0 (312) 911 9553
·
[email protected]
·
Pzt-Cuma 09:00-18:00
Danışmanlık

Harp Malulü Nedir? – Ne Kadar Maaş Alır?

11

Subay, astsubay, uzman er ve erbaş, sözleşmeli erbaş ve er ile Türk Silahlı Kuvvetlerince görevlendirilen 4-c kapsamındaki sigortalılardan; aşağıdaki sayılan hallerde vazife malulü olanlara harp malulü denir. Harp malullüğünü düzenleyen 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 47. maddesi, 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu’nun 64. maddesine paralel olacak şekilde düzenlemiştir. Harp malulü, vazife malullüğünün nitelikli çeşididir.

Adi malullük, vazife malullüğü, harp malullüğü konularında SGK tarafından birçok hukuka aykırı karar verilmektedir. Adi malullük, vazife malullüğü, harp malullüğü hakkını alamayanların profesyonel hukuki yardım almasında fayda olduğunu düşünüyoruz. Konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgi almak isteyenler Askeri Ceza Avukat I Kadim Hukuk ve Danışmanlık ile iletişime geçebilir.

Subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve er ile Türk Silahlı Kuvvetlerince görevlendirilen kamu personelinden;

 • Harpte fiilen ateş altında,
 • Harpte, harp bölgelerindeki harp harekat ve hizmetleri sırasında, bu harekât ve hizmetlerin sebep ve etkileriyle,
 • Harpte veya harbe hazırlık devresinde her çeşit düşman silahlarının etkisiyle,
 • Askeri harekatı gerektiren iç tedip ve sınır hareketleri sırasında, bu hareketlerin sebep ve etkisiyle, (İdare ve askeri mahkeme kararlarında  iç güvenlik harekatı bu kapsamda değerlendirilmemiştir.)
 • Barışta veya olağanüstü hallerde, emir veya görev ile uçuş yapan uçucularla hangi meslek ve sınıftan olursa olsun emirle görevli olarak uçakta bulunanlardan uçuşun havadaki ve yerdeki sebepleriyle ve yine emir ve görev ile dalış yapan dalgıçlarla, hangi meslek ve sınıftan olursa olsun emirle görevli olarak denizaltı gemisinde veya dalgıç kıtasında bulunanlardan denizaltıcılığın veya dalgıçlığın çeşitli sebep ve etkileriyle,
 • Anayasanın 92. maddesi veya Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler uyarınca Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı mensuplarının yabancı ülkelere gönderilmesini gerektiren durumlarda, birliklerin bulundukları yerlerden hareketlerinden itibaren yurt içinde, yurt dışında, yabancı ülkelerde veya yurda dönüş sırasında,

vazife malulü olanlara harp malulü denir.

Adi malul hakkında bilgi almak için bu makalemizi okuyabilirsiniz. https://kadimhukuk.com.tr/makale/adi-malul-nedir-ne-kadar-maas-alir/

Vazife malullüğü hakkında detaylı bilgiyi bu makalemizden okuyabilirsiniz. https://kadimhukuk.com.tr/makale/vazife-malulu-nedir-ne-kadar-maas-alir/

TSK Harp Malulü Maaşları 2021

 • Harp malulü uzman erbaş ve sözleşmeli erbaş ve erlere bulundukları kademenin üç ilerisindeki kademenin,
 • Uzman jandarmalara bulundukları rütbenin bir üst rütbesinin aynı kademesinin,
 • Astsubaylarla yarbay rütbesine kadar (yarbay hariç) bir üst rütbenin aynı kademesinin,
 • Yarbaylara albay,
 • Albaylara kıdemli albay,
 • Kıdemli albay ile general ve amirallere bir üst rütbenin,
 • Diğer kamu personeline ise bir üst derecesine veya kademesine karşılık gelen prime esas kazancı üzerinden aylık bağlanır.
harp malulu sartlari
harp malulu nedir

Harp malulü, malullük derecesine göre aşağıda yazılı göstergelerin, memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktar “Harp malullüğü zammı” olarak ayrıca eklenir.

                Malullük Derecesi                                     Göstergeler

                             1                                                         1100

                             2                                                           950

                             3                                                           800

                             4                                                           600

                             5                                                           500

                             6                                                           400

Harp malulü sayılanlardan bir harekâtın başarıyla sonuçlanmasını şahsen sağladığı ve örnek tutulacak cesaret ve fedakarlık gösterdiği sıralarda bu malullüğe uğradıkları usulüne göre sıralı üstlerince saptanan Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı mensupları ile Türk Silahlı Kuvvetlerince görevlendirilen sivil görevlilere, Genelkurmay Başkanlığının uygun görmesi ve ilgisine göre İçişleri Bakanının veya Milli Savunma Bakanının onayı ile harp malullüğü zamları % 25 fazlasıyla bağlanır.

Harp Malulü Hakları

 • Eksilen vücut organları, son usullere göre yapılması mümkün sunileriyle tamamlattırılır ve gerekirse tamir ettirilir veya yenisi yaptırılır.
 • Yurt içinde tedavileri mümkün olmadığı sağlık kurulunca tasdik olunacak raporla anlaşılanlar, yurt dışında parasız tedavi ettirilir.
 • Kurumlarla yabancı ortaklıkların işlettikleri tarifeli her çeşit vasıtalarla yapacakları yolculuklarında askerlik şubelerinden tasdikli ve fotoğraflı hüviyet cüzdanına istinaden muvazzaf ordu mensupları gibi ücret alınır ve bilet ve yer temininde tercih edilirler.
 • Yaşamak için gerekli hareketleri kendi kendine yapmaktan aciz oldukları sağlık kurulunca tasdikli raporla anlaşılacak ve kimsesizlikleri 108 inci maddeye göre belirtilecek olanlar Sandıkça, kurulacak (Harp malulleri Yurdunda) parasız barındırılır ve tedavileri yaptırılır. Yedirilmeleri için harcanacak paralar, bunların aylık ve harp malullüğü zamlarından kesilir.
 • Çocuklarından biri okulunu bitirmiş veya bütünlemeye kalmaksızın bulunduğu sınıfa yükselmiş bulunmak şartıyla ve her yıl adedi yüzü geçmemek üzere Devlete ait yatılı orta öğrenim okul ve müesseselerinde parasız okutturulur. Savaşta ölenlerin çocukları da nazara alınır.
 • Ayakta veya meskende tedavileri halinde kullanılacak ilaç ve sağlık malzemesi hakkında, bu Kanuna 1425 sayılı Kanunla eklenen değişik Geçici 7. madde hükümleri uygulanır.
 • (ç) fıkrası dışında kalanlar, müracaat edecekleri genel ve katma bütçeli dairelerle belediyelerin hastanelerinde parasız muayene ve tedavi edilirler.
 • Ayrıca vazife malullerine sağlanan haklardan da faydalanabilmektedirler.

Harp malullerine tanınan en önemli hak harp malullüğü aylığıdır. Harp malulleri aynı zamanda vazife malullerine tanınan haklara da sahiptirler. Bu çerçevede faizsiz konut kredisi, eğitim öğretim yardımı ve çeşitli ek ödemelerden yararlanabilmekte, malullükten kaynaklanan diğer hak ve imkânlardan faydalanabilmektedir.

 • Harp Malulü Çocuğu Hakları

Harp malulleri aynı zamanda vazife malullerine tanınan haklara da sahiptirler. Bu çerçevede harp malullüğü aylığı almakta iken veya harp malullüğü aylığı bağlanması gerekirken ölenlerin, hak sahiplerine, müstahak olmaları halinde harp malullüğü zammı da dahil olmak üzere prim ödeme gün sayısına bakılmaksızın ölüm aylığı bağlanır. Ayrıca hak sahiplerine cenaze ve evlenme ödeneği de verilir.

Harp malullerinin çocuklarına eğitim öğretim yardımı da ödenmektedir.

 • OYAK Maluliyet Yardımı

OYAK üyelerine 205 sayılı OYAK Kanunu kapsamında maluliyet yardımı yapılmaktadır. OYAK maluliyet yardımı aşağıdaki hallerde ödenmektedir:

Tam ve daimi malullük: Her hangi bir kaza, hastalık ve engellilik neticesinde bir işle meşgul olmak imkanından kati surette mahrum kaldığı sağlık kurulu raporu ile tespit edilenler tam ve daimi malul sayılmaktadır. Tam ve daimi maluliyet yardımı son aylık tutarının 12 katıdır. Ayrıca bu yardıma ilave olarak emeklilik yardımı da verilir.

Kısmi malullük: Üyelerden birisi her hangi bir kaza dolayısıyla daimi ve fakat kısmi bir maluliyete uğradığı takdirde Kanunda belirtilen oranlar dâhilinde kısmi maluliyet yardımına hak kazanmaktadır. Kısmi maluliyet yardımı hesabında, son olarak alınan maaş tutarının 12 katı esas alınır ve Kanunda belirtilen oranlara göre ödeme yapılır. Kısmi maluliyet görevden ayrılmayı gerektiriyorsa biriken emeklilik yardımı da iade edilir.

Oyak hakkında detaylı bilgiyi sitesi https://www.oyak.com.tr/ alabilirsiniz.

Maluliyet yardımından faydalanabilmek için tespit tarihinden itibaren bir yıl ve maluliyetin gerçekleştiği tarihten itibaren beş yıl içinde yazılı başvuruda bulunulması gerekmektedir.

] }


Avatar
1990 yılında Kırıkkale’de doğan Umur Yıldırım, orta öğrenimini Bursa Polis Koleji’nde tamamladıktan sonra yüksek öğrenimine Ankara Polis Akademisi’nde başlamış ve 2011 yılında ayrılmıştır. Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne başlayarak başarı burs ile üç yılda dönem ikincisi olarak mezun olmuştur. Halen tam burslu olarak Çankaya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü-Kamu Hukuku Bölümünde yüksek lisansına devam etmekte olan Umur Yıldırım, Kadim Hukuk ve Danışmanlık Bürosu’nun kurucusudur.