Ceza Hukuku

Adli Sicil (Sabıka) Kaydı ve Arşiv Kaydı Nasıl Silinir?

Adli Sicil Kaydı ve Arşiv Kaydı Nasıl Silinir? Ne Kadar Sürer?

Adli sicil kaydı nasıl sildirilir? Bu soru son zamanlarda tarafımıza sıkça yöneltilmektedir. Adli sicil kaydı; hakkınızda verilen hüküm infaz edildikten sonra Adalet Bakanlığına bağlı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğüne dilekçe ile başvurularak silinir. Sabıka kaydı sildirme son zamanlarda insanların en çok ihtiyaç duyduğu hukuki desteklerimiz arasındadır. Bir çok kişi adli sicil kaydı sildirme, sabıka kaydı sildirme, adli sicil kaydı nasıl silinir , sabıka kaydı nasıl silinir , adli sicil kaydı ne zaman silinir,  şeklinde açılan sitelere ve yanlış hukuki bilgilendirmeden dolayı mağdur edilmektedir. Hatta Adli Sicil Müdürlüğü tarafından yapılan adli sicil kaydı silme işlemini, kurumda tanıdığımız var, bir günde  hallediyoruz gibi yalan ve hukuk dışı bilgiler ile kişileri dolandırmaktadırlar. Bu nedenle adli sicil kaydı sildirme işlemi yaparken dikkatli ve titiz davranılmalıdır.

Adli sicil kaydı sildirme, adli sicil arşiv kaydı sildirme ve memnu (yasaklanmış) hakların iadesi ile ilgili karşılaştığınız sorunlar ve sildirme işlemi için Ankara adli sicil kaydı sildirme avukatı ile iletişime geçebilirsiniz.

Adli sicil kaydı silme işlemi Adalet Bakanlığına bağlı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünce yapılır. Kuruma dilekçe ile başvurulmalıdır. Aşağıda adli sicil kaydı sildirme dilekçe örneği paylaşılacaktır. Adli Sicili ve İstatistik Genel Müdürlüğü merkezi Ankara’dadır. Fakat bu kurum tüm il ve ilçelerde örgütlenmiştir. Adli sicil kaydı sildirme işlemi yapabilmek için Ankara’ya gelmenize gerek yoktur. Fakat Ankara’dan başvuru yapılması halinde süreniz daha hızlı ilerleyecektir.

Adli Sicil (Sabıka Kaydı) Nedir?

Türk mahkemeleri veya yabancı ülke mahkemeleri tarafından kesinleşmiş ve Türk hukukuna göre tanınan mahkumiyet kararı bulunan Türk vatandaşları ile Türkiye’de suç işlemiş olan yabancıların kayıtları da dahil tüm adli sicil bilgileri mahallinde bilgisayar ortamına aktarılarak takiben Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü merkezi tarafından tutulan sicile denir.

Adli sicil kaydı, kesinleşmiş mahkeme kararı uyarınca kişiler hakkında ceza ve güvenlik tedbirlerine ilişkin bilgilerin kaydedildiği sisteme denir. Adli sicil kaydı, kişilerin Türkiye Cumhuriyet nezdinde tutulan suç kaydı olarak açıklanır. Adli sicilde, kesinleşmiş ceza ve güvenlik tedbirlerinin, mahkumiyet bilgileri bulunur. Bu kararlar Türk mahkemeleri veya ülkemiz tarafından tanınan ülke mahkemeleri tarafından olabilir.

adli sicil kaydi
adli sicil kaydi ornegi

2 türlü adli sicil bulunur. Bunlar merkez adli sicil ve mahalli adli sicildir. Merkezi adli sicil; adli sicil kayıtlarının güncelleştirilmesi, düzenlenmesi, düzeltilmesi ve mahalli sicillere ulaştırılması ile görevlidir. Mahalli adli sicil, bulunduğu yerde adli sicil bilgilerinin bilgisayara girilmesi, bu bilgilerin merkezi adli sicile aktarılması ve merkezi adli sicilden bilgilerin alınıp şahıs ve kurumlara iletilmesi ile görevlidir.

Adli sicil kaydı halk arasında sabıka kaydı olarak bilinir. Sabıka kaydı; bir şahsın önceden bir suçtan dolayı mahkum olup olmadığının bilinmesi, tekerrür hükümlerinin uygulanması ve kamu görevine alınma açısından önemlidir.

Failin adli geçmişi suçu işleyip işlemediği konusunda işlevi yoktur. Fakat verilecek hükümde önemli bir işleve sahiptir. Zira mükerrir ya da itiyadi suçlu olup olmadığı, hakkında erteleme kararı verilip verilmeyeceği ya da hükmün para cezasına çevrilip çevrilmeyeceği adli sicil kaydı göz önüne alınarak karar verilir.

Sabıka kaydı (Adli sicil kaydı) E devlet üzerinden veya en yakından yer adliyesinden alınabilir. E devlet üzerinden adli sicil kaydı almak için www.turkiye.gov.tr  internet sitesine T.C ve E devlet şifresiyle giriş yapılmalıdır. Adliyeden adli sicil kaydını alabilmek için şahısların bizzat başvurması gerekmektedir. Avukatın almasını istiyorsanız vekaletnamede bu hususta açıkça adli sicil kaydı alabilir şeklinde yetki bulunmalıdır.

İş başvuruları sırasında özel sektör genellikle sadece adli sicil kaydı ister. Arşiv kaydı istemez.

Sabıka Kaydı Nasıl Silinir?

Adli sicil kaydı sildirme, 5352 sayılı Adli Sicil Yasası 9. madde ile Adli Sicil Yönetmeliği 11. maddesinde düzenlenmiştir. Buna kapsamda adli sicil kaydı;

 • Cezanın veya güvenlik tedbirinin infazının tamamlanması,
 • Şikayetten vazgeçme,
 • Cezayı tamamen ortadan kaldıran etkin pişmanlık,
 • Ceza zamanaşımının dolması,
 • Genel af
 • Ölüm

halinde Adli Sicil ve İstatistik Müdürlüğünce silinerek arşiv kaydına alınır.

Adli sicil kaydının silinmesi ve arşiv kaydına alınması için üstteki şartların gerçekleşmesi gereklidir. Bir mahkumiyete ilişkin adli sicil kaydının silinip bilgilerin arşiv kaydına alınması için infazın tamamlanması yeterlidir.

Adli sicil bilgileri kişinin ölümü halinde tamamen silinir.

Genel af halinde adli sicil kaydı silme işlemi Adli Sicil ve İstatistik Müdürlüğü tarafından resen yapılır. Arşiv kaydına alınır.

Eski kanunda adli sicil kaydı sildirme talep halinde gerçekleşirken yeni kanunda otomatik silme sistemi getirmiştir. Fakat kurumun iş yoğunluğu ve sicillerin fazlalığından dolayı kurumu bizzat veya avukat aracılığıyla dilekçe ile başvurulması daha hızlı ve doğru yoldur. Yazılı başvuru üzerine Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü tarafından adli sicil kaydı silinerek arşiv kaydına alınır.

Üstte belirtilen şartları taşıyorsanız adli sicil kaydı sildirme için hukuki süreci başlatabilirsiniz. İnternet ortamında Adli Sicil ve İstatistik Müdürlüğü’ne dilekçe verilerek adli sicil kaydı silineceği belirtilse de süreç bu şekilde basit değildir. Yukarı da belirtilen şartlar sağlanıyorsa sadece adli sicil kaydı silinebilir duruma gelmektedir. Kurum silme işlemini resen maalesef yapmamaktadır. Bu konuda avukat aracılığıyla hukuki destek alınmalıdır.

Sabıka Kaydı Nedir?

Sabıka kaydı ceza almış kişilerin adli geçmişinin tutulduğu kayıttır. Bu kayıt adli sicil kaydı olarak halk arasında bilinir. Adli sicil kayıtlarında kişilerin kesinleşmiş mahkumiyet kayıtları ve mahkeme tarafından verilen para cezaları yazılır. Kesinleşme şerhi tüm yasal yolların tükendiği veya süresinde istinaf veya temyiz kanun yoluna başvurulmamış hükümler için kullanılır.

Sabıka kaydı; adli sicil kaydı ve arşiv kaydı olmak üzere iki aşamadan oluşur. Adli sicil kaydı silinme işlemi için hükmün infazının tamamlanması gerekir. Yani hapis cezası varsa yatılmış, para cezası varsa ödenmiş olması gerekir. Şayet hapis cezası ertelenmiş ise erteleme süresinin dolmuş olması gerekir.

Hapis cezası yerine getirildikten sonra adli sicil kaydının, adli sicil arşiv kaydına otomatik geçiş yapması gerekir. Fakat bu işlem Adli Sicil ve İstatistik Müdürlüğü iş yükünden dolayı ve sicil kaydı ile UYAP’ın birbiriyle entegre olmaması nedeniyle gerçekleşmemektedir. Bu nedenle sabıka kaydının ilk aşaması olan adli sicil kaydının silinmesi için Ankara’da bulunan Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü’ne avukat ile dilekçe verilmesi gerekir.

Adli Sicil Müdürlüğü’ne adli sicil sildirme işlemi şahsen yapılabileceği gibi vekaleten avukat aracılığı ile de yapılabilir. Başvuru yaparken dilekçe ekine hapis cezasının tamamlandığına dair belge eklenmelidir. Kurum gerekli incelemeyi yaptıktan sonra sabıka kaydını adli sicil arşiv kaydına alınması karar verir.

Sabıka kaydının ikinci aşaması olan adli sicil arşiv kaydının silinmesi için Adli Sicil Yönetmeliğinde belirtilen sürelerin geçmiş olması gerekir. Suç tipine ve cezanın çeşidine göre 5 yıllık, 15 yıllık ve 30 yıllık süreler bulunmaktadır.

Adli Sicil Kaydında Hangi Bilgiler Bulunur?

Adli sicil kaydında bulunması gereken bilgiler 5352 sayılı Adli Sicil Yasası 4. Madde de sayılmıştır. 4. maddeye göre:

 1. Hapis cezaları.
 2. Ertelenen hapis cezaları,
 3. Adli para cezaları,
 4. Kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırıma mahkumiyet hali
 5. Belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma kararları,
 6. Türk vatandaşı hakkında yabancı mahkemeden verilmiş ve kesinleşmiş olan mahkumiyet kararının Türk hukuku bakımından doğurduğu hak yoksunluklarına ilişkin olarak Cumhuriyet savcısının istemi üzerine mahkemece verilen kararlar,
 7. Ceza mahkumiyetini bütün sonuçlarıyla ortadan kaldıran şikayetten vazgeçme veya etkin pişmanlık dolayısıyla verilen kararlar,
 8. Ceza zamanaşımının dolduğunun tespitine ilişkin kararlar,
 9. Genel veya özel affa ilişkin kanun; özel affa ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı,
 10. Askeri Ceza Kanununa göre verilmiş mahkûmiyet kararlarındaki feri cezalar,
 11. Akıl hastalığı nedeniyle hükmedilen güvenlik tedbirlerine ilişkin kararlar,

adli sicil kaydında bulunur.

Adli Sicile Kaydedilmeyecek Bilgiler

Adli sicile kaydedilmeyecek bilgiler 5352 sayılı Adli Sicil Yasası 5. Madde de tek tek belirtilmiştir.  Bu madde kapsamın da;

 • Disiplin suçlarına ve
 • Sırf askeri suçlara ilişkin mahkumiyet hükümleri,
 • Disiplin veya tazyik hapsine ilişkin kararlar,
 • İdari para cezasına ilişkin kararlar,

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı adli sicil kaydına yazılmaz. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı, bunlara mahsus bir sisteme kaydedilir. Bu kayıtlar, ancak bir soruşturma veya kovuşturmayla bağlantılı olarak Cumhuriyet savcısı, hakim veya mahkeme tarafından istenmesi halinde, bu maddede belirtilen amaç için kullanılabilir.

Uzlaştırmaya tabii suçlar, uzlaşmanın sağlanması halinde sabıka kaydına işlenmez.

Adli Sicil Kaydı Nasıl Sildirilir?

Adli sicil kaydı nasıl sildirilir? Bu sorunun cevabı sabıka kaydı sildirme ile aynıdır. Yukarı da belirttiğimiz gibi adli sicil kaydı, cezanın infazının tamamlanması, şikayetten vazgeçme, etkin pişmanlık, ceza zamanaşımı, genel af ve ölü halinde silinir.

Adli sicil kaydı ölüm, kanunun mülgası ve suçun idari niteliği dönüşmesi halinde tamamen silinir. Diğer hallerde bütün kayıtlar adli sicil kaydından silinerek arşiv kaydına alınır.

Adli sicil kaydı sildirme işlemi için Adli Sicil Müdürlüğü’ne dilekçe ile başvuru yapılmalıdır. Kurumun merkezi Ankara’dan dilekçe verilebilir. Ankara dışında kurumun bulunduğunuz ildeki teşkilatına başvuru yapabilirsiniz. Dilekçe şahsen verilebileceği gibi avukatınız aracılığıyla da verilebilir. Dilekçe eklerinde gerekli evraklar eklenmelidir.

Adli Sicil Arşiv Kaydı Nedir?

Adli sicil kaydı ile adli sicil arşiv kaydı birbirinden farklı kavramlardır. Mahkumiyet hükümleri önce adli sicil kaydına yazılır, daha sonra belli koşulların oluşması halinde, mahkumiyet hükmüne dair kayıtlar adli sicilden silinerek arşiv kaydına alınır.

Adli sicil kaydında bulunan cezanın infaz edilmesiyle birlikte bu kaydın adli sicilden silinip tekrar tutulduğu yere “Arşiv Kaydı” denir.

adli sicil arsiv kaydi
arsiv kaydi ornegi

Adli sicil kaydı ile arşiv kaydı arasındaki temel fark adli sicil kaydı infazı tamamlanmamış sonuçları devam eden mahkumiyet kayıtları içerirken, arşiv kaydı infazı tamamlanmış etkisi ortadan kalkmış eski kayıtları tutmasıdır. Adli sicil kaydı silindiği takdirde bu kayıt arşiv kaydına alınır.

Arşiv Kaydı Ne Zaman Silinir?

Arşiv kaydı ne zaman silinir? Bu sorunun cevabı suçun niteliğine göre değişmektedir. Arşiv kaydı;

 1. Kişinin ölümü,
 2. Anayasa’nın 76. Maddesi ve Türk Ceza Kanunu dışındaki kanunlarda bir hak yoksunluğuna neden olan mahkumiyetler bakımından arşiv kaydına alınma koşulları oluştuğu tarihten itibaren;
 • Yasaklanmış hakların geri verilmesi kararı alınması koşuluyla 15 yılın geçmesiyle,
 • Diğer mahkumiyetler bakımından 30 yılın geçmesiyle,
 1. Diğer mahkumiyetler için arşiv kaydına alınma koşulları oluştuğu tarihten itibaren 5 yılın geçmesiyle arşiv kaydı silinir.
 2. Fiil suç olmaktan çıkarılırsa adli sicil kaydı ve arşiv kaydı talep aranmaksızın tamamen silinir.
 3. Beraat, ceza verilmesine yer olmadığı kararının kesinleşmesi halinde adli sicil ve arşiv kaydı tamamen silinir.

Adli Sicil Kaydı Nereden Alınır?

Adli sicil kaydı; adliyelerden, kaymakamlıklardan, yurt dışında Büyükelçiliklerden ve e devlet sistemiyle internet üzerinden alınır. E devlet üzerinden adli sicil kaydı almak için T.C ve e devlet şifresi ile https://www.turkiye.gov.tr/ sitesine giriş yapmanız gereklidir.

Günümüzde resmi ve özel kurumlara yapılan tüm iş başvurularında sabıka kaydı istenmektedir. Bu sebeple gerek iş başvurularında gerek işyeri açma hususunda gerekse diğer tüm alanlarda adli sicil ve arşiv kaydı silinmiş olması iş başvuruları için hayati önem taşımaktadır.

Adli Sicil Kaydı Sildirme Dilekçesi Örneği

Yukarıda belirtilen şartların gerçekleşmesi halinde adli sicil kaydı silinmesi gerekir. Fakat kurumun iş yükü ve işleyişinden dolayı kuruma başvuru neredeyse zorunlu hale gelmiştir.   Adli sicil kaydının silinmesi dilekçe örneği ile kuruma başvurarak adli sicilinizin silinmesini talep edebilirsiniz. Dilekçenizi bizzat, avukat aracılığıyla ya da PTT vasıtasıyla gönderebilirsiniz. Adli sicil kaydı sildirme ile ilgili sorun yaşıyorsanız ceza avukatı aracılığıyla süreci yürütünüz.

Adli sicil kaydı nasıl sildirilir? Aşağıdaki dilekçeyi ilgili kuruma vererek sildirilir.

ADLİ SİCİL VE İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

Adli sicil / arşiv kaydımın silinmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

                                                                                                          …. / …. / …..

                                                                                                          Adı ve Soyadı

                                                                                                                 İmza

Kimlik Bilgileri:

T.C. No                       : ……………

Adı                             : ……………

Soyadı                       : ……………

Ana Adı                     : ……………

Baba Adı                   : ……………

Doğum Yeri               : ……………

Doğum Tarihi            : ……………

İletişim bilgileri           

Telefon                       : ……………

(SMS ile bilgi talep edildiği takdirde lütfen telefon numaranızı yazınız.)

Adres                          : ……………

Not: Başvuru dilekçesine nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi fotokopisi ile varsa adlî sicil kayıt örneği (elinizde mevcut ise) eklenmesi gerekmektedir.

Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü

Adli sicil kaydı silme işlemi Adalet Bakanlığına bağlı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü tarafından yapılır. Adli Sicili ve İstatistik Genel Müdürlüğü merkezi Ankara’dadır. Fakat bu kurum tüm il ve ilçelerde örgütlenmiştir. Kuruma başvuru yapabilmek için Ankara’ya gelmeniz gerekmemektedir. Fakat Ankara’dan başvuru yapılması halinde süreniz daha hızlı ilerleyecektir.

Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü;

 • Adli sicil kaydı, adli sicil arşiv kaydı sicillerini tutar.
 • Yabancı ülke mahkemeleri tarafından Türk vatandaşları hakkında verilen mahkumiyet hükümlerine istinaden düzenlenen bildirim fişleri, Genel Müdürlük tarafından tercüme edilerek sisteme kaydetmek.
 • Adli sicil ve adli sicil arşiv kaydında yer almasına rağmen, mevzuat değişikliği ile suç olmaktan çıkartılan veya cezası idari para cezasına dönüşen fiillere ilişkin mevcut kayıtların silinmesi işlemini yapar.
 • Adli sicil kaydı, adli sicil arşiv kaydı sicillerinin silinmesi işlemlerini yapar.
 • Adli sicil kayıtlarının tutulması veya silinmesine ilişkin kurum tarafından tesis edilen işlemler nedeniyle Adalet Bakanlığına karşı açılan davalarda savunma görevi üstlenir.
 • Mahkemeler tarafından mevzuata aykırı olarak verildiği düşünülen kararlara karşı, ilgili Cumhuriyet Başsavcılığından kanun yollarına başvurulması talep eder.
 • Yabancı ülkelerde yaşayan Türk vatandaşlarının Konsolosluklar aracılığıyla gerçekleştirdikleri taleplere ilişkin değerlendirme ve işlemleri yapar. İlgilisinin talebi üzerine, Almanca, İngilizce ve Fransızca olmak üzere üç ayrı dilde adli sicil sorgulama bilgilerine dair tercüme hizmeti verir.
 • Türkiye’de suç işlemiş yabancılar hakkında verilmiş kesinleşmiş mahkûmiyete ait kararlar ve bildirim fişleri, Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü aracılığıyla iletir.
 • Adli sicil ve adli sicil arşiv kayıtlarının e-Devlet üzerinden alabilmesini sağlar.

Adli Sicil Kaydı Sildirme Avukat Hizmetlerimiz

 • Adli sicil kaydı ve arşiv kaydı inceleme ve hukuki danışmanlık
 • Adli sicil kaydı sildirme
 • Arşiv kaydı sildirme
 • Yasaklanmış (memnun) hakların iadesi
 • Yasaklanmış hakların iade kararına rağmen kamu idarelerinin güvenlik soruşturması gerekçesiyle kamuya almama kararları karşı idari dava açılması ve yürütülmesi.

Avukatlık Yasası uyarınca avukatların ücretsiz iş görme yasağı bulunmaktadır. Türkiye genelinde yürüttüğümüz dosyalardaki iş yükü ve ücretsiz iş görme yasağı nedeniyle telefon vasıtasıyla ücretsiz şekilde avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti sağlayamadığımızı değerli müvekkillerimize hatırlatmak isteriz. Danışmanlık ücreti kapsamında hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri sunulmaktadır.

Adli Sicil Kaydı Konusunda Sık Sorulan Sorular

 • Adli para cezası ödendikten sonra sicilden silinir mi ?

Adli para cezası bir mahkumiyet hükmü çeşididir. Bu nedenle adli sicil kaydına işlenir. Adli para cezası ödenmediği takdirde adli sicil kaydında durur. Adli para cezası ödenmesi durumundan adli sicil kaydından kendiliğinden silinmez. Adli sicil kaydından sildirmek için kuruma bizzat veya özel yetki verilmiş avukat ile başvuru yapılarak sildirilir. . Adli sicil kaydı sildirme koşulları oluşmuşsa ve eksik evrak bulunmuyor ise adli para cezasına ilişkin kayıt adli sicil kaydından silinir.

 • Adli para cezası sicilden ne zaman silinir ?

Adli para cezasının adli sicil kaydından silinmesi kayda esas ceza türüne göre farklılık göstermektedir. Şayet sadece adli para cezası verilmişse para cezası ödendikten sonra 30-40 gün içince adli para cezası sicilden silinir.  Bu soru adli sicil kaydı nasıl sildirilir? sorusu ile aynıdır. Fakat para cezası ile birlikte hak kısıtlaması karadı da verilmişse adli para cezasının ödenmesi ile birlikte memnun hakların iadesi kararı alınmalıdır. Bu durumda mahkemeden memnun hakların iadesi kararı alınmalı. Memnu hakların iadesi kararı kişinin yargılandığı mahkeme veya kişinin ikamet ettiği yerdeki aynı dereceli ceza mahkemesinden alınır. Sonrasında adli para cezası silinmesi için başvuru yapılmalıdır. Bu durumda süreç 2-3 ay uzamaktadır.

 • Adli sicil arşiv kaydı nedir ?

Adli sicil kaydında bulunan cezanın tamamen infaz edilip bu kaydın adli sicilden silinip tekrar tutulduğu yere adli sicil arşiv kaydı denir.

 • Adli sicil kaydı nasıl sildirilir ?

Adli sicil kaydı, Adalet Bakanlığı’na bağlı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğüne dilekçe ile başvurularak sildirilir.

 • Adli sicil kaydı nereden alınır ?

Adli sicil kaydı, adliye, büyükelçilik, konsolosluk veya E devlet üzerinden alınır. E devlet üzerinden alınan adli sicil kaydı e imzalı ve barkod numaraları olarak kişiye verilir.

 • Adli sicil kaydı ne zaman silinir ?

Adli sicil kaydı infazın tamamlanması, şikayetten vazgeçme, etkin pişmanlık, zamanaşımı, genel af ve ölüm halinde silinir. Adli sicil kaydının silinmesi için kuruma başvuru yapılmalıdır. Başvuru sonrasında şartları taşıyorsanız 30 günden kısa süre içinde adli sicil kaydı silinir.

 • Adli sicil arşiv kaydı silinir mi ?

Adli sicil arşiv kaydı yasada belirtilen şartlar sağlanıyorsa, 15 yıl, 30 yıl ve 5 yıllık süreler içinde silinir. Bu süreler suçun türüne göre değişir.

 • Adli para cezası sabıka kaydından ne zaman silinir ?

Adli para cezası ödendikten sonra sabıka kaydı silinir. Adli para cezasının sabıka kaydından silinmesi için Adli Sicil Müdürlüğü’ne bizzat veya avukata vekalet verilerek başvuru yapılmalıdır.

 • Adli sicil kaydı sildirme kaç gün sürer ?

Adli sicil kaydı kuruma başvuru yapılarak 1-2 ay içerisinde silinir. Başvuru yaparken tüm evrakların eksiksiz olması ve gerekli sürelerin dolması önemlidir. Bu gibi teknik konularda avukattan hukuki danışmanlık alınması sürecinizin doğru ve hızlı ilerlemesini sağlayacaktır.

 • Hükmün açıklanmasının geri bırakılması sicile işler mi?

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB) kararları CMK 231. maddesi uyarınca dli sicil ve adli sicil arşiv kaydına işlenmez. Özel bir sicilde tutulur ve ilgili hakim savcılar harici kimse göremez. Amacı dışında kullanılamaz. Şayet adli sicil kaydı ya da arşiv kaydınızda hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı yer alıyorsa kurum tarafından hukuka aykırı bir işlem tesis edilmiştir. Avukat aracılığıyla HAGB kararının silinmesini talep edebilirsiniz.

 • GBT Nedir?

GBT polis ve jandarma tarafından kendi bölgelerinde hakkında yakalama, tutuklama ya da yurt dışına çıkma yasağı kararı çıkarılmış olan veya yakalanmış olsa da suç işlemiş olanlardan haklarında mahkemeler tarafından kovuşturma yürütülenlere ilişkin kayıtların girildiği bilgi sistemidir.

GBT genel bilgi toplama sistemi, polis ve jandarmanın kullandığı ve T.C kimlik numarası sorgulaması ve doğrulaması yapan bir veri tabanı sistemidir.

 • İdari para cezaları sicile işlenir mi?

İdari para cezaları adli sicile işlenmez. Adli sicile üstte belirtildiği üzere adli makamlar tarafından verilen kararlar işlenir.

 • Adli para cezası ne kadar?

Adli para cezası alt sınırı beş gün üst sınırı yediyüzotuz gündür. Bu gün sayısı sanığın ekonomik durumuna göre günlük 20 ile 100 TL arasında para üzerinden hakimin takdiri ile hesaplanır. Misal; asgari ücret üzerinden maaş alan sanık 200 gün adli para cezası alırsa 200×20=4000TL adli para cezası ödeyecektir.

 • Sabıka kaydı 5 yılda bir silinir mi?

Sabıka kaydı infaz edilmediği sürece adli sicilden silinmez. Burada önemli olan cezanın hükümlü tarafından infaz edilmesidir. İnfaz edildikten sonra kuruma dilekçe ile başvurularak sildirilir.

Başa dön tuşu