İbraname Örneği Word – PDF

İbraname Örneği Word – PDF

ibraname ornegi

İbraname örneği; alacaklı tarafın borçludan veya her iki tarafın birbirinden herhangi bir alacak verecek ilişkisi kalmadığını delillendirmek amacıyla imza edilen belgeye denir. İbra kelimesi, Türk Dil Kurumu Sözlüğünde temize çıkma, aklanma anlamına gelmektedir. Bir kimsenin borcunu ödemekten veya bir edimi ifa etmekten kurtulması ibra edilmek anlamına gelmektedir. Bu durumda borçlu ediminin veya borcunun bir kısmından veya tamamını ödemekten kurtulmakta, alacaklı ise ödeme veya ediminin bir kısmından veya tamamından vazgeçmektedir. Söz konusu bu durumu yazılı hale getirilmesi ile oluşan belgeye de ibraname denilmektedir. Türk Borçlar Kanununun 132. Maddesine göre ibra “Borcu doğuran işlem kanunen veya taraflarca belli bir şekle bağlı tutulmuş olsa bile borç, tarafların şekle bağlı olmaksızın yapacakları ibra sözleşmesiyle tamamen veya kısmen ortadan kaldırılabilir.” Şeklinde belirtilmiş olup, borcu sona erdiren nitelikte olduğu belirtilmiştir. İbraname genel olarak iki tarafın birbirlerine karşı alacak talebinin engellenmesi amacıyla yapılmaktadır.

İbraname taraflar arasındaki sözleşmeye dayanan ilişki türüne göre çeşitli şekillerde düzenlenmektedir. Bazı sözleşme türlerinde sıkı şekil şartlarına tabiyken bazılarından ise herhangi bir şart belirtilmemiştir. Dilekçede sıkı şekil şartlarına uyulmaması zamanaşımına veya hak düşürücü süreye tabi olabilmektedir. Bu nedenle Kadim Hukuk ve Danışmanlık olarak hazırlanan ve aşağıda belirtilen ibraname, örnek bir dilekçe olup herhangi bir hak kaybı yaşanmaması adına muhakkak konusunda uzman bir avukat tarafından hazırlanması gerekmektedir. Diğer ilişkilerden doğan ibranamelerden farklı olarak iş hukuku alacakları ile ilgili olarak kanun koyucu sıkı şekil şartlarına tabi tutmuştur. TBK m.420’de işçi-işveren ibranamesine ilişkin geçerlilik şartları sayılmıştır. Bu düzenlemeye göre;

  • Hizmet sözleşmelerine sadece işçi aleyhine konulan ceza koşulu geçersizdir.
  • İşçinin işverenden alacağına ilişkin ibra sözleşmesinin yazılı olması,
  • ibra tarihi itibarıyla sözleşmenin sona ermesinden başlayarak en az bir aylık sürenin geçmiş bulunması,
  • ibra konusu alacağın türünün ve miktarının açıkça belirtilmesi,
  • ödemenin hak tutarına nazaran noksansız ve banka aracılığıyla yapılması şarttır.

Bu unsurları taşımayan ibraname kesin olarak hükümsüzdür. Hakkın gerçek tutarda ödendiğini ihtiva etmeyen ibra sözleşmeleri veya ibra beyanını muhtevi diğer ödeme belgeleri, içerdikleri miktarla sınırlı olarak makbuz hükmündedir. Bu hâlde dahi, ödemelerin banka aracılığıyla yapılmış olması zorunludur. İbraname örneği ile taraflar birbirlerini ibra edebilir. İbraname örneği doldurulurken dikkat edilmesi gerekenler hem ibraname örneği içerisinde yer alan talimatlarda hem de aşağıda yer alan dikkat edilmesi gerekenler başlığında belirtilmiştir. Uygulamada kullanılabilecek ibraname örnekleri aşağıda sıralanmıştır.

ibraname ornegi word
ibraname ornegi word

İş Hukukuna İlişkin İbraname Örneği

İBRANAMEDİR

İŞVERENİN :

Adı Soyadı-Unvanı :

Adresi :

SGK İşyeri Sicil Numarası :

İŞÇİNİN :

Adı Soyadı :

SGK Sigorta Sicil Numarası :

İşe Başlama Tarihi : …/ …/… ….

İşten Ayrılış Tarihi : …./…./….

İşten Ayrılış Nedeni : ………… (Terk, İstifa, Çıkarılma, Vatani Görev,Emeklilik, Vefat, Diğer)

…./…./……. Tarihinden itibaren çalışmakta olduğum ………………………………’den ………………………. nedeniyle ayrılıyorum. Ayrıldığım tarihe kadar hak etmiş olduğum bütün ücret ve haklarımdan kalanını ayrıldığım esnada aşağıda gösterildiği şekilde aldım. İşyerimden hizmet akdimden ve yasal haklarımdan dolayı herhangi bir ayni, nakdi yada sosyal hak alacağım kalmamıştır.

Bu nedenle işyerimden maddi ve manevi herhangi bir talepte bulunmayacağım. İşverenimi ayrıldığım tarihten hizmet akdimin başlangıcına kadar tüm haklarımı aldığımı beyanla ibra ederim …./ …/ …….

Ayrılış tarihinde işçinin hesabının kesilmesiyle hak etmiş olduğundan verilen ücret ve diğer ödemeler :

ÖdemelerBrüt KazançYasal KesintiNet KazançÖzel kesintiNet ödeme
Hakedilmiş Ücret
Fazla Mesai Ücreti
Kullanılmayan İzin Ücreti
Sosyal Haklar
İhbar Tazminatı
Kıdem Tazminatı
Toplam
 

İBRA EDEN

Adı Soyadı – İmzası

Adres ve Telefon No

ibraname ornegi indir
ibraname ornegi indir

Avukat İbraname Örneği  1 (Müvekkil Açısından)

İBRA PROTOKOLÜ

………….. Noterliği tarafından düzenlenen …………… tarihli ve ……… yevmiye numaralı vekaletname ile genel temsile yetkili kıldığım ………. Barosuna Kayıtlı ……….. sicil numaralı Avukat ……………. tarafından tarafıma ait ……….. İş Mahkemesi ………. Esas numaralı dosyanın takibi yapılmış olup bundan sonra Av. ………………………’ün söz konusu dosyalarla alakalı hiçbir işlem yapmayacağı hususu tarafımca kabul edilmekle; ücret ve hizmet alacakları da dahil olmak üzere, Av. …………………….’ten hiçbir alacağım olmadığı gibi kendisine de hiçbir borcum bulunmamaktadır. Bu kapsamda Av. …………………….’ü kendi hür ve serbest irademle, hiçbir baskı altında kalmadan, İBRA EDİYORUM.

Yukarıda bahsi geçen söz konusu dosya nüshaları Av. ………………….. tarafından tarafıma teslim edilmiştir. Tarih: …/ …/… ….

İsim Soyisim (TCKN: ……………..)                                           Av. Umur Yıldırım

                     imza                                                                                              imza


Avukat İbraname Örneği 2 (Avukat Açısından)

Dosya No: ……. İş Mahkemesi …. Esas nolu dosya

Borçlu : ………………….

Yukarıda dosya numarası ve borçlusu belirtilen dava dosyalarındaki iş takibinden dolayı hiçbir hak ve alacağım kalmamış olup borçluları ibra ederim. Söz konusu davaların vekalet ücretine ilişkin anlaşılan meblağ tarafıma ödenmiştir.

../../…

Alacaklı Avukat

Av. Umur Yıldırım


Genel İbraname Örneği

Alacaklı olduğum …………….. ‘ten ……….. TL tutarındaki alacağımı tamamen tahsil etmiş olup kendisi ile aramızda herhangi bir alacak-borç ilişkisi kalmadığını beyan ederek …………..’i ibra ederim. …./…./…….

Alacaklı

   …


İcra İbraname Örneği

Dosya No: 2024/…..E.
Alacaklı:
Borçlu:
İcra Müdürlüğü : Ankara … İcra Müdürlüğü

Ankara …. İcra Müdürlüğünün 2024/…..E. Sayılı dosya borçlusu …’dan dosya borcuna mahsuben 100.000,00EURO (YüzBinEuro) Avukat tarafından tahsil edilmiştir.

Dosya borcuna ilişkin yapılan tahsilâtın tamamı Avukattan elden, nakit teslim alınmıştır. Dosya borcunun yukarıda yazılı miktar yönünden tahsil edildiğini ve tarafıma teslim edildiğini kabul ve beyan eder, bu miktar yönünden Avukatı gayri kabili rücu ibra ettiğimi beyan ederim.

Alacaklı

   …

Yorum Gönderin

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

X
kadim hukuk ve danışmanlık