İdari Yargılama Usulü Kanunu 41. Madde (İYUK)

İdari Yargılama Usulü Kanunu 41. Madde (İYUK)

idari yargilama usulu kanunu 41 madde

İdari Yargılama Usulü Kanunu 41. Madde

Bağlantının Mahkemelerce Kabul Edilmemesi

Bağlantı iddiaları mahkemelerce kabul edilmediği takdirde, bu hususta verilen ara kararı taraflara tebliğ edilir. Taraflar, tebliğ tarihini izleyen on beş gün içerisinde, aynı yargı çevresindeki mahkemeler için o yer bölge idare mahkemesine, 38.maddenin 2 ve 3.fıkrasındaki durumlarla ilgili davalar için Danıştay’a başvuruda bulunabilirler. Başvuru üzerine bölge idare mahkemesi veya Danıştay görevli dairesince durum, yukarıdaki maddelerde yazılı usullere göre incelenerek karara bağlanır.

İdari Yargılama Usulü Kanunu 41. Madde Açıklaması

  • Mahkemece, taraflardan birinin isteği, uygun görülmeyerek, reddedilirse; bu konudaki ara kararı, taraflara tebliğ olunur. İlgili taraf, bu durumda, kararın kendisine tebliğini izleyen on beş gün içinde,
  • Davaların aynı yargı çevresine dahil mahkemelerde bulunması halinde, o yer bölge idare mahkemesine,
  • Davalardan birinin Danıştay’da bulunması veya davaların ayrı bölge idare mahkemelerinin yargı çevrelerinde bulunmaları halinde ise, Danıştay’a başvurabilirler. Başvuru üzerine, bağlantı iddiası, duruma göre, bölge idare mahkemesi veya Danıştay’ın görevli dairesince incelenerek, karara bağlanır. Danıştay’ın görevli dairesi, 2575 sayılı Kanuna göre, vergi mahkemeleri arasında bağlantılı davalarda merci tayini ile görevli Üçüncü Daire ile idari mahkemeleri arasında bağlantılı davalarda merci tayini ile görevli Onuncu Dairedir.

  • İlgili Makale: 
  • 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu (İYUK) Tam Metin: 

idari yargilama usulu kanunu 41 madde iyuk
idari yargilama usulu kanunu 41 madde iyuk

İdari Yargılama Usulü Kanunu 41. Madde Bağlantının Mahkemelerce Kabul Edilmemesi Emsal Kararlar

Danıştay 7.Dairesi E:2010/5548, K:2010/4415

  • İdari Yargılama Usulü Kanunu 41. Madde
  • Bağlantının Mahkemelerce Kabul Edilmemesi

Dosyanın incelenmesinden; davacı … Motorlu Araçlar Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi tarafından, kurumları adına, 2006 yılının Nisan, Mayıs, Temmuz, Ekim, Kasım, Aralık dönemleri için ikmalen tarh edilen özel tüketim vergisinin ve kesilen vergi zıyaı cezasının iptali istemiyle İstanbul Üçüncü Vergi Mahkemesinde açılan dava ile yine kurumca, aynı dönemler için salınan katma değer vergisinin iptali istemiyle Ankara Birinci Vergi Mahkemesinin E:2009/84 sayılı dosyasında açılan dava arasında bağlantı bulunduğu ileri sürülerek İstanbul Üçüncü Vergi Mahkemesinden bağlantı kararı verilmesinin istenildiği; anılan Mahkemece, bağlantı isteminin reddine dair karar verilmesi üzerine ise, bu karara itiraz edildiği anlaşılmıştır.

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 38.maddesinin 1.fıkrasında, bağlantılı davalar, aynı maddi veya hukuki sebepten doğan ya da biri hakkında verilecek hüküm, diğerini etkileyecek nitelikte olan davalar şeklinde tanımlandıktan sonra; 2.fıkrasında, idare mahkemesine, vergi mahkemesine veya Danıştay’a veya birden fazla idare veya vergi mahkemelerine açılmış bulunan davalarda bağlantının varlığına taraflardan birinin isteği üzerine veya doğrudan doğruya mahkemece karar verileceği belirtilmiş; Kanunun 41.maddesinde, bağlantı iddialarının mahkemelerce kabul edilmediği takdirde, bu hususta verilen ara kararının taraflara tebliğ edileceği, tarafların, tebliğ tarihini izleyen on beş gün içerisinde, aynı yargı çevresindeki mahkemeler için o yer bölge idare mahkemesine, 38.maddenin 2 ve 3.fıkralarındaki durumlarla ilgili davalar için Danıştay’a başvuruda bulunabilecekleri, başvuru üzerine bölge idare mahkemesi veya Danıştay görevli dairesince durumun, yukarıdaki maddelerde yazılı usullere göre incelenerek karara bağlanacağı hükmüne yer verilmiş olup; buna göre, birden fazla davanın bağlantılı sayılabilmesi için, bunların birlikte incelenerek karar verilmesinin zorunlu olması gerekir.

Olayda, bağlantılı olduğu iddia edilen uyuşmazlıklardan birinin 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu, diğerinin ise 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu hükümlerinden kaynaklanması, diğer bir anlatımla, davalara konu idari işlemlerin farklı hukuki sebeplere dayanması nedeniyle ayrı hükümlere göre değerlendirilip yargılama yapılması söz konusu olduğundan, anılan davalar arasında, 2577 sayılı Kanunun yukarıda anılan hükmünde öngörülen bağlantının varlığından söz edilmesi olanaklı bulunmamaktadır.

Bu nedenle, davacının bağlantı iddiasında bulunduğu davalar arasında bağlantı olmadığından, 2577 sayılı Kanunun 41.maddesi uyarınca, davacının itirazının reddine, dosyanın İstanbul 3.Vergi Mahkemesine geri gönderilmesine, 30.09.2010 gününde oybirliği ile karar verildi.

İdari Yargılama Usulü Kanunu 41. Madde Hakkında Emsal Karar Aramak İçin: https://karararama.danistay.gov.tr/

Yorum Gönderin

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

X
kadim hukuk ve danışmanlık