0 (312) 911 9553
·
info@kadimhukuk.com.tr
·
Pzt-Cuma 09:00-18:00
Danışmanlık

Pomem ve Pmyo Sağlık Şartları-Yürütme Durdurma-İptal Davası

11pomem saglik sartlari

Pomem ve Pmyo sağlık şartları polis olmak için adayların en merak ettiği konulardan biridir. Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Meslek Eğitim Merkezleri ve Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Meslek Yüksek Okulu’nu kazanan adaylar için sağlık şartları konusundaki yasal düzenleme, Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği’dir. Polis okullarına alım yapılırken bu yönetmelik kapsamında sağlık şartları kontrol edilir.

Adayların bir kısmı için alınan raporlarda ve uygulanan usuli işlemlerde yanlışlıklar olabilmekte; Yönetmelikte geçen konular da zaman zaman hatalı yorumlanabilmektedir. Bu nedenle polis okullarından ilişikleri kesilmektedir.

Pomem sağlıktan elenenler için emsal karara bu makalemizden ulaşabilirsiniz. https://kadimhukuk.com.tr/makale/pomem-sagliktan-elenenler-icin-mahkeme-sureci/

Açılacak idari davalarda sonucu gerekli görülmesi durumunda yeni hastane raporları, hakem hastaneye sevk gibi yollar uygulanmaktadır. Eğitimin ilk haftası alınan raporlarda “Pomem veya Pmyo Öğrencisi Olur” raporu alındıktan sonra alınan olumsuz “Pomem veya Pmyo Öğrencisi Olamaz” raporları sonucu üçüncü bir hastaneden yeni rapor alınması da gereklidir.

Tüm bu durumlarda sizlere Kadim Hukuk ve Danışmanlık olarak en iyi şekilde hukuki destek sağlamakta ve gerekli yasal süreci idari mahkemeler nezdinde takip etmekteyiz.

Pomem ve Pmyo Öğrenci Adaylarında Aranacak Sağlık Şartları

 • Okullara alınacak öğrenci adayları için giriş raporu aldırılır. Öğrenci adayları A dilimi sağlık şartlarına uygun olmak zorundadırlar. Yönetmelikte birebir karşılığı olmayan durumlarda, bu Yönetmeliğin 21.maddesi gereği, öğrenci adayının muayenesini yapan hastane sağlık kurulu doktorları, kişinin hastalığının uygun olabileceği dilim hakkında karar verir.
 • B-C-D-E dilimlerinde geçen hastalığı olanlar veya 21. madde gereği değerlendirildiğinde hastalıklarının B-C-D-E dilimlerine uyduğuna, A dilimine uymadığına karar verilenler öğrenci olamazlar.

Pomem ve Pmyo Yabancı Uyruklu Öğrencilerde Aranacak Sağlık Şartları :

Geçici süreliğine eğitim almak üzere Polis Amirleri Eğitim Merkezi Müdürlüğüne gelen öğrenciler hariç, lisans programına alınacak yabancı uyruklu öğrencilerde, ilgili ülkelerle yapılacak mutabakat uyarınca giriş raporu aldırılır. Yabancı uyruklu öğrenciler, tüm branşlar için en az C dilimi sağlık şartlarına, enfeksiyon hastalıkları açısından A dilimi sağlık şartlarına uygun olmak zorundadır. Geçici süreliğine eğitim almak üzere gelen yabancı uyruklu öğrencilerin kayıtlarının yapılmasından önce tam teşekküllü hastanelerden, enfeksiyon hastalıkları açısından tam ve sağlam olduklarını belirtir sağlık kurulu raporu istenir.

Pomem ve Pmyo Öğrenci Adayları İçin Düzenlenecek Giriş Raporları

 • Öğrenci adayları için düzenlenecek giriş raporları, okulların denetim ve gözetiminde tam teşekküllü hastanelerden aldırılır.
 • Tam teşekküllü hastaneler, giriş raporlarını Yönetmeliğe uygun olarak düzenler ve bu düzenlemeyi yaparken aşağıdaki noktalara uyarlar:

a) Aday, mevcut sağlık durumu ile değerlendirilir. Tedavi veya operasyonla düzelebilen patolojilerin, adaylıktan önce düzeltilmiş olması gerekmektedir. Bu tür tedavi ve operasyonlar için muayene tarihinden sonra hiçbir şekilde süre verilemez.

b) Giriş raporu, EK-1’de (Yönetmeliğin EKLER kısmında bulunmaktadır.) belirtilen bölümleri içerir ve bu bölümler eksiksiz doldurulur.

c) Asıl kişilerin muayene olduğunun denetlenmesi ve kimlik tespiti amacıyla rapor üzerinde adayın kimlik bilgileri, son altı ay içinde çekilmiş onaylı fotoğrafı ve adayı hastaneye sevk eden makamın onayı bulunur.

ç) Giriş raporunun geneli için ve ilgili her branş için ayrılmış bölümlerin tarih ve sıra no haneleri, ilgili her branş için doktor kaşe ve imzaları, hastane sağlık kurulu bölümünün kaşe ve imzaları eksiksiz olarak doldurulur.

d) EK-1’de belirtilmiş olan laboratuvar testlerinin, görüntüleme yöntemlerinin, organ ve sistem fonksiyonlarının tespitinde kullanılan fonksiyon tespit yöntemlerinin sonuçları ve tüm branşlar için ilgili uzman doktorun ihtiyaç duyduğu ek test ve yöntemlerin sonuçları ile muayene sonuçları rapor üzerinde ilgili bölümlere yazılır.

e) Teşhis ve karar haneleri boş bırakılamaz. Bir hastalık tespit edilmesi halinde, teşhis hanesine, hastalıkla birlikte hangi dilimde olduğu da yazılır, hastalığı olmayanlar için teşhis hanesine “Sağlam” yazılır.

f) Karar hanesine “Öğrenci Olur” ya da “Öğrenci Olamaz” kararı yazılır. Laboratuvar ve diğer test yöntemlerinin sonuçları, muayene bulgu ve sonuçları ile teşhis, dilim ve karar arasında çelişki olamaz.

g)Giriş raporunda bulunan Hastane Sağlık Kurulu onay kısmında hangi branş hekimlerinin onayının bulunacağı Hastane Sağlık Kurulu veya Hastane Yönetimi tarafından belirlenir, kişide tespit edilen hastalıklar veya sakatlıklar, bu uzmanlık dallarının dışında ise ilgili branşların uzman hekimlerinin de giriş raporunun onay kısmında onaylarının bulunması şarttır. Sağlık Kurulunda bulunan hekimler birbirlerinin yerine karar veremezler.

 • Öğrenci adayları için düzenlenen giriş raporları, öncelikle okullar tarafından yukarıda belirtilen esaslar ve maddi hatalar bakımından usule uygunluğu yönünden incelenir. Okul tarafından yapılan bu incelemede eksiklik tespit edilmesi halinde, rapor aynı hastaneye iade edilir ve eksiklikleri tamamlattırılır. EK-1’de tanımlanan şekle uygun hale getirilmiş giriş raporlarının “usulen incelenmiştir” bölümü, adayı sevk eden okul tarafından onaylanır. Eksiklikleri giderilmemiş, adayı sevk eden okul tarafından “usulen incelenmiştir” onayı yapılmamış olan raporlar, sağlık komisyonunda incelemeye tabi tutulmaz.
 • Öğrenci adayı, sağlık bilgi formunu doğru olarak doldurmak ve sağlık geçmişine ait tüm raporları okula bildirmek zorundadır. Öğrenci adayının geçirdiği hastalıklarına veya ameliyatlarına dair raporlar, askerlikle ilgili hava değişimi raporları, “askerliğe elverişli değildir” kararlı raporları, daha önce öğrenci adaylığına başvurarak işlemlerini yarıda bırakanlara ve sağlık nedeniyle elenenlere ait tüm belgeler ile öğrenci adayının sağlık geçmişine ait diğer raporlar okul tarafından giriş raporlarına ilave edilerek Daire Başkanlığına gönderilir.

EK-1 uyarınca,

(1) Giriş raporda bulunması gereken branşlar ve yapılması gereken muayeneler;

a) Endokrinoloji.

b) Nefroloji.

c) Hematoloji.

ç) Gastroenteroloji.

d) Romatoloji.

e) Enfeksiyon Hastalıkları.

f) Kardiyoloji.

g) Göğüs Hastalıkları.

ğ) Genel Cerrrahi.

h) Kulak Burun Boğaz Hastalıkları.

ı) Ağız ve Diş Sağlığı.

i) Göz Hastalıkları.

j) Üroloji.

k) Kadın Hastalıkları ve Doğum.

l) Ortopedi ve Travmatoloji.

m) Nöroloji.

n) Psikiyatri.

o) Dermatoloji.

ö) Hastane sağlık kurulunun gerekli göreceği diğer branş muayeneleri.

a,b,c,ç ve d’de yer alan bölümlerin muayenelerinin Dahiliye uzmanı doktor tarafından yapılıp onaylanması yeterlidir, ihtiyaç duyulması halinde ilgili branş uzman doktoru görüşüne başvurulması gerekir.

(2)Giriş raporda bulunması gereken görüntüleme yöntemleri ve fonksiyon tespit yöntemleri;

a) PA akciğer grafisi.

b) Tüm batın USG.

c) Genital USG (Bayan adaylar için).

ç) Ekokardiografi (EKO).

d) Elektrokardiografi (EKG).

e) Solunum Fonksiyon Testi.

f) Odiometri.

g) Hastane sağlık kurulunun gerekli göreceği diğer görüntüleme yöntemleri, fonksiyon tespit yöntemleri ve diğer test yöntemleri.

(3) Giriş raporda bulunması gereken laboratuvar testleri;

a) AKŞ, TSH.

b) İdrar Biyokimyası/Mikroskopisi, Cre, Üre.

c) Tam Kan Sayımı.

ç) ALT, AST, GGT, HBsAg, HBV DNA  (HBsAg(+) ise), Anti HCV, HCV RNA (Anti HCV(+) ise), Anti HİV I-II.

d) Kanda β-hCG.

e) Hastane sağlık kurulunun gerekli göreceği diğer laboratuvar testleri.

(4) Giriş raporunun usule uygun olması için;

a) Adayı hastaneye sevk eden makamın onayı bulunmalıdır.

b) Adayı hastaneye sevk eden makam tarafından onaylanmış olan, son 6 ay içinde çekilmiş resim bulunmalıdır.

c) Kimlik bilgileri bulunmalıdır.

ç) Rapor tarihi ve sayısı bulunmalıdır.

d) Her branş için tarih ve sayı, muayene bulguları ve sonuçları, ilgili uzman doktor kaşe ve imzaları, hastane sağlık kurulunun kaşe ve imzaları bulunmalıdır.

e) Her branş için belirlenmiş olan laboratuvar testlerinin, görüntüleme yöntemlerinin ve fonksiyon tespit yöntemlerinin sonuçları eksiksiz ve detaylı şekilde doldurulur, boş bırakılamaz.

f) Teşhis ve karar haneleri ile rapordaki diğer tüm haneler eksiksiz ve detaylı şekilde doldurulur, boş bırakılamaz.”

g) Giriş raporunda bulunan Hastane Sağlık Kurulu onay kısmında hangi branş hekimlerinin onayının bulunacağı Hastane Sağlık Kurulu veya Hastane Yönetimi tarafından belirlenir, kişide tespit edilen hastalıklar veya sakatlıklar, bu uzmanlık dallarının dışında ise ilgili branşların uzman hekimlerinin de giriş raporunun onay kısmında onaylarının bulunması şarttır. Sağlık Kurulunda bulunan hekimler birbirlerinin yerine karar veremezler.

Pomem ve Pmyo Öğrenci Adaylarının Sağlık Raporlarının Sağlık Komisyonunca İncelenmesi

 • Öğrenci adaylarına ait giriş raporları ve sağlıkla ilgili diğer belgeleri, sağlık komisyonu tarafından incelenir ve bu inceleme sonucunda; rapordaki laboratuvar ve diğer test yöntemlerinin sonuçları, muayene bulgu ve sonuçları ile teşhis, dilim ve karar arasında çelişki olmayan durumlarda, öğrenci adayı hakkında tek raporla, “Öğrenci Olur” veya “Öğrenci Olamaz” şeklinde kesin karar verilebilir.
 • Verilen kararın Yönetmelik hükümlerine uygun olmadığının tespiti halinde; rapor aynı hastaneye iade edilebilir veya öğrenci adayı başka bir tam teşekküllü hastaneye bulgu, teşhis, dilim ve karar ile ilgili sağlık kurulu raporu aldırılmak üzere sevk edilebilir. Sevk edilen hastaneden alınan sağlık kurulu raporundaki veya iade dönüşü gelen giriş raporundaki bulgu, teşhis, dilim ve karara göre öğrenci olup olamayacağına karar verilir. Şayet çelişkili durum devam ediyorsa, giriş raporu veya danışman hastane raporu aynı hastaneye iade edilebilir veya öğrenci adayı hakkında netlik oluşana kadar Yönetmeliğin 19.maddesinde belirtilen danışman hastanelerin görüşüne başvurulabilir. Bulgu, teşhis, dilim ve karar yönünden Yönetmelik hükümlerine uygun olan sağlık kurulu raporuna göre karar verilir.
 • Sağlık komisyonunun gerekli gördüğü durumlarda, öğrenci adayı Daire Başkanlığına çağrılarak, sağlık komisyonunca değerlendirilir. Buna göre, çağırılan öğrenci adayının, tebliğ tarihinden itibaren 3 iş günü içerisinde sağlık komisyonuna gelmesi şarttır. Değerlendirme sonucunda veya hiç çağrılmadan hastanelere sevk edilenler, aynı ilde sevk edildi ise, tebliğ tarihini takip eden bir sonraki mesai günü bitimine kadar, il dışına sevk edildi ise tebliğ tarihinden itibaren en geç üç iş günü içerisinde sevk olunan hastaneye müracaat etmek zorundadırlar. Hastanelere müracaat etmeyen veya müracaat etmelerine rağmen işlemlerini yarıda bırakarak ayrılan öğrenci adaylarının, adaylık hakları okul yönetimince sona erdirilir.
 • Öğrenci adayı hakkındaki kesin karar, inceleme tarihindeki mevcut sağlık durumuna göre verilir. Tedavi veya operasyonla düzelebilen patolojilerin adaylıktan önce düzeltilmiş olması gerekmektedir. Bu tür tedavi ve operasyonlar için inceleme tarihinden sonra hiçbir şekilde süre verilemez. Öğrenci adayı hakkındaki “Öğrenci Olur” veya “Öğrenci Olamaz” şeklindeki nihai kararlar sağlık komisyonu tarafından verilecek; sağlık komisyonu tarafından yapılan değerlendirme sonuçları, Daire Başkanlığı tarafından ilgili birimlere bildirilecektir.

Pomem ve Pmyo Öğrenci Sağlık Durumlarının Değerlendirilmesi ve Sağlık Dosyası Oluşturulması Süreci

 • Öğrencilerin sağlık durumlarının takibi ve okullardaki koruyucu hekimlik hizmetleri, okuldaki veya il emniyet müdürlüğündeki kurum tabipliklerince yapılır; bu birimlerde hekim bulunmadığı takdirde il sağlık müdürlüğünden hekim talep edilir.
 • Her öğrenci için okulu tarafından sağlık dosyası oluşturulur. Bu dosyada; kan grubu, baskın kullanılan el, ilaç ve benzeri alerjileri belirtilen belgeler ile sağlık bilgi formu, giriş raporu, sağlık raporları, geçirilmiş olan hastalıklara ve tedavilere ait belgeler yer alır. Öğrenci için oluşturulan bu sağlık dosyasında; kişinin sağlık geçmişini tanımlayan bütün evraklar, sağlık durumları ile ilgili taleplerini belirten dilekçeler veya birim amirinin, kişinin sağlık durumu ile ilgili değerlendirmelerini içeren belgeler ve bu konularla ilgili Daire Başkanlığından gelen cevabi yazılar da muhafaza edilir. Sağlık durumu takip edilecek öğrencinin sağlık dosyası atandığı birime gönderilir.
 • Okullarda her eğitim-öğretim yılı başında, o yıl kayıt olan öğrenciler hariç diğer öğrencilerin sağlık durumlarının anamnez ve fizik muayene ile genel değerlendirmesi kurum tabipliklerince yapılır; kurum tabipliği bulunmayan birimlerde il sağlık müdürlüğünden hekim talep edilir.
 • Öğrencilerin hastalık, kaza, yaralanma ve diğer nedenlerden dolayı aldıkları raporlar, okul kurum tabipliklerine veya İl Emniyet Müdürlüğü kurum tabipliklerine incelettirilir; bu birimlerde hekim yoksa ilgili raporlar il sağlık müdürlüğüne incelettirilir. Tüm branşlar için C-D-E dilimi sağlık şartlarını, psikiyatrik hastalıklar için B-C-D-E dilimi sağlık şartlarını taşıdığı kanaati oluşan öğrencilere Yönetmelik hükümlerine uygun şekilde son durum ve dilim belirtir sağlık kurulu raporu aldırılır. Aldırılan bu raporlardan; tüm branşlar için C-D-E dilimi, psikiyatrik hastalıklar için B-C-D-E dilimi sağlık şartlarını taşıyanların raporları sağlık dosyasına ilave edilerek Daire Başkanlığına gönderilir. Sağlık komisyonunda, öğrencilerin son durum ve dilim belirtir sağlık kurulu raporları ve sağlık dosyaları incelenir. A-B-C dilimi sağlık şartlarını taşıyanlara, “öğrenciliğe devam eder”, D-E dilimi sağlık şartlarını taşıyanlara ise “öğrenciliğe devam edemez” kararı verilir. Psikiyatrik hastalıklar açısından C dilimi sağlık şartlarını taşıyanlar öğrenciliğe devam edemezler.
 • Psikiyatrik rahatsızlıklar hariç, D dilimi sağlık şartlarını taşıyan öğrencilerden isteyenler, Emniyet Teşkilatında Emniyet Hizmetleri Sınıfı dışında uygun bir hizmet sınıfına atanırlar. E dilimi sağlık şartlarını taşıyan öğrenciler ile psikiyatrik rahatsızlık nedeniyle okullardan ilişiği kesilenler Emniyet Teşkilatında Devlet memurluğuna atanamazlar.

Yönetmelik EK-2 “Sağlık Bilgi Formu” ile EK-3 “Hastalık Branşlarının Sınıflandırılması” na buradan ulaşabilirsiniz.

Pomem ve Pmyo Sağlık Şartları İdari Dava

Pomem ve Pmyo sağlık şartları sebebiyle elenen polis öğrencilerine tebliğ tebellüğ yapılır. Bu tebliğde hangi sağlık şartını taşımadığı ve yönetmeliğin hangi maddesi uyarınca okuldan ilişiğinin kesildiği açıkça belirtilir. Bu karar ile okuldan atılır.

Tebliğ belgesini imzalandıktan sonra 60 gün içinde İdare Mahkemesine yürütme durdurma istemli iptal davası açılmalıdır. Bu süre hak düşürücü süredir. 60 gün içinde idari dava açılmadığı takdirde dava usulden reddedilir. Pmyo sağlık şartları nedeniyle elenen adayların bu süreye dikkat etmesi gerekir.

Açılacak idari davada hak kaybına uğramamak ve biran önce okula dönmek için idare hukuku avukatı ile davanızı yürütmeniz sizlerin faydasına olacaktır. Zira yapılacak bir hata geri dönülemez sorunlara neden olabilir.

] }


Avatar

1990 yılında Kırıkkale’de doğan Umur Yıldırım, orta öğrenimini Bursa Polis Koleji’nde tamamladıktan sonra yüksek öğrenimine Ankara Polis Akademisi’nde başlamış ve 2011 yılında ayrılmıştır. Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne başlayarak başarı burs ile üç yılda dönem ikincisi olarak mezun olmuştur. Halen tam burslu olarak Çankaya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü-Kamu Hukuku Bölümünde yüksek lisansına devam etmekte olan Umur Yıldırım, Kadim Hukuk ve Danışmanlık Bürosu’nun kurucusudur.