İdare Hukuku

Paem Sene Sonu Mülakatı İdari Dava

PAEM, POMEM ve PMYO yıl sonu mülakatı, polis ve komiser yardımcısı adaylarının mesleğe geçmeden önceki son engelidir. Bu aşamayı geçen adaylar polis memuru veya komiser yardımcısı olarak olarak göreve başlayabilirler. Bitirme mülakatı, Polis Akademisi veya Polis Okulu’nu başarıyla tamamlayan adaylara eğitim öğretim dönemi sonunda uygulanan bir sınavdır. PAEM ve POMEM sene sonu mülakatı, eğitim sonu sınavı ya da  PMYO bitirme mülakatı bu kapsamdadır.

Yemin töreni öncesi bitirme mülakatına giren polis memuru ve komiser yardımcısı adaylarının bu mülakattan başarılı olması beklenir. Polis memuru ve komiser yardımcısı adaya eğitim-öğretim döneminde gördüğü polislik eğitimleri hakkında sorulardan, kart çekme usulü ile sorular yöneltilir. Komisyon ayrıca mesleki bilgi ve becerisini ölçmek için çoktan seçmeli soruda yöneltebilir.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kadrolarına Polis Memuru Ve Komiser Yardımcısı Rütbelerine Aday Memur Olarak Atanacaklara Uygulanacak Sınav Yönetmeliği’nin 5. Maddesi uyarınca;  “Polis eğitim kurumları ve Emniyet Genel Müdürlüğü adına diğer yükseköğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerden öğrenim süresini başarıyla tamamlayan öğrenciler, Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarına polis memuru veya komiser yardımcısı olarak atanmalarından önce sınava tabi tutulur.”

Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bünyesinde eğitimlerini tamamlayan öğrencilerin eğitim sonu sınavları; 03 Haziran 2015 tarihli 29375 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Emniyet Genel Müdürlüğü Kadrolarına Polis Memuru Ve Komiser Yardımcısı Rütbelerine Aday Memur Olarak Atanacaklara Uygulanacak Sınav Yönetmeliği” hükümleri çerçevesinde okuduğu okul tarafından yapılacaktır.

Polis memuru ve komiser yardımcısı adaylarına; okul tarafından oluşturulan komisyonca, önceden hazırlanmış sorular çektirilerek cevaplanması istenecektir. Sözlü mülakatta adayları; Mesleki bilgi düzeyi, bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, özgüveni, ikna kabiliyeti, inandırıcılığı, liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu değerlendirilecektir.

PMYO öğrencilerini gibi POMEM’de okuyan 6 ay eğitim görmekte olan öğrenciler içinde mülakat geçerlidir. Yani Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde herhangi bir okulda okuyorsanız atanmanız için bu mülakattan geçmeniz gereklidir.

Bu sınavda başarılı olan adaylar Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarına aday polis memuru veya komiser yardımcısı olarak atanmaları 6/8/1992 tarihli 92/3393 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.

Paem Bitirme Mülakatı Başarısız Olanlar Ne Yapmalı?

Emniyet Genel Müdürlüğü Kadrolarına Polis Memuru ve Komiser Yardımcısı Rütbelerine Aday Memur Olarak Atanacaklara Uygulanacak Sınav Yönetmeliği 8. madde kapsamında; “Sınav komisyonu kararlarına itiraz edilemez”

Paem sene sonu mülakatı sonucu elenenler 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerine yürütme durdurma istemli idari dava açmaları gereklidir.

Paem bitirme mülakatı bu kapsamda olup 60 gün içerisinde dava açılması gereklidir. Bu süre hak düşürücü süre olup geçirildiği takdir de dava açma hakkınız son bulacaktır. İdari davalar spesifik davalar olup konusunda uzman idari avukat ile çalışmanız hem sürecinizin hızlı ilerlemesi hem de davayı kazanmanız açısından hayati öneme sahiptir. Hak kaybına uğramamanız ve mesleğinizi geri kazanmanız,  idare hukukunda uzman avukatın çabaları ile olacaktır.

Paem eğitim sonu sınavı emsal karar internette en çok aranan konulardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu emsaller özellikle mülakat davalarında zor alınan kararlar olması nedeniyle çok çnemlidir ve idari davanızda kullanmanız mahkeme heyeti açısından da yol gösterici niteliğe sahip olacaktır.

Pmyo sene sonu mülakatı elenenler idare mahkemesi açtıkları davada yürütme durdurma isteminde bulunmayı unutmamaları gerekir. Zira yürütme durdurma istemi kabul edildiği takdir de biran önce atamanız gerçekleştirilecektir.

Paem Eğitim Sonu Sınavı Emsal Karar

Pomem eğitim sonu mülakat davaları Ankara İdare Mahkemesinde açıldığını üst kısımda belirtmiştik. Polis Meslek Yüksekokulu mezunu, yıl sonu mülakatından elenmesi üzerine işlemi yargıya taşıdı. İşlemin iptaline karar veren Ankara İdare Mahkemesi, Danıştay’ın bozma kararına uymayarak kararında direnerek yeniden iptal kararı verdi.

Ankara 12. İdare Mahkemesi 2018/2658 Esas numaralı dosyasında özetle;

“… “davacının çektiği ve cevaplaması gereken 27 sıra numaralı sorunun “İnsan haklarının temel felsefesi nedir” sorusu olduğu ve bu soruya ait komisyon tarafından önceden hazırlanan soru havuzundaki cevabın da “sana yapılmasını istemediğin şeyi bir başkasına yapmamaktır. başka bir ifadeyle sana nasıl davranılmasını istiyorsan diğer insanlara da aynı şekilde davranmaktır. Bu altın kural bütün dinlerde bulunmaktadır (empati) ” şeklinde olduğu, davacının çektiği iş bu soruya dair verdiği cevabın ilgili yönetmeliğe göre yetersiz kaldığı ve aday polis memuru olamaz kararı verildiğinin ifade edildiğinin görüldüğü, bu halde davalı idarece davacıya sorulan soruya ilişkin hazırlanan cevabın hangi cevap olduğunun tereddüte yol açmayacak şekilde belirtilmediği, kaldı ki; “İnsan haklarının temel felsefesi nedir” şeklinde hazırlanan sorunun cevabının herkes tarafından bilinen ya da bilinmesi gereken objektif esaslara dayalı tek bir tanımının veya cevabının olmadığı, aksine kişiden kişiye değişebilecek birden fazla tanımı veya cevabının olduğu izahtan varestedir.

Yine karar formunun diğer haneler yönünden soruların yanıtlarına komisyon üyelerince takdir edilen ve yönetmelikte belirlenen başarı düzeyinin altında olan puanların gerekçelerinin ortaya konulmadan değerlendirme formunda yer alan diğer hanelerin 10-15 puan aralığında takdir edilerek toplamda 44 puan takdir edildiği görülmüştür.

Bu durumda, dava konusu işlem bu yönlerden incelendiğinde; davacıya sorulan sorunun objektif esaslara dayanmayan ve birden çok cevabının olmasının yanında, değerlendirmenin objektifliği konusunda etkin denetim sağlanmasına imkan verecek şekilde davacının sorulan sorulara ne yanıt verdiği kayıt altına alınmayarak ve dava konusu işleme gerekçe olarak “insan haklarının temel felsefesini açıklayamadı, ikna kabiliyeti, liyakat zayıf” şeklinde göreceli ve soyut ifadelerle bir idari işlem olan sözlü sınavın yargı denetimi dışına çıkarılmasına yol açması nedeniyle, dava konusu mülakat sınavı sonucunda başarısız sayılma işleminde Anayasa hükmüne hukuka ve mevzuata uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmaktadır.”

Gerekçesiyle sözlü mülakatı iptal etmiştir.

kadim-law-consultancy-office-09-04-2018-656

En yukarı çık