0 (312) 911 9553
·
[email protected]
·
Pzt-Cuma 09:00-18:00
Danışmanlık

6284 Sayılı Kanun – Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi

116284 sayili kanun

6284 sayılı kanunun adı; Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesidir. 8 Mart 2012 tarihinde kabul edilmiştir. 18 Ocak 2013 tarihinde ise Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanuna İlişkin Uygulama Yönetmeliği kabul edilmiştir. Ülkemizde şiddetin önlenmesi için birçok düzenleme yapılmıştır. 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun, şiddete uğrayan veya şiddete maruz kalma tehlikesi altında bulunan kadın, çocuk, erkek, aile bireylerinin ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru bireylerin korunması ve şiddet mağduru olan kişilere yönelik şiddetin önlenmesi  amacıyla alınacak tedbirler ile bu tedbirlere dair usul ve esasların düzenlendiği kanundur. 6284 Sayılı Kanun şiddetin önlenmesi konusunda yasal bir düzenleme olup bu düzenleme kapsamında önleyici ve koruyucu tedbirler alınarak şiddetin önlenmesi ve önüne geçilmesi amaçlanmıştır. 6284 Sayılı Kanun sadece kadınları kapsamamaktadır. Erkekler de dahil tüm aile bireyleri bu düzenlemelerin koruması altındadır. Bu düzenlemelerden faydalanabilecek bireyler şiddet mağduru olan herkestir.

Şiddet mağduru olan herkesi düzenleme kapsamına alan kanunda, şiddetin önlenmesi amaçlanmaktadır. Ancak yetkili makamlara başvuru çoğunlukla can tehlikesi yaşandığında söz konusu olmaktadır. 6284 Sayılı Kanun kapsamında tedbir başvuruları ivedilik kazandığında acil bir tedbir olarak hakim tarafından, şiddet mağduru lehine tedbir kararına hükmedebilir. Hakim tarafından 684 Sayılı Kanun kapsamında koruma tedbirine veya diğer tedbirlere hükmedilmesi ile şiddet mağdurunun maruz kaldığı tehlikenin en kısa zamanda bertaraf edilmesi amaçlanır. Bu koruma tedbirine karşı aleyhine koruma tedbiri verilen kişi itiraz edilebilir. Koruma tedbirine itiraz eden kişinin, koruma tedbiri verilmesini gerektirmeyen bir durum olduğunu ispatlaması halinde de koruma tedbiri kaldırılır. Koruma tedbirine karşı itiraz yolunun açık olması, şiddete uğradığını beyan eden kişi karşısında, şiddet uyguladığı iddia olunan kişinin kendisini savunması sağlanır. Fiziksel, cinsel ve psikolojik şiddet mağdurlarının maruz kaldıkları şiddet suçunu yetkili makamlara nasıl bildirebilecekleri, hangi yolları izleyebilecekleri ve sürecin nasıl işleyeceği konularında bilgi sahibi olabilmeleri amacıyla Nirengi Derneği tarafından aşağıdaki bilgi notları hazırlanmıştır.

6284 sayili kanun nedir
6284 sayili kanun nedir

6284 Sayılı Kanun Nedir?

6284 sayılı kanun, kadınların, çocukların, ailelerin, şiddet mağduru veya şiddet riski altındaki kişilerin korunması ve bu mağdur bireylere yönelik her türlü şiddetin önlüne geçilmesi amacıyla alınacak tedbirleri düzenleyen bir kanundur. 6284 Sayılı Kanun ile şiddete uğrayan veya şiddete maruz kalma tehlikesi altında bulunan kadın, çocuk, erkek, aile bireylerinin ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru bireylerin korunması ve şiddet mağduru olan kişilere yönelik şiddetin önlenmesi amaçlanmaktadır. 6284 Sayılı Kanun 20/03/2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 6284 sayılı Kanun kapsamında her türlü şiddet mağduru kadın, çocuk, erkek ve aile bireyleri, şiddete karşı korunmak ve yeni şiddet olaylarının önlenmesi amacıyla uzaklaştırma ve koruma kararı için mahkemeye ve en yakın kolluğa başvurabilme imkanı sağlanır.

6284 Sayılı Kanun, ülkemizde ailenin korunması, her türlü şiddetle etkili mücadele verilmesi, uygulamaya yönelik somut tedbirler alınması açısından, en etkin ve kapsamlı kanundur. 6284 sayılı Kanun’un sağladığı en önemli hukuki mekanizma, başvuru ve ihbar yolu ile belge veya delil olmaksızın şiddet mağduru lehine koruyucu tedbir kararı verilmesidir. 6284 Sayılı Kanun kapsamında talep edilebilecek tedbir kararları kanunda sayılmıştır.

 • Hayati tehlikenin varlığı halinde ilgilinin geçici koruma altına alınması,
 • Hukuki, mesleki, psikolojik ve sosyal bakımdan rehberlik ve danışmanlık hizmeti verilmesi,
 • Barınma yeri temin edilmesi,
 • İlgilinin iş yerinin değiştirilmesi,
 • Başvuru sahibinin evli olması durumunda, ortak konuttan ayrı yerleşim yeri belirlenmesi,
 • Geçici maddi yardımda bulunulması,
 • Şiddet uygulayan kişinin, şiddet tehdidi, aşağılama, hakaret veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına karar verilmesi,
 • Şiddet uygulayan kişinin, korunan kişi/kişilere, söz konusu kişilerin bulundukları konuta, okula ve iş yerine yaklaşmaması,
 • Çocuklarla ilgili geçmişte verilmiş bir kişisel ilişki kurma kararı varsa, kişisel ilişkinin refakatçi eşliğinde yapılması, kişisel ilişkin sınırlandırılması yahut tamamen kaldırılması,
 • 4721 sayılı yürürlükteki Türk Medeni Kanunu’nda düzenlenen şartları varlığı halinde ve korunan kişinin istemi üzerine, tapu kütüğüne aile konutu şerhi konulması,
 • Şiddet uygulayan kişinin, koruma altına alınmış kişinin şahsi eşyalarına ve ev eşyalarına zarar vermemesi,
 • Şiddet uygulayan kişinin, koruma altına alınmış kişiyi iletişim araçları veya benzer şekillerde rahatsız etmemesi,
 • Şiddet uygulayan kişinin, ortak konuttan veya bulunduğu yerden ivedilikle uzaklaştırılması ve ortak konutun korunan kişiye tahsis edilmesi,
 • Şiddet uygulayan kişinin, taşıması veya bulundurması hukuken izin verilen silahları kolluğa teslim etmesi,
 • Şiddet uygulayan kişinin, koruma altına alınan kişilerin bulunduğu yerlerde uyuşturucu veya uyarıcı madde ve alkol kullanmaması yahut bu maddelerin etkisindeyken, korunan kişilere ve bulundukları yerlere yaklaşmaması, bağımlı ise hastaneye yatmak da dahil olmak üzere muayene ve tedavisinin sağlanması.

Olarak saymak ile kanuna dayanılarak hükmedilebilecek tedbirler kanunda sınırlı sayıda sayılmamıştır. Bu nedenle şiddetin önlenmesini ve şiddet gören kişinin korunmasını sağlayan her türlü tedbirlere hükmedilebilmesi için hakimlerin takdir yetkisi vardır.

6284 Sayılı Kanun’dan Hangi Durumlarda Yararlanılabilir?

Resmi ya da dini nikahlı olduğunuz eşiniz, boşandığınız eşiniz, babanız, abiniz, dayınız, kuzeniniz, nişanlınız, oğlunuz, eski sevgiliniz, sevgiliniz, kayınpederiniz, kayınbiraderiniz kısaca çevrenizdeki erkekler ya da tanımadığınız biri size şiddet uyguluyor olabilir. 6284 sayılı Kanun sizi şiddetten korumak ve size şiddet uygulayan kişileri engellemek için önemli olanaklar sağlıyor. Bu Kanun, şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınların, çocukların, aile bireylerinin ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan kişilerin korunması ve bu kişilere yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla alınacak tedbirleri düzenliyor.

6284 sayılı Kanun’da şiddetin tanımı şu şekilde yapılmıştır; fiziksel, psikolojik, cinsel veya ekonomik bakımdan zarar görülmesi veya acı çekilmesi ile neticelenen ya da neticelenmesi muhtemel hareketlerdir. Kanunda şiddet sadece fiziksel olarak değil, daha geniş olarak tanımlanmıştır. 6284 Sayılı Kanun kapsamında şu hareketler şiddet olarak kabul edilmiştir;

 • Hakaret etmek, küçük düşürmek,
 • Cinsel ilişkiye zorlamak,
 • İhtiyaçlar için yeterli maddi yardımda bulunmamak,
 • Arkadaşlarına karışmak, görüşülmesine izin vermemek,
 • Tehdit etmek,
 • Kazandığı parayı almak,
 • Israrla telefonla aramak, takip etmek.

Tüm bu davranışlar 6284 Sayılı Kanun’a kapsamında şiddet olarak kabul edilir. Bu tarz davranışlara maruz kalınması halinde, kanunda düzenlenen tedbirlerden yararlanılabilir.

6284 Sayılı Kanun Kapsamında Talep Edilebilecek Tedbirler

6284 Sayılı Kanun kapsamında verilebilecek tedbir kararları koruyucu ve önleyici tedbir kararları olarak düzenlenmiştir. 6284 Sayılı Kanun kapsamında iki çeşit koruma tedbiri kararı vardır. İlki koruyucu tedbiri kararı ikincisi ise önleyici tedbir kararıdır. Kararı veren makamlar bakımından da koruma tedbiri kararları; mülki idari amir (vali veya kaymakam) diğeri ise aile mahkemesi (aile mahkemesi olmayan yerlerde asliye hukuk mahkemeleri) tarafından verilen koruma tedbiri kararlarıdır. Koruyucu tedbir kararlarını hem mülki amir hem de hakim verebilecekken önleyici tedbir kararlarına sadece hakim hükmedebilir. Kanun’un 3. ve 4. maddesinde hükmedilebilecek koruyucu tedbir kararları, 5. maddesinde ise hükmedilebilecek önleyici tedbir kararları sayılmıştır. Hakim veya mülki amir somut olayın özelliğine göre bu sayılan tedbir kararlarının birine veya birkaçına birden hükmedebileceği gibi sınırlı olarak sayılmadığı için başka tedbirlere de hükmedebilir.

 • Uzaklaştırma kararı

Uzaklaştırma kararı, 6284 Sayılı Kanun kapsamındaki bir koruma tedbiridir. Uzaklaştırma kararı, kural olarak hakim tarafından verilir. Uzaklaştırma kararı alınabilmesi için şiddet tehlikesi altında olan kişinin şiddet uygulayan veya şiddet uygulama tehlikesi bulunan kişi ile aynı konutta yaşama şartı bulunmamaktadır. Uzaklaştırma kararı ile şiddet uygulayan veya uygulama tehlikesi bulunan kişinin, şiddet mağduru kişinin şahsından uzaklaştırılması amaçlanır. Bu talep için başvuruyu karakol, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi, Cumhuriyet Başsavcılıkları, Aile Mahkemelerine yapabilir.

 • Geçici koruma kararı

Şiddet mağduru veya şiddet tehlikesi altında olan kişi, geçici koruma talebinde bulunabilir. Bu talep doğrultusunda, şiddet uygulayan kişiden şiddet mağdurunu korumak için polis eşliğinde dışarı çıkma veya işe gitme gibi durumlarda yardım sağlanır. Bu talep için başvuruyu karakol, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi, Cumhuriyet Başsavcılıkları, Kaymakamlık, Valilikler, Aile Mahkemelerine yapabilir.

 • Sığınak talebi

Şiddet mağduru olan kişinin şiddet uygulayan kişiden uzaklaşması için bulunduğu ortamı terk etmesi gerektiğinde, güvenli bir sığınak, barınma yeri talep edebilir. Bu talep için başvuruyu karakol, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi, Cumhuriyet Başsavcılıkları, Kaymakamlık, Valilikler, Aile Mahkemelerine yapabilir.

 • Ulaşım engeli talebi

Şiddet mağduru, şiddet uygulayan kişinin kendisine iletişim vasıtalarıyla ulaşmasını engellemek amacıyla ulaşım engeli talep edebilir. Bu talep için başvuruyu karakol, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi, Cumhuriyet Başsavcılıkları, Aile Mahkemelerine yapabilir.

 • Adres bilgilerinin gizlenmesi talebi

Şiddete maruz kalan ve can güvenliği tehlikede olan kişi, adres bilgilerinin gizlenmesi talebinde bulunabilir. Bu talep için başvuruyu karakol, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi, Cumhuriyet Başsavcılıkları, Aile Mahkemelerine yapabilir.

 • Kimlik bilgilerinin değiştirilmesi talebi

Şiddete maruz kalan ve can güvenliği tehlikede olan kişi, kimlik bilgilerinin değiştirilmesi talebinde bulunabilir. Bu talep için başvuruyu karakol, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi, Cumhuriyet Başsavcılıkları, Aile Mahkemelerine yapabilir. Ancak bu talep, kişinin yaşamında köklü bir değişiklik yaratacaktır.

 • Şiddet uygulayan kişiye ait silahın teslim edilmesi

Şiddet uygulayan veya uygulama ihtimali bulunan kişinin silahını polise teslim etmesi talebinde bulunulabilir. Bu talep için başvuruyu karakol, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi, Cumhuriyet Başsavcılıkları, Aile Mahkemelerine yapabilir.

 • Geçici velayet ve tedbir nafakası

Boşanma davası açılmadan önce ve çocuğu olan şiddet mağdurunun, müşterek çocuk açısından geçici velayet verilmesini ve nafaka bağlanmamışsa tedbir nafakasına hükmedilmesini isteme hakkı bulunur.

6284 Sayılı Kanun Tedbirleri İçin Başvuru

Şiddete maruz kalan veya şiddet tehlikesi altında olan kadınlar, çocuklar, erkekler, aile bireyleri veya tek taraflı ısrarlı takip mağdurları 6284 sayılı Kanun kapsamında düzenlenen tedbirlere hükmedilmesi için dilekçe ile aile mahkemesine başvurabileceği gibi en yakın kolluk birimine de işbu tedbir kararlarının verilmesi için başvuruda bulunabilir. Başvuruda maruz kalınan şiddetten ve şiddet tehlikesinden ayrıntılı bir şekilde bahsedilmelidir. Vekil veya şiddet mağduru kişi tarafından hazırlanan dilekçe nöbetçi aile mahkemesine verilebilir.

Şiddet mağduru tarafından hazırlanan dilekçe Cumhuriyet savcılıklarına, kaymakamlıklara, karakola veya Şiddet Önleme ve İzleme Merkezlerine de verilebilir. Dilekçenin bu birimlere verilmesi halinde kararın onaylanması için aile mahkemesine gönderilir. Bu işlem biraz zaman alabilir. Doğrudan aile mahkemesine başvurulması halinde genellikle 24 saat içinde karar verilir. Geçici yardım talebinde bulunmak için en yakın kaymakamlığa başvurulmalıdır. Kişinin ekonomik durumunu ayrıntılarıyla belirtmesi gerekir. Başvuruda aylık giderler, bakmakla yükümlü olunan kişilerin masraflarına yer verilebilir.

Şiddet uygulayan kişi hakkında verilen tedbir kararının ihlali halinde, ihlal eden kişi hakkında zorlama hapsine hükmolunur. Zorlama hapsinin süresinin tayininde ihlal edilen tedbirin niteliğine ve aykırılığın boyutuna bakılır. Hakim kararıyla şiddet uygulayan ve kararı ihlal eden kişiye üç günden on güne kadar zorlama hapsi verilir. Aleyhine tedbir kararı verilen kişinin, tedbir kararını her ihlalinde, ihlal edilen tedbirin niteliğine ve aykırılığın boyutuna göre hakim tarafından zorlama hapsinin süresi on beş günden otuz güne kadar çıkarılabilir. Bu halde dahi zorlama hapsinin toplam süresi altı ayı geçemez. Zorlama hapsi seçenek yaptırımlara çevrilemez ve adli sicile de işlemez.

6284 sayili kanun kadina karsi siddet
6284 sayili kanun kadina karsi siddet

6284 Sayılı Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Dair Kanun

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Temel İlkeler ve Tanımlar

Amaç, kapsam ve temel ilkeler

MADDE 1

(1) Bu Kanunun amacı; şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınların, çocukların, aile bireylerinin ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan kişilerin korunması ve bu kişilere yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla alınacak tedbirlere ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

(2) Bu Kanunun uygulanmasında ve gereken hizmetlerin sunulmasında aşağıdaki temel ilkelere uyulur:

a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ile Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler, özellikle Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi ve yürürlükteki diğer kanuni düzenlemeler esas alınır.

b) Şiddet mağdurlarına verilecek destek ve hizmetlerin sunulmasında temel insan haklarına dayalı, kadın erkek eşitliğine duyarlı, sosyal devlet ilkesine uygun, adil, etkili ve süratli bir usul izlenir.

c) Şiddet mağduru ve şiddet uygulayan için alınan tedbir kararları insan onuruna yaraşır bir şekilde yerine getirilir.

ç) Bu Kanun kapsamında kadınlara yönelik cinsiyete dayalı şiddeti önleyen ve kadınları cinsiyete dayalı şiddetten koruyan özel tedbirler ayrımcılık olarak yorumlanamaz.


Tanımlar

MADDE 2

(1) Bu Kanunda yer alan;

a) Bakanlık: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığını,

b) Ev içi şiddet: Şiddet mağduru ve şiddet uygulayanla aynı haneyi paylaşmasa da aile veya hanede ya da aile mensubu sayılan diğer kişiler arasında meydana gelen her türlü fiziksel, cinsel, psikolojik ve ekonomik şiddeti,

c) Hakim: Aile mahkemesi hâkimini,

ç) Kadına yönelik şiddet: Kadınlara, yalnızca kadın oldukları için uygulanan veya kadınları etkileyen cinsiyete dayalı bir ayrımcılık ile kadının insan hakları ihlaline yol açan ve bu Kanunda şiddet olarak tanımlanan her türlü tutum ve davranışı,

d) Şiddet: Kişinin, fiziksel, cinsel, psikolojik veya ekonomik açıdan zarar görmesiyle veya acı çekmesiyle sonuçlanan veya sonuçlanması muhtemel hareketleri, buna yönelik tehdit ve baskıyı ya da özgürlüğün keyfî engellenmesini de içeren, toplumsal, kamusal veya özel alanda meydana gelen fiziksel, cinsel, psikolojik, sözlü veya ekonomik her türlü tutum ve davranışı,

e) Şiddet mağduru: Bu Kanunda şiddet olarak tanımlanan tutum ve davranışlara doğrudan ya da dolaylı olarak maruz kalan veya kalma tehlikesi bulunan kişiyi ve şiddetten etkilenen veya etkilenme tehlikesi bulunan kişileri,

f) Şiddet önleme ve izleme merkezleri: Şiddetin önlenmesi ile koruyucu ve önleyici tedbirlerin etkin olarak uygulanmasına yönelik destek ve izleme hizmetlerinin verildiği, çalışmalarını yedi gün yirmidört saat esası ile yürüten merkezleri,

g) Şiddet uygulayan: Bu Kanunda şiddet olarak tanımlanan tutum ve davranışları uygulayan veya uygulama tehlikesi bulunan kişileri,

ğ) Tedbir kararı: Bu Kanun kapsamında, şiddet mağdurları ve şiddet uygulayanlar hakkında hâkim, kolluk görevlileri ve mülkî amirler tarafından, istem üzerine veya resen verilecek tedbir kararlarını ifade eder.


İKİNCİ BÖLÜM

Koruyucu ve Önleyici Tedbirlere İlişkin Hükümler

Mülkî amir tarafından verilecek koruyucu tedbir kararları

MADDE 3

(1) Bu Kanun kapsamında korunan kişilerle ilgili olarak aşağıdaki tedbirlerden birine, birkaçına veya uygun görülecek benzer tedbirlere mülkî amir tarafından karar verilebilir:

a) Kendisine ve gerekiyorsa beraberindeki çocuklara, bulunduğu yerde veya başka bir yerde uygun barınma yeri sağlanması.

b) Diğer kanunlar kapsamında yapılacak yardımlar saklı kalmak üzere, geçici maddi yardım yapılması.

c) Psikolojik, meslekî, hukukî ve sosyal bakımdan rehberlik ve danışmanlık hizmeti verilmesi.

ç) Hayatî tehlikesinin bulunması hâlinde, ilgilinin talebi üzerine veya resen geçici koruma altına alınması.

d) Gerekli olması hâlinde, korunan kişinin çocukları varsa çalışma yaşamına katılımını desteklemek üzere dört ay, kişinin çalışması hâlinde ise iki aylık süre ile sınırlı olmak kaydıyla, on altı yaşından büyükler için her yıl belirlenen aylık net asgari ücret tutarının yarısını geçmemek ve belgelendirilmek kaydıyla Bakanlık bütçesinin ilgili tertibinden karşılanmak suretiyle kreş imkânının sağlanması.

(2) Gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde birinci fıkranın (a) ve (ç) bentlerinde yer alan tedbirler, ilgili kolluk amirlerince de alınabilir. Kolluk amiri evrakı en geç kararın alındığı tarihi takip eden ilk işgünü içinde mülkî amirin onayına sunar. Mülkî amir tarafından kırksekiz saat içinde onaylanmayan tedbirler kendiliğinden kalkar.


Hâkim tarafından verilecek koruyucu tedbir kararları

MADDE 4

(1) Bu Kanun kapsamında korunan kişilerle ilgili olarak aşağıdaki koruyucu tedbirlerden birine, birkaçına veya uygun görülecek benzer tedbirlere hâkim tarafından karar verilebilir:

a) İşyerinin değiştirilmesi.

b) Kişinin evli olması hâlinde müşterek yerleşim yerinden ayrı yerleşim yeri belirlenmesi.

c) 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanunundaki şartların varlığı hâlinde ve korunan kişinin talebi üzerine tapu kütüğüne aile konutu şerhi konulması.

ç) Korunan kişi bakımından hayatî tehlikenin bulunması ve bu tehlikenin önlenmesi için diğer tedbirlerin yeterli olmayacağının anlaşılması hâlinde ve ilgilinin aydınlatılmış rızasına dayalı olarak 27/12/2007 tarihli ve 5726 sayılı Tanık Koruma Kanunu hükümlerine göre kimlik ve ilgili diğer bilgi ve belgelerinin değiştirilmesi.


Hâkim tarafından verilecek önleyici tedbir kararları

MADDE 5

(1) Şiddet uygulayanlarla ilgili olarak aşağıdaki önleyici tedbirlerden birine, birkaçına veya uygun görülecek benzer tedbirlere hâkim tarafından karar verilebilir:

a) Şiddet mağduruna yönelik olarak şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmaması.

b) Müşterek konuttan veya bulunduğu yerden derhâl uzaklaştırılması ve müşterek konutun korunan kişiye tahsis edilmesi.

c) Korunan kişilere, bu kişilerin bulundukları konuta, okula ve işyerine yaklaşmaması.

ç) Çocuklarla ilgili daha önce verilmiş bir kişisel ilişki kurma kararı varsa, kişisel ilişkinin refakatçi eşliğinde yapılması, kişisel ilişkinin sınırlanması ya da tümüyle kaldırılması.

d) Gerekli görülmesi hâlinde korunan kişinin, şiddete uğramamış olsa bile yakınlarına, tanıklarına ve kişisel ilişki kurulmasına ilişkin hâller saklı kalmak üzere çocuklarına yaklaşmaması.

e) Korunan kişinin şahsi eşyalarına ve ev eşyalarına zarar vermemesi.

f) Korunan kişiyi iletişim araçlarıyla veya sair surette rahatsız etmemesi.

g) Bulundurulması veya taşınmasına kanunen izin verilen silahları kolluğa teslim etmesi.

ğ) Silah taşıması zorunlu olan bir kamu görevi ifa etse bile bu görevi nedeniyle zimmetinde bulunan silahı kurumuna teslim etmesi.

h) Korunan kişilerin bulundukları yerlerde alkol ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmaması ya da bu maddelerin etkisinde iken korunan kişilere ve bunların bulundukları yerlere yaklaşmaması, bağımlılığının olması hâlinde, hastaneye yatmak dâhil, muayene ve tedavisinin sağlanması.

ı) Bir sağlık kuruluşuna muayene veya tedavi için başvurması ve tedavisinin sağlanması.

(2) Gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde birinci fıkranın (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde yer alan tedbirler, ilgili kolluk amirlerince de alınabilir. Kolluk amiri evrakı en geç kararın alındığı tarihi takip eden ilk işgünü içinde hâkimin onayına sunar. Hâkim tarafından yirmidört saat içinde onaylanmayan tedbirler kendiliğinden kalkar.

(3) Bu Kanunda belirtilen tedbirlerle birlikte hâkim, 3/7/2005 tarihli ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanununda yer alan koruyucu ve destekleyici tedbirler ile 4721 sayılı Kanun hükümlerine göre velayet, kayyım, nafaka ve kişisel ilişki kurulması hususlarında karar vermeye yetkilidir.

(4) Şiddet uygulayan, aynı zamanda ailenin geçimini sağlayan yahut katkıda bulunan kişi ise 4721 sayılı Kanun hükümlerine göre nafakaya hükmedilmemiş olması kaydıyla hâkim, şiddet mağdurunun yaşam düzeyini göz önünde bulundurarak talep edilmese dahi tedbir nafakasına hükmedebilir.


Suçlara ilişkin saklı tutulan hükümler

MADDE 6

(1) Kişinin silah bulundurması, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmasının suç oluşturması dolayısıyla ya da fiilinin başka bir suç oluşturması nedeniyle;

a) Soruşturma ve kovuşturma evresinde koruma tedbirlerine veya denetimli serbestlik tedbirlerine,

b) Mahkumiyet hâlinde ceza veya güvenlik tedbirlerinin infazına ve bu çerçevede uygulanabilecek olan denetimli serbestlik tedbirlerine,

ilişkin kanun hükümleri saklıdır.


İhbar

MADDE 7

(1) Şiddet veya şiddet uygulanma tehlikesinin varlığı hâlinde herkes bu durumu resmi makam veya mercilere ihbar edebilir. İhbarı alan kamu görevlileri bu Kanun kapsamındaki görevlerini gecikmeksizin yerine getirmek ve uygulanması gereken diğer tedbirlere ilişkin olarak yetkilileri haberdar etmekle yükümlüdür.


Tedbir kararının verilmesi, tebliği ve gizlilik

MADDE 8

(1) Tedbir kararı, ilgilinin talebi, Bakanlık veya kolluk görevlileri ya da Cumhuriyet savcısının başvurusu üzerine verilir. Tedbir kararları en çabuk ve en kolay ulaşılabilecek yer hâkiminden, mülkî amirden ya da kolluk biriminden talep edilebilir.

(2) Tedbir kararı ilk defasında en çok altı ay için verilebilir. Ancak şiddet veya şiddet uygulanma tehlikesinin devam edeceğinin anlaşıldığı hâllerde, resen, korunan kişinin ya da Bakanlık veya kolluk görevlilerinin talebi üzerine tedbirlerin süresinin veya şeklinin değiştirilmesine, bu tedbirlerin kaldırılmasına veya aynen devam etmesine karar verilebilir.

(3) Koruyucu tedbir kararı verilebilmesi için, şiddetin uygulandığı hususunda delil veya belge aranmaz. Önleyici tedbir kararı, geciktirilmeksizin verilir. Bu kararın verilmesi, bu Kanunun amacını gerçekleştirmeyi tehlikeye sokabilecek şekilde geciktirilemez.

(4) Tedbir kararı, korunan kişiye ve şiddet uygulayana tefhim veya tebliğ edilir. Tedbir talebinin reddine ilişkin karar ise sadece korunan kişiye tebliğ edilir. Gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde ilgili kolluk birimi tarafından verilen tedbir kararı şiddet uygulayana bir tutanakla derhâl tebliğ edilir.

(5) Tedbir kararının tefhim ve tebliğ işlemlerinde, tedbir kararına aykırılık hâlinde şiddet uygulayan hakkında zorlama hapsinin uygulanacağı ihtarı yapılır.

(6) Gerekli bulunması hâlinde, tedbir kararı ile birlikte talep üzerine veya resen, korunan kişi ve diğer aile bireylerinin kimlik bilgileri veya kimliğini ortaya çıkarabilecek bilgileri ve adresleri ile korumanın etkinliği bakımından önem taşıyan diğer bilgileri, tüm resmi kayıtlarda gizli tutulur. Yapılacak tebligatlara ilişkin ayrı bir adres tespit edilir. Bu bilgileri hukuka aykırı olarak başkasına veren, ifşa eden veya açıklayan kişi hakkında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.

(7) Talep hâlinde ilgililere kişisel eşya ve belgelerinin kolluk marifetiyle teslimi sağlanır.


İtiraz

MADDE 9

(1) Bu Kanun hükümlerine göre verilen kararlara karşı tefhim veya tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde ilgililer tarafından aile mahkemesine itiraz edilebilir.

(2) Hakim tarafından verilen tedbir kararlarına itiraz üzerine dosya, o yerde aile mahkemesinin birden fazla dairesinin bulunması hâlinde, numara olarak kendisini izleyen daireye, son numaralı daire için birinci daireye, o yerde aile mahkemesinin tek dairesi bulunması hâlinde asliye hukuk mahkemesine, aile mahkemesi hâkimi ile asliye hukuk mahkemesi hâkiminin aynı hâkim olması hâlinde ise en yakın asliye hukuk mahkemesine gecikmeksizin gönderilir.

(3) İtiraz mercii kararını bir hafta içinde verir. İtiraz üzerine verilen kararlar kesindir.


Tedbir kararlarının bildirimi ve uygulanması

MADDE 10

(1) Bu Kanun hükümlerine göre alınan tedbir kararları, Bakanlığın ilgili il ve ilçe müdürlükleri ile verilen kararın niteliğine göre Cumhuriyet başsavcılığına veya kolluğa en seri vasıtalarla bildirilir.

(2) Bu Kanun kapsamında ilgili mercilere yapılan başvurular ile bu başvuruların kabul ya da reddine ilişkin kararlar, başvuru yapılan merci tarafından Bakanlığın ilgili il ve ilçe müdürlüklerine derhâl bildirilir.

(3) Korunan kişinin geçici koruma altına alınmasına ilişkin koruyucu tedbir kararı ile şiddet uygulayan hakkında verilen önleyici tedbir kararlarının yerine getirilmesinden, hakkında koruyucu veya önleyici tedbir kararı verilen kişilerin yerleşim yeri veya bulunduğu ya da tedbirin uygulanacağı yer kolluk birimi görevli ve yetkilidir.

(4) Tedbir kararının, kolluk amirince verilip uygulandığı veya korunan kişinin kollukta bulunduğu hâllerde, kolluk birimleri tarafından kişi, Bakanlığın ilgili il veya ilçe müdürlüklerine ivedilikle ulaştırılır; bunun mümkün olmaması hâlinde giderleri Bakanlık bütçesinin ilgili tertibinden karşılanmak üzere kendisine ve beraberindekilere geçici olarak barınma imkânı sağlanır.

(5) Tedbir kararının ilgililere tefhim veya tebliğ edilmemesi, kararın uygulanmasına engel teşkil etmez.

(6) Hakkında barınma yeri sağlanmasına karar verilen kişiler, Bakanlığa ait veya Bakanlığın gözetim ve denetimi altında bulunan yerlere yerleştirilir. Barınma yerlerinin yetersiz kaldığı hâllerde korunan kişiler; mülkî amirin, acele hâllerde kolluğun veya Bakanlığın talebi üzerine kamu kurum ve kuruluşlarına ait sosyal tesis, yurt veya benzeri yerlerde geçici olarak barındırılabilir.

(7) İşyerinin değiştirilmesi yönündeki tedbir kararı, kişinin tabi olduğu ilgili mevzuat hükümlerine göre yetkili merci veya kişi tarafından yerine getirilir.


Kolluk görevleri

MADDE 11

(1) Kolluk görevleri, kolluğun merkez ve taşra teşkilâtında bu Kanunda belirtilen hizmetlerle ilgili olarak, çocuk ve kadının insan hakları ile kadın erkek eşitliği konusunda eğitim almış ve ilgili kolluk birimlerince belirlenmiş olan yeteri kadar personel tarafından yerine getirilir.


Teknik yöntemlerle takip

MADDE 12

(1) Bu Kanun hükümlerine göre verilen tedbir kararlarının uygulanmasında hâkim kararı ile teknik araç ve yöntemler kullanılabilir. Ancak, bu suretle, kişilerin ses ve görüntüleri dinlenemez, izlenemez ve kayda alınamaz.

(2) Teknik araç ve yöntemlerle takibe ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.


Tedbir kararlarına aykırılık

MADDE 13

(1) Bu Kanun hükümlerine göre hakkında tedbir kararı verilen şiddet uygulayan, bu kararın gereklerine aykırı hareket etmesi hâlinde, fiili bir suç oluştursa bile ihlal edilen tedbirin niteliğine ve aykırılığın ağırlığına göre hâkim kararıyla üç günden on güne kadar zorlama hapsine tabi tutulur.

(2) Tedbir kararının gereklerine aykırılığın her tekrarında, ihlal edilen tedbirin niteliğine ve aykırılığın ağırlığına göre zorlama hapsinin süresi onbeş günden otuz güne kadardır. Ancak zorlama hapsinin toplam süresi altı ayı geçemez.

(3) Zorlama hapsine ilişkin kararlar, Cumhuriyet başsavcılığınca yerine getirilir. Bu kararlar Bakanlığın ilgili il ve ilçe müdürlüklerine bildirilir.


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezlerin Kurulması, Destek Hizmetleri ve Kurumlararası Koordinasyon

Şiddet önleme ve izleme merkezlerinin kurulması

MADDE 14

(1) Bakanlık, gerekli uzman personelin görev yaptığı ve tercihen kadın personelin istihdam edildiği, şiddetin önlenmesi ile koruyucu ve önleyici tedbirlerin etkin olarak uygulanmasına yönelik destek ve izleme hizmetlerinin verildiği, çalışmalarını yedi gün yirmidört saat esasına göre yürüten, çalışma usul ve esasları yönetmelikle belirlenen, şiddet önleme ve izleme merkezlerini kurar.

(2) Kurulan merkezlerde şiddetin önlenmesi ile koruyucu ve önleyici tedbirlerin etkin olarak uygulanmasına yönelik izleme çalışmaları yapılır ve destek hizmetleri verilir.


Destek hizmetleri

MADDE 15

(1) Bu Kanun kapsamında şiddetin önlenmesi ve verilen tedbir kararlarının etkin olarak uygulanmasının izlenmesi bakımından şiddet önleme ve izleme merkezleri tarafından verilecek destek hizmetleri şunlardır:

a) Koruyucu ve önleyici tedbir kararları ile zorlama hapsinin verilmesine ve uygulanmasına ilişkin veri toplayarak bilgi bankası oluşturmak, tedbir kararlarının sicilini tutmak.

b) Korunan kişiye verilen barınma, geçici maddi yardım, sağlık, adlî yardım hizmetleri ve diğer hizmetleri koordine etmek.

c) Gerekli hâllerde tedbir kararlarının alınmasına ve uygulanmasına yönelik başvurularda bulunmak.

ç) Bu Kanun kapsamındaki şiddetin sonlandırılmasına yönelik bireysel ve toplumsal ölçekte programlar hazırlamak ve uygulamak.

d) Bakanlık bünyesinde kurulan çağrı merkezinin bu Kanunun amacına uygun olarak yaygınlaştırılması ve yapılan müracaatların izlenmesini sağlamak.

e) Bu Kanun kapsamındaki şiddetin sonlandırılması için çalışan ilgili sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yapmak.

(2) Korunan kişilerle ilgili olarak şiddet önleme ve izleme merkezleri tarafından verilecek destek hizmetleri şunlardır:

a) Kişiye hakları, destek alabilecekleri kurumlar, iş bulma ve benzeri konularda rehberlik etmek ve meslek edindirme kurslarına katılmasına yönelik faaliyetlerde bulunmak.

b) Verilen tedbir kararıyla ulaşılmak istenen amacın gerçekleşmesine yönelik önerilerde bulunmak ve yardımlar yapmak.

c) Tedbir kararlarının uygulanmasının sonuçlarını ve kişiler üzerindeki etkilerini izlemek.

ç) Psiko-sosyal ve ekonomik sorunların çözümünde yardım ve danışmanlık yapmak.

d) Hâkimin isteği üzerine; kişinin geçmişi, ailesi, çevresi, eğitimi, kişisel, sosyal, ekonomik ve psikolojik durumu hakkında ayrıntılı sosyal araştırma raporu hazırlayıp sunmak.

e) İlgili merci tarafından istenilmesi hâlinde, tedbirlerin uygulanmasının sonuçları ve ilgililer üzerindeki etkilerine dair rapor hazırlamak.

f) 29/5/1986 tarihli ve 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu hükümleri uyarınca maddi destek sağlanması konusunda gerekli rehberliği yapmak.

(3) Şiddet uygulayanla ilgili olarak şiddet önleme ve izleme merkezleri tarafından verilecek destek hizmetleri şunlardır:

a) Hâkimin isteği üzerine; kişinin geçmişi, ailesi, çevresi, eğitimi, kişisel, sosyal, ekonomik ve psikolojik durumu ile diğer kişiler ve toplum açısından taşıdığı risk hakkında ayrıntılı sosyal araştırma raporu hazırlayıp sunmak.

b) İlgili makam veya merci tarafından istenilmesi hâlinde, tedbirlerin uygulanmasının sonuçları ve ilgililer üzerindeki etkilerine dair rapor hazırlamak.

c) Teşvik edici, aydınlatıcı ve yol gösterici mahiyette olmak üzere kişinin;

1) Öfke kontrolü, stresle başa çıkma, şiddeti önlemeye yönelik farkındalık sağlayarak tutum ve davranış değiştirmeyi hedefleyen eğitim ve rehabilitasyon programlarına katılmasına,

2) Alkol, uyuşturucu, uçucu veya uyarıcı madde bağımlılığının ya da ruhsal bozukluğunun olması hâlinde, bir sağlık kuruluşunda muayene veya tedavi olmasına,

3) Meslek edindirme kurslarına katılmasına,

yönelik faaliyetlerde bulunmak.

(4) Şiddet mağduru ile şiddet uygulayana yönelik hizmetler, zorunlu hâller dışında farklı birimlerde sunulur.


Kurumlararası koordinasyon ve eğitim

MADDE 16

(1) Bu Kanun hükümlerinin yerine getirilmesinde kurumlararası koordinasyon Bakanlık tarafından gerçekleştirilir.

(2) Kamu kurum ve kuruluşları ile diğer gerçek ve tüzel kişiler, bu Kanunun uygulanmasıyla ilgili olarak kendi görev alanına giren konularda işbirliği ve yardımda bulunmak ve alınan tedbir kararlarını ivedilikle yerine getirmekle yükümlüdür. Gerçek ve tüzel kişiler, bu Kanun kapsamında Bakanlık çalışmalarını desteklemek ve ortak çalışmalar yapmak üzere teşvik edilir.

(3) Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu ile ulusal, bölgesel ve yerel yayın yapan özel televizyon kuruluşları ve radyolar, ayda en az doksan dakika kadınların çalışma yaşamına katılımı, özellikle kadın ve çocukla ilgili olmak üzere şiddetle mücadele mekanizmaları ve benzeri politikalar konusunda Bakanlık tarafından hazırlanan ya da hazırlattırılan bilgilendirme materyallerini yayınlamak zorundadır. Bu yayınlar, asgari otuz dakikası 17.00-22.00 saatleri arasında olmak üzere 08.00-22.00 saatleri arasında yapılır ve yayınların kopyaları her ay düzenli olarak Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna teslim edilir. Bu saatler dışında yapılan yayınlar aylık doksan dakikalık süreye dâhil edilmez. Bu süreler Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından denetlenir. Televizyon kuruluşları ve radyolarda yayınlanacak bilgilendirme materyalleri, Bakanlık birimleri tarafından üniversiteler, ilgili meslek kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarının da görüşleri alınarak hazırlanır.

(4) Bu Kanunda öngörülen görevlerin yerine getirilmesi sırasında kamu kurum ve kuruluşlarının personeli Bakanlık görevlilerine yardımcı olurlar.

(5) Tüm kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, personel ve üyelerinin bu Kanunun etkin bir biçimde uygulanması amacıyla Bakanlığın hazırlayıp koordine edeceği, kadının insan hakları ile kadın erkek eşitliği konusunda eğitim programlarına katılmasını sağlar.

(6) İlköğretim ve ortaöğretim müfredatına, kadının insan hakları ve kadın erkek eşitliği konusunda eğitime yönelik dersler konulur.


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Mali Hükümler

Geçici maddi yardım yapılması

MADDE 17

(1) Bu Kanun hükümlerine göre geçici maddi yardım yapılmasına karar verilmesi hâlinde, onaltı yaşından büyükler için her yıl belirlenen aylık net asgari ücret tutarının otuzda birine kadar günlük ödeme yapılır. Korunan kişinin birden fazla olması hâlinde, ilave her bir kişi için bu tutarın yüzde yirmisi oranında ayrıca ödeme yapılır. Ancak, ödenecek tutar hiçbir şekilde belirlenen günlük ödeme tutarının bir buçuk katını geçemez. Korunan kişilere barınma yeri sağlanması hâlinde bu fıkrada belirlenen tutarlar yüzde elli oranında azaltılarak uygulanır.

(2) Bu ödemeler, Bakanlık bütçesine, geçici maddi yardımlar için konulan ödenekten karşılanır. Yapılan ödemeler, şiddet uygulayandan tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde tahsil edilir. Bu şekilde tahsil edilemeyenler 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi tarafından takip ve tahsil edilir.

(3) Korunan kişinin gerçeğe aykırı beyanda bulunduğunun tespiti hâlinde yapılan yardımlar, bu kişiden 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre tahsil edilir.


Nafaka

MADDE 18

(1) Bu Kanun hükümlerine göre nafakaya karar verilmesi hâlinde, kararın bir örneği, resen nafaka alacaklısının veya borçlusunun yerleşim yeri icra müdürlüğüne gönderilir.

(2) Nafaka ödemekle yükümlü kılınan kişinin Sosyal Güvenlik Kurumu ile bağlantısı olması durumunda, korunan kişinin başvurusu aranmaksızın nafaka, ilgilinin aylık, maaş ya da ücretinden icra müdürlüğü tarafından tahsil edilir. İcra müdürlüklerinin nafakanın tahsili işlemlerine ilişkin posta giderleri Cumhuriyet başsavcılığının suçüstü ödeneğinden karşılanır.


Sağlık giderleri

MADDE 19

(1) Bu Kanun hükümlerine göre hakkında koruyucu tedbir kararı verilen kişilerden genel sağlık sigortalısı olmayan ve genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi kapsamına da girmeyen veya genel sağlık sigortası prim borcu sebebiyle fiilen genel sağlık sigortasından yararlanamayan ya da diğer mevzuat hükümleri gereğince tedavi yardımından yararlanma hakkı bulunmayanlar; bu hâllerin devamı süresince, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt bendi kapsamında, gelir testine tabi tutulmaksızın genel sağlık sigortalısı sayılır.

(2) Bu Kanun hükümlerine göre hakkında önleyici tedbir kararı verilen kişinin aynı zamanda rehabilitasyonunun veya tedavi edilmesinin gerekli olduğuna karar verilmesi hâlinde, genel sağlık sigortası kapsamında karşılanmayan rehabilitasyon hizmetlerine yönelik giderler ile rehabilitasyon hizmetleri kapsamında verilmesi gereken diğer sağlık hizmetlerinin giderleri Bakanlık bütçesinin ilgili tertiplerinden karşılanır.


Harçlar ve masraflardan, vergilerden muafiyet ve davaya katılma

MADDE 20

(1) Bu Kanun kapsamındaki başvurular ile verilen kararların icra ve infazı için yapılan işlemlerden yargılama giderleri, harç, posta gideri ve benzeri hiçbir ad altında masraf alınmaz. Bu Kanunun 17 nci maddesi uyarınca yapılan ödemeler gelir vergisi ile veraset ve intikal vergisinden, bu ödemeler için düzenlenen kâğıtlar ise damga vergisinden müstesnadır.

(2) Bakanlık, gerekli görmesi hâlinde kadın, çocuk ve aile bireylerine yönelik olarak uygulanan şiddet veya şiddet tehlikesi dolayısıyla açılan idari, cezai, hukuki her tür davaya ve çekişmesiz yargıya katılabilir.


BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Kadrolar

MADDE 21

(1) Ekli listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına ait bölümüne eklenmiştir.


Yönetmelik

MADDE 22

(1) Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar altı ay içinde, Adalet, İçişleri, Maliye, Milli Eğitim ve Sağlık Bakanlıklarının görüşleri alınmak suretiyle Bakanlık tarafından hazırlanan yönetmeliklerle düzenlenir.


Yürürlükten kaldırılan hükümler ve atıflar

MADDE 23

(1) 14/1/1998 tarihli ve 4320 sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanun yürürlükten kaldırılmıştır.

(2) Mevzuatta 4320 sayılı Kanuna yapılan atıflar bu Kanuna yapılmış sayılır.

(3) Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce 4320 sayılı Kanun hükümlerine göre verilen kararların uygulanmasına devam olunur.


Şiddet önleme ve izleme merkezlerinin faaliyete geçmesi

GEÇİCİ MADDE 1

(1) Bu Kanunun 14 üncü maddesinde kurulması öngörülen şiddet önleme ve izleme merkezleri, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıl içinde Bakanlık tarafından belirlenecek illerde pilot uygulama yapılmak üzere kurulur. Kuruluşları tamamlanıncaya kadar merkezlerin görevlerinin Bakanlığın hangi birimlerince yürütüleceği Bakanlık tarafından belirlenir.

Yürürlük

MADDE 24

(1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 25

(1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

6284 sayılı kanunun adı; Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanundur. 8 Mart 2012 tarihinde kabul edilmiştir.

"acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "6284 sayılı kanunun adı; Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanundur. 8 Mart 2012 tarihinde kabul edilmiştir. " } } ] }


Avatar
1990 yılında Kırıkkale’de doğan Umur Yıldırım, orta öğrenimini Bursa Polis Koleji’nde tamamladıktan sonra yüksek öğrenimine Ankara Polis Akademisi’nde başlamış ve 2011 yılında ayrılmıştır. Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne başlayarak başarı burs ile üç yılda dönem ikincisi olarak mezun olmuştur. Halen tam burslu olarak Çankaya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü-Kamu Hukuku Bölümünde yüksek lisansına devam etmekte olan Umur Yıldırım, Kadim Hukuk ve Danışmanlık Bürosu’nun kurucusudur.
Yorum Yazın