Ceza Muhakemesi Kanunu 152. Madde (CMK)

Ceza Muhakemesi Kanunu 152. Madde (CMK)

ceza muhakemesi kanunu 152 madde cmk

Ceza Muhakemesi Kanunu 152. Madde

Şüpheli veya Sanığın Birden Fazla Olması Halinde Savunma

Yararları birbirine uygun olan birden fazla şüpheli veya sanığın savunması aynı müdafiye verilebilir.

Ceza Muhakemesi Kanunu 152. Madde Gerekçesi

Madde, ceza davasının, hakkaniyete uygun tarzda adil yargılama ilkesine uygun olarak yürütülebilmesi için, savunma yönünden çok önemli olan bir ilkeyi belirtmektedir: Avukatın, aynı davada birden fazla sanığı veya soruşturmada birden fazla şüpheliyi savunma görevi alabileceği kabul edilmiştir. Ancak bunun koşulu, bu kişilerin davanın savunulmasındaki yararlarının çelişkili olmaması yani birbirine uygun bulunması olarak saptanmıştır.

 • İlgili Makale: 
 • 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) Tam Metin: 

Ceza Muhakemesi Kanunu 152. Madde Şüpheli veya Sanığın Birden Fazla Olması Hâlinde Savunma Emsal Kararlar

Yargıtay 17. Ceza Dairesi E:2016/4922, K:2016/12323

 • Ceza Muhakemesi Kanunu 152. Madde
 • Şüpheli veya Sanığın Birden Fazla Olması Hâlinde Savunma

Suça sürüklenen çocuğun, 06.05.2013 tarihli duruşmada duruşmalara katılmak istemediğini söylediğinin anlaşılması karşısında; tebliğnamedeki 1 numaralı bozma düşüncesi benimsenmemiştir.

Suça sürüklenen çocuk … ile hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildiği için dosyası temyiz incelemesine gelmeyen diğer suça sürüklenen çocuk …’nin beyanları itibariyle aralarında menfaat çatışması bulunduğunun anlaşılması karşısında, 5271 sayılı CMK’nın 152/1. maddesi gereğince suça sürüklenen çocukların savunmasının aynı müdafiye yaptırılamayacağının gözetilmemesi, bozmayı gerektirmiş, suça sürüklenen çocuk … müdafiinin temyiz nedenleri bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, diğer yönleri incelenmeyen hükmün açıklanan nedenle tebliğnameye uygun olarak bozulmasına, 28.11.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Yargıtay 22. Ceza Dairesi E:2015/11944, K:2016/4625

 • Ceza Muhakemesi Kanunu 152. Madde
 • Şüpheli veya Sanığın Birden Fazla Olması Halinde Savunma

Suça sürüklenen çocuk … aşamalarda kendisinin sadece gözcülük yaptığını, kabloları suça sürüklenen çocuk … ve yaşı büyük sanıklar çalmaya çalıştığını savunduğu, suça sürüklenen çocuk …’de aşamalarda üzerine atılı suçlamayı kabul etmeyerek ‘ın iftira attığını savunduğunu anlaşılması karşısında; aralarında hukuksal çıkar çatışması olduğu gözetilmeden, suça sürüklenen çocukların aynı savunman tarafından savunulması suretiyle 5271 sayılı CMK’nın 152/1. maddesine aykırı davranılarak savunma haklarının kısıtlanması, bozmayı gerektirmiş, suça sürüklenen çocuklar … ve … müdafiinin temyiz itirazları, bu bakımdan yerinde görülmüş olduğundan, diğer yönleri incelenmeyen hükümlerin açıklanan nedenle kısmen istem gibi bozulmasına, 29.03.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Yargıtay 17. Ceza Dairesi E:2016/5648, K:2016/13689

 • Ceza Muhakemesi Kanunu 152. Madde
 • Şüpheli veya Sanığın Birden Fazla Olması Halinde Savunma

Suça sürüklenen çocukların beyanları itibariyle aralarında menfaat çatışması bulunduğunun anlaşılması karşısında, 5271 sayılı CMK’nın 152/1. maddesi gereğince suça sürüklenen çocukların savunmasının aynı müdafiye yaptırılamayacağının gözetilmemesi,

Başka suçtan Osmaniye Cezaevi’nde tutuklu olan ve duruşmalardan vareste tutulmaya dair bir talebi de bulunmayan suça sürüklenen çocuk …’ın kısa kararın okunduğu oturuma getirtilmeyerek savunma hakkının kısıtlanması suretiyle 5271 sayılı CMK’nın 196. maddesine aykırı davranılması, Bozmayı gerektirmiş, suça sürüklenen çocuklar … ve … müdafiinin temyiz nedenleri bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, diğer yönleri incelenmeyen hükümlerin açıklanan nedenlerle tebliğnameye uygun olarak bozulmasına 26.12.2016 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.


Yargıtay 17. Ceza Dairesi E:2015/13929, K:2016/8389

 • Ceza Muhakemesi Kanunu 152. Madde
 • Şüpheli veya Sanığın Birden Fazla Olması Halinde Savunma

Sanıklardan …’ın soruşturma aşamasında müdafi huzurda alınan savunması sırasında olay gecesi diğer sanık … ile buluştuklarını,…’in bir süreliğine yanından ayrıldığını, daha sonra kablo ile birlikte geri geldiğini,…’in daha önceden de hırsızlık yaptığını duyduğunu, kendisinin hırsızlık yapmadığını beyan ettiği, diğer sanık …’nin ise üzerine atılı suçu kabul etmediği ve bu beyanlara göre sanıklar arasında menfaat çatışması bulunduğunun anlaşılması karşısında, 5271 sayılı CMK’nın 152/1. maddesi gereğince sanıklar … ve …’nin savunmasının aynı müdafiiye yaptırılamayacağının gözetilmemesi, bozmayı gerektirmiş, sanıklar … ve … ile müdafilerinin temyiz nedenleri bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, diğer yönleri incelenmeyen hükümlerin açıklanan nedenle tebliğnameye aykırı olarak bozulmasına, 02.06.2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Yargıtay 11. Ceza Dairesi E:2017/11908, K:2018/2355

 • Ceza Muhakemesi Kanunu 152. Madde
 • Şüpheli veya Sanığın Birden Fazla Olması Halinde Savunma

GSM alt bayi yetkilisi … ile üst bayi yetkilisi … … müştekinin kimlik bilgilerini kullanarak adına sahte bireysel abonelik sözleşmesi düzenleyip …. numaralı hattı çıkartarak özel belgede sahtecilik suçunu işledikleri iddiasıyla açılan kamu davasında; sanıkların üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmediği; alt bayi yetkilisi olan sanık …’in suça konu bireysel abonelik sözleşmesinin üst bayi yetkilisi sanık tarafından yapılmış olabileceğini söylediği, üst bayi yetkilisi olan sanık … ise sadece aktivasyon işlemi yaptıklarını ve belgelerin kendilerine hazır olarak geldiğini beyan etmesi karşısında; aralarında menfaat çatışması bulunan sanıkların aynı avukat tarafından savunulması suretiyle 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 38 ve 5271 sayılı CMK’nın 152. maddesine aykırı davranılması,

Yasaya aykırı, sanıklar müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, sair yönleri hükümlerin bu sebeplerden dolayı 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK’un 321. maddesi uyarınca bozulmasına, 19.03.2018 tarihinde oybirliği ile karar verildi.


Yargıtay 6. Ceza Dairesi E:2014/7091, K:2017/4001

 • Ceza Muhakemesi Kanunu 152. Madde
 • Şüpheli veya Sanığın Birden Fazla Olması Halinde Savunma

Sanık … suç teşkil eden haksız fiili sanık … ile birlikte işlediklerini, sanık …’ün ise atılı suçu işlemediğini savunması dikkate alındığında; suçlamayı kabul etmeyen sanık …’ün savunulması gerektiği ve bu durumun suçu kabul eden sanık … yönünden de savunma zafiyeti yaratacağı açıktır. Hal böyle olunca savunma hakkının kısıtlanmaması ve zafiyete uğratılmaması için sanıkların ayrı ayrı müdafiler tarafından temsil edilmeleri gerekirken, aynı müdafii tarafından temsil edilmeleri suretiyle 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 38 ve 5271 sayılı CMK’nın 152. maddesine aykırı davranılması, bozmayı gerektirmiş, sanıklar … ve … savunmanının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, diğer yönleri incelenmeyen hükmün açıklanan nedenle isteme uygun olarak bozulmasına, 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi yollamasıyla 1412 sayılı CMUK’un 326/son maddesi uyarınca kazanılmış hakkın gözetilmesine, 01/11/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Yargıtay 11. Ceza Dairesi E:2016/4353, K:2017/773

 • Ceza Muhakemesi Kanunu 152. Madde
 • Şüpheli veya Sanığın Birden Fazla Olması Halinde Savunma

… Tarımsal Ürünler San. Ve Tic. Anonim şirketinin münferiden temsile yetkili ortakları olan sanıkların, 2005 takvim yılında sahte fatura düzenlemek ve kullanmak suçlarını işledikleri iddia ve kabul edilen kamu davasında; sanıklar … ve …’ın savunmalarında kendilerinin alınan ve kesilen faturalarla ilgilerinin olmadığını, şirketin muhasebe işlerinden sanık …’ın sorumlu olduğunu beyan ettikleri, bu nedenle sanıklar arasında menfaat çatışmasının mevcut olduğu anlaşılmakla, sanıkların savunmalarının ayrı ayrı müdafıiler yerine aynı müdafıi tarafından yapılması suretiyle 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 38/1. ve 5271 sayılı CMK’nın 152. maddelerine aykırı davranılarak savunma haklarının kısıtlanması,

Yasaya aykırı, sanıklar müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, sair yönleri incelenmeyen hükmün bu sebepten dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi uyarınca uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK’un 321. maddesi uyarınca bozulmasına, 08.02.2017 gününde oybirliği ile karar verildi.


Yargıtay 2. Ceza Dairesi E:2014/36323, K:2017/21

 • Ceza Muhakemesi Kanunu 152. Madde
 • Şüpheli veya Sanığın Birden Fazla Olması Halinde Savunma

Mahkemece suça sürüklenen çocuklara zorunlu müdafii olarak Avukat …’un atandığı, suça sürüklenen çocuk …’ın kovuşturma aşamasındaki savunmasında; suça sürüklenen çocuk …’ın kendisine ait el arabasını istediğini, el arabasını verdikten sonra ….’ın geri gelmemesi üzerine meraklandığını,….’ın evine doğru giderken el arabasının üzerinde kalorifer peteklerini gördüğünü,….’ın kendisine petekleri satma teklifinde bulunduğunu beyan ettiği, suça sürüklenen çocuk …’ın ise suçlamayı ve …’ın beyanlarını kabul etmediği anlaşılmakla; aralarında menfaat çatışması bulunan suça sürüklenen çocuk …’a ayrı bir müdafii görevlendirilmesi gerektiği gözetilmeyerek Avukatlık Kanunu’nun 38. ve CMK’nın 152. maddelerine aykırı davranılması, bozmayı gerektirmiş, suça sürüklenen çocuklar müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan diğer yönleri incelenmeyen hükümlerin 1412 sayılı CMUK’un 321. maddesi uyarınca bu sebepten dolayı isteme aykırı olarak bozulmasına, 09/01/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Yargıtay 2. Ceza Dairesi E:2014/31486, K:2017/3704

 • Ceza Muhakemesi Kanunu 152. Madde
 • Şüpheli veya Sanığın Birden Fazla Olması Halinde Savunma

Aralarında menfaat çatışması bulunduğu anlaşılan suça sürüklenen çocukların aynı müdafii tarafından temsil edilmeleri suretiyle CMK’nın 152 ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 38. maddelerine aykırı davranılması,

Suça sürüklenen çocuk … hakkında hırsızlık suçundan mahkumiyet hükmü kurulurken, Çocuk Koruma Kanunu’nun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğin 20/1-7. maddesi ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanun’un 35. maddesi uyarınca; fiil işlendiği sırada 12-15 yaş grubu içerisinde bulunan suça sürüklenen çocukların işledikleri fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama ve bu fiille ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneğinin olup olmadığının takdiri bakımından, sosyal yönden inceleme yaptırılmasının gerekli olduğu, mahkemece sosyal inceleme raporuna gerek görülmediği taktirde ise gerekçesinin kararda gösterilmesinin zorunlu olduğu gözetilmeden eksik kovuşturma ile yazılı şekilde hüküm kurulması, bozmayı gerektirmiş, suça sürüklenen çocuklar müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, diğer yönleri incelenmeyen hükmün bu sebeplerden dolayı bozulmasına, 30/03/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Yargıtay 6. Ceza Dairesi E:2015/899, K:2015/42420

 • Ceza Muhakemesi Kanunu 152. Madde
 • Şüpheli veya Sanığın Birden Fazla Olması Halinde Savunma

Yerel Mahkemece verilen hüküm sanıklar A.. A.., M.. D.. ve D.. K.. savunmanı Av.G.. Ö..tarafından duruşmalı olarak da temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre tayin edilen günde yapılan duruşma sonunda dosya okunarak gereği görüşülüp düşünüldü;

Sanıkların aralarında menfaat çatışması bulunduğu gözetilmeden, sanıkların aynı savunman tarafından savunulması suretiyle 5271 sayılı CMK’nın 152.maddesine aykırı davranılması, bozmayı gerektirmiş, Cumhuriyet Savcısı ile sanıklar A.. A.., M.. D.. ve D.. K.. savunmanının temyiz dilekçesinde ve sanıklar savunmanı Av.G… Ö..’ün duruşmada ileri sürdüğü tüm itiraz ve savunmaları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, duruşmalı temyiz incelemesi yapılan ve diğer yönleri incelenmeyen hükmün açıklanan nedenlerle istem gibi bozulmasına ilişkin oybirliğiyle alınan karar 08/07/2015 günü Yargıtay Cumhuriyet Savcısı …’ın katıldığı oturumda, sanıklar ve savunmanının yokluklarında açıkça ve yöntemince okunup anlatıldı.


Yargıtay 23. Ceza Dairesi E:2015/13584, K:2015/1963

 • Ceza Muhakemesi Kanunu 152. Madde
 • Şüpheli veya Sanığın Birden Fazla Olması Halinde Savunma

İştirak iradesi içerisinde suça sürüklenen çocuk…’in ve hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilen diğer suça sürüklenen çocuk…’in devlet hastanesinin bahçesinde yer alan kantinin camını kırmak sureti ile içeriye girerek para aldıklarının, bu suretle nitelikli hırsızlık ve nitelikli mala zarar verme suçlarını işlediklerinin iddia edildiği olayda,

Suça sürüklenen çocuklar arasında menfaat çatışması olduğu gözetilerek 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 38/1-b ve CMK’nın 152. maddeleri uyarınca ayrı müdafiiler atanması gerekirken, aynı müdafii ile suça sürüklenen çocuklar hakkında yargılama yapılarak karar verilmek suretiyle savunma haklarının kısıtlanması, bozmayı gerektirmiş, suça sürüklenen çocuk müdafiinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde görülmüş olduğundan, 5320 sayılı Kanun’un 8/1. maddesi uyarınca uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK’un 321. maddesi gereğince hükmün sair yönleri incelenmeden bozulmasına, 27/05/2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Ceza Muhakemesi Kanunu 152. Madde Hakkında Emsal Karar Aramak İçin: https://karararama.yargitay.gov.tr/ 

Yorum Gönderin

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

X
kadim hukuk ve danışmanlık