık durumu bulunmadığı anlaşılan davacının ilişiğinin kesilmesi yolunda tesis olunan davaya konu işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.”

Öte yandan, uyuşmazlık davacının Polis Meslek Eğitim Merkezi’nden ilişiğinin kesilmesine ilişkin olduğundan dava konusu işlemin uygulanması halinde davacı bakımından telafisi güç veya imkansız zararlar doğabileceği de açıktır.

Açıklanan nedenlerle; hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin; uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden 2577 Sayılı Kanunun 27.maddesi uyarınca teminat alınmaksızın yürütmesinin durdurulmasına, kararın tebliğini izleyen günden itibaren 7 gün içerisinde Ankara Bölge İdare Mahkemesi’ne itiraz yolu açık olmak üzere, ../02/2019 tarihinde oy birliğiyle  karar verildi.

Paem sağlık şartları nedeniyle elenme durumunda 60 gün içinde yürütme durdurma istemli iptal davası açılmalıdır.

kadim-law-consultancy-office-09-04-2018-656

Başa dön tuşu