Ceza Hukuku

Önödemeye Tabi Suçlar

Önödemeye tabi suçlar için önödemenin amacı, bir nevi uzlaşma gibi düşünülebilir. Yaptırım olarak belirli yılların altında cezaya hükmedilmesi gereken hallerde fail ile devlet arasında bir anlaşma sağlayarak mahkemelere düşen işyükünü de azaltmak amacıyla uygulanmaktadır. Önödeme ile belirtilen tutar ödendiğinde kişi hakkında kamu davasının önüne geçilebilmektedir. Bu sayede hem daha hafif nitelendirilen bu suçları işleyen failin adli sicilinin bozulmaması sağlanmakta hem de mahkemeler bu işlerle meşgul edilmemektedir. Önödemeye tabi suçlar aşağıda tek tek yazılmıştır.

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nda Önödemeye Tabi Suçlar

TCK m.98/1   : Yardım veya bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi

TCK m.121/1 : Dilekçe hakkının kötüye kullanılmasının engellenmesi

TCK m.163/1 : Karşılıksız yararlanma

TCK m.166/1 : Bilgi vermeme

TCK m.171/1 : Genel güvenliğin taksirle tehlikeye sokulması

TCK m.175/1 : Akıl hastaları üzerindeki bakım ve gözetim yükümlülüğünün ihlali

TCK m.177/1 : Hayvanın tehlike yaratabilecek şekilde serbest bırakılması

TCK m.178/1 : İşaret ve engel koymama

TCK m.182/1 : Çevrenin taksirle kirletilmesi

TCK m.196/1 : Usulsüz ölü gömülmesi

TCK m.199/3 : Kıymetli damgada sahtecilik

TCK m.259/1 : Kamu görevlisinin ticareti

TCK m.264/1 : Özel işaret ve kıyafetleri usulsüz kullanma

TCK m.278/1 : Suçu bildirmeme

TCK m.278/2 : Suçu bildirmeme

TCK m.286/1 : Ses ve görüntülerin kayda alınması

TCK m.288/1 : Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs

TCK m.289/3 : Muhafaza görevini kötüye kullanma

Önödemeye tabi suçlar için ceza avukatı hukuki bilgisinden yararlanmanız menfaatinize olacaktır.

6136 Sayılı Ateşli Silahlar Ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanun

m.13/4            : Pek az sayıda mermi bulundurma veya taşıma

m.15/4            : Kanunun 4. maddesinin 3. fıkrasında sayılan yivli ve yivsiz silahlar bıçaklar ile diğer aletleri saldırıda kullanılma amacıyla taşıma

Ek m.1/4         : Ek madde 1’in (A), (B) ve (C) bentlerinde sayılan yerlere silahla girme veya buralarda silah taşıma

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu

TTK m.562/3-4-5-6-10-12

TTK m.947     : Kanuna aykırı şekilde bayrak çekme

TTK m.948/1 : Tasdikname veya şehadetname almadan ve gemide bulundurmadan bayrak çekme

TTK m.948/2 : Tasdikname veya şehadetname almadan ve gemide bulundurmadan bayrak çekme

TTK m.949/1 : Harp gemileri ile istihkamlar önünde ve limanda bayrak çekmemek

TTK m.950/1 : Gemi adının ve bağlama limanının yazılmaması

5941 Çek Kanunu
  1. 7/2-3(ikinci cümle)

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun

m.113             : Amme borçlusuna ait ellerinde bulunan malı bildirmeyenler

m.114             : İstenecek bilgileri vermeyenler

6222 Sayılı Sporda Şiddet Ve Düzensizliğin Önlenmesi Hakkında Kanun

m.1/5              : Spor alanlarına yasak madde sokulması ve müsabaka düzeninin bozulması

m.13/6            : Spor alanlarına yasak madde sokulması ve müsabaka düzeninin bozulması

m.14/1            : Hakaret içeren tezahürat

m.15/1-2-4     : Spor alanlarına usulsüz seyirci girişi

m.16/1            : Yasak alanlara girme

m.18/9            : Seyirden yasaklanma

298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun

m.134/2          : Kurulların tedbirlerine riayetsizlik

m.136/1          : Kurul üyelerinin göreve gelmemesi

m.142/2          : Kütük düzenlemekle görevli olanların suçları

m.145/1          : Seçmen kütüğüne kayıt olunmamaya teşvik

m.147/2          : Seçmen listesine ilişkin suçlar

m.149/1          : Propaganda toplantılarına karşı suçlar

m.150/1          : Toplantı heyetlerine karşı suçlar

m.154/1          : Adaylık hükümlerine aykırı hareketler ve propaganda yapamayacak olanlar

m.157/1          : Matbua ve ilanların tahribi

m.169/1          : Resmi makamların bildirilerine karşı işlenen suçlar

m.170/1          : İçki yasağına aykırı hareketler

m.171/1          : Silah taşıyanlar

5187 Sayılı Basın Kanunu’nda Önödemeye Tabi Suçlar

m.15               : Zorunlu bilgileri göstermeme

m.16               : Durdurulan yayının yayımına devam etme

m.17               : Teslim yükümlülüğüne uymama

m.18               : Düzeltme ve cevabın yayınlanmaması

m.20               : Cinsel saldırı, cinayet ve intihara özendirme

m.21               : Kimliğin açıklanmaması

m.24/1            : Yeniden yayımı

5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu’nda Önödemeye Tabi Suçlar

m.35/2 -7(son)-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-24-25-26-27

5809 Sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu

m.63/1-2-4(ilk cümle)-5-6-7-8-9-10

7126 Sayılı Sivil Savunma Kanunu

m.52/1-2

2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun

m.23/4            : İzin belgesi almadan ya da izin belgesinde kayıtlı yerden başka yerde kenevir ekme

6831 Sayılı Orman Kanunu’nda Önödemeye Tabi Suçlar

m.98               : Zati ihtiyaç için verilen emvali elden çıkarma

m.104/1          : 68nci maddedeki mecburiyete riayet etmeme

m.108/1          : Kaçak orman emvalini taşıma, biçme, işleme, satın alma, bulundurma

2004 Sayılı İcra Ve İflas Kanunu

m.336/1          : Müflisin mallarını vermeyenler hakkındaki cezalar

2863 Sayılı Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu

m.71               : Kazı, Sondaj ve araştırmaya ilişkin hükümlere aykırı hareket

2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanunu

m.36/b            : Kanunun 29 ncu maddesinin ikinci fıkrasına aykırı hareket etme

3634 Sayılı Milli Müdafaa Mükellefiyeti Kanunu

m.64-65-68/1

5174 Sayılı Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği İle Odalar Ve Borsalar Kanunu

m.81/13          : Seçimlere ilişkin genel esaslar

5042 Sayılı Yeni Bitki Çeşitlerine Ait Islahçı Haklarının Korunmasına İlişkin Kanun

m.66/1-c         : İhlal sayılan haller ve yaptırımlar

5411 Sayılı Bankacılık Kanunu

m.165/1-2       : Bilirkişi incelemesi

m.166/1-d       : Özel soruşturma ve kovuşturma

1593 Sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu

m.285             : Yasağa rağmen laboratuvarda kolera ve veba kültürü bulundurma

m.296             : 185nci maddedeki yasağın aksine hareket etme

m.297             : Ceza hükümleri

5253 Sayılı Dernekler Kanunu

m.32/1-j, m.32/1-k, m.32/1-n, m.32/1-o (birinci cümle)

3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu

m.6/4              : Açıklama ve yayınlama

m.7/2(3)         : Terör örgütleri

7269 Sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun

m.47/b

6343 Sayılı Veteriner Hekimliğinin Mesleğinin İcrasına, Türk Veteriner Hekimleri Birliği İle Odalarının Teşekkülü Tarzına Ve Göreceği İşlere Dair Kanun

m.71

5429 Sayılı Türkiye İstatistik Kanunu

m.53/2

3568 Sayılı SMMM ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu

m.49/2

2954 Sayılı Radyo Ve Televizyon Kanunu

m.63/2

2935 Sayılı Olağanüstü Hal Kanunu

m.25/a-1,

m.25/b-1

2933 Sayılı Madalya Ve Nişanlar Kanunu

m.12

1117 Sayılı Küçükleri Muzir Neşriyattan Koruma Kanunu

m.7

2873 Sayılı Milli Parklar Kanunu

m.21/1

805 Sayılı İktisadi Müesseselerde Mecburi Türkçe Kullanılması Hakkında Kanun 1

m.7

1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu

Ek madde 2/2-3

5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun

m.19/1-d ve e

4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Ve Toplu Sözleşme Kanunu

m.38/1-b

4250 Sayılı İspirto Ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanunu

m.24/1

3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet Ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu m.10/1

Başa dön tuşu