Ceza Muhakemesi Kanunu 69. Madde (CMK)

Ceza Muhakemesi Kanunu 69. Madde (CMK)

ceza muhakemesi kanunu 69 madde

Ceza Muhakemesi Kanunu 69. Madde

Bilirkişinin Reddi

  1. Hakimin reddini gerektiren sebepler, bilirkişi hakkında da geçerlidir.
  2. Cumhuriyet savcısı, katılan, vekili, şüpheli veya sanık, müdafii veya kanunî temsilci, ret hakkını kullanabilirler. Hakim veya mahkeme tarafından atanan bilirkişinin adı ve soyadı, engel sebepler olmadıkça ret hakkına sahip olanlara bildirilir.
  3. Ret istemini davayı görmekte olan hâkim veya mahkeme inceler. Soruşturma evresinde, Cumhuriyet savcısınca kabul edilmeyen ret istemi sulh ceza hakimince incelenir. Reddi isteyen kişi, bunun nedenini, dayandığı olguları göstererek açıklamakla yükümlüdür.

Ceza Muhakemesi Kanunu 69. Madde Gerekçesi

Madde, bilirkişinin reddini düzenlemektedir. Ret nedenleri, hakimler bakımından söz konusu olanların aynıdır. Bu hususta 23. ve izleyen maddelerin gerekçelerine bakılmalıdır.

Madde ikinci fıkrasında tanıklığın bilirkişi olarak atanmaya engel olmadığını belirtmiş ve ret hakkına sahip bulunanları göstermiştir.

Üçüncü fıkrada ret istemini inceleyecek merciler soruşturma ve kovuşturma evreleri için ayrı ayrı gösterilmiştir.

1412 sayılı Kanunda geçen ve reddi isteyenin nedenleri “ispat” etmesine ilişkin ifade yerine “inandırıcı bir şekilde açıklama” ibaresine yer verildiğinden ayrıca, “yemin delil olmaz” hükmü uygun görülmemiştir.

  • İlgili Makale: 
  • 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) Tam Metin: 

ceza muhakemesi kanunu 69 madde cmk
ceza muhakemesi kanunu 69 madde cmk

Ceza Muhakemesi Kanunu 69. Madde Bilirkişinin Reddi Emsal Kararlar

Yargıtay 5. Ceza Dairesi E:2013/2928, K:2014/11334

  • Ceza Muhakemesi Kanunu 69. Madde
  • Bilirkişinin Reddi

Katılan vekilinin, 07/07/2008 ve 07/06/2010 havale tarihli dilekçeleriyle bilirkişinin reddini talep etmesine rağmen CMK’nın 69. maddesi uyarınca olumlu ya da olumsuz bir karar verilmemesi, İddianamede kooperatifçe kendilerine ödeme yapıldığı belirtilen L.. İ.., İ.. B.. ve S.. G..’nun dinlenmelerinden sonra, kooperatife ait defter, kayıt, belgeler ve tüm dokümanların kül halinde dava dosyasıyla birlikte konunun uzmanı Sayıştay emekli uzman denetçilerinden oluşan bilirkişi kuruluna tevdii edilerek; tüm iddia, savunma ve kanıtlar birlikte değerlendirilip mahkemece yapılan keşif sonucu teknik bilirkişi tarafından tanzim edilen asıl ve ek raporlardaki tespitler de dikkate alınarak her bir sanığın sorumluluğunu irdeler şekilde, zimmetlerinde kooperatif parası bulunup bulunmadığı, varsa miktarının ne olduğu hususlarında rapor alınmasından sonra, sanıkların hukuki durumunun tayin ve takdiri gerektiği gözetilmeden, eksik inceleme sonucu yazılı şekilde beraat kararları verilmesi, Kanuna aykırı, katılan vekilinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde görülmüş olduğundan, hükümlerin 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi de gözetilerek CMUK’un 321. maddesi uyarınca bozulmasına, 20/11/2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Yargıtay 5. Ceza Dairesi E:2013/7395, K:2015/9034

  • Ceza Muhakemesi Kanunu 69. Madde
  • Bilirkişinin Reddi

Sanığın salt CMK’nın 69/1. maddesine aykırı davranmasının görevi kötüye kullanma suçunu oluşturmaması ve sanığın katılımıyla düzenlenen raporların yargılamayı yapan İstanbul 1. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesince hükme esas alınmayarak anılan davanın davacı katılanlar lehine sonuçlanması nedeniyle TCK’nın 257/1. maddesinde belirtilen kişisel mağduriyet, kamu zararı veya kişilere haksız menfaat sağlama koşullarından herhangi birinin gerçekleşmemesi karşısında, tebliğnamedeki bozma düşüncesine iştirak edilmemiştir.

Delilleri takdir ve gerekçesi gösterilmek suretiyle verilen beraat hükmü usul ve kanuna uygun olduğundan yerinde görülmeyen katılanlar vekilinin temyiz itirazlarının reddiyle hükmün onanmasına, 30/03/2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Ceza Muhakemesi Kanunu 68. Madde Hakkında Emsal Karar Aramak İçin: https://karararama.yargitay.gov.tr/

Yorum Gönderin

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

X
kadim hukuk ve danışmanlık