Askeri Ceza Kanunu 49. Madde

Askeri Ceza Kanunu 49. Madde

askeri ceza kanunu 49 madde

Askeri Ceza Kanunu 49. Madde

Askeri Cürümlerde Dava ve Cezanın Nasıl Düşeceği

 (Değişik: 11/12/1935 – 2862/4 md.) Aşağıdaki fıkralarda yazılı hükümler mahfuz olmak üzere askeri suçlarda dava ve cezanın düşmesi hususlarında Türk Ceza Kanununun birinci kitabının 9 uncu babı hükümleri tatbik olunur.

 1. (İptal: Anayasa Mahkemesi’nin 28/3/2013 tarihli ve E: 2012/143, K: 2013/48 sayılı Kararı ile.) 
 2. Hıyanet cürümleri ile maznun ve mahkum olanlar hakkı da müruru zaman yoktur.
 3. (Ek : 14/6/1989 – 3574/1 md.) Sırf askeri suçlarda Türk Ceza Kanununun 119. maddesi hükümleri uygulanmaz.

 • İlgili Makale: 
 • 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu (AsCK) Tam Metin: 

Askeri Ceza Kanunu 49. Madde Açıklaması

Maddenin birinci fıkrasının (A) bendi, yoklama kaçağı, bakaya, saklı ve firar  suçlarında askerlik görevi yapanlar için durum ve statülerine göre dava zamanaşımının başlangıcı yönünden değişiklik gösteren bir istisna hükmüne yer vermişti. Bu bent, Anayasa Mahkemesince iptal edildiğinden TCK’nın zamanaşımına ilişkin hükümleri askeri suçlarda koşulsuz olarak uygulanacaktır. Bunun sonucu, Askeri Ceza Kanunu’nda yazılı suçlarda dava ve ceza zamanaşımının işlemeye başlaması, süresi, kesilmesi ve durması ile sona ermesi TCK’nın 64-74.maddelerine göre belirlenir.

Maddenin birinci fıkrasının (B) bendi, tüm suçların zamanaşımı süresine tabi olduğuna ilişkin ilkesinin istisnalarından birini düzenlemektedir. Bu bent hükmüne göre, hıyanet suçlarında dava ve zamanaşımı süresi yoktur. TCK’da da zamanaşımı süresine tabi olmayan suçlara ilişkin istisna hükümler mevcuttur.

Ancak söz konusu bent hükmü, TCK’nın 5’. , 5252 sayılı Kanunun geçici 1. ve Askeri Ceza Kanunu’nun ek 8. maddeleri uyarınca, 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren uygulanabilirliğini yitirmiştir. Anayasa Mahkemesi de bu kuralın belirtilen tarihten itibaren uygulanabilir kural olma niteliği bulunmadığına karar vermiştir.

Askeri Ceza Kanunu’nda, feri askeri cezalar için ayrı bir dava zamanaşımı süresi öngörülmemiştir. Ancak feri cezanın asli ceza olarak öngörüldüğü hallerde askeri suçlarda dava zamanaşımı süresi, sanık lehine 5237 sayılı TCK’nın 66/1-e maddesinde hapis cezaları için öngörülen en düşük zamanaşımı süresi olan “sekiz yıllık” süredir. Ancak, TCK 7/2.maddesinde yer alan, failin lehinde olan kanunun uygulanması gerektiğine ilişkin hüküm, zamanaşımı koşullarını da kapsar. Dolayısıyla 5237 sayılı TCK’nın yürürlük tarihi olan 1 Haziran 2005 tarihinden önce işlenmiş olan suçlarda dava zamanaşımı süresi, daha lehe olan 765 sayılı TCK’nın 102. ve 104. maddelerine göre hesaplanmalıdır.

Maddenin (C)  bendi ile 765 sayılı TCK’nın ön ödemeyi düzenleyen 119’uncu maddesinin sırf askeri suçlarda uygulanmayacağı hüküm altına alınmıştı. Ön ödeme 5237 sayılı TCK’nın 75.maddesinde düzenlenmiştir. Askeri Ceza Kanunu ek madde 8/2’de ise sırf askeri suçlar ile hapis cezasının üst sınırı üç ayı geçen askeri suçlar hakkında ön ödeme hükümlerinin uygulanmayacağı belirtilmiştir. Bu nedenle m.49/C uygulanabilirliğini yitirmiştir.

askeri ceza kanunu 49
askeri ceza kanunu 49

Askeri Ceza Kanunu 49. Madde Askeri Cürümlerde Dava ve Cezanın Nasıl Düşeceği Askeri Yargıtay Kararları

Askeri Yargıtay İçtihatları Birleştirme Kurulu: 18.11.1936-26/35

 • Askeri Ceza Kanunu 49. Madde
 • Askeri Cürümlerde Dava ve Cezanın Nasıl Düşeceği

Hapis cezası yanında feri ceza niteliğindeki diğer cezalara da hükmedilmesi halinde, dava zamanaşımının hesaplanmasında hapis cezası süresinin dikkate alınması gerekir.


Askeri Yargıtay İçtihatları Birleştirme Kurulu: 05.06.1987-11/1

 • Askeri Ceza Kanunu 49. Madde
 • Askeri Cürümlerde Dava ve Cezanın Nasıl Düşeceği

Dava zamanaşımı süreleri: Şahsi ve fiili ağırlatıcı ve hafifletici sebepler nazara alınmaksızın iki basamaklı cezalarda cezanın üst sınırına, seçimlik cezalarda TCK’nın 11.maddesine göre nev’i bakımından ağır olan cezaya, ceza kanunlarındaki bir maddede veya ayrı ayrı maddelerde ceza müstakil olarak tayin edilmiş suçların muhtelif şekillerinin mevcut olması halinde eylem, cezası müstakil tayin edilmiş hangi madde ve fıkrayı ihlal ediyorsa, o madde ve fıkradaki cezanın üst sınırına göre hesap edilmelidir.


Askeri Yargıtay Daireler Kurulu

 • Askeri Ceza Kanunu 49. Madde
 • Askeri Cürümlerde Dava ve Cezanın Nasıl Düşeceği

Sanığa atılı toplu asker karşısında ve hizmetten tamamen kurtulmak maksadıyla emre itaatsizlikte ısrar suçu yönünden dava ve ceza zamanaşımı süreleri TCK hükümlerine tabidir. Zamanaşımı konusunda, suç tarihlerinden sonra yürürlüğe giren 5237 sayılı TCK, 765 sayılı TCK’ya göre lehe hükümler içermediğinden, 765 sayılı TCK’nın 2/2 ve 5237 sayılı TCK’nın 7/2. maddeler gereğince atılı suç nedeniyle 765 sayılı TCK hükümlerinin esas alınması gerekmektedir.


Askeri Yargıtay Daireler Kurulu: 02.05.2013-4/44

 • Askeri Ceza Kanunu 49. Madde
 • Askeri Cürümlerde Dava ve Cezanın Nasıl Düşeceği

Askeri Ceza Kanunu’nun 67. maddesi, suç tarihi itibarıyla yürürlükte olduğu şekliyle bir yıldan beş yıla kadar hapis cezasını gerektirmektedir. Dolayısıyla suça ilişkin dava zamanaşımı süresi, suç tarihinde yürürlükte olan ve sanık lehine hükümler içeren 765 sayılı TCK’nın 102/4. maddesine göre beş yıldır.


Askeri Kanunu 49. Madde Hakkında Emsal Karar Aramak İçin: https://karararama.danistay.gov.tr/

Yorum Gönderin

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

X
kadim hukuk ve danışmanlık