İdare Hukuku

Atama İptali Davası – Atama İşlemi İptali Dava Dilekçesi

Atama iptali davası; kamu personeli mesleğe başlarken veya mesleğini sürdürürken yaşanan durumlardan ötürü atamasının yapılmamasından kaynaklı idari davalara denir. Devlet memurlarının atama işlemlerine ilişkin idarenin tesis ettiği işlemlerin hukuka aykırı olması durumunda idari dava açılır. Memurlar, idarenin kamu hizmetlerini yerine getiren personelidir. Memurların atama işlemlerine dair davalar idari yargının görev alan girer. Yani atama işlemi ile ilgili davalar İdare Mahkemesinde açılır.

Bu makalemizde memurların atama taleplerinin reddi, il içinde ya da il dışında görev yaptığı yer haricinde başka bir yere isteği dışında atanması, kendisinin atanmak istediği yere atanmaması gibi atanma işlemine dair konular ele alınacaktır. Makalenin sonunda atama iptali ile ilgili Danıştay kararları paylaşılacaktır.

Atama işlemi tek yanlı idari işlemler kategorisinde, bireysel idari işlemler arasındadır.

Atama işlemi de diğer tüm idari işlemlerde bulunması zorunlu yetki, şekil, sebep, konu, amaç unsurlarını taşımalıdır. Bu unsurlardan birinin yokluğu atama işlemini iptal edilebilir hale getirir. Bu durumda atama işleminin iptali amacıyla yürütme durdurma istemli iptal davası açılmalıdır.

Güvenlik soruşturması hakkında bilgi almak için bu makalemizi okuyabilirsiniz. https://kadimhukuk.com.tr/makale/guvenlik-sorusturmasi-ve-arsiv-arastirmasi-nedir-nelere-bakilir-ne-yapmaliyim

Atama İptali Davası Ne Kadar Süre İçinde Açılmalıdır?

İdari yargı da idari işlem ve eylemlere karsı açılacak iptal ve tam yargı davaları belli süreler içinde açılmalıdır. Uyuşmazlığın idari yargı yerince karara bağlanabilmesi için yasada belirtilen süre içinde idari davanın açılması gerekir.

Atama davaları idari yargıda en fazla görülen dava türüdür. Atama yapılmaması veya talep reddi kararı tebliğ edildikten sonra 60 gün içinde işlemin iptali talebiyle yetkili idare mahkemesine yürütme durdurma talepli iptali davası açılmalıdır.

Atama İptali Davasında Yürütme Durdurma Talep Edilebilir mi?

Yürütme durdurma kararları, dava konusu idari işlemin uygulanmasını durduran; diğer bir anlatımla, icrailik niteliğini askıya alan ve söz konusu işlemin tesisinden önceki hukuki durumun geri gelmesini sağlayan geçici nitelikte kararlardır. Yürütmenin durdurulması, iptal davasından ayrı ve bağımsız bir dava türü değildir. Yürütme durdurma, sadece iptal davasıyla birlikte istenir. Yürütme durdurma talebinin kabulü halinde aynen bir yargı kararı gibi hüküm ve sonuç doğurur.

Yürütme durdurma kararı verilmesi için 2 şart vardır. Bu şartlar;

 • İdari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararların doğması,
 • İdari işlemin açıkça hukuka aykırı olması.

Bu 2 şart birlikte gerçekleşirse yürütme durdurma kararı verilebilir.

Yürütme durdurma kararı verildiği andan itibaren 30 gün içinde idare uygulamak zorundadır. Atama iptali davası açarken yürütme durdurma talep edilmelidir. Yürütme durdurma kararı 2-3 ay gibi kısa süre içinde idare mahkemesi tarafından karar verilir.

Atama işlemi iptali hakkında emsal kararları Danıştay’ın sitesinden inceleyebilirsiniz. https://www.danistay.gov.tr/

Naklen Atama İptali

Devlet memurlarının atama işlemlerinden kaynaklı uyuşmazlıkların çözümünde idari yargı yerleri görevlidir. Hukuka aykırı işlemin, yetki, şekil, konu, sebep ve amaç unsurları bakımından hukuka uygunluğunu denetlemektedir. Fakat İdare Mahkemeleri, idarenin yerine geçip karar veremez. Yani kişi genel müdür veya daire başkanı olarak atansın diyemez.

İdari kurumlar, görev ve unvan eşitliği gözetmeden kazanılmış hak aylık dereceleriyle memurları bulundukları kadro derecelerine eşit veya 68.  maddedeki esaslar çerçevesinde daha üst, kurum içinde aynı veya başka yerlerdeki diğer kadrolara naklen atayabilirler. Memurlar istekleri ile kurumlarında kazanılmış hak derecelerinin en çok üç derece altında aynı veya başka yerlerdeki kadrolara atanabilirler. Aşağı dereceye atananların 68 inci maddede yazılı süre kaydı aranmaksızın eski derecelerine tekrar atanmaları mümkündür.

Atama İptali Davaları İncelendiğinde Sıklıkla Görülen Hukuka Aykırılıklar Nelerdir?

Atama işleminin iptali  için idari davalar incelendiğinde en fazla görülen hukuka aykırılıkları aşağıdaki şekildedir.

 • Atama yönergelerinde yer alan düzenlemelerin  kanuna uygun  olmaması.
 • Atama işlemlerinde eş durumu, çocukların eğitim durumu, sağlık ve aile birliği sağlanması ilkesinin dikkate alınmaması.
 • Atama işlemlerinde takdir yetkisinin idare tarafından hukuka aykırı kullanılması.
 • Tercih dışı atamalarda atanan kişinin özür durumunun korunmaması.
 • Kurumlar arası atamalarda kurumun muvafakat vermemesi.
 • Emsali personele benzer şekilde atanıp atanmadığı.
 • Başarısızlık ya da disiplin soruşturması sebebiyle yapılan hukuka aykırı işlemler. Disiplin soruşturması neticesinde memura ceza verilmemesi.
 • Atama talebinin hukuka aykırı olarak kabul edilmemesi.
 • Garnizon süresini dolmadan hukuka aykırı atama işleminin tesis edilmesi.
 • Atama işlemi tesis edilirken kadro esası ilkesine uyulmaması.
 • Atamada sıra ve istek esası ilkesine uyulmaması.
 • İdari ve zaruri nedenler ile yapılan atama işlemlerinin açıklanamaması.
 • Atama işleminde kamu yararı ve hizmet gerekleri ilkesine uyulmaması.
 • Keyfi ve cezalandırıcı atama işlemi yapılması.
 • Sağlık durumunun atama işleminde dikkate alınması.
 • Atama talebinde safahat puanlarının değerlendirilmemesi.
 • Kadro ihtiyacı sebebiyle tesis edilen hukuka aykırı atamalar.
 • Komutanlık tarafından yapılan keyfi atamalar.
 • Geçici görevlendirmenin süreklilik göstermesi ve atama gibi sürdürülmesi.

Atama İptali İle İlgili Danıştay Kararları

 • Öğrenim Özrü Nedeniyle Atama Talebi Hakkında

Danıştay 2. Dairesi 2014/8689 Esas 2017/880 Karar 09.02.2017 Tarih

Davacının özrü nedeniyle 2013 yıl ağustos il içi ve il dışı özür grubu atama döneminde Trabzon iline atanma talebi doğrultusunda Trabzon ili, … ilçesi, … ortaokula matematik öğretmeni olarak atanmasına ilişkin işlemin mevzuata aykırı olduğu, idarelerin, mevzuata aykırı olan işlemleri geri alabileceği, hususları göz önünde bulundurulduğunda, davacının Trabzon ili, … ilçesi, … ortaokulandan eski görev yeri olan Kars ili, … ilçesi, … yatılı bölge okuluna atanmasına ilişkin işlemde hukuka aykırılık, işlemin iptali yolundaki İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet görülmemiştir.

 • İlk Atama ve Göreve Başlama İle İlgili

Danıştay 12. Dairesi 2015/3186 Esas 2015/5513 Karar 22.10.2015 Tarih

2802 sayılı Kanun’un Ek 1. maddesi ile Adalet Bakanlığı Memur, Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümleri uyarınca zabıt katipleri hakkında sadece arşiv araştırması yapılacağı, arşiv araştırması kapsamında ise anılan Yönetmelikte tanımladığı, bu doğrultuda hakkında verilen hükmün açıklanmasının geriye bırakılması kararı karşısında, sözleşmeli zabıt katipliği sınavında başarılı olan davacının arşiv araştırmasının başarısız olduğundan söz edilemeyeceğine hükmedilmiştir.

 • Kariyer ve liyakat ilkeleri Aykırı Atama İptali Davası Hakkında

Danıştay 5. Dairesi 1996/96 Esas 1996/1086 Karar

Yönetmelikle hüküm altına alınmış olan, İdari ve Mali İşlerle İlgili 5 yıllık mesleki deneyim şartını taşımayan ve hatta bu konuda hiç deneyimi bulunmayan davacının, Sağlık Memurluğu (Çevre Sağlığı Teknisyenleri) görevinden, doğrudan Konya İl Sağlık Müdür Yardımcılığı görevine atanması yolunda tesis edilen işlemde kariyer ve liyakat ilkeleri ile kamu yararı ve sağlık hizmetlerinin gereklerine uyarlık bulunmamaktadır.

 • Takdir Yetkisi Kapsamında Atama İptali İşlemi Davası Hakkında

Danıştay, 5. Dairesi ve 2006/5349 Esas 2009/270 Karar  26.01.2009 Tarih

…görevinden alınmasını gerektirecek bir olumsuzluğu ileri sürülmeden veya hukuken kabul edilebilir bir neden ortaya konulmadan, salt takdir yetkisinden bahisle davacının atanması yolunda kurulan işlemde hukuka uyarlık bulunmadığına…

 • Sözlü Mülakat Sınavları Nedeniyle Atama İşlemi Davası Hakkında

Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi, 1. İdari Dava Dairesi, 2019/103 Esas 2019/317  Karar 19.03.2019 Tarih

…davacının katıldığı sözlü sınavda adaylara sınav konularına ilişkin bilgi düzeylerini ölçmek amacıyla sorulacak olan… soruların tutanak altına alınmamış olması, adaylara okutulan metin sonrasında bu metin ile ilgili nasıl bir değerlendirme yapıldığının objektif olarak ortaya konulmamasına neden olduğundan, adaylara sorulan soruların sözlü sınav öncesi tutanağa bağlanması gerektiği halde bu usule aykırı olarak yapılan sözlü sınavda hukuka uygunluk bulunmadığı.

Danıştay 12.Dairesi 2012/10327 Esas 2015/4801  Karar 15.09.2015 Tarih

…tüm unsurları itibariyle yargısal denetim yapılabilmesi ve hukuk devleti ilkesinin temini açısından, komisyon üyelerince takdir edilen notun gerekçeleriyle ortaya konulmaması, sınavın sesli ve görüntülü kayıt yapılmak suretiyle gerçekleştirilmemesi nedeniyle yapılan sözlü sözlü sınavda ve davacının bu sınavda başarısız sayılmasına ilişkin işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

Atamanın İptali Dilekçesi / Atama İşleminin İptali Dava Dilekçesi

                                   ……..  İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA

                                      Yürütmenin Durdurulması İstemlidir.

                                                                                                   Duruşma Taleplidir.

Davacı            :       (T.C. Kimlik No)

Adresi            :

Vekili             :

Adresi            :

Davalı            :

Tebliğ Tarihi :

Davanın Konusu : ….. görevinden … görevine atanmama ilişkin  …… tarih ve  ….….. sayılı işlemin iptali ile bu işlem nedeniyle oksun kalacağım parasal haklarımın yasal faiziyle birlikte tarafıma ödenmesine ayrıca 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü kanunu’nun 27. maddesi uyarınca dava konusu işlemin uygulanması halinde telafisi güç ve imkansız zararlar doğacağından yürütmenin durdurulması istemidir.

Olay ve Hukuki Açıklama: … olarak görev yapmaktayım. Görevimde başarılıyım. Sicillerim iyi ve çok iyi olup herhangi bir disiplin cezam da bulunmamaktadır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 76. maddesinin birinci fıkrasında, “Kurumlar, görev ve unvan eşitliği gözetmeden kazanılmış hak aylık dereceleriyle memurları bulundukları kadro derecelerine eşit veya 68 inci maddedeki esaslar çerçevesinde daha üst, kurum içinde aynı veya başka yerlerdeki diğer kadrolara naklen atayabilirler.” hükmü yer almakta ise bu hüküm ile memurların naklen atanmaları konusunda idarelere verilen takdir yetkisi sınırsız olmayıp kamu yararı ve hizmet gerekleriyle sınırlıdır.

………

Bu nedenle, işbu davayı zorunda kaldık.

Yasal Deliller  :2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer ilgili mevzuat

Sonuç ve İstem :

Açıklanan nedenlerle….. görevinden … görevine atanmama ilişkin  …… tarih ve  ….….. sayılı işlemin İPTALİNE ile öncelikle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 27. maddesi uyarınca dava konusu işlemin uygulanması halinde telafisi güç ve imkansız zararlar doğacağından Yürütmenin Durdurulmasına, ayrıca dava konusu işlem nedeniyle yoksun kalacağım parasal haklarımın yasal faiziyle birlikte tarafıma ödenmesine, ileride avukat tutmam halinde avukatlık giderleriyle yargılama giderlerin davalı idare üzerinde bırakılmasına karar verilmesini talep ederim. Tarih

                                                                                         İsim Soyisim

                                                                                              İmza

Ekler:

 1. Dava konusu işlem
 2. Başvurular
 3. Diğer deliller
 4. Emsal kararlar

Bu dava dilekçesi örneği genel bir şablondur. İdari açılırken uzman bir hukukçuya başvurulması gerekebilir.

 

Başa dön tuşu