Memur Disiplin Cezasının Sicilden Silinmesi

Memur Disiplin Cezasının Sicilden Silinmesi

memur disiplin cezasinin sicilden silinmesi

Kamu kurumlarında çalışan memurların her biri hakkında özlük dosyası tutulur. Özlük dosyasında, memurun mesleki bilgileri, hakkında yürütülen soruşturmalar, incelemeler, hakkında verilen disiplin cezaları yer alır. Bu dosyada yer alan bilgiler ile memurlar hakkında ileride yapılacak işlemler göz önünde bulundurulur. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında özlük dosyasına işlenmiş olan disiplin cezası, bazı şartların varlığı halinde silinebilir. Memur disiplin cezası aldığında özlük dosyasına işlenen bu durumun sonsuza dek orada kalması beklenemez. Tam da bu nedenle, memur disiplin cezaları belirli bir süre geçtikten sonra sicilden silinir. Memur disiplin cezasının sicilden silinmesi üç 3 şekilde mümkündür. Bunlar;

 • Memurun talebi üzerine
 • Af nedeniyle
 • Açılan bir dava sonucuna istinaden özlük dosyasından silinebilir.

Bu haller dışında, disiplin cezası özlük dosyasında kayıtlı kalır. Memurunda sicilinde yer alan yer alan bilgi ve belgeler, memur hakkında yapılacak kademe ilerlemelerinde, derece yükselmelerinde, emekliye ayrılmalarında veya hizmetle ilişkilerinin kesilmesinde göz önünde bulundurulur. Disiplin cezasının sicilden silinmesi talebinin olumsuz cevaplanması durumunda 60 gün içinde idare mahkemesine iptal davası açılmalıdır. Bu süre hak düşürücü süredir.

memur disiplin cezasinin sicilden silinmesi suresi
memur disiplin cezasinin sicilden silinmesi suresi

Memur Kimdir?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/1/a bendinde memur; ‘Mevcut kuruluş biçimine bakılmaksızın, Devlet ve diğer kamu tüzel kişiliklerince genel idare esaslarına göre yürütülen asli ve sürekli kamu hizmetlerini ifa ile görevlendirilenler.’ olarak ifade edilmektedir.

Devlet memurlarına verilen disiplin cezası, 657 sayılı Kanunun 133. maddesine göre verildiği tarihten itibaren hüküm ifade ederek derhal uygulanır ve siciline işlenir. Aynı zamanda verilen disiplin cezası üst disiplin amirine, Devlet memurluğundan çıkarma cezası ayrıca Devlet Personel Başkanlığına bildirilir. Görüleceği üzere disiplin cezası kesinleşmeden sicile işlenir. Disiplin cezasının üst mercie itiraz neticesinde kaldırılması veya İdare Mahkemesi kararı ile iptal edilmesi halinde disiplin cezasının özlük dosyasından silinmesi gerekir.

Memurlara Uygulanacak Disiplin Cezaları Nelerdir?

Memurlara verilecek disiplin cezalarında iki temel ilkeye uyularak disiplin cezası verilmesi gerekmektedir. Bu ilkeler suçta ve cezada kanunilik ilkesi ve suç ve cezaya ilişkin hükümlerde geriye yürüme yasağı ilkesidir.

“Suçta ve Cezada Kanunilik” ilkesi gereği, hiç kimse kanunun açıkça suç saymadığı bir fiilden dolayı cezalandırılamaz; hiç kimse bir fiil için kanunda gösterilen ceza dışında bir ceza ile veya kanunda gösterilen cezadan daha ağır bir ceza ile cezalandırılamayacağını olduğunu ifade eder.

“Suç ve Cezaya İlişkin Hükümlerde Geriye Yürüme Yasağı” ilkesi uyarınca, işlendiği zaman suç teşkil etmeyen bir eylemin, eylem tarihinden sonra kabul edilen bir kanunla geçmişe etkili bir şekilde suç sayılmayacak ve bir suçun cezasının daha sonra kabul edilen bir kanunla geçmişe etkili olarak arttırılamayacağını ifade etmektedir. Memura disiplin soruşturması sonucunda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda sınırlı olarak sayılan;

 • Uyarma,
 • Kınama,
 • Aylıktan kesme,
 • Kademe ilerlemesinin durdurulması,
 • Devlet memurluğundan çıkarma cezaları dışında ceza verilemez.

Memurlara Verilen Disiplin Cezalarına İtiraz Hakkı Nedir?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun ‘İtiraz’ başlıklı 135. maddesinde;

 1. Disiplin amirleri tarafından verilen uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarına karşı disiplin kuruluna,
 2. Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasına karşı, yüksek disiplin kuruluna 7 gün içerisinde itiraz edilebileceği düzenleme altına alınmıştır.

Devlet memuru, savunması alınmadan disiplin cezası ile tecziye edilemez. Memurun kendisine 7 günden az olmayacak şekilde süre veya savunmasını yapması için süre tanınan ilgili memur, bu süre içerisinde veya belirtilen tarihte savunmasını yapmaz ise savunma hakkından vazgeçmiş sayılmaktadır.

İtiraz, disiplin cezası alan memura, yargı yoluna gitmeden önce tanınmış bir idari başvuru hakkıdır. İtiraz yolu ile disiplin cezasının, cezayı veren makam dışında başka bir makamın – üst disiplin amiri tarafından kontrolden geçirilmesi amaçlamıştır. Devlet memurluğundan çıkarma cezası hariç diğer disiplin cezalarında itiraz süresi, kararın hakkında disiplin cezası verilen memura tebliği tarihinden itibaren yedi gündür. Yedi günlük süre tebliğin yapıldığı günün ertesi gününden itibaren başlar ve yedinci günün mesai bitiminde sona erer. Eğer son gün hafta tatiline ya da resmi tatil gününe denk gelirse ilk mesai gününün mesai bitiminde sona ermektedir.

Memur hakkında verilen disiplin cezasının iptali için idari yargı yoluna disiplin cezasına itiraz edilmeden ya da itiraz üzerine idarenin 30 günlük zımni ret süresi içinde itirazı karara bağlamaması veya ilgiliye cevap vermemesi halinde, yedi günlük itiraz süreninin son günü esas alınarak 30 gün sonunda zımni ret işleminin tesis edildiği kabul edilerek ve bu tarihten itibaren İdari Yargılama Usul Kanununda belirtilen 60 günlük dava açma süresi içinde, disiplin cezasına ilişkin idari işlemin iptali davasının açılması gerekir.

memur disiplin cezasinin sicilden silinmesi dava
memur disiplin cezasinin sicilden silinmesi dava

Memur Özlük Dosyası (Sicili) Nedir?

Memurun özlük dosyası (sicil dosyası) bir kamu kurumuna atanmalarıyla tutulmaya başlanan, mesleki bilgiler, atama bilgileri, ilerleme ve yer değiştirme belgelerinin yer aldığı çalışan kayıt dosyasıdır. Keza, memurun mal bildirimleri; varsa inceleme, soruşturma, denetim raporları, disiplin cezası ile ödül ve başarı belgesi verilmesine ilişkin bilgi ve belgeler de bu dosyaya eklenir.

Özlük dosyası her memur için ayrı ayrı tutulmaktadır. Memurların başarı, yeterlik ve ehliyetlerinin tespitinde, kademe ilerlemelerinde, derece yükselmelerinde, emekliye ayrılmalarında veya hizmetle ilişkilerinin kesilmesinde sicil dosyası göz önünde bulundurulur.

Yasal düzenlemeler neticesinde memur sicil affı ilan edilmesi halinde, af kapsamında olan disiplin cezasına ilişkin kayıtlar, ilgili memurun özlük dosyasından silinir. Disiplin cezasına ilişkin af kararının çıkması halinde ve memurun idareye buna ilişkin başvuruda bulunması halinde, atamaya yetkili amir tarafından disiplin cezası ilgili memurun sicilinden silinir.

Memurun Özlük Dosyası Nasıl Tutulmalıdır?

6111 sayılı Kanun’la 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’ndaki sicile ilişkin düzenlemeler yürürlükten kaldırılmıştır. Devlet Personel Başkanlığı tarafından yayınlanan Kamu Personeli Genel Tebliği (Seri No: 2) ‘nde özlük dosyasının nasıl tutulması gerektiği açık şekilde düzenlenmiştir. Kamu Personeli Genel Tebliğine göre özlük dosyası sekiz bölümden oluşur. 8 bölümde yer alması gereken bilgi ve belgeler şu şekildedir:

 • Birinci bölümde; ilk-yeniden-naklen atamaya ilişkin belgeler,
 • İkinci bölümde; öğrenim durumu, bildiği yabancı diller ve derecesi, yaptığı lisansüstü eğitim-staj ve incelemeleri ile ilgili belgeler, katıldığı her türlü eğitim faaliyetine ilişkin belgeler, kendisi tarafından verilen yayın ve eserlerine ilişkin bilgiler,
 • Üçüncü bölümde; memurun kullandığı izinlere ilişkin belgeler,
 • Dördüncü bölümde; memur hakkında yapılan disiplin soruşturmalarına ilişkin evraklar ile verilen disiplin cezaları, yargı organlarınca memur hakkında verilmiş karar örnekleri, görevden uzaklaştırmaya ilişkin belgeler ile varsa inceleme, soruşturma ve denetim raporları,
 • Beşinci bölümde; kurumlarca gerekli görülmesi halinde memurun maaş, ücret, harcırah ve sair parasal haklarına ilişkin belgeler, emeklilik durumuna ilişkin belgeler, bakmakla yükümlü olduğu kişilere ilişkin bildirimler, mal beyannameleri ile sendika üyeliğine ilişkin belgeler,
 • Altıncı bölümde; memurun adaylık ve asli memurluğa atanmasına ilişkin belgeler, derece ve kademe ilerlemeleri, sınıf, yer, unvan, görev değişiklikleri ile ilgili belgeler, geçici görevlendirilmesine ilişkin belgeler,
 • Yedinci bölümde; ödül, başarı ve üstün başarı belgesi verilmesine ilişkin bilgi ve belgeler,
 • Sekizinci bölümde; askerlik durumu, mecburi hizmet yükümlülüğü ve özürlülük durumuna ilişkin belgeler ile yukarıdaki bölümler kapsamına girmeyen memurun hizmet durumuna ilişkin diğer mesleki bilgi ve belgeler, saklanır.

Ayrıca 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B ve 4/C maddelerine göre istihdam edilen personelin personel hakkında bilgi dosyası düzenleneceği aynı mevzuat düzenlemesinin devamında hükme bağlanmıştır. Bilgi dosyasında; sözleşmeler, öğrenim durumu belgeleri, kurum içi yer/unvan değişikliklerine ilişkin belgeler, izinler, sendika üyeliğine ilişkin bilgiler, sözleşme feshi ve hizmete yönelik diğer belgeler tutulur. Disiplin cezasının sicilden silinmesi dördüncü bölümde yer alan bilgilerin düzeltilmesi ile gerçekleşir.

Memurlara Verilen Disiplin Cezalarında Zamanaşımı Süresi Ne Kadardır?

Disiplin cezalarında zamanaşımı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 127. maddesinde;

 1. Uyarma, kınama, aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezalarında bir ay içinde disiplin soruşturmasına,
 2. Memurluktan çıkarma cezasında altı ay içinde disiplin kovuşturmasına, başlanmadığı takdirde disiplin cezası verme yetkisi zamanaşımına uğrayacağı düzenlenmiştir.
 3. Ayrıca Disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallerin işlendiği tarihten itibaren iki yıl içinde disiplin cezası verilmediği takdirde ceza verme yetkisi zamanaşımına uğrayacaktır.
 4. İdari yargı mercilerince de zamanaşımı süresi geçtikten sonra verilen disiplin cezalarının hukuka aykırı olması sebebiyle iptaline karar verilmektedir.

Disiplin Cezasının Sicilden Silinmesi Süreleri Nelerdir?

Memurların her biri için özlük dosyası hazırlanmaktadır. Bu özlük dosyasına, memurun mesleki bilgileri, hakkında yürütülen soruşturmalar, incelemeler, hakkında verilen disiplin cezaları işlenmektedir.  Bu özlük dosyasında yer alan bilgiler ile memurlar hakkında yapılacak işlemler belirlenmektedir. Memurlar aleyhine verilen disiplin cezaları verildiği tarihten itibaren hüküm ifade eder ve derhal uygulanır. Bununla birlikte verilen disiplin cezaları 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 133.maddesi uyarınca devlet memurlarının özlük dosyasına  işlenir. Disiplin cezaları ise verildiği tarihten itibaren hüküm ifade eden yani kesinleşmesi beklenmeyen cezalardandır. Kanunda yazılı sürelerin geçmesi ve yargı yoluyla da disiplin cezaları özlük dosyasından silinmektedir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 133. maddesinde ‘Disiplin Cezalarının Bir Süre Sonra Özlük Dosyasından Silinmesi’ düzenlenmiştir.

 • Devlet memurluğundan çıkarma cezasından başka bir disiplin cezasına çarptırılmış olan memur uyarma ve kınama cezalarının uygulanmasından 5 sene,
 • Diğer cezaların uygulanmasından 10 sene sonra memur atamaya yetkili amire başvurarak, verilmiş olan cezalarının özlük dosyasından silinmesini isteyebilir.

Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının özlük dosyasından çıkarılmasında disiplin kurulunun mütalaası alındıktan sonra karar verilmektedir.

Disiplin cezası Özlük dosyasından silinme süresi
Uyarma Cezası 5 Yıl
Kınama Cezası 5 Yıl
Aylıktan Kesme Cezası 10 yıl
Kademe İlerlemesinin Durdurulması Cezası 10 yıl
Memurluktan Çıkarma Cezası Özlük dosyası kapanır

Disiplin cezasının sicilden silinmesi talebi ilgili kuruma dilekçe ile bildirilir. Disiplin cezasının sicilden silinmesi talebi atamaya yetkili amir tarafından belirtilen süreler içerisindeki davranışları da göz önüne alınarak isteğinin yerine getirilmesine karar verilerek özlük dosyasından silinir. Disiplin cezasının sicilden silinmesi talebi reddi durumunda ise memurun kararın tebliğinden itibaren 60 günlük dava açma süresi içinde idari yargı yoluna başvurma hakkı vardır. Açılacak dava son görev yaptığı yerdeki İdare Mahkemesinde açılır.

X