İdare Hukuku

OHAL Komisyonu Kararına İtiraz

OHAL komisyonu kararına itiraz mümkün değildir. Sadece idari dava açılabilir. 15 Temmuz sonrasındaki olağanüstü hal sürecinde yüzbini aşkın kamu personeli OHAL KHK’ları ile kamu görevinden ihraç edilmiştir. 15 Temmuz 2016 darbe girişimini takip eden OHAL sürecinde KHK’lar ile çok sayıda kamu personeli kamu hizmetinden, meslekten ve teşkilatlardan çıkarılmış, öğrencilerin ilişiği kesilmiş, emekli personelin rütbeleri alınmış, dernekler, vakıflar, sendika, federasyon ve konfederasyonlar, özel sağlık kuruluşları, özel öğretim kurumları, vakıf yükseköğretim kurumları, özel radyo ve televizyon kuruluşları, gazete ve dergiler, haber ajansları, yayınevleri ve dağıtım kanalları kapatılmıştır.

Tüm bu iş ve işlemler OHAL KHK’ları ile yapıldığı için bunlara karşı idari ve yargısal başvuru, dava, itiraz ve hak arama yolları kapatılmıştır. İhraç işlemlerine karşı idari yargıya ve Anayasa Mahkemesine yapılan başvurular OHAL KHK’larının yargısal denetime tabi olmadıkları gerekçesiyle incelenmeksizin reddedilmiştir.

OHAL Komisyonu tarafından verilen olumsuz kararlara karşı 60 gün içinde yürütme durdurma istemli iptal davası açılmalıdır. Dava sadece Ankara İdare Mahkemelerine açılabilir. Farklı bir ilde dava açılması durumunda yetkisizlik kararı verilerek dosyanız Ankara’ya gönderilecektir.

OHAL komisyon sonucunuzu bu adresten öğrenebilirsiniz. https://ohalkomisyonu.tccb.gov.tr/

OHAL komisyon kararları özünde hakkınızda tesis edilmiş bir idari işlem niteliğinde olduğu için iptal davasına konu edilebileceği hak düşürücü süre 60 gündür. 60 gün içerisinde idare mahkemesine açılacak bir idari dava neticesinde Ohal komisyonu tarafından verilen ret kararı iptal edilerek işlem geri alınabilmektedir.

OHAL Komisyonu

KHK ile ihraç işlemlerinin bu şekilde tamamen denetimsiz kalması üzerine OHAL KHK’ları ile yapılan işlemlere karşı yapılan başvuruları incelemek üzere OHAL ilanından yaklaşık 6 ay kadar sonra OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu kurulmuştur. Ancak komisyonun faaliyete geçmesi de altı ayı geçen bir süreyi bulmuştur. Komisyonun çalışmasına ilişkin usul ve esaslar 12.07.2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmışsa da Komisyon bu tarihte dahi başvuru almamıştır. Sonuç olarak bir yıla yakın bir süre OHAL KHK’ları ile yapılan işlemler karşı etkili başvuru hakkı ve hak arama hürriyeti kullanılamamıştır.

Ohal Komisyonu Red Kararı Dava Dilekçesi buradan indirebilirsiniz.

OHAL Komisyonu Kararı

OHAL KHK’ları ile gerçekleştirilen kamu görevinden ya da öğrencilikten ihraç, rütbe sökme ya da kurum kuruluş kapatma gibi işlemlere karşı dava açılabilmesi için öncelikle komisyona başvuruda bulunulması gerekmektedir. Başvurunun komisyon tarafından reddedilmesi halinde OHAL işlemlerine karşı dava açılabilecektir.

Komisyon yaptığı inceleme sonucunda başvurunun kabulüne veya reddine karar vermektedir. Yedi kişiden oluşan Komisyonun toplantı ve karar yeter sayısı dörttür. Çekimser oy kullanılamaz. Komisyon kararları idari yargı denetimine tabidir. Komisyon kararlarına karşı Ankara idare mahkemelerinde ilgilinin en son görev yaptığı kurum veya kuruluş aleyhine iptal davası açılabilir.

Komisyonun görevi olağanüstü hal kapsamında başka bir idari işlem tesis edilmeksizin doğrudan kanun hükmünde kararname hükümleri ile tesis edilen işlemlere ilişkin başvuruları değerlendirmek ve karara bağlamaktır.
Komisyona yapılan başvurular, aranan şartlara uygunluk bakımından ön incelemeye tabi tutulur. Ön inceleme sonucunda süresi içinde yapılmadığı, başvuru sahibinin konuyla ilgili hukuki menfaatinin bulunmadığı, bu Kanun kapsamına girmediği veya diğer şekil şartlarını taşımadığı tespit edilen başvurular reddedilir.
Komisyon incelemelerini dosya üzerinden yapar. Komisyon, inceleme sonucunda başvurunun reddine veya kabulüne karar verebilir.

OHAL Kararına İtiraz

Kanunda OHAL komisyonu kararına itiraz hususuna ilişkin herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Bu nedenle Komisyon kararlarına karşı itiraz mümkün değildir. Red kararlarına karşı Kamu Denetçiliği Kurumuna başvurulabileceği düşünülebilirse de Kanun komisyon kararlarına karşı iptal davası açılabileceğini hükme bağladığından herhangi bir hak kaybına uğramamak ve sürecin uzamaması için en doğru yol red kararlarına karşı iptal davası açılmasıdır.

Kamu görevinden çıkarılma sadece sizin değil yakınlarınızın hayatını da doğrudan ve son derece olumsuz bir şekilde etkilemektedir. Bu itibarla tüm hukuk yollarının kullanılması, hatta Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bireysel başvuru yollarına da gidilmesi gerekmektedir. Sürecin başarılı bir şekilde yönetilmesi için konunun uzmanı olan bir avukattan profesyonel hukuki destek alınması büyük önem taşımaktadır.

Başa dön tuşu