POMEM – PMYO – PAEM Öğrenci Disiplin Soruşturması ve Cezaları

POMEM – PMYO – PAEM Öğrenci Disiplin Soruşturması ve Cezaları

pomem ogrenci disiplin sorusturmasi

Polis Akademisine bağlı eğitim öğretim kurumları öğrencilerine verilen disiplin cezaları mezuniyet sürecinin uzamasına, maddi ve özlük haklarının kaybına, rütbe ve terfi gecikmelerine ve hatta okuldan çıkarılmaya neden olabilmektedir. Polis Akademisi (POMEM – PMYO – PAEM) öğrenci disiplin soruşturması ve cezaları yönetmelikte düzenlenmiştir. Bu disiplin cezalarına karşı itiraz edilememekte ancak idari yargı yoluna başvurulabilmektedir. Süresi içinde yetkili ve görevli idare mahkemesinde iptal davası açılmalıdır. Bu nedenle herhangi bir hak kaybına uğramamak için konunun uzmanı olan avukatlardan profesyonel hukuki destek alınmalıdır. Polis akademisi içerisinde çeşitli eğitim birimleri mevcuttur. Bunlar;

 • Polis Amirleri Eğitimi Merkezi (PAEM)
 • Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM)
 • Polis Meslek Yüksek Okulları (PMYO)
 • Güvenlik Bilimleri Enstitüsü
 • Adli Bilimler Enstitüsü
 • Trafik Enstitüsü’dür.

Bu makalemizde polis okulları öğrencilerine uygulanacak disiplin hükümleri ve usulü hakkında bilgi verilecektir. Polis Akademisi (POMEM – PMYO – PAEM) öğrenci disiplin soruşturması ve cezaları hakkında daha detaylı bilgi almak için ofisimizden hukuki danışmanlık talebinde bulunabilirsiniz.

pomem ogrenci disiplin sorusturmasi cezalari
pomem ogrenci disiplin sorusturmasi cezalari

Polis Akademisi Öğrenci Disiplin Yönetmeliği

Polis Akademisine bağlı eğitim öğretim kurumları öğrencileri hakkındaki disiplin hükümleri Polis Akademisi Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinde düzenlenmiştir. Bu Yönetmelik Resmi Gazetede yayımlanmamıştır. Bakan oluruyla yürürlüğe konulmuştur. Polis Akademisinin sitesinden yönetmeliğe ulaşabilirsiniz.

3011 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanacak Olan Yönetmelikler Hakkında Kanunun 1. maddesi kamu personeline ait genel hükümleri kapsayan yönetmeliklerin Resmi Gazetede yayımlanmasını öngörmektedir. Polis Akademisine bağlı öğretim kurumlarında mezun olan öğrenciler Emniyet teşkilatında devlet memuru olarak göreve başladıklarından kamu personeli kapsamında bulunmaktadırlar. Bunlara verilecek disiplin cezaları hukuki statülerini doğrudan etkilemektedir. Diğer taraftan ceza hukukunun temel ilkeleri disiplin hukuku için de geçerli olduğundan disiplin hükümlerinin de ana hatlarıyla kanunla belirlenmesi gerekmektedir. Tüm bunlar dikkate alındığında Yönetmeliğin Resmi Gazetede yayımlanmamış olması önemli bir hukuki eksiklik olarak karşımıza çıkmaktadır. Polis akademisi içerisinde çeşitli eğitim birimleri;

 • Polis Amirleri Eğitim Merkezi: Emniyet Teşkilatının ihtiyacı olan polis amirlerini yetiştirmek üzere lisansüstü düzeyde eğitim veren parasız yatılı, üniformalı, beslenme, barınma ve sağlık giderlerinin devletçe karşılandığı mesleki eğitim-öğretim ve uygulama yapan eğitim kurumlarıdır.
 • Polis Meslek Eğitim Merkezleri: Emniyet Teşkilatının ihtiyacı olan polis memurlarını yetiştirmek üzere meslek eğitimi veren eğitim öğretim kurumlarıdır. 2 yıllık yüksekokul mezunlarından ve 4 yıllık fakülte mezunlarından aranılan niteliklere sahip olanlara yapılan sınavlarda başarılı olan adaylara, 6 aydan az olmamak üzere eğitim verilmektedir.
 • Polis Meslek Yüksek Okulları: Emniyet Teşkilatının polis memuru ihtiyacını karşılamak üzere ön lisans düzeyinde eğitim-öğretim ve uygulama yapan Polis Akademisi Başkanlığına bağlı parasız yatılı ve resmi üniformalı yükseköğretim kurumlarıdır.
 • Güvenlik Bilimleri Enstitüsü: Enstitü, Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Müdürlüğü’nün öğretim üyesi ihtiyacını karşılamayı, Güvenlik Bilimleri alanında uzman personel yetiştirmeyi ve güvenlik çalışmalarına ulusal ve uluslararası düzeyde akademik katkı yapmayı amaçlamaktadır.
 • Adli Bilimler Enstitüsü: Adli Bilimler Enstitüsü bünyesinde Delil Bilimi (Kriminalistik) Anabilim Dalı, Fen Bilimleri Anabilim Dalı ve Bilişim, Teknoloji ve Mühendislik Anabilim Dalı olmak üzere üç anabilim dalı bulunmaktadır. Enstitü bünyesinde eğitim gören öğrencilerin, programın gerektirdiği tüm donanıma sahip olması, teorik ve pratik uygulamaları öğrenmesi ve bunları uygulayabilir duruma gelmesi amaçlanmaktadır. Modern teknolojilerle ve bilimsel yöntemlerle, yeni teknolojiler geliştirmek üzere çalışarak yargıya ve topluma hizmet edebilecek, dünya standartlarına erişmiş araştırmacı-eğitici adli bilimciler yetiştirilmesini amaçlanmaktadır.
 • Trafik Enstitüsü: Kurulan Trafik Enstitüsü ile trafik ve ulaşım alanında ihtiyaç duyulan uzman personel ile akademisyen yetiştirmek hedeflenmektedir.

Ceza Puanı ve Disiplin Notu

 • Ceza puanı öğrencinin işlemiş olduğu disiplin suçları karşılığında verilen puandır.
 • Disiplin notu öğrencinin eğitime başladığında verilen (100) disiplin notundan, ceza puanlarının düşürülmesi sonucunda kalan nottur.
 • Emniyet mensubu olan PAEM öğrencileri hariç, eğitim ve öğretime başlayan her öğrenciye yüz (100) disiplin notu verilmiş kabul edilir. Öğrencilerin disiplinsiz hareketlerinden dolayı kendilerine verilen cezaların karşılığı olan ceza puanları, bu yüz (100) disiplin notundan düşürülür.
 • FYO ve PMYO öğrencileri için, her eğitim-öğretim yılı sonunda, başarılı öğrencilerin o yıl içinde aldıkları disiplin ceza puanlarının yarısı silinir.
 • İçinde bulunulan yıla ait akademik takvim içerisinde herhangi bir zamanda PAEM, POMEM öğrencileri için (20) yirmi, FYO ve PMYO öğrencileri için (40) kırk disiplin ceza puanını aşanlar, yılsonu başarı notu dikkate alınmaksızın disiplinsizlik nedeniyle okuldan çıkarılır.
 • İçinde bulunduğu akademik yılda işlediği fiillerden dolayı beş (5) veya daha aşağı ceza puanı alan ve derslerinde başarılı olup sınıfını geçen öğrencilerden, bir sonraki yıl disiplin suçu işlemeyenlerin aldığı bu ceza puanları ilgilinin müracaatı aranmaksızın tamamen sicilden silinir ve bütün sonuçlarıyla ortadan kalkar.
 • Disiplin puanı toplamı 13 üncü madde esaslarına göre FYO ve PMYO öğrencileri için kırk’ı (40), PAEM ve POMEM öğrencileri için yirmi’yi (20) aşan öğrenci yıl sonu başarı durumu değerlendirilmeksizin ve sadece verilen disiplin cezaları ile karşılıkları olan disiplin puanları dikkate alınarak, ilgili disiplin kurulunun kararı, Başkanın önerisi ve Genel Müdür onayı ile eğitim kurumundan çıkarılır.

Disiplin Notundan Yapılacak İndirimler

Yetkili disiplin amirleri ve disiplin kurullarınca verilen cezalar karşılığında yüz (100) disiplin notundan aşağıdaki esaslara göre indirim yapılır.

Ceza NöbetiSıfır (0) puan
UyarmaBir (1) puan
KınamaBir buçuk (1,5) puan
Hafta sonu izinsizliğiHer gün için iki (2) puan
Eğitim kurumundan uzaklaştırmaHer gün için üç (3) puan
Eğitim kurumundan çıkarmaYüz ( 100 ) puan

Soruşturma evrakı hazırlanarak re’sen verilen cezalarda yukarıda belirtilen disiplin puanlarının yarısı verilir. Ancak, Sınıflar Büro Amiri, Sınıf Amirleri ve Sınıf Komiserlerince re’sen verilen cezalar nedeniyle disiplin puanı düşülmez.

Disiplin Notu İndirilen Öğrencilere İhtar

Öğrencinin aldığı ceza puanı toplamı PMYO ve FYO için (20) yirmi’ye, PAEM ve POMEM için (10) on’a ulaştığı zaman idare tarafından, bu durum öğrenciye ve ailesine yazılı olarak bildirilir.

PMYO ve FYO öğrencileri için ceza puanı toplamı otuz’a (30), PAEM ve POMEM öğrencileri için(15) onbeş’e ulaştığı zaman öğrenci, kurumun rehberlik ve psikolojik danışma büro amirliğine sevk edilir. Verilen rapora göre öğrencinin durumu yetkililerce değerlendirilerek okul içinde rehabilitasyona tabi tutulur veya diğer idari işlemler tesis edilir.

Disiplinsizlik Sebebiyle Eğitim Kurumundan Çıkarılma

Disiplin puanı toplamı 13 üncü madde esaslarına göre FYO ve PMYO öğrencileri için kırk’ı (40), PAEM ve POMEM öğrencileri için yirmi’yi (20) aşan öğrenci yıl sonu başarı durumu değerlendirilmeksizin ve sadece verilen disiplin cezaları ile karşılıkları olan disiplin puanları dikkate alınarak, ilgili disiplin kurulunun kararı, Başkanın önerisi ve Genel Müdür onayı ile eğitim kurumundan çıkarılır.

PMYO-POMEM-PAEM disiplin puanı nedeniyle okuldan çıkarılanlar 60 gün içinde yürütme durdurma istemli iptal davası açmaları gerekir. Bu dava Ankara İdare Mahkemelerine açılmalıdır. Çünkü Polis Akademisinin merkezi Ankara’dır. Başka bir ilde veya polis okulunun bulunduğu yerde açılırsa yetkisizlik kararı verilir.

Polis Akademisine bağlı Eğitim Kurumlarının öğrenci disiplin kurullarınca verilen, “Eğitim Kurumundan Çıkarma” cezasını gerektiren kararlar Başkanın önerisi, Genel Müdürün onayı ile kesinleşir. Başkanın uygun görmediği kararlar yeniden değerlendirilmek üzere aynı disiplin kuruluna iade edilir. Disiplin kurulunun yapacağı ikinci değerlendirme sonunda kararında ısrar etmesi halinde, karar başkan tarafından Genel Müdürün onayına sunulur. Genel Müdürün onaylamadığı kararlar Akademi Yönetim Kurulunda görüşülerek nihai karara bağlanır. Eğitim kurumundan çıkarma cezası dışındaki kararlar ise, öğrencinin eğitim görmekte olduğu öğrenci disiplin kurulunun kararı ile kesinleşir.

Öğrenci Disiplin Kurulları

Polis Amirleri Eğitim Merkezi Müdürlüğü Öğrenci Disiplin Kurulu; öğrencilerin disiplin soruşturmalarını karara bağlamak üzere, PAEM Müdürünün başkanlığında, PAEM öğretim kurulu ile PAEM yönetim kurulunun kendi aralarında seçecekleri ikişer üyeden oluşur.

Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Disiplin Kurulu; öğrencilerin disiplin soruşturmalarını karara bağlamak üzere, POMEM Müdürü veya görevlendireceği bir yardımcısının başkanlığında, Eğitim Şube Müdürü, Öğrenci İşleri Şube Müdürü ve POMEM Yönetim Kurulunun kendi aralarında seçecekleri iki üyeden oluşur.

Polis Meslek Yüksekokulu Öğrenci Disiplin Kurulu; öğrencilerin disiplin soruşturmalarını karara bağlamak üzere, yüksekokul müdürünün veya görevlendireceği bir yardımcısının başkanlığında, Eğitim Şube Müdürü, Öğrenci İşleri Şube Müdürü ve yüksekokul eğitim-öğretim kurulunun kendi aralarında seçecekleri iki üyeden oluşur.

Emniyet Genel Müdürlüğü adına diğer fakülte ve yüksekokullarda eğitim gören öğrencilerin, Ankara ilinde eğitim görenlerin disiplin soruşturma dosyaları Polis Amirleri Eğitim Merkezi Müdürlüğü Öğrenci Disiplin Kurulunca karara bağlanır. Bu öğrencilerin her türlü disiplin işlemleri, PAEM Disiplin Büro Amirliğinin koordinesinde yürütülür. Ankara dışındaki illerde eğitim gören öğrencilerin disiplin soruşturma dosyaları ise eğitim görmekte olduğu eğitim kurumunun Öğrenci Disiplin Kurulunca karara bağlanır.

pomem ogrenci disiplin sorusturmasi yonetmeligi
pomem ogrenci disiplin sorusturmasi yonetmeligi

Disiplin Amirleri Tarafından Re’sen Ceza Verilmesi

Disiplin kurulunun kararını gerektiren veya disiplin soruşturması yaptırmaya yetkili amirlerin vereceği cezalardan başka; öğrencilerin disipline uyup uymadıkları disiplin amirleri tarafından kontrol edilir. Re’sen ceza verebilecek disiplin amirleri ve re’sen verebilecekleri cezalar aşağıda gösterilmiştir.

BaşkanCeza nöbeti, uyarma, kınama ve dört güne kadar hafta sonu izinsizliği,
Başkan YardımcılarıPAEM, POMEM ve PMYO Müdürleri: Ceza nöbeti, uyarma, kınama ve üç güne kadar hafta sonu izinsizliği
Müdür YardımcılarıŞube Müdürleri ve Şube Müdür Yardımcıları: Ceza nöbeti, uyarma, kınama ve iki güne kadar hafta sonu izinsizliği
Sınıflar Büro AmiriSınıf Amirleri ve Sınıf Komiserleri: Ceza nöbeti, uyarma, kınama ve bir gün hafta sonu izinsizliği

Öğrencinin aldığı ceza puanı toplamı PMYO ve FYO için (20) yirmi’ye, PAEM ve POMEM için (10) on’a ulaştığı takdirde disiplin amirlerince puanlı re’sen ceza verilemez, cezalar disiplin kurulunca verilir.

Gerekçesiz re’sen ceza verilmez. Re’sen verilen cezalara karşı idari makamlar nezdinde itiraz edilemez.

Savunma Hakkı

Hakkında disiplin soruşturması açılan öğrenciye atfedilen suçun neden ibaret olduğu, ifadesini vereceği tarihten en az üç gün önce yazılı olarak bildirilir. Bu yazıda; öğrenciden belirtilen gün, saat ve yerde, ifadesini vermek üzere hazır bulunması istenilir.

Öğrenciye yollanacak davetiyede; davete özürsüz olarak uymadığı veya özrünü zamanında bildirmediği takdirde, ifade vermek hakkından vazgeçmiş sayılacağı ve dosyada mevcut diğer delillere dayanılmak suretiyle hakkında gerekli soruşturma raporunun tanzim edileceği bildirilir. Bu soruşturmalar sırasında geçerli bir özür bildiren veya zorunlu nedenlerle ifade verme konusundaki davete uymadığı anlaşılan öğrenciye yeniden üç gün süre verilir ve yazılı ifadesini vermesi istenir.

Hazırlanan soruşturma raporu üzerine yetkili disiplin amiri veya disiplin kurulu başkanı veya görevlendireceği üye ya da yetkili kişi, hakkında soruşturma yapılanın savunmasını üç gün içerisinde alır. Öğrenciye savunma konusunda gönderilecek yazıda üç gün içerisinde savunmasını yapmadığı takdirde bu hakkından vazgeçmiş sayılacağı, belirtilir.

Disiplin Kurulu Toplantısı ve Karar

 • Disiplin kurulunun toplantı nisabı, kurul üye tam sayısının yarıdan fazlasıdır.
 • Disiplin kurulu üyeleri oylamada çekimser oy kullanamazlar. Oylarını kabul veya red şeklinde kullanırlar. Disiplin kurulu üyeleri gerekçesini yazılı olarak bildirmek kaydıyla ayrışık oy kullanabilirler.
 • Kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde, başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır. Karar özeti bir tutanağa veya toplantı gündemine veya deftere yazılır ve üyeler tarafından imzalanır.
 • Disiplin cezası vermeye yetkili amir veya disiplin kurulu; soruşturma raporunda önerilen ceza ile bağımlı olmayıp, bu cezayı kabul edip etmemekte serbesttir. Disiplin amiri veya disiplin kurulu gerekçeli olarak başka bir cezanın verilmesine de karar verebilir. Ayrıca, eksik olarak değerlendirdiği soruşturma dosyasını zamanaşımı süresini de göz önünde bulundurarak ara kararı ile aynı veya başka bir soruşturmacıya gönderebilir.

Karar Süresi

Disiplin cezası vermeye yetkili amirler; ceza nöbeti, uyarma, kınama ve hafta sonu izinsizliği cezalarını, soruşturmanın tamamlanarak kendilerine teslim edildiği günden itibaren en geç on beş (15) gün içinde karara bağlamak zorundadırlar.

Kurula havale edilen dosyalar ise yirmi (20) gün içerisinde sonuçlandırılır. Ancak; eğitim kurumundan çıkarma cezasının verilmesini gerektiren hallerde, dosya derhal disiplin kuruluna havale edilir. Disiplin kurulu, dosyanın tamamlandığı tarihten itibaren en geç onbeş (15) gün içinde karar vermek zorundadır.

Kararlar verildikleri tarihten itibaren en geç on beş (15) gün içinde raportörler tarafından gerekçeli olarak ve oybirliği veya oy çokluğuyla verildiği belirtilerek yazılır, başkan ve üyeler tarafından imzalanır, karşı görüşte olanlar gerekçelerini yazar ve imzalar.

Bir Derece Ağır veya Alt Ceza Verilmesi

Disiplin cezalarını vermeye yetkili amirler ile disiplin kurulları, cezalardan birini tayin ve takdir ederken, disiplin suçunu oluşturan fiil ve hareketlerin ağırlığını, hakkında soruşturma yapılan öğrencinin hangi maksatla hareket ettiğini ve amacını, daha önce bir disiplin cezası alıp almadığını, okuldaki başarısı, davranış, tavır ve hareketlerini, işlediği fiil ve davranışı nedeniyle pişmanlık duyup duymadığını, verilecek cezanın diğer öğrenciler üzerindeki olumlu veya olumsuz etkisini de dikkate alarak bir alt derece ceza verebilir.

Ancak, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 250 nci maddesinin birinci fıkrasında sayılan suçlarla, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, güveni kötüye kullanma, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, dolandırıcılık, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlarla ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma, kullanım ve tüketim kaçakçılığı hariç kaçakçılık suçlarını işlediği disiplin soruşturması sonunda sabit görülen öğrenci hakkında alt derece ceza uygulanamaz. Disiplin cezası verilmesine sebep olmuş bir fiil veya halin aynı Akademik dönem içinde yinelenmesi halinde, bir derece ağır ceza ve ceza puanı uygulanır.

Bir derece ağır ceza, aşağıdaki sıraya göre uygulanır;

Ceza nöbetiUyarma
UyarmaKınama
KınamaBir Gün Hafta Sonu İzinsizliği
Bir Gün Hafta sonu İzinsizliğiBir Gün Eğitim Kurumundan Uzaklaştırma
İki Gün Hafta sonu İzinsizliğiİki Gün Eğitim Kurumundan Uzaklaştırma
Üç Gün Hafta sonu İzinsizliğiÜç Gün Eğitim Kurumundan Uzaklaştırma
Dört Gün Hafta sonu İzinsizliğiDört Gün Eğitim Kurumundan Uzaklaştırma
Beş Gün Hafta sonu İzinsizliğiBeş Gün Eğitim Kurumundan Uzaklaştırma
Bir Gün Eğitim Kurumundan UzaklaştırmaÜç Gün Eğitim Kurumundan Uzaklaştırma
İki Gün Eğitim Kurumundan UzaklaştırmaDört Gün Eğitim Kurumundan Uzaklaştırma
Üç Gün Eğitim Kurumundan UzaklaştırmaBeş Gün Eğitim Kurumundan Uzaklaştırma
Dört veya Beş Gün Eğitim Kurumundan UzaklaştırmaEğitim Kurumundan Çıkarma
Eğitim Kurumundan ÇıkarmaÜst derece cezası yoktur.

Bir derece alt ceza, aşağıdaki sıraya göre uygulanır;

Ceza nöbetiAlt derece cezası yoktur
UyarmaCeza nöbeti
KınamaUyarma
Bir Gün Hafta Sonu İzinsizliğiKınama
İki Gün Hafta sonu İzinsizliğiKınama
Üç Gün Hafta sonu İzinsizliğiKınama
Dört Gün Hafta sonu İzinsizliğiKınama
Beş Gün Hafta sonu İzinsizliğiKınama
Bir Gün Eğitim Kurumundan UzaklaştırmaBir Gün Hafta Sonu İzinsizliği
İki Gün Eğitim Kurumundan Uzaklaştırmaİki Gün Hafta Sonu İzinsizliği
Üç Gün Eğitim Kurumundan UzaklaştırmaÜç Gün Hafta Sonu İzinsizliği
Dört Gün Eğitim Kurumundan UzaklaştırmaDört Gün Hafta Sonu İzinsizliği
Beş Gün Eğitim Kurumundan UzaklaştırmaBeş Gün Hafta Sonu İzinsizliği
Eğitim Kurumundan ÇıkarmaBeş Gün Eğitim Kurumundan Uzaklaştırma

Polis Akademisi (POMEM – PMYO – PAEM) Öğrenci Disiplin Soruşturması ve Cezalarına Karşı İtiraz ve İdari Yargı Yolu

Polis Akademisine bağlı eğitim öğretim kurumları öğrencilerine verilen disiplin cezalarına itiraz edilememektedir. Bu disiplin cezalarına karşı ancak idari yargı yoluna başvurulabilir. İdare mahkemesine yürütme durdurma istemli iptal davası açılmalıdır. Açılacak idari davada disiplin cezasının 5 unsuruna tek tek değinilmelidir. İdari işlemin unsurları olan;

 • Yetki
 • Şekil
 • Sebep
 • Konu
 • Amaç tek tek incelenmelidir.

Zamanaşımı

Disiplin suçu niteliğindeki tutum ve davranışlarda bulunan öğrenciler hakkında bu tutum ve davranışlarda bulunduğunun soruşturma açmaya yetkili amirlerce öğrenildiği tarihten itibaren;

 1. Ceza nöbeti, uyarma, kınama ve hafta sonu izinsizliği cezalarında bir ay içinde,
 2. Eğitim kurumundan uzaklaştırma cezalarında üç ay içinde,
 3. Eğitim kurumundan çıkarma cezalarında altı ay içinde,

disiplin soruşturmasına başlanmadığı takdirde, disiplin cezası verme yetkisi zamanaşımına uğrar. Disiplin cezasını gerektiren tutum ve davranışlarının işlendiği tarihten itibaren, nihayet iki yıl içinde disiplin cezası verilmediği takdirde, ceza verme yetkisi zamanaşımına uğrar. Ancak, disiplin cezası verildikten sonra açılan dava sonunda verilen iptal veya yürütmenin durdurulması kararı üzerine yeniden işlem tesis edilmesi gereken hallerde zamanaşımı süresi işlemez.

Zamanaşımı süresi, ani suçlarda fiilin bütün unsurlarının tamamlandığı, sürekli suçlarda kesintinin gerçekleştiği, zincirleme suçlarda, son disipline aykırı fiilin işlendiği, teşebbüs halinde kalan suçlarda son hareketin yapıldığı, iştirak halinde işlenen toplu suçlarda ise; fiile toplu suç özelliğini verecek derecede iştirak halinin tamamlandığı, andan itibaren disiplin suçu oluşmuş sayılır ve zamanaşımı süresi başlar.

Disiplin Soruşturmasının Mezuniyete Etkisi

Hafta sonu izinsizliği, eğitim kurumundan uzaklaştırma ve eğitim kurumundan çıkarma cezasını gerektiren tutum ve davranışlar nedeniyle haklarında soruşturma işlemi bulunan öğrencinin mezuniyet işlemleri, soruşturmanın sonuna bırakılır. Eğitim kurumundan çıkarmayı gerektiren bir ceza veya ceza puanı alma durumunda olan öğrencinin Emniyet Teşkilatına ataması yapılmaz. Emniyet Teşkilatı kadrolarına ataması yapılan öğrencilerden disiplin soruşturması devam edenlere ise, haklarında kesin karar verilinceye kadar atama emri tebliğ edilmez ve verilen disiplin kararının sonucuna göre işlem tesis edilir. Ancak, bu durumda bu yönetmelikte yer alan sürelere uyulur ve disiplin soruşturması gereksiz yere uzatılamaz. Ayrıca, mezun olacak öğrencilerin mezuniyet başarı derecesi hesaplanırken disiplin notunun % 20’si hesaplamaya katılır.

Polis Öğrencileri Disiplin Suçları ve Cezaları

Polis Akademisine bağlı eğitim öğretim kurumları öğrencilerine verilebilecek disiplin cezaları şunlardır:

 • Ceza nöbeti
 • Uyarma
 • Kınama
 • Bir Gün Hafta sonu İzinsizliği
 • İki Gün Hafta sonu İzinsizliği
 • Üç Gün Hafta sonu İzinsizliği
 • Dört Gün Hafta sonu İzinsizliği
 • Beş Gün Hafta sonu İzinsizliği
 • Bir Gün Eğitim Kurumundan Uzaklaştırma
 • İki Gün Eğitim Kurumundan Uzaklaştırma
 • Üç Gün Eğitim Kurumundan Uzaklaştırma
 • Dört veya Beş Gün Eğitim Kurumundan Uzaklaştırma
 • Eğitim Kurumundan Çıkarma

Ceza Nöbeti

Ceza nöbeti: Öğrencinin disipline aykırı eylem, tutum veya davranışı nedeniyle görev sırası olmamasına rağmen saygı, yatakhane, yemekhane, devriye veya uygun görülecek diğer eğitim amaçlı nöbet görevlerinden biriyle o nöbet süresi kadar görevlendirilmesidir. Ceza nöbeti, cezasını gerektiren tutum ve davranışlar şunlardır:

 1. Eğitim kurumu içinde omzunda mont ve parka taşımak veya mont ve parkasının önü açık bulunmak.
 2. Kirli gömlek veya çamaşır giymek,
 3. Pijama ve benzeri yatak kıyafeti dışında elbise veya bot-ayakkabı ile yatağa yatmak,
 4. Eğitim kurumu içinde ve dışında ellerini cebine koyarak dolaşmak,
 5. Dershanede hal ve tavrı bozuk oturmak,
 6. Eğitim kurumu içinde ve dışında resmi elbise ile kol kola gezmek
 7. Resmi elbisesi veya spor kıyafeti yırtık, sökük, düğmesi kopuk gezmek,
 8. Resmi elbisesi apolet numarasız, isimliksiz veya eksik numaralı gezmek,
 9. İzinsiz olarak yemekhane dışına yiyecek veya malzeme çıkarmak,
 10. Öğrenci kimlik kartını yanında bulundurmamak,
 11. Eğitim kurumunun düzenini bozmak veya sorumlu olduğu halde düzeni temin etmemek,
 12. Kaldırıldıktan sonra yatmakta ısrar etmek,
 13. Hazırlık zili çalınca zamanında sınıfa girmemek,
 14. Verilen emrin sonucundan ilgili amir veya üste zamanında bilgi vermemek,

Uyarma

Uyarma: Öğrencinin, tutum ve davranışlarında daha dikkatli olması gerektiğinin yazı ile bildirilmesidir. Uyarma cezasını gerektiren tutum ve davranışlar şunlardır:

 1. Eğitim kurumunun ısıtma veya aydınlatma tesisatlarıyla öğrencilerin yararlanmasına ayrılan araç, gereç ve cihazları kendisini ve etrafındakileri tehlikeye sokacak şekilde kurcalamak,
 2. Resmi üniforma ile taşınması halinde çirkin bir görüntü arz eden malzemeleri taşımak,
 3. Soyunma dolabı yerleştirme plânını yerinde bulundurmamak veya eşyasını plana aykırı yerleştirmek,
 4. Eğitim kurumu tesislerini kirletmek,
 5. Resmi kıyafetli iken, idarece izin verilenlerin dışında bere, kaşkol vb. aksesuarları giymek,
 6. Yatakhaneye izinsiz girmek,
 7. Resmi elbisesi ütüsüz, ayakkabıları boyasız gezmek,
 8. Montunun yakası kalkık veya elbisesi düzensiz olmak,
 9. Gömleğinin üst düğmesi açık veya kravatsız ya da kravatı gevşek bulunmak,

Kınama

Kınama: Öğrenciye cezayı gerektiren tutum ve davranışta bulunduğunu ve tekrarından kaçınmasının kesin bir ifadeyle bildirilmesidir. Kınama cezası gerektiren tutum ve davranışlar şunlardır:

 1. Öğrenci Kıyafet Yönetmeliğine aykırı giyinmek,
 2. Arkadaşlarıyla geçimsizlik etmek, onlara ait eşyaları izinsiz kullanmak,
 3. Eğitim kurumu içinde veya dışında bildiği veya gördüğü veya hakkında bilgisi olan bir vukuatı zamanında ilgililere bildirmemek,
 4. Kabul edilebilir bir mazereti olmadan öğrenci kimlik kartını kaybetmek,
 5. Zorunluluk halleri dışında rütbe sırasına uymayarak başvuruda bulunmak,
 6. Yürürlükteki hükümlerle taşınmasına veya bulundurulmasına izin verilmiş olanlar dışında, polis mesleğinin ciddiyetiyle bağdaşmayacak biçimde bilezik, kolye, madalyon, rozet ve benzeri şeyleri takmak,
 7. Yazı tahtasına ciddiyeti bozucu şeyler yazmak, resim şekil ve benzeri şeyler yapmak,
 8. Arkadaşlarına selam vermemek veya almamak,
 9. Mazeretsiz olarak içtimalara, törenlere, etütlere, derslere, yoklamalara, diğer eğitici çalışmalara, sınavlara veya uygulama çalışmalarına geç gelmek veya gecikmesine sebebiyet vermek.
 10. Başkasına ait elbise, şapka veya parkayı giymek,
 11. Dersler, etütler ve yoklamalar hariç günlük zaman çizelgesine uymamak,
 12. Ödünç aldığı şeyleri zamanında teslim etmemek,
 13. Üst sınıfına karşı söz, tavır, yazı ve davranışları ile saygısızlık etmek,
 14. Kendisine tahsis edilmiş dolaplarda, yatakta, sınıfta, sırada veya odalarda yiyecek veya içecek bulundurmak,
 15. Kendisine tahsis edilmiş dolapları, yatağı, sınıfı, sırayı veya odaları düzenli bulundurmamak ya da eşyalarını bulunması gereken yerler dışında bırakmak,
 16. Etüd, içtima ve her türlü eğitici çalışma sırasında kulaklıkla ders harici müzik ve benzeri yayını dinlemek,
 17. Saç veya sakal tıraşı olmamak, favori, bıyık bırakmak, talimata aykırı tıraş olmak
 18. İçtimalarda itişip kakışmak, gürültü yapmak,
 19. Koridor, dershane, yatakhane, yemekhane veya gazinoda itişip kakışmak,
 20. Verilen izinlerden aynı gün içerisinde mazeretsiz olarak geç dönmek.

Hafta Sonu İzinsizliği

Hafta sonu izinsizliği: Öğrencilerin bir günden beş güne kadar (beş gün dahil) hafta sonu izninden okulda alıkonulmasıdır. Öğrenci Tutum ve Davranış Yönergesinde tespit edilecek tutum ve davranışlara aykırı hareket ettiğinde veya diğer cezaların verilmesini gerektirmeyen disipline aykırı tutum ve davranışlarda bulunduğunda veya aşağıdaki hallerde hafta sonu izinsizliği cezası verilir.

 1. Dersi izinsiz olarak terk etmek veya öğretim elemanı ya da ders görevlisi tarafından dersten atılmak,
 2. Kişisel durumu ile ilgili bilgileri zamanında idareye bildirmemek veya yanlış bildirmek.
 3. Yasaklanan açık ve kapalı yerlerde sigara içmek,
 4. Yatakhane veya dershanede bir şey yemek veya bulundurulmaması gereken eşyaları bulundurmak,
 5. Yerleşim planlarına uygun olarak oturmamak, yatmamak, tesislerin yerleşim düzenini bozmak,
 6. Mazeretsiz olarak içtimalara, törenlere, etütlere, derslere, yoklamalara diğer eğitici çalışmalara, sınavlara ve uygulama çalışmalarına katılmamak veya katıldıktan sonra özürsüz olarak ayrılmak.
 7. Etüt, ders ve diğer eğitim çalışma saatlerinde uyumak, yüksek sesle konuşmak ve ders harici şeylerle meşgul olmak,
 8. Öğretim Görevlileri tarafından verilen her türlü ödevleri yapmamak, eksik yapmak, geç yapmak.
 9. Lavabolarda ayakkabı yıkamak, içlerine kâğıt ve benzeri şeyler atmak, muslukları açık bırakmak,
 10. Eğitim kurumuna mutat yerler dışından girip çıkmak,
 11. Eğitim kurumu içinde veya dışında gitmesi yasaklanmış yerlere gitmek ya da idareden izin almadan il dışına çıkmak veya yurt dışına gitmek,
 12. İdarece kabul edilebilir bir özrü olmaksızın; eğitim/öğretime iki güne kadar (iki gün dahil) geç gelmek veya verilen izinlerden iki güne kadar (iki gün dahil) geç dönmek,
 13. Ders ve tesislere emredildiği şekilde gitmemek,
 14. Beden temizliğine dikkat etmemek,
 15. İzin almadan veya kabul edilebilir bir mazereti olmadan iş ocaklarının iç kısmına girmek veya oturmak,
 16. Arkadaşlarıyla yakışıksız şakalar yapmak veya yüksek sesle argo konuşmak,
 17. Uygulamalı eğitimlerde komutlara uymayıp, gayri ciddi hareket etmek, yürüyüş kolu ile gidiş gelişlerde ciddiyeti bozmak,
 18. İhmal, tedbirsizlik veya dikkatsizlik sonucu kurum demirbaşlarının hasarına sebep olmak, kullanılamaz hale getirmek,
 19. Üst sınıfı tarafından verilen yazılı ve sözlü emirleri yerine getirmemek, geç getirmek, geç getirilmesine sebep olmak,
 20. Amir, üst ve öğretim elemanlarını geçerli bir mazereti olmaksızın selamlamamak,
 21. Nöbet görevine geç gelmek veya gelmemek, nöbet görevini veya yerini terk etmek, nöbette uyumak, nöbet kıyafetine aykırı giyinmek, nöbete geç kalkmak veya kendisinden sonraki nöbetçiyi zamanında kaldırmamak,
 22. Cep telefonunu idarece belirlenen yer ve saatler dışında her ne şekilde olursa olsun kullanmak (konuşmak, mesaj atmak, fotoğraf çekmek, film seyretmek ve benzeri),
 23. Derste, ders harici şeylere meşgul olmak,
 24. Öğrenci Kıyafet Yönetmeliğine aykırı giyinmekte ısrar etmek,
 25. Evci izni kurallarına uymamak,
 26. İdarece kendisine verilen her türlü resmi belge, evrak veya kimlik belgelerini geçerli bir mazereti olmadan kaybetmek veya bu belgeleri bilerek kullanılamaz hale getirmek,
 27. Yetkililerin veya disiplin kurullarının çağrılarına uymamak,
 28. Dersin veya ders dışı eğitim veya diğer faaliyetlerin akışını ve düzenini bozacak davranışta bulunmak,
 29. İdareden izin almadan gezi, eğlence, çay ve benzeri faaliyetler düzenlemek ya da yıllık, albüm, amblem, rozet, şapka, kitap, dergi, kıyafet ve benzeri şeyler bastırmak veya satmak ya da sattırmak,
 30. Eğitim kurumu demirbaşından aldığı kitap, elbise, sportif malzeme, her türlü ders araç ve gereçlerini geri vermemek veya eksik vermek,
 31. Özlük işleriyle ilgili olarak başkalarını aracı koyup iltimas istemek,
 32. Bu yönetmelikte özel olarak düzenlenmiş ve karşılığında disiplin cezası belirlenmiş olan hususlar dışında kalan ve yetkililer tarafından ilan edilmiş davranış tarzlarına ilişkin talimatlara (Yatakhane, dershane, yemekhane, sınav, revir, spor tesisi, iş ocakları, sinema salonu ve benzeri) aykırı davranmak,
 33. Eğitim kurumu içindeki tesislere vakitsiz veya izinsiz girmek,
 34. Eğitim/öğretim döneminde idareden izin almadan eğitim kurumuna özel araçla gelmek ve bu aracı izinsiz kullanmak,
 35. Arkadaşlarıyla küfürlü konuşmak veya yazışmak,
 36. Ders ve diğer eğitici çalışmalar sırasında müzik dinlemek, cep telefonu ile görüşmek veya oyun oynamak ya da mesaj çekmek,
 37. İdareden izin almadan sosyal etkinliklere okul dışından katılımcı veya konuşmacı davet etmek,
 38. Eğitim kurumuna ve kurum tesislerine izinsiz olarak yabancı kişilerin girişini sağlamak,
 39. Evci olmasına karşın, yetkililerce belirlenen zamanlarda eğitim kurumuna gelmemek veya evci takip formu veya diğer belgeleri imzalamamak,
 40. Öğrenci kimlik kartını bilerek kullanılamaz hale getirmek
 41. Masa ve sıralar ile eğitim kurumuna ait diğer demirbaşlara, duvarlara yazı yazma, çizme, karalama, resim yapma ve benzeri şekillerde küçük zararlar vermek,
 42. Kurum tarafından kendisine verilen her türlü istihkak’ı amacı dışında veya düzensiz kullanmak, kullanılması gereken yerde kullanmamak ya da bu istihkaklara zarar vermek veya kaybetmek.

Eğitim Kurumundan Uzaklaştırma

Eğitim kurumundan uzaklaştırma: Öğrencinin bir günden beş güne kadar (beş gün dahil) öğrenime devamına izin verilmemesidir. Bu süre devamsızlık hakkından düşülür. Eğitim kurumundan kısa süreli uzaklaştırma cezası gerektiren tutum ve davranışlar şunlardır:

 1. Eğitim kurumu içinde veya dışında ağır tahrik altında arkadaşlarını darp etmek.
 2. İzinsiz olarak veya yönetmelikte belirtilen zamanlar haricinde sivil elbise giymek, arkadaşlarına ve kendine ait sivil elbiseyi idareden izin almadan muhafaza etmek,
 3. Amir ve yetkili üstlerinin vermiş olduğu emirlerde kayıtsızlık göstermek, savsaklamak veya verilen emrin gereğini geçerli bir özrü olmaksızın belirtilen sürede yerine getirmemek,
 4. Fiili bir hareket olmaksızın arkadaşlarına sözle sataşmak, sataşmaya aynen karşılık vermek veya kavga eylemini doğurabilecek söz ve hareketlerde bulunmak, tahrik ve tahkirde bulunmak,
 5. Arkadaşları ile kavga etmek,
 6. Arkadaşlarını söz, yazı, hareket ve benzeri gibi şeylerle tehdit etmek,
 7. Arkadaşlarına karşı söz, yazı ve hareket ile adaba aykırı söz söylemek veya arkadaşının şeref, haysiyet ve namusunu rencide edecek şekilde küfürlü sözler söylemek,
 8. Arkadaşlarının malına kasıtlı olarak zarar vermek,
 9. Kapı, duvar, dolap ve her türlü yerlere çirken yazılar yazmak, resim yapmak veya asmak,
 10. İdarece yasaklanan oyunları oynamak,
 11. Yalan beyanda bulunmak, idareyi, öğretim elemanlarını, amir ve üstlerini yanıltmak,
 12. Sınav kağıdını kasıtlı olarak vermemek,
 13. Müstehcen, porno veya yasaklanmış her türlü yayın, CD, DVD, film ve benzerini eğitim kurumuna getirmek, yanında bulundurmak, dolap, sıra, bilgisayar ve benzeri yerlerde saklamak, bulundurulması ve saklanmasına aracı olmak, bu gibi materyalleri seyretmek veya diğer öğrencilere seyrettirmek,
 14. Eğitim kurumu içinde veya dışında Polis Akademisi öğrencisi olmanın gerektirdiği saygınlığı ve güven duygusunu sarsıcı eylem ve davranışta bulunmak,
 15. İzinsiz olarak eğitim kurumunu dört güne kadar (dört gün dahil) terk etmek,
 16. Kabul edilebilir bir mazereti olmaksızın eğitim-öğretime üç-dört gün geç gelmek veya verilen izinlerden mazeretsiz olarak üç- dört gün geç dönmek,
 17. İkili anlaşmalar çerçevesinde gönderildiği yurt dışında, Polis Akademisi öğrencisi olma sıfatından yararlanarak, haklı bir nedene dayanmaksızın, ödeme gücünün üstünde borçlanmak veya borçlarını ödemedeki tutum ve davranışlarıyla devletin saygınlığını zedelemek ya da kabul edilebilir bir özrü olmaksızın borcunu ödemeden yurda dönmek,
 18. Resmi evrak üzerinde tahrifat yapmak,
 19. İnternet aracılığı ile yasaklanmış sitelere girmek, mail atmak/almak, pornografik film resim indirmek, seyretmek, başkalarına seyrettirmek, kaydetmek veya bir başka siteye göndermek,
 20. Kendisine verilen hafta sonu izinsizliği cezasını tutmamak,
 21. Resmi makamlarca kendisine istihkak olarak verilen her türlü melbusatı sivil kişilere vermek,
 22. Amir, üst ve öğretim elemanlarına karşı ciddiyetini bozmak, söz ve tavır veya davranış ile saygısızlık yapmak,
 23. Kapı, duvar, dolap ve benzeri yerlere genel adaba aykırı her türlü küfürlü, argo, cinsel içerikli ve kişi veya grupları hedef alan çirkin yazılar yazmak, resim veya çizim yapmak veya asmak,
 24. Eğitim kurumu içinde ve dışında kadın, kız veya erkekleri takip etmek sözle yahut diğer şekillerle rahatsız etmek,
 25. Kopya yapmak, kopya çekmek, kopya almak, kopya vermek yada sınav esnasında üzerinde, sırasında, masasında kopya bulundurmak veya tüm bu eylemler için yardım etmek
 26. Eğitim kurumu veya meslek aleyhinde konuşmak,
 27. Eğitim kurumuna veya resmi kurumlara ait bina, eklenti ve donanımlarını, taşınır ve taşınmaz mallarını kasıtlı olarak kısmen veya tamamen tahrip etmek,
 28. Eğitim kurumu içinde veya dışında kamunun veya öğrenci veya personelin yararlanmasına sunulmuş her türlü cihaza zarar vermek veya bu cihazlardan hile yoluyla yararlanmak ya da başkalarını yararlandırmak,
 29. Dersler, sınavlar, yoklamalar, eğitici faaliyetler, törenler, konferanslar ve benzeri yerlere kendi yerine başkasını sokmak, başkasının yerine girmek veya bu işlemin yapılması için yardım etmek suretiyle idareyi, öğretim elemanlarını, amir ve üstlerini yanıltmak,
 30. Sahte belge, evrak veya ikamet şartlarını taşımayan anne-baba aracılığı ile evci izni kurallarına aykırı olarak evci çıkmak yada evci izni şartlarını kaybettiği halde evci çıkmaya devam etmek suretiyle idareyi bilgilendirmemek ve yanıltmak,
 31. Eğitim kurumunun adını kullanarak, üçüncü şahıslara borçlanmak ve bu suretle oluşan borcunu ödememek veya borcunu ödememeyi alışkanlık haline getirmek,

Eğitim Kurumundan Çıkarma

Eğitim kurumundan çıkarma: Öğrencinin, bir daha Polis Akademisine bağlı hiçbir eğitim öğretim kurumu öğrenciliğine alınmamak üzere ilişiğinin kesilmesidir. Eğitim kurumundan çıkarma cezası gerektiren tutum ve davranışlar şunlardır:

 1. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunun 302 ile 339 uncu maddeleri arasında yer alan, (305, 318, 319, 323, 324, 325 ve 332 nci maddeleri hariç) Devletin Güvenliğine Karşı İşlenen Suçlar, Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar, Milli Savunmaya Karşı Suçlar ile Devlet Sırlarına Karşı Suçlar ve Casusluk Suçlarından birini işlemek,
 2. Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret ve sövme, onu temsil eden heykel, büst ve abideleri veya kabrini tahrip etme, kırma, kirletme ya da bu suçları işlemeye teşvik etme,
 3. Zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, gasp, dolandırıcılık, sahtecilik, kalpazanlık, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas, tüketim ve kullanım kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırmak, devlet sırlarını açıklamak veya açıklanmasına neden olmak, cinsel saldırı, cinsel taciz, kasten adam öldürme, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, suç tasnii, iftira suçlarından bir ya da birden fazlasını işlemek,
 4. Siyasal partilere üye olmak veya siyasi partilerin, ideolojik amaçlı faaliyet yürüten dernek ve kuruluşların veya sendikaların siyasi ve ideolojik görüşleri doğrultusunda eylem düzenlemek, başkalarını bu eylemleri düzenlemeye kışkırtmak, düzenlenmiş eylemlere katılmak, veya siyasi partilerin yararına veya zararına çalışmak veya siyasal eylemlerde bulunmak veya görevli olmaksızın siyasal amaçla yapılacak açık ve kapalı yer toplantılarına, gösteri yürüyüşlerine, katılmak,
 5. Eğitim kurumunda yetkisi olmaksızın arama yapmak, herhangi bir kimsenin eşyalarına el koymak, zorla veya rızası olmadan postalarını açmak gibi eylemde bulunmak, başkalarını bu tür eylemlere kışkırtmak,
 6. Kişilere veya gruplara dil, ırk, cinsiyet, siyasal düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep ayrımı yapmak ve kişiler arasında bu yolda ayrım yapıcı tutum ve davranışlarda bulunmak, yazı yazmak, resim yapmak veya bu tür eylemleri internet veya herhangi bir kitle iletişim aracı yolu ile yapmak, yaptırmak veya bu tür eylemleri öven yayınları bulundurmak,
 7. Amir ya da üstlerinin icraatına karşı çıkmak veya bu hareketi toplu hale dönüştürerek görev yapılmasını engellemek ya da buna katılmak ya da katılmaya tahrik ya da teşvik etmek ya da arkadaşlarını disiplinsizliğe ve suç işlemeye teşvik etmek,
 8. Öğrenimi sırasında veya izinli olduğu zamanlarda sivil veya resmî elbiseli olarak siyasi veya ideolojik mahiyetteki konferanslara bilerek katılmak, bu gibi faaliyetleri düzenlemek veya siyasi mahiyetli dernek, lokal, şube gibi yerlere gitmek,
 9. Depresantlar, Stimulantlar, Halisünojenler, uyarıcı, yatıştırıcı, hayal gördürücü veya Türkiye de mevcut mevzuatlarda “Uyuşturucu madde” tanımına uyan veya uymayan fakat “keyif verici” olarak kullanılan doğal veya sentetik olarak üretilmiş veya benzeri maddeleri, yasal olarak reçete ile satılan ve doktor tavsiyesi olmadan yukarıda sayılan etkileri göstermesi için kullanmak, üretmek, saklamak, taşımak, satmak, satın almak veya yakalanacağı sırada ortadan kaldırmak, bu gibi maddeleri eğitim kurumuna getirmek, eğitim kurumunda muhafaza etmek veya ticaretini yapmak, bu gibi maddelerin kullanımını teşvik etmek veya özendirecek faaliyette bulunmak, kaçakçılık yapmak veya tüm bu eylemleri yapanlarla ilişki kurmak, yardım etmek, aracılık etmek,
 10. Siyasi, ideolojik mahiyetteki her türlü basın veya yayın organı için yazı yazmak, ilân vermek, resim göndermek, basın ve yayın organlarına veya mensuplarına haber ve mesaj vermek, resim ve film aldırmak, beyanatta bulunmak, röportaj yapmak,
 11. Sınav öncesinde veya esnasında başkasını kopya sağlamaya zorlayıcı her türlü eylemde bulunmak,
 12. Disiplin soruşturması ile ilgili veya disiplin kurulunun çalışmalarını zor kullanarak yahut tehditle engellemek veya engellemeye çalışmak,
 13. Arkadaşının veya bir başkasının iffet ve namusuna rızaen veya zorla tecavüz etmek, hem cinsiyle ilişkiye girmek veya buna teşebbüs etmek veya iffetsizliği sabit olmak ya da cinsel tatmin amaçlı üç ve daha fazla kişiyle toplantı düzenlemek veya düzenlenmiş toplantılara katılmak, bilerek başkalarını bu tür yerlere davet etmek veya götürmek veya pornografik resim, film ve benzerini çekmek veya çektirmek ya da tamamen çıplak olarak birden fazla kişi ile bilerek bir arada bulunmak.
 14. Yasadışı örgütlere lojistik destek sağlamak ya da bu örgüt üyelerini veya kaçak kişileri güvenlik kuvvetlerinden saklamak, saklanmasına yardımcı olmak veya bu örgütler ile mensupları lehinde propaganda yapmak, övücü söz söylemek, yazı yazmak, bunlara ait sembol, işaret ve amblemleri taşımak, taşıtmak, bulundurmak,
 15. Eğitim kurumunda içtimalara, törenlere, etütlere, derslere, yoklamalara, diğer eğitici çalışmalara, sınavlara veya uygulama çalışmalarına girilmesine veya yapılmasına herhangi bir şekilde engel olmak, öğrencileri dışarı çıkarmak, bu yolda kışkırtıcı veya zorlayıcı davranışlarda bulunmak, bu faaliyetlere girilmemesi veya engellenmesi için propaganda yapmak, kışkırtmak veya zorlamak ya da karar alınmasını sağlamak, alınan karara katılmak veya karar uyarınca bu faaliyetine katılmamak,
 16. 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun uyarınca bulundurulması ve taşınması yasak olan her çeşit silah, mühimmat ve benzerlerini izinsiz olarak bulundurmak, taşımak, kullanmak ya da kendisine eğitim veya benzeri amaçlarla teslim edilmiş olan silah veya mühimmatı satmak, başkasına vermek, izinsiz olarak eğitim alanının dışına veya eğitim kurumu dışına çıkarmak,
 17. Eğitim kurumu içinde veya dışında, tek veya toplu halde Devlet büyüklerine, Emniyet Teşkilatı polis amirlerine, eğitim kurumu; yöneticilerine, amirlerine, üstlerine, öğretim elemanlarına, memurlarına veya güvenlik kuvvetlerine karşı; fiili saldırıda bulunmak veya dövmek veya dövme girişiminde bulunmak, söz, yazı veya fiil ile hakaret etmek veya tehdit etmek veya bu gibi hareketleri düzenlemek yahut kışkırtmak,
 18. Bir veya birden fazla kişiye her ne sebeple olursa olsun insan onuruyla bağdaşmayan ve bedensel veya ruhsal yönden kişinin acı çekmesine, algılama veya irade yeteneğinin etkilenmesine, aşağılanmasına yol açacak davranışları gerçekleştirmek, maddi ve manevi eziyet ve işkence yapmak veya yaptırmak,
 19. Yol kesmek, adam kaçırmak veya rehin almak, soygun yapmak, görevli olduğunu beyan ederek resmi sıfat ve görevi kullanarak menfaat temin etmek veya sayılan eylemlerden birine teşebbüs etmek,
 20. Yasadışı kuruluşlara üye olmak, ilişki kurmak, bu kuruluşlarda faaliyet göstermek, bu gibi kuruluşların propagandasını yapmak, bu gibi kuruluşların sloganını söylemek veya sembol veya işaretini söz ve hareketleriyle yapmak, bir yerlere yazmak, çizmek, lehine konuşmalar yapmak, başkalarının aynı şekilde davranmasını teşvik etmek, bu tür kuruluşların adını kullanarak başkalarını tehdit etmek.
 21. Siyasi ve ideolojik amaçlarla yabancı bayrak, sembol, rozet taşımak, kullanmak, sözlü, yazılı ve benzeri şekillerde yayın yapmak, bu amaçla marşlar ve sloganlar söylemek, resim, afiş, pankart taşımak veya benzeri şekillerde hareket ve davranışlarda bulunmak,
 22. Devletin ülkesi ve milleti ile bölünmezliği ilkesine, Atatürk’ün manevi şahsiyetine Cumhuriyetin niteliklerine aykırı miting, forum, direniş, yürüyüş, boykot ve işgal gibi kişisel veya toplu eylemler düzenlemek, düzenlenmesini kışkırtmak, düzenlenmiş bu gibi eylemlere katılmak veya başkalarını katılmaya zorlamak ve bu konularda propaganda yapmak,
 23. Geçerli mazereti olmaksızın eğitim/öğretime, staja, uygulamalı kampa veya diğer eğitim faaliyetlerine beş gün veya daha fazla geç gelmek, verilen izinlerden aralıksız olarak beş gün veya daha fazla geç dönmek veya dönmemek, beş gün veya daha fazla süre ile eğitim kurumundan firar etmek veya uygulamalı kamp eğitimine katılmamak,
 24. Genelevlere veya birleşme yerlerine veya fuhuş yapılan evlere veya konsomatris çalıştırılan bar, pavyon ve gazino ve benzeri yerlere gitmek, genelev ya da fuhuş yapılan yerlerle, bar, pavyon, gazino ve benzeri yerlerde çalışan kadınlarla ya da çevresinde iffetsizlikle tanınan kadın ya da erkeklerle karı – koca gibi yaşamak ya da ilişki kurmak ya da küçük yaşta kız veya erkekle veya kadın veya erkekle cinsel ilişkiye girdiği sabit olmak ya da ilişki kurmak veya güvenlik açısından sakınca bulunan kişilerle birlikte yaşamak veya ilişkiye girmek,
 25. Umuma açık yerlerde alkollü içki içmek, eğitim kurumuna sarhoş veya içki içerek gelmek veya kurumda içki içmek veya kuruma alkollü içki getirmek ya da muhafaza etmek veya resmi giysiyle gizlenemeyecek derecede sarhoş olarak görünmek,
 26. Eğitim kurumunda arkadaşlarına veya başkalarına ait eşya veya benzeri şeyleri habersiz almak veya çalmak,
 27. Resmi makamlarca kendisine teslim edilen kimlik kartı ve benzeri her türlü resmi belgeyi bir başkasına vermek veya kullandırmak,
 28. İntihara teşebbüs etmek, teşvik veya azmettirmek,
 29. Eğitim kurumu içinde veya dışında arkadaşını darp etmek ya da kavgayı fiilen ilk olarak başlatmak
 30. Kumar oynamak veya oynatmak, kumar oynatanlarla ortak hareket etmek veya ilişki kurmak,
 31. Suç kanıtlarını yok etmek veya bilerek ve isteyerek yok olmasına neden olmak ya da saklamak, saklanmasına yardımcı olmak yahut değiştirmek,
 32. Kasıtlı olarak gerçek dışı rapor vermek veya tutanak düzenleyip imza atmak veya attırmak,
 33. Polislik mesleğinin onur ve saygınlığını zedeleyici veya amir ya da üstlerinin eylem ve işlemlerini eleştirici nitelikte tek başına veya topluca bildiri dağıtmak veya medya kuruluşlarına bilgi, yazı, demeç vermek, aynı fiilleri internet ve benzeri araçlarla işlemek,

Polis Okulları Öğrencileri Disiplin Soruşturması Cezası Davası

Polis Akademisine bağlı eğitim öğretim kurumları öğrencilerine verilen disiplin cezaları mezuniyet sürecinin uzamasına, maddi ve özlük haklarının kaybına, rütbe ve terfi gecikmelerine ve hatta okuldan çıkarılmaya neden olabilmektedir. Bu disiplin cezalarına karşı itiraz edilememekte, ancak idari yargı yoluna başvurulabilmektedir. Süresi içinde yetkili ve görevli idare mahkemesinde iptal davası açılmalıdır. Bu nedenle herhangi bir hak kaybına uğramamak için konunun uzmanı olan avukatlardan profesyonel hukuki destek alınmalıdır.

Pomem – Pmyo – Paem de disiplin soruşturması geçirerek disiplin cezası alan öğrencilerin 60 gün içinde  yürütme durdurma istemli iptal davası açması gereklidir. Bu süre hak düşürücü süredir. 60 gün içinde dava açılmazsa bu hakkınız son bulacaktır. Süre geçtikten sonra açılan iptal davalarında idare mahkemesi süre yönünden ret verecektir. Bu nedenle profesyonel idare hukuku avukatı ile çalışmanız menfaatinize olacaktır.

Yorum Gönderin

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

X
kadim hukuk ve danışmanlık