Halk Arasında Korku ve Panik Yaratmak Amacıyla Tehdit Suçu

Halk Arasında Korku ve Panik Yaratmak Amacıyla Tehdit Suçu

halk arasinda korku panik yaratmak amaciyla tehdit sucu

Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit suçu, TCK’nın 213. maddesinde düzenlenmiştir. Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit suçu; halk arasında endişe, korku ve panik yaratmak amacıyla hayat, sağlık, vücut veya cinsel dokunulmazlık ya da malvarlığı bakımından alenen tehditte bulunulmasına denir. Tehdit; failin, halka, kendilerinin ve yakınlarının hayatlarına, vücutlarına, cinsel dokunulmazlıklarına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğini ya da malvarlığını zarara uğratacağını bildirmesidir. Fail, halkta endişe, korku ve panik gibi duygular yaratmalıdır. Ancak suçun tamamlanması için bu duyguların halkta doğmuş olması şart değildir. Suçun oluşması için failin genel kastı oluşmalıdır. Yani fail bu hareketi ile halkta bu duyguları uyandıracağını bilmeli ve alenen tehdit etmeyi de istemelidir. Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit suçu, 5237 sayılı TCK’nın 213. maddesinde “Kamu Barışına Karşı Suçlar” bölümünde düzenlenmiştir. TCK 213. Maddeye göre; “Halk arasında endişe, korku ve panik yaratmak amacıyla hayat, sağlık, vücut veya cinsel dokunulmazlık ya da malvarlığı bakımından alenen tehditte bulunan kişi, iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Suçun silahla işlenmesi halinde, verilecek ceza, kullanılan silahın niteliğine göre yarı oranına kadar artırılabilir. (TCK m. 213)”

Bir kişi suç işlemeye dair bir karar verdikten sonra aynı topluluğa karşı birden fazla kez alenen tehditte bulunabilir. Belirli aralıklarla işlenen bu suç için zincirleme suç hükümleri uygulanır. TCK m. 213’deki halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit suçunda resen takip yapılır, yani bir kişinin şikâyetine bağlı değildir. Alenen tehdit suçu belirli olmayan kişilere karşı değil de belirli kişilere karşı da işlenebilir. Bu durumda TCK m. 213’deki suç oluşmaz onun yerine TCK m. 106’daki genel tehdit suçu oluşur. “Bir başkasını, kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden bahisle tehdit eden kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.” (TCK m. 106)

halk arasinda korku panik yaratmak amaciyla tehdit sucu nedir
halk arasinda korku panik yaratmak amaciyla tehdit sucu nedir

Halk Arasında Korku ve Panik Yaratmak Amacıyla Tehdit Suçu Nedir?

Tehdit failin topluluğa bir kötülük yapacağını ya da haksızlığa uğratacağını bildirmesidir. Tehdit ile halka karşı yapılan kötülük failin iradesi ile gerçekleşir. Yani fail alenen tehdit etmelidir. Aleniyet için aranan temel özellik, fiilin birden çok kişi tarafından algılanabilir olmasıdır. Ayrıca bu kişiler gerçekleştiği koşullar itibariyle belirli olmayan kişiler olmalıdır. Halkı hedef gösteren ve alenen yapılan tehdit bu suçun oluşmasını sağlamaya yetecektir.  Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit suçu TCK 213. maddede düzenlenmiştir. Bu maddeye göre;

TCK Madde 213

 • Halk arasında endişe, korku ve panik yaratmak amacıyla hayat, sağlık, vücut veya cinsel dokunulmazlık ya da malvarlığı bakımından alenen tehditte bulunan kişi, iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
 • Suçun silahla işlenmesi halinde, verilecek ceza, kullanılan silahın niteliğine göre yarı oranına kadar artırılabilir.

Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit suçu ile kamu esenliği ve barış korunur. Suçun konusunu oluşturan şey halkın ortak iradesidir. Suç ile iki tane ağırlaştırıcı neden oluşturulmuştur. Bunlardan birincisi suçun silahla işlenmesi iken ikincisi de suçun basın ve yayın yoluyla işlenmesidir. Silahla işlenme TCK m. 213/2’de düzenlenirken, basın yayın yoluyla işlenme TCK m. 218’de yer almaktadır. Kanunun 218. Maddesi de şu şekildedir: ‘’Yukarıdaki maddelerde tanımlanan suçların basın ve yayın yoluyla işlenmesi hâlinde, verilecek ceza yarı oranına kadar artırılır. Ancak, haber verme sınırlarını aşmayan ve eleştiri amacıyla yapılan düşünce açıklamaları suç oluşturmaz.’’ (TCK m. 218)

Halk Arasında Korku ve Panik Yaratmak Amacıyla Tehdit Suçu Şartları Nelerdir?

Madde ülkenin belli bir bölgesindeki halkın hayat, sağlık, vücut bütünlüğü, cinsel dokunulmazlığı ya da malvarlığı bakımından tehdit edilmesini suç kabul etmiştir. Suç esasında TCK m. 106’daki tehdit suçunun özel bir görünümüdür. Suç resen takip edilen suçlardandır yani kişilerin şikayet etmesine gerek kalmadan takibi yapılabilir. Çünkü önemli olan toplumun düzeni ve huzurudur. Yani kamu yararını engelleyen çoğu durum için resen soruşturma ve kovuşturma yapılabilir.

Suç, kanunda ‘’Kamu barışına karşı suçlar’’ başlığı altında düzenlenmiştir. Kamu barışı, bireyler arasındaki ilişkilerde topluma hukukun egemen olduğunu gösterir. Kamu barışı kamu güvenliğinden daha geniş kapsamlıdır. Suçta ülkenin belli bir bölgesinde yaşayan halkın şu konularda tehdit edilmesi esas alınmıştır:

 • Kişinin hayatı
 • Kişinin sağlığı
 • Kişinin vücut bütünlüğü
 • Kişinin cinsel dokunulmazlığı
 • Kişinin mal varlığı

Kişinin bu durumlarında korku, endişe ya da panik meydana getirilirse söz konusu suç oluşur. Bu üç duygu durumu; kişinin telaş halini ifade etmek için kullanılmaktadır. Bu hallerin gerçekleşmiş olmasına gerek olmasa da tehdit böyle bir durum oluşturmaya objektif olarak yeterli olmalıdır. Yani söz konusu suçun oluşma şartları şu şekildedir:

 • Fiil halk arasında endişe, korku ya da panik yaratma amacı taşımalıdır.
 • Fiil; kişinin hayat, sağlık, vücut ya da cinsel dokunulmazlığına karşı işlenmelidir.
 • Fail alenen tehditte bulunmalıdır.
 • Mağdur belirli kişi ya da kişiler olmamalıdır. (Bu durumda genel tehdit suçu oluşur.)

Halk Arasında Korku ve Panik Yaratmak Amacıyla Tehdit Suçu Örnekleri

 • Kişinin berber dükkânına molotof kokteyli atması (Aynı zamanda mala zarar verme suçunu da oluşturmaktadır.)
 • Arabayla restoranın önünden geçerken silahla rastgele ateş edilmesi
 • Düğün esnasında havaya silahla ateş edilmesi
 • AK-47 marka tüfekle havaya 10 el ateş edilmesi
 • Kalabalık bir ortamda kişilere ‘’Hepinizi öldüreceğim.’’ Denilmesi
 • Herkesin görebileceği bir sokakta silah, bıçak gibi resimleri ile tehdit edici ilanlar asılması
 • Sokakta kişilere küçük kâğıtlarda tehdit içeren bildiriler dağıtılması (Ancak dağıtımdan kısa bir süre önce yakalanırsa teşebbüs hükümleri uygulanır.)
 • Duvarlara tehdit edici yazılar yazılması ya da silah, bıçak, bomba gibi semboller konulması
 • Evlerin kapılarına tehdit içeren yazılarda kâğıt bırakılması
 • Gayrimuayyen birçok kişiye tehdit içeren mektup gönderilmesi
 • Rastgele çevrilen numaraların aranarak ya da mesaj yoluyla tehdit edilmesi

Halk Arasında Korku ve Panik Yaratmak Amacıyla Tehdit Suçu Unsurları

Kişiler korku duymadan yaşama hakkına sahiptir. Kimsenin kimseyi korkutmaya hakkı yoktur. Suçun hukuki konusunu da bu yüzden halkın korku, panik gibi duygulardan korunmasını amaçlayan kamu yararıdır. Alenen tehdit, kişinin herkesçe algılanır şekilde tehditte bulunmasıdır. Örneğin kitle iletişim araçları ile yapılan tehdit de aleni tehdittir. Düşüncenin açıklanması ile ses, söz, yazı, işaret veya başka bir tehdit ile yapılabilir.

 • Suçun Faili: Suçun faili herkes olabilir. Fail ya tek kişi olabilir ya da suç birden fazla kişi ile işlenebilir. Bu durumda ya iştirak hükümleri uygulanır ya da suçun örgütlü suç olduğu varsayılır. Suçun faili için belli bir nitelik aranmamıştır bu nedenle özgü suç kapsamına girmemektedir. Yani herkes suçun faili olabilir.
 • Suçun Mağduru: Kanunda suçun mağduru belirli bir kişi ya da kişiler grubu olarak düzenlenmemiştir. Çünkü halk arasında endişe ve panik yaratmak olarak düzenlenmiştir. Suçun mağduru belirsiz sayıda kişiden oluşur. Kısaca suç gayrimuayyen bir suçtur. Maddenin gerekçesinde bunu destekleyen şu açıklamalar yapılmıştır: ‘’Suçun oluşması için belli bir kişi ya da kişilerin değil fakat gayrimuayyen kişilerden oluşan kitlelerin tehdide muhatap olması aranır.’’
 • Suçun Fiili: Fiil, failin halk arasında endişe, korku, panik yaratma amacıyla hayat, sağlık, vücut, cinsel dokunulmazlık ya da malvarlığına karşı alenen tehditte bulunulmasıdır. Sokakta bağırarak marş söylemek, slogan atmak, duvarlara yazı yazmak ya da resim çizmek gibi suçun fiillerine örnek verilebilir.   
 • Suçun Manevi Unsuru: Maddede düzenlenen suç kastla işlenebilen suçlardandır. Bu suçun taksirle işlenme imkânı yoktur. Suçun yasal unsurlarını bilerek ve isteyerek hareket edilirse suç gerçekleşir. Suç için kişinin bu amaçla hareket etmesi yeterlidir. Ayrıca kişilere karşı bir zararın doğmasına gerek yoktur. Suçun konusunu oluşturan fiil bölünebildiği için teşebbüs hükümleri uygulanabilir.
halk arasinda korku panik yaratmak amaciyla tehdit sucu cezasi
halk arasinda korku panik yaratmak amaciyla tehdit sucu cezasi

Halk Arasında Korku ve Panik Yaratmak Amacıyla Tehdit Suçunun Cezası Nedir?

Türk Ceza Kanunu’nun 213. Maddesinde halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit suçu cezası;

 • Halk arasında endişe, korku ve panik yaratmak amacıyla hayat, sağlık, vücut veya cinsel dokunulmazlık ya da malvarlığı bakımından alenen tehditte bulunan kişi, iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (TCK 213/1. madde)
 • Suçun silahla işlenmesi halinde, verilecek ceza, kullanılan silahın niteliğine göre yarı oranına kadar artırılabilir. (TCK 213/2. madde)

Suçun cezası 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezasıdır. Suç eğer silahla işlenirse verilen cezada arttırma yapılabilir. Hakim takdir ederse verilen ceza yarısına kadar arttırılabilir. Bunun dışında suç basın yayın yolları ile de işlenebilir. Bu durumda da verilen ceza yarı oranına kadar arttırılabilir. Failin bu suçu işlemesi için tehdidi alenen yapması gerekir. Yani tehdit belirli olmayan ve birden fazla kişi tarafından algılanabilecek nitelikte olmalıdır. Suçun görüleceği yetkili mahkeme, asliye ceza mahkemesidir.

 • Halk Arasında Korku ve Panik Yaratmak Amacıyla Tehdit Suçu Nitelikli Halleri

Maddedeki suçun iki tane ağırlaştırıcı nedeni vardır. Bunlardan birisi suçun silahla işlenmesi iken ikincisi suçun basın ve yayın yoluyla işlenmesidir. Suçun silahla işlenmesi halinde faile verilecek cezada arttırılma yoluna gidilir. Çünkü silah halk arasında daha çok endişe, korku ve panik gibi duygular yaratır. Bu yüzden kanun koyucu suçun silahla işlenmesini nitelikli hallerden saymıştır. Silah ile kast edilen TCK m. 6/1-f’deki tanımda yer alır.

Silah ateşli silah, patlayıcı madde, kesici-delici ya da yakıcı aletler olabilir. Bunların dışında yaralayıcı, boğucu, zehirleyici, nükleer-radyoaktif ya da kimyasal-biyolojik maddeler olabilir. Suçun silahla işlenmesi dışında bir de basın ve yayın yoluyla işlenmesi halinde cezada artırım yoluna gidilir. Suç zaten alenen işlenmesi gereken suçlardandır. Ancak suç basın ve yayın yoluyla işlenirse tehdidin etkisi daha büyük olacaktır. Çünkü daha çok kişi üzerinde etkisi olacaktır. Basın ve yayın yolundan kasıt ise her tür yazılı, görsel, işitsel ve elektronik kitle iletişim araçlarıdır.

Suçun Özel Görünüşlerinin Biçimleri

 • Teşebbüs: Kişi suçu işlemek için harekete geçtikten sonra elinde olmayan sebeplerle suçun sonucunu meydana getirememiş olabilir. Bu durumda faile suçun tam cezasını vermek yerine teşebbüs hükümlerine gidilir. Tehdit halk arasında korku ve panik yaratma amaçları ile yapılan bir hareket suçudur. Suçu oluşturan failin tehditte bulunmasıdır kişilerin bu eylemden dolayı korkmasına gerek yoktur. Yani halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit suçu bölünebilir nitelikte olup, teşebbüs hükümlerinin uygulanması için uygundur. Örneğin kamuya açık bir alanda tehdit içeren bir bildirinin okunmaya başlanması ancak tehdit içeren bölüme gelmeden kişi yakalanırsa teşebbüs hükümleri uygulanır.
 • İştirak: Bir kişinin işleyebileceği bir suçu aralarında anlaşan ve işbirliği ile hareket eden birden çok kişi birlikte işlerse iştirak hükümlerinden yararlanılır. Ancak iştirak kasten işlenebilen suçlarda mümkünken, taksirle işlenen suçlarda mümkün değildir. Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit suçu kasten işlenebilen suçlardan olduğu için iştirak hükümleri uygulanabilir. Kanun koyucu iştirak için özel bir hüküm koymadığı için iştirak için genel hükümler uygulanır.
 • Zincirleme Suç: Suç belirsiz sayıdaki insanlara karşı alenen yapılarak işlenir. Bu yüzden aynı eylemle birden çok kişi tehdit edilirse suçun kurucu unsurları oluşur. Eylemle belirsiz sayıdaki kişi tehdit edilir ancak suç aynı topluluğa karşı birden çok kez yapılırsa zincirleme suç hükümleri uygulanabilir. Suç tehlike suçu olduğu için bu suçla beraber yaralama ya da ölüm gibi zararlar doğabilir. Bu durumda her iki suçtan da ceza verilecektir.

Adli Para Cezasına Çevirme ve Hükmün Açıklanmasının Geriye Bırakılması

 • Adli Para Cezasına Çevirme: Mahkeme bazı durumlarda belirledikleri bir miktar parayı, faillerin devletin hazinesine ödemesine karar verebilir. Kısa süreli hapis cezalarında uygulanan bu durum için özel bir durum vardır. Verilen ceza 1 sene ve daha az bir hapis cezası ise adli para cezasına çevrilebilir. Ancak halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit suçu 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezasını gerektirir. Bu nedenle adli para cezasına çevrilmesi mümkün değildir.
 • Hükmün Açıklanmasının Geriye Bırakılması: HAGB kurumunun amacı kişiler üzerinde ıslah yapmaktır. Ancak iki yıl ya da daha altındaki hapis cezalarında kişilere verilir. Kişiler belli bir denetim süresi altında tutulur. Eğer fail söz konusu kurallara uygun hareket ederse de HAGB kararı verilir. Bu karar sonucunda hüküm ortadan kalkar hatta adli sicil kayıtlarından da silinir. Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit suçu için 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası belirlendiği için hükmün açıklanmasının geriye bırakılması kararı verilemez.

Şikayet Süresi, Zamanaşımı, Uzlaşma, Etkin Pişmanlık ve Görevli Mahkeme

 • Şikâyet Süresi: Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit suçu, şikayete bağlı suçlardan değildir. Savcılık soruşturmayı resen yürütmektedir. Bu yüzden suç için herhangi bir şikâyet süresi bulunmamaktadır. Dava zamanaşımı süresi 8 yıl olup kişi bu süre boyunca şikâyette bulunabilir. Ancak 8 sene geçtikten sonra zamanaşımına uğrayacağından şikâyet hakkı da düşer. Bunların dışında şikâyete bağlı olan suçlar kanunda sayılmıştır. Ayrıca suç resen soruşturulduğundan şikâyetten vazgeçilirse de dava düşmeyecektir. Soruşturma ve kovuşturma evresi de resen adli makamlar aracılığı ile yürütülmeye devam eder.
 • Zamanaşımı ve Uzlaşma: Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit suçunda dava zamanaşımı süresi 8 yıldır. 8 yıl suçun işlendiği tarihten itibaren başlamaktadır. Bu süre ayrıca olağan dava zamanaşımı süresidir. Uzlaşma ise fail ile mağdurun bir araya gelmesi ile sağlanır. Bir uzlaşmacı sayesinde bir araya gelen bu kişiler arasında iletişim kurulur ve uyuşmazlığın giderilmesi esas alınır. Uzlaşma şikâyetten vazgeçme anlamına gelmemektedir. Zaten halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit suçunda uzlaşma hükümleri de uygulanmaz.
 • Etkin Pişmanlık ve Görevli Mahkeme: Etkin pişmanlık failin hiç ceza almamasına yol açabileceği gibi cezada indirim yapılmasına da yol açabilir. TCK’de düzenlenen etkin pişmanlık hükümlerine göre failin bundan yararlanması için mağdura verdiği zarardan pişmanlık duyması gerekir. Ayrıca zararı da gidermeye çalışması gerekir. Bütün suç tiplerinde etkin pişmanlık hükümleri uygulanmaz sadece hakkında düzenleme olan suçlarda uygulanır. Bu suç için görevli mahkeme de asliye ceza mahkemesidir.

Halk Arasında Korku ve Panik Yaratmak Amacıyla Tehdit Suçu Emsal Yargıtay Kararları

Yargıtay 9. Ceza Dairesi 2011/9809 E. 2013/7758 K. ve 16.05.2013 Tarihli Kararı

 • Halk Arasında Korku ve Panik Yaratmak Amacıyla Tehdit Suçu
 • TCK 213. Madde

Sanığın, halkın hayatı, sağlığı, vücut dokunulmazlığı ya da malvarlığı bakımından korku, endişe veya panik meydana getirmek amacıyla terör örgütünün propagandasını içeren yazılar ile birlikte bomba süsü verilmiş paketleri bir suç işleme kararının icrası kapsamında, değişik zamanlarda halkın yoğun olarak bulunduğu yerlere bırakması şeklinde gerçekleşen eylemlerinin, silahlı terör örgütünün propagandasını yapma suçunun yanında ayrıca TCK’nin 213. maddesinde tanımlanan halk arasında endişe, korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit suçunu da oluşturacağı, eylemler arasındaki süreler ve sanığın yenilenen kastı da dikkate alındığında, 13.11.2007, 15.11.2007, 22.11.2007 ve 23.11.2007 tarihli eylemler nedeniyle 3713 sayılı Kanunun 7/2, TCK’nin 43/1 ve TCK’nin 213/1, 43/1; 08.01.2008 ve 19.02.2008 tarihli eylemler nedeniyle 3713 sayılı Kanunun 7/2, TCK’nin 43/1 ve TCK’nin 213/1, 43/1; 05.07.2008 ve 28.07.2008 tarihli eylemler nedeniyle 3713 sayılı Kanunun 7/2, TCK’nin 43/1 ve TCK’nin 213/1, 43/1. maddeleri uyarınca, silahlı terör örgütünün propagandasını yapma suçu yönünden 6352 sayılı Kanun hükümleri de nazara alınarak, 3’er kez mahkumiyetine karar verilmesi gerektiği gözetilmeden değerlendirmede yanılgıya düşülerek yazılı şekilde hüküm kurulması…


Yargıtay Ceza Genel Kurulu 2015/4-100 E. 2018/541 K. ve 15/11/2018 Tarihli Kararı

 • Halk Arasında Korku ve Panik Yaratmak Amacıyla Tehdit Suçu
 • TCK 213. Madde

Tehdit suçunun mağduru iç huzuru ve sükunu, irade oluşturma ve iradi hareket hürriyeti ihlal edilen kişidir. Tehdit suçunun mağduru herkes olabilir. Ancak, bu oluşabilmesi için mağdurun belirli bir kişi ya da kişiler olması gerekir. Muhatabı belli olmayan tehdit eylemleri diğer şartların da varlığı halinde TCK’nin 170. maddesi kapsamında “genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması” ya da 213. maddesi kapsamında “Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit” olarak değerlendirilebilecektir.


Yargıtay Ceza Genel Kurulu 2013/8-406 E. 2015/185 K. ve 02/06/2015 Tarihli Kararı

 • Halk Arasında Korku ve Panik Yaratmak Amacıyla Tehdit Suçu
 • TCK 213. Madde

Tehdit suçunun mağduru, iç huzuru ve sükunu, irade oluşturma ve iradi hareket hürriyeti ihlal edilen kişidir. Tehdit suçunun mağduru herkes olabilir. Ancak tehdit suçunun oluşabilmesi için mağdurun belirli bir kişi ya da kişiler olması gerekir. Muhatabı belli olmayan tehdit eylemleri diğer şartların da varlığı halinde TCK’nin 170maddesi kapsamında “genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması” ya da 213madde- si kapsamında “halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit ” olarak değerlendirilebilecektir.

Sanık Cihan’ın, olay gecesi kendisine ait 9 mm.lik Sig Sauer marka taşıma ruhsatlı tabanca ile kimliği tespit edilemeyen kişi ya da kişilerle birlikte daha önce husumetli oldukları mağdurların ev ve avlu duvarlarına korkutmak aracıyla ateş etmesinden ibaret olayda; eylemin belli kişilere yönelik olup belirli bir amaç ve hedef gözetildiği nazara alındığında tehdit suçunu oluşturduğu,. TCK’nin 170/1. maddesinde düzenlenen genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçunun unsurlarının oluşmadığı kabul edilmelidir. Bu itibarla, sanık Cihan A’nun eyleminin silahla tehdit suçunu oluşturduğuna ilişkin yerel mahkemenin direnme gerekçesi isabetli olup tehdit suçundan kurulan hükümlerin esasının incelenmesi için dosyanın Özel Daireye gönderilmesine karar verilmelidir.


Yargıtay 8. Ceza Dairesi 2016/5555 E. 2016/9792 K. ve 24/10/2016 Tarihli Kararı

 • Halk Arasında Korku ve Panik Yaratmak Amacıyla Tehdit Suçu
 • TCK 213. Madde

Oluşa ve tüm dosya kapsamına göre, olay tarihinde Sedat … isimli şahsın sanık Şeyhmus… ‘ın oğlu olan Yunus in da içinde bulunduğu .. aile fertleri tarafından dövüldüğü iddiası üzerine … aile fertlerinin .. ailesinin evlerinin bulunduğu sokağa doğru gittikleri sırada sanık Şeyhmus … ‘ın gönüllü köy korucusu olması nedeniyle kendi- sine verilen kalashnikov marka tüfek ile havaya doğru 19 el ateş etmesi eyleminin zincirleme şekilde işlenen silahla tehdit suçunu oluşturacağı gözetilerek sanığın mahkumiyeti yerine yazılı şekilde yetersiz gerekçe ile beraatına karar verilmesi…


Yargıtay 8. Ceza Dairesi 2014/38078 E. 2015/23699 K. ve 02/11/2015 Tarihli Kararı

 • Halk Arasında Korku ve Panik Yaratmak Amacıyla Tehdit Suçu
 • TCK 213. Madde

Sanıklara yüklenen suçun; işlenme yöntemi, olay tarihi ve temel şekli itibariyle gerektirdiği cezanın süresine göre, hükümden önce 05.07.2012 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6352 sayılı Kanunun geçici 1. maddesi kapsamında kaldığı ve anılan maddenin birinci fıkrasının “b” bendinde yer alan “kovuşturma evre- sinde, kovuşturmanın ertelenmesine karar verilir” şeklindeki düzenleme gözetilmeyerek yazılı şekilde karar.


Yargıtay 8. Ceza Dairesi 2016/9792 E. ve 24.10.2016 Tarihli Kararı

 • Halk Arasında Korku ve Panik Yaratmak Amacıyla Tehdit Suçu
 • TCK 213. Madde

Oluşa ve tüm dosya kapsamına göre, olay tarihinde Sedat K. isimli şahsın sanık Şeyhmus D.’in oğlu olan Yunus D.’in da içinde bulunduğu Dahile fertleri tarafından dövüldüğü iddiası üzerine K. aile fertlerinin D. ailesinin evlerinin bulunduğu sokağa doğru gittikleri sırada sanık Şeyhmus D.’in gönüllü köy korucusu olması nedeniyle kendisine verilen AK-47 (kalaşnikof) marka tüfek ile havaya doğru 19 el ateş etmesi eyleminin zincirleme şekilde işlenen silahla tehdit suçunu oluşturacağı gözetilerek sanığın mahkumiyeti yerine yazılı şekilde yetersiz (TCK’nin 213. maddesi unsurlarının oluşmadığı, silahlı tehdit yönünden ise tehdit kastının bulunmadığı biçimindeki) gerekçe ile beraatına karar verilmesi yasaya aykırıdır.


Yargıtay 8. Ceza Dairesi 1002/18932 E. ve 11.06.2015 Tarihli Kararı

 • Halk Arasında Korku ve Panik Yaratmak Amacıyla Tehdit Suçu
 • TCK 213. Madde

Oluşa ve tüm dosya kapsamına göre, iki aile arasında ihtilafın bulunması ne- deniyle başlayan olaylarda; sanığın da aralarında bulunduğu kişilerin, mağdurların oturduğu mahalledeki bir kısım kişilerin üzerine yürüdükleri ve bazı mağdurları darp ve tehdit ettikleri, bu eylemleri nedeniyle ayrıca cezalandırıldıkları anlaşılmak- la; halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit suçunun yasal unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraatı yerine yazılı şekilde mahkûmiyetine karar verilmesi yasaya aykırıdır.

Halk Arasında Korku ve Panik Yaratmak Amacıyla Tehdit Suçu Emsal Kararları Yargıtay’ın Sitesinde Ulaşabilirsiniz. https://www.yargitay.gov.tr/

Yorum Gönderin

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

X
kadim hukuk ve danışmanlık