0 (312) 911 9553
·
[email protected]
·
Pzt-Cuma 09:00-18:00
Danışmanlık

Devlet Memurları Kanunu 170. Madde (DMK)

11devlet memurları kanunu 170 madde

Devlet Memurları Kanunu 170. Madde (DMK)

İzin veya Geçici Görevde İken Görev Yeri Değiştirilen Memurların Aylıkları

Kanuni izinlerin kullanılması sırasında veya geçici bir görevde iken asıl görev yeri değiştirilen memurların aylıkları, izin veya geçici görevin sona ermesine kadar eski görev yerlerinde kadro tasarrufundan ödenir.

Devlet Memurları Kanunu 170. Madde Açıklaması

Devlet memuru, başka bir yerdeki göreve yer değiştirme suretiyle atandığı sırada yasal iznini kullanıyorsa veya geçici bir görevle başka bir yerde bulunuyorsa, yeni görevine başlaması için 62. maddeyle saptanmış bulunan süreler izin veya geçici görevin sona ermesiyle başlayacaktır. bu konu daha önce incelenmişti.

İzin veya geçici görevde iken görev yeri değiştirilen memurların aylıklarına ilişkin hükümler ise 170. madde ile düzenlenmiştir. Bu maddeye göre; Kanuni izinlerin kullanılması sırasında veya geçici bir görevde iken esas görev yeri değiştirilen memurların aylıkları, izin veya geçici görevin sona ermesine kadar eski görev yerlerinde kadro tasarrufundan ödenir.

Memura, izin veya geçici görev süresince atama emrinin tebliği 62. madde ye göre mümkün bulunmaktadır. Ancak 170. madde, izin veya geçici görevli iken görev yeri değiştirilen ve atama emrini tebellüğ eden memurun, mehil süresinin izin veya geçici görevin bitiminden itibaren işleyeceğini dikkate alarak, bunların aylıklarının eski görev yerinde kadro tasarrufundan ödenmesini hükme bağlamıştır.

  • İlgili Makale: 
  • 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu (DMK) Tam Metin: 
devlet memurları kanunu 170 madde dmk
devlet memurları kanunu 170 madde dmk

Devlet Memurları Kanunu 170. Madde İzin veya Geçici Görevde İken Görev Yeri Değiştirilen Memurların Aylıkları Emsal Kararlar

Danıştay On Birinci Dairesi E:2000/9268, K:2003/1330 

  • Devlet Memurları Kanunu 170. Madde
  • İzin veya Geçici Görevde İken Görev Yeri Değiştirilen Memurların Aylıkları

Dosyanın incelenmesinden, … Genel Müdürü olan davacının yıllık iznini kullandığı sırada anılan görevden alınarak baş iş müfettişliğine atandığı ve atama işlemini 13.8.1997 tarihinde tebellüğ ederek kırk günlük sağlık izni kullandıktan sonra 18.11.1997 tarihinde yeni görevine başladığı, 17.11.1997 tarihinde ödenen Kasım ayı maaşının yeni kadro unvanı üzerinden ödenmesi üzerine davacı tarafından Kasım ayı maaşının eski kadro unvanından ödenmesi gerektiği ileri sürülerek bakılan davanın açıldığı anlaşılmıştır.

Olayda, her ne kadar idare mahkemesince, 657 sayılı Yasanın 170. maddesi uyarınca kanuni izinlerini kullanmakta iken görev yeri değişenlerin aylıklarının izin bitimine kadar eski kadro görevinden ödeneceği, bu nedenle 18.11.1997 tarihinde yeni görevine başlayan davacının 1997 yılı Kasım ayı maaşının eski kadro görevinden ödenmesi gerektiği gerekçesiyle hüküm kurulmuş ise de, söz konusu maddede kanuni izin süresi içinde naklen atanan memurların maaşlarının hangi görev yerinden ödeneceği açıklanmış olup evvelki görev kadrosu üzerinden ödeneceğine dair bir açıklık getirilmemiştir.

Bu durumda, atama işlemini 13.8.1997 tarihinde tebellüğ eden davacı bu tarihten itibaren yeni kadro unvanı için öngörülen aylığa hak kazandığından kendisine atandığı kadro unvanı aylığının ödenmesinde hukuka aykırılık, aksi yöndeki idare mahkemesi kararında ise hukuki isabet görülmemiştir.


Danıştay Beşinci Dairesi E:1980/3821, K:1983/6797

  • Devlet Memurları Kanunu 170. Madde
  • İzin veya Geçici Görevde İken Görev Yeri Değiştirilen Memurların Aylıkları

Adana Milli Eğitim Müdürü olan davacının 20.2.1978 tarihinden itibaren 30 gün yıllık izin aldığı, 21.3.1978-15.9.1978 tarihleri arasında raporlu bulunduğu, Mayıs 1978 ayında Merkez Tepe bağ ortaokulu öğretmenliğine naklen atanma işleminin tebliğ edildiği, bu nedenle Haziran 1978 ayından itibaren maaşlarını yeni görev yerinde alması gerektiği yolundaki işlemin iptali isteği ile açılmıştır. 657 sayılı Kanunun 170. maddesinde; “kanuni izinlerin kullanılması sırasında veya geçici bir görevde iken asıl görev yeri değiştirilen memurların aylıkları izin veya geçici görevinin sona ermesine kadar eski görev yerlerinde kadro tasarrufunda ödenir” hükmü yer almıştır.

Yukarıda belirtilen hüküm gereğince davacını istirahat raporlu bulunduğu sürelere rastlayan Haziran-Temmuz 1978 aylarına ait aylıklarının eski görev yerinde kadro tasarrufundan ödenmesi gerekeceğinden dava konusu işlemin iptaline karar verildi.


Danıştay Beşinci Dairesi E:1980/3868, K:1983/4284

  • Devlet Memurları Kanunu 170. Madde
  • İzin veya Geçici Görevde İken Görev Yeri Değiştirilen Memurların Aylıkları

Bakanlık Özel Kalem Müdürü iken 4. derece kadrolu bu görevden müktesebine uygun 11. derece kadrolu işçi Sağlığı Genel Müdürlüğü memurluğuna naklen atanan davacı işlemin tesis tarihinde raporlu bulunduğu nedeniyle rapor süresi sonuna kadar olan süredeki maaş ve yan öde melerinin evvelki görevi olan 4. derece kadro üzerinden hesaplanmak gerektiğini ileri sürerek buna göre maaş ve yan ödemeleri tutarı olan 9.800 liranın faizi ile birlikte ödenmesini istemektedir.

Dosyanın incelenmesinden naklen atama işleminin 31.1.1978 tarihinde tebliğ edilmek istendiği ancak davacının raporu olduğu gerekçesiyle tebellüğünden imtina ettiğine dair tutanak düzenlendiği anlaşılmıştır. Her ne kadar davacı raporlu olduğu sırada tebligat yapılamayacağını, tebligat yapılmak istenmesinin usulsüz olduğunu ve raporlu bulunulan süre içinde bütün özlük haklarının ödenmeye devam edilmesi gerektiğini iddia etmekte ve 18.1.1978 tarihinden itibaren 15 günlük istirahat raporu bulunduğu anlaşılmakta ise de; mevzuatımızda raporlu bulunulan süre içinde nakil işleminin tebliğ edilemeyeceğine dair engelleyici herhangi bir hüküm yer almadığına göre nakil işlemi tebliğ edilmiş sayıldığından bu tarihten itibaren davacının evvelki görev kadrosu ile hukuki alaka ve irtibatı kesilmiş bulunmaktadır.

Her ne kadar davacı, 657 sayılı Kanunun 170. maddesindeki “Kanuni izinlerin kullanılması sırasında veya geçici bir görevde iken asıl görev yeri değiştirilen memurların aylıktan izin veya geçici görevin sona ermesine kadar eski görev yerlerinde kadro tasarrufundan ödenir hükmü gereğince raporlu olduğu süredeki maaş ve yan ödemelerinin evvelki görev kadrosu üzerinden ödenmesini iddia etmekte ise de; söz konusu maddede kanuni izin süresi içinde naklen atanan memurların maaş arının hangi görev yerinden ödeneceği açıklanmış olup evvelki görev kadrosu üzerinden ödeneceğine dair herhangi bir açıklık getirilmemiştir. Ayrıca 657 sayılı Kanunun 62. maddesinde atamalar sırasında yeni göreve başlamak için kanunen verilen süreler saptanmış olup rapor süresi sonuna kadar evvelki görevinden ayrılamayacağı bu nedenle davacıya raporlu olduğu süresi için evvelki görev kadrosu üzerinden maaş ve yan ödeme verilmesi olanağı bulunmamaktadır. Açıklanan nedenlerle hukuki dayanağı bulunmayan davanın reddine 26.5.1983 tarihine karar verildi.


Danıştay On Birinci Dairesi E:2004/5151, K:2006/6415

  • Devlet Memurları Kanunu 170. Madde
  • İzin veya Geçici Görevde İken Görev Yeri Değiştirilen Memurların Aylıkları

Dosyanın incelenmesinden, … Genel Müdürlüğünde Daire Başkan yardımcısı olarak görev yapmakta iken 18.7.2002 günlü Yönetim Kurulu Kararı ile Daire Başkanlığına atanan ve bu görevine 22.7.2002 tarihinde başlayan, yıllık ve sıhhi iznini kullandığı 17.12.2002 tarihinde de müşavir olarak ataması yapılan davacının “APS” yoluyla tebliğ edilen atama işlemini 18.12.2002 tarihinde tebellüğ ederek 11.3.2003 tarihinde yeni görevine başladığı, davalı idarece davacının fiilen altı ay makam tazminatı ödenmesini gerektiren görevde bulunmadığından bahisle makam tazminatı ve buna bağlı olarak ödenen görev tazminatının kesilmesi üzerine anılan işlemin iptali istemiyle temyizen bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Olayda, 18.7.2002 tarihinde Daire Başkanı olarak atanan davacının, 18.12.2002 tarihinde müşavirliğe atanmasına ilişkin işlemi tebellüğ etmesiyle birlikte bu tarihten itibaren eski kadrosuyla ilişiği kesilmiş olup yeni bir hukuki statüye girdiği açıktır. Bu durumda, 18.7.2002 tarihinde atandığı Daire Başkanlığı görevini 18.12.2002 tarihine kadar yürüten davacının 6 ay süreyle Daire Başkanlığı yapmaması nedeniyle (IV) sayılı Makam Tazminatı Cetvelinin (10/a) sırası uyarınca makam tazminatından ve buna bağlı olarak görev tazminatından yararlanmasına imkan bulunmadığından, davacının makam ve görev tazminatının kesilmesine ilişkin işlemde hukuka aykırılık, bu işleme karşı açılan davada dava konusu işlemi iptal eden idare mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmamaktadır.


Devlet Memurları Kanunu 170. madde emsal karar aramak için https://karararama.danistay.gov.tr/

] }


Avatar
1990 yılında Kırıkkale’de doğan Umur Yıldırım, orta öğrenimini Bursa Polis Koleji’nde tamamladıktan sonra yüksek öğrenimine Ankara Polis Akademisi’nde başlamış ve 2011 yılında ayrılmıştır. Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne başlayarak başarı burs ile üç yılda dönem ikincisi olarak mezun olmuştur. Halen tam burslu olarak Çankaya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü-Kamu Hukuku Bölümünde yüksek lisansına devam etmekte olan Umur Yıldırım, Kadim Hukuk ve Danışmanlık Bürosu’nun kurucusudur.
Yorum Yazın