Ev Haciz Talebi Örneği

Ev Haciz Talebi Örneği

ev haciz talebi ornegi

Ev haciz talebi, icra iflas uygulamasında sıkça başvurulan bir yoldur. Alacaklı borcunu, borçlunun evini haczederek karşılamaya çalışır. İcra İflas Hukukuna tabi alacaklı borçlu ilişkilerinde alacaklının icra dairesine giderek takip talebinde bulunması üzerine, takip talebinde borçlu olarak taahhüt edilen kişiye yani borçluya icra dairesi tarafından bir ihtar gönderir. Bu ihtarın teknik adı “ödeme emri” dir. Borçlu, parayı ödemediyse ve itiraz da etmemişse 7 günlük süre içinde borcu, diğer adıyla takibi kesinleşmiş olur. Kesinleşen bu icra takibi ile de bu kez alacaklının haciz talebinde bulunma hakkı doğmuş olacaktır. Borçlunun taşınmaz olarak evi varsa bu evin haczedilmesi için alacaklı icra dairesine ev haciz talebi için dilekçe verebilir.

İcra dairesi bu ödeme emrini kural olarak 3 gün içerisinde düzenleyip borçluya göndermek zorundadır. Ancak uygulamada icra dairelerindeki yoğunluktan dolayı bu süreye riayet edilmediği durumlarla karşılaşılabilmektedir. Dolayısıyla da 3 günden sonra gönderilse de ödeme emrinin geç gönderilmesi nedeniyle bir hukuka aykırılık gerçekleşmiş olmaz. Ev haciz talebi ise alacaklının takibin kesinleşmesinden sonra başvurabileceği bir yoldur.

Tarafımıza ev haciz talebi ile ilgili olarak en çok yöneltilen soruya gelecek olursak bu hiç kuşkusuz ki ödenmeyen kredi kartı borcu nedeniyle eve haciz gelir mi sorusu olacaktır. Sorunun cevabı olarak öncelikli olarak söylenmesi gereken şey, kredi kartı borcu olan kişilerin özgürlüğü kısıtlanamamakla birlikte kişinin geri kalan kendi ve üçüncü kişilerdeki her türlü hak ve malvarlığının haczedilebileceğidir. Ancak İcra İflas Kanunu borçluyu da düşünerek yapılan yeni düzenleme ile birlikte lüzumlu eşyaların haczedilemeyeceğini öngörmüştür.

Borçlu ve aynı çatı altında yaşayan aile bireyleri için gerekli eşya haczedilemez. Örneğin aile bireyleri için gerekli olan yatak, elbise soba, mutfak eşyası, perde, koltuk takımı, buzdolabı, çamaşır makinası, bulaşık makinesi, fırın, halı ve benzeri ev eşyalarının haczedilebilmeleri mümkün değildir. Bu eşyalardan fiyatı yüksek, muhafazası ve paraya çevrilmesi kolay, alıcısı bulunabilecek olan LCD, Plazma TV, kurutma makinası gibi eşyalar, borçlu ve ailesi için gerekli eşyalardan sayılmamaktadır ve haczi mümkündür. Aynı amaçla kullanılan eşyanın birden fazla olması durumunda da bunlardan biri haczedilemez. Bu durumda değeri daha düşük, satılması ve muhafazası zor olan borçluya bırakılarak diğeri haczedilir. Yargıtay’a göre, standart bir yaşam sürdürülebilmesi ve içinde bulunulan toplumsal statünün asgari koşullarının korunmasına yarayan, borçlunun yaşamını sürdürebilmesi için zorunlu olan her türlü eşya gerekli eşya olarak kabul edilir. Gerekli eşyanın değeri fahiş olmadıkça haczedilmezlik şikayeti dikkate alınmaz.

Ev Haciz Talebi Örneği

ANKARA … İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE

DOSYA NO : 2020/….

ALACAKLI : Ali TECİM

VEKİLİ        : Av. Umur YILDIRIM

BORÇLU     : Osman VELİ

BORÇ MİKTARI : 243.354,57TL

Yukarıda dosya numarası belirtilen icra takibi ile ilgili olarak borçlu tarafından İcra Müdürlüğü’ne itiraz edilmemiş ve borç süresinde ödenmemiş böylelikle de icra takibi kesinleşmiştir.

Borçlunun adına kayıtlı olduğu öğrenilen ………….. adresindeki …. Ada/ parsel nolu taşınmazın haczine karar verilmesini talep ederiz.

                   Alacaklı Vekili

               Av. Umur YILDIRIM


Meskeniyet İddiası Dilekçe Örneği

ANKARA NÖBETÇİ İCRA HUKUK MAHKEMESİNE

DAVACI  : Ali TECİM

VEKİLİ   : Av. Umur YILDIRIM

DAVALI : Osman VELİ

KONU     : Meskeniyet iddiasının kabulü, satışın iptali ve taşınmaz üzerindeki haczin kaldırılması talebini havidir.

AÇIKLAMALAR               :

Müvekkil, ……………… icra dairesi’nin, ……………. Numaralı dosyasında borçlu olup icra dosyası kapsamında müvekkil ve ailesinin yaşadığı evine haciz işlemi tesis edilmiştir. Söz konusu ev müvekkilin haline münasip evi olup haczin kaldırılması gerekmektedir. Şöyle ki;

(Evin gereksinimi ve normal yaşam standartlarında olduğu, birlikte yaşanan aile bireyleri anlatılmalıdır.)  İcra ve İflas Kanunu’nun 82/12 maddesi gereği borçlunun “haline münasip evi” haczedilemeyecek mal ve haklar arasındadır. Bu nedenle haczin kaldırılması için işbu davanın açılması zarureti hasıl olmuştur.

Yukarıda açıklanan sebeplerle müvekkilin haline münasip evine konulan haczin kaldırılmasını ve yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı taraf üzerinde bırakılmasını vekaleten arz ve talep ederiz.

HUKUKİ NEDENLER: İİK., HMK. ve sair ilgili mevzuat

DELİLLER                     : Tapu Kaydı, Keşif, Bilirkişi, Tanık, nüfus kayıtları vs. her türlü delil

NETİCE VE TALEP : Yukarıda izah olunan nedenlerle, müvekkil adına kayıtlı taşınmazı haline münasip ev olup haczin kaldırılmasını, satışın iptalini, yargılama giderlerinin ve vekalet ücretinin karşı taraf  üzerinde bırakılmasına karar verilmesini talep ederiz.

                    Davacı Vekili

             Av. Umur YILDIRIM


Ev Haczi Süreci

Alacaklının, borçludan alacaklı olduğu tutar üzerinden icra takibi başlatması süreci takip talebi ile başlamaktadır. İcra takip talebinden sonra icra dairesi tarafından ödeme emri düzenlenir ve bu ödeme emri borçluya tebliğ edilir. Ödeme emrinin tebliğ alan borçlunun üç türlü seçeneği vardır;

  • Borçlu, borcunun olduğunu ve ödemediğini kabul edip borcu ödeyebilir. Bunun için takibin mahiyetine göre 7 gün veya 5 gün itiraz süresi vardır.
  • Borçlu, alacaklıyı tanımadığını ve borcunun olmadığını iddia edebilir. Alacaklıyı ve borcunu tanıyıp borcunu daha önceden ödeyip bitirdiğini iddia edebilir. Borcunun zamanaşımına uğradığını iddia ediyor olabilir. Borcunun belirtilenden daha az olduğunu iddia edebilir. Bu durumda da itiraz süreleri dahilinde itiraz etmesi gerekmektedir.
  • Borca süresinde itiraz edilmemesi halinde ise borçlu borcunu kabul etmiş sayılır. Bu durumda da 7 günlük sürede borçlunun mal beyanında bulunması istenir.

Borçlu, borcu ödememişse ve borca süresinde itiraz da etmemişse icra takibi kesinleşmiş olur. Kesinleşen bu icra takibi ile alacaklının borcunun tahsil edebilmek için haciz talebinde bulunma hakkı doğmuş olacaktır. Borçlunun taşınmaz olarak evi varsa bu evin haczedilmesi için alacaklı icra dairesine ev haciz talebi için dilekçe verebilir. Alacaklının, ev haczi talebinin kabul edilmesi halinde tapuya şerh düşülür. Bu haciz işlemi sonrasında alacaklı hacizli malın satılmasını icra dairesinden talep eder. Satış aşamasına geçilmesi için alacaklının icra dairesinin bildirdiği satış avansını yatırması gerekmektedir. Satış işlemlerinde öncelikle hacizli malın kıymet takdiri yapılır. Kıymet takdirine itiraz edilmesi halinde yani malın değerinin daha fazla olduğunun iddiasıyla kıymet takdirinin yeniden yapılması için icra hukuk mahkemesinde bilirkişi incelemesi yapılır. Nihayetinde, kıymet takdirindeki bedel üzerinden satış işlemleri gerçekleştirilir.

Ev haczinde borçlunun haline münasip yani kendisine yeten evi haczedilemez. Bir evin borçlunun haline uygun olup olmadığı borçlunun haciz tarihindeki sosyal ekonomik durumuna ve borçlu ile ailesinin gereksinimlerine göre tespit edilir. Aileden kasıt borçlu ile aynı çatı altında yaşayan, bakmakla yükümlü olduğu kişilerdir. Haczedilen evin aile konutu olması halinde ise haline münasip ev sadece borçlunun değil, borçlunun ve ailesinin sosyal ekonomik durumuna uygun olan konut biçiminde değerlendirilmelidir. İcra dairesince borçlunun haline münasip evinin haczedilmesi halinde borçlu, evin haczedilemeyeceğini haline münasip ev olduğunu ileri sürerek meskeniyet iddiasında bulunur. Borçlu, icra mahkemesine şikayette bulunmalıdır.

Hakkınızda icra takibi olup olmadığını e devlet üzerinden öğrenebilirsiniz. https://giris.turkiye.gov.tr/Giris/ buradan giriş yaparak hakkınızda açılmış olan icra takiplerine ulaşabilirsiniz.
X
kadim hukuk ve danışmanlık