Araç Değer Kaybı Davası - Sigorta Avukatı

Araç değer kaybı, hasar gören aracın durumunu niteleyen bir kavramdır. Araç değer kaybı, hasar alarak onarım, bakım, tadilat vb. işlemler gören aracın ikinci el piyasa değerindeki düşüşü ifade eden bir kavramdır. Kaza geçirip hasar gören araç, en iyi şekilde tamir edilmiş olsa bile değerinde bir düşüş olacaktır. Başka bir deyişle kaza geçirdikten sonra hasar almış olan bir araç, ne kadar iyi bir şekilde tamir edilmiş olursa olsun veya orijinal parça ile değiştirilmiş olsun, değerinde mutlak bir düşüş yaşayacaktır.

Kazalı aracın parçaları yenisi veya orijinali ile değiştirilse bile kazadan önceki değerine göre mali bir kayıp yaratması düşüncesi ile ortaya çıkmıştır. Buna göre daha az kusurlu taraf daha fazla kusurlu tarafa veya sigortacısına, haksız fiilden kaynaklı gerçek bir zararın tazmini talebini yöneltmektedir. Yani araç değer kaybı; kazaya karışan aracın kazadan önceki ikinci el piyasa değeri ile kazadan sonraki ikinci el piyasa değeri arasındaki düşüş farkıdır.

Araç Değer Kaybı Avukatı I Kadim Hukuk ve Danışmanlık ile irtibata geçerek değer kaybınızı hesaplatabilirsiniz.

Araç Değer Kaybı Nedir?

Araç değer kaybı, bir motorlu aracın kazadan önce ki piyasa sürüm değeri ile kaza sonrası onarıldıktan sonraki durumu arasında ki farktır. Araç değer kaybı, hasar gören aracın piyasadaki değişim değer durumunu niteleyen bir kavramdır. Bu kavram hasar almış olup onarım gören aracın ikinci el piyasa değerindeki düşüşünü ifade eder. Kazaya karışıp hasar gören araç en iyi şekilde tamir edilmiş olsa bile Trafik Sigortaları Bilgi Merkezi kayıtlarında yer alacak kaza kaydı nedeniyle piyasa değişim değerinde bir düşüş olacaktır. Ancak bir aracın kazaya karışması sonucu bir parçasının boya işlemi görmesi üzerine aracın yeniden kaza geçirmesi halinde değer kaybı söz konusu olmazken; hasarlı parçanın değişmesi değer kaybına yol açmaktadır.

Yargıtay 17.Hukuk Dairesi E. 2016/966 K. 2016/5728 T. 10.5.2016 sayılı kararında değer kaybını şu şekilde açıklamıştır;

“Değer kaybı, aracın trafik kazası sonucu hasarlanıp, onarılmasından sonraki değeri ile hiç hasarlanmamış haldeki değeri arasındaki farka dair olup, araçtaki değer kaybı belirlenirken, aracın markası, yaşı, modeli ve hasar gördüğü kısımları dikkate alınarak aracın kaza tarihinden önceki 2. el satış değerinin tespiti ile aracın tamir edildikten sonra ikinci el satış değerinin tespiti ve arasındaki fark göz önüne alınmaktadır.”

arac deger kaybi avukat

Araç Değer Kaybı Şartları

Araç değer kaybını talep edebilmek için bazı şartların bulunması gerekmektedir. Bunlar ;

 • Karşı tarafın tam kusurlu olması veya başvuruda bulunacak kişinin kusursuz veya daha az kusurlu olması
 • Kaza süresinin 2 yılı geçmemiş olması (Zamanaşımı)
 • Aracın başka bir trafik kazasından dolayı meydana gelen hasarı ile değer kaybı talep edilecek hasarın aynı bölgede olmaması gerekmektedir.
 • Daha önce yaş ve kilometre sınırı ile ilgili bir sınırlama bulunmakta ise de 2020 Mart itibariyle artık bu şart aranmamaktadır. Fakat araç değer kaybı hesaplamada bu kriterler göz önünde bulundurulacaktır. Bununla birlikte yine de yaş ve kilometresinin yüksek olduğu araçlar bakımından yapılacak değer kaybı hesaplaması daha düşük olacaktır.

Araç Değer Kaybı Nasıl Hesaplanır?

Araç değer kaybının hesaplanması teknik bazı detayların incelenmesini gerektiren bir işlemdir. Değer kaybı hesaplaması, 14.05.2015 tarihli ve 29355 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan ve 01.06.2015 tarihinde yürürlüğe giren Karayolları Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası Genel Şartları Eki Değer Kaybı Hesaplama Esaslarına göre yapılmaktadır. Değer kaybı başvurularında kullanılacak hesaplama formülü belirlenmiş olup formülü 4 ana başlık altında incelemek mümkündür.

 • Kaynaklı ana parçalarda değişim
 • Kaynaklı ana parçalarda düzeltme
 • İlk İki bölümde yer almayan parçalar
 • Boya uygulanan aksamlar

Aracın değer kaybı hesabında kazalı bölge daha önceden de işlem görmüş ise araçta değer kaybı çıkmaz. Kaza sonucu araçta değer kaybı oluşması için kazalı bölgenin daha önce işlem görmemiş olması gerekmektedir. Aracınız kaza öncesinde 100.000 TL gibi bir değere sahipken, kazalı haliyle 90.000 TL’ye satılıyorsa, bu aradaki 10.000 TL’lik fark değer kaybıdır. Bu değer kaybı bedelinde diğer araçtaki kusur oranına göre, hem zarar veren sürücü, hem aracın işleteni ayrıca varsa bağlı olduğu teşebbüsün sahibi müştereken ve müteselsilen sorumlu olacaktır ve bu zarar sayılan kişilerden talep edilir. Bu talep karşı tarafın kusuru oranında yapılır. Örneğin bir trafik kazasında araçta 5.000 Liralık bir değer kaybı meydana geldiği  varsayımında; talepte bulunacak tarafın kusuru % 0 ise talepte bulunabileceği değer kaybı tutarı 5.000 TL,  % 50 ise talepte bulunabileceği değer kaybı tutarı 2.500 TL’dir. Tam kusurlu ise herhangi bir değer kaybı talebinde bulunamayacaktır.

arac deger kaybi hesabi

Mevcut hesaplamalarda farkın ortaya çıkmasında ana etken rayiç değerin tespitinden kaynaklanır. Kasko araç değer listesinde yer almayan parçaların piyasa rayiç bedelinin tespiti için piyasa analiz yöntemi kullanılmaktadır. Aşağıda sayılan etkenler araçtaki değer kaybının miktarını etkilemektedir.

 • Kazaya karışan aracın piyasadaki tercih durumu (Araç rayiç değeri belirlenirken kaza tarihinin esas alınması gerekmektedir.)
 • Hasarın boyutu
 • Aracın üretim yılı
 • Marka ve model bilgisi
 • Aracın kilometresi (Araç kilometresinin 15.000 altında olması durumunda kilometre etkisi satırının silinmesi gerekmektedir.)
 • Hasar geçmişi ve niteliği. (Geçmiş hasar sorgulamaları SBM-TRAMER kayıtlarından yapılır.)
 • İşlem gören parçaların niteliği ve sayısı
 • Trafiğe çıkış tarihi

Yargıtay 17. H.D. 2015/12400 E. ve 2015/13270 K.

“2-Aracın onarıldıktan sonra mübadele (rayiç) değerinin olaydan önceki mübadele değerinden az olacağının kabulü gerekir. Çünkü tamamen onarılmış olsa bile bu araba tahribatın izlerini taşımaktadır. Onarılmış durumdaki değeri, ne kadar iyi onarılmış olursa olsun kural olarak aynı nitelikteki hiç hasara uğramayan araç değerinden düşüktür ve bu da cari değerinden kaybettirmektedir.

Öncelikle, değer azalması veya değer kaybının belirlenmesinde dikkate alınması gereken ölçütler her olayın somut özelliğine göre değişebilecek ise de aracın markası, özellikleri ve model yılı, kullanım amacı, kullanım süresi, yıpranma payı (aracın km’si, metal kompanentlerin yoğunluğu, korozyon dozajı ve önceye ait hasarlar nedeni ile orjinalliğin yitirilip yitirilmediği), aracın gördüğü hasarın ağırlığı ve hasara uğrayan bölgeleri, hasarın giderilmesinde kullanılan parçaların niteliği (orijinal olup olmadığı) hususları değer kaybında göz önüne alınan aracın olay tarihindeki 2.el rayiç değeri ile kazadan sonra onarılmış haldeki 2.el rayiç değeri arasındaki farkın değer kaybı olarak kabul edilmesi gerekir. Somut olayda mahkemece bilirkişiden ek rapor alınarak yukarıda açıklanan yöntemle değer kaybı zararının belirlenmesi gerekirken eksik araştırma ve inceleme ile yazılı olduğu şekilde karar verilmesi doğru görülmemiştir.”

Araç Değer Kaybı Örnek Bilirkişi Raporları

Araç değer kaybı ile ilgili örnek bilirkişi raporları incelendiğinde yapılan hesaplamada dikkat edilen kriterler daha net anlaşılacaktır.

arac deger kaybi nasil hesaplanir
arac deger kaybi hesaplama

E) Sonuç ve Kanaat

Açıklanan tüm gerekçeler ve değerlendirmeler ışığında; huzurdaki ihtilafa konu aracın hasarı kilometre düzeyi, boyanan parça miktarı, parça değişim adedi, aracın kullanılış şekli, aracın bu hasarından önce mevcut hasarı bulunup bulunmadığı, sigortalı ile sigorta şirketi arasında akdedilen poliçenin tanzim tarihi, gibi parametreler dikkate alınıp yapılan değerlendirmeler itibariyle araç tarafımdan fiziki olarak görülmeyip temin edilen belge (tutanak/ resimler/ eksper raporu ve sair evraklar) doğrultusunda;

01.06.2015 tarihli ‘Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) Sigortası Genel Şartları’ dikkate alınarak yapılan hesaplamada; dava konusu araçta xxxx TL değer kaybı oluşacağı sonucuna varılmıştır.

***Davalı sigorta kuruluşu tarafından davacı tarafa dava başvurusu yapılmadan önce / sonra değer kaybına ilişkin xxx TL ödenmiş olduğu görülmüş olup, tespitim doğrultusunda kalan alacak bakiye tutar olmadığı tespit edilmiştir.

***Davalı sigorta kuruluşu tarafından davacı tarafa başvuru yapılmadan önce / sonra değer kaybına ilişkin xxxx TL ödenmiş olduğu görülmüş olup, tespitim doğrultusunda kalan alacak bakiye tutar xxx TL olarak tespit edilmiştir.

Bilgi ve değerlendirmelerinize arz ederim. …/…/2021

Sigorta Eksperi – Bilirkişi

Sicil No: XXXXX

Araç Değer Kaybında Sorumluluk

Araç değer kaybı taleplerinde öncelikle kazanın çift taraflı olması gerekmektedir. Çift taraflı bir trafik kazasında; kaza nedeniyle meydana gelen değer kaybı, gerçek zarar içinde değerlendirilecektir. Karayolları trafik kanunu uyarınca bu zarardan hem zarar veren sürücü, hem aracın işleteni ayrıca varsa bağlı olduğu teşebbüsün sahibi müştereken ve müteselsilen sorumlu olacaktır.

Bununla birlikte aracın zorunlu mali sorumluluk sigortacısı ve aşan kısım yönünden de varsa ihtiyari mali sorumluluk sigortacısı sorumlu olur.

Yargıtay 17. H.D. 2016/7008E. 2016/11431 K. sayılı içtihadında;

“… beyanında trafik kazası nedeni ile davacının aracındaki hasarın kasko şirketi tarafından karşılandığını, daha sonrada kasko şirketinin yapılan ödeme için davalı … şirketine rücu ettiğini bildirmiştir. Bu durumda mahkemece öncelikle davalı … şirketinden davacının kasko şirketine hasar bedeline ilişkin bir ödeme yapılıp yapılmadığı tespit edilmeli şayet davalı … şirketi tarafından davacının aracının kasko şirketine ödeme yapıldıysa, ödenen bedel ve mahkemece hükme esas alınan değer kaybı zararı da dikkate alınarak tespit edilen gerçek zararın zorunlu mali sorumluluk sigortası poliçesi limiti içinde kalıp kalmadığının belirlenmesi, kalıyorsa davalı …’ne yönelik davanın reddine; gerçek zarar, ZMSS limitini aşıyorsa, o zaman ihtiyari mali sorumluluk sigortası poliçesi limitiyle sınırlı olarak davalı …’nin sorumluluğuna karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile yazılı biçimde hüküm kurulması doğru görülmemiş, yerel mahkeme kararının bozulması gerekmiştir.”

Karayolları Trafik Kanunu nun 85. Maddesinde kabul edilen sorumluluk tehlike esasına dayalı bir kusursuz sorumluluk halidir sorumluluk kusura dayanmadığı için işleten araç işleticisinin bağlı olduğu teşebbüs sahibi ve eylemlerinden sorumlu oldukları kimseler hiçbir kusurları bulunmasa dahi ortaya çıkan zarardan sorumlu olacaklardır.

Trafik kazaları nedeniyle sigortacıların sorumlu oldukları zorunlu veya isteğe bağlı sigorta türleri ve ilgili yasal düzenlemeler şunlardır;

 • Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası: Karayolları Trafik Kanunu 91. maddesi uyarınca motorlu araç işletenler zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmak zorundadır. Karayolları Trafik Kanunu 85. madde son fıkra uyarınca ise; sigortacı işleten ile sürücü ve yardımcılarının kusurundan kendi kusuru gibi sorumludur.
 • İsteğe Bağlı Sorumluluk Sigortası: Karayolları trafik kanununun 100. Maddesine göre motorlu araç işleten isteğe bağlı sorumluluk sigortası yaptırmışsa sorumluluğun kaldırılması veya tazminatın azaltılmasına ve zamanaşımna ilişkin olarak isteğe bağlı mali sorumluluk sigortasını yapan sigortacı da sorumludur.
 • Motorlu Kara Taşıt Araçları Kasko Sigortası: Kasko sigortası taşıt araçlarının ve sahiplerinin kendilerine gelen zararı karşılamak üzere kendi sigorta şirketine başvurma hakkı veren sigorta türüdür. Kasko sigortasında sigorta ettiren ve onun taşıtı ile beraber fiillerinden sorumlu oldukları kişiler aracı kullanan kişilerde yararlanırlar. Sigorta ettirenin veya aracı kullananın kusuru tazminat miktarını etkilemez.

Özetlemek gerekirse; kasko sigortası sigorta ettirenin kendileri halini karşılarken zorunlu mali sorumluluk sigortası ve isteğe bağlı sorumluluk sigortası kural olarak 3. Kişilere ve 3. kişi olarak kabul edilen kişilere verilen zararları karşılar.

Değer kaybına ilişkin tazminat taleplerinde sorumluluktan kurtulmak için karayolları Trafik Kanunu 86. maddesi uyarınca işletenin başvurabileceği hukuki yollar sayılmıştır. Bunlar;

 • Mücbir Sebep
 • Zarar Görenin Ağır Kusuru
 • Kişinin Ağır Kusuru
 • İşletenin Kusuru Olmaksızın Aracın Çalınması Veya Gasp Edilmesidir.

Araç Değer Kaybı Davası

 • Görevli Mahkeme

Zorunlu mali sorumluluk sigorta sözleşmesinden doğan uyuşmazlıklarda dava yolu ve tahkim yolu olmak üzere iki seçenek mevcuttur. Uyuşmazlık genel mahkemelerde çözümlenebileceği gibi 5684 Sayılı Sigortacılık Kanununun 30. Maddesi uyarınca tahkim yolu ile de çözümlenebilir.

Zarar gören 3. Kişi açısından;

Üçüncü kişiler tarafından açılan davalarda görevli mahkemenin belirlenmesinde davanın açılmış olduğu tarihi önemlidir. Davanın açıldığı tarihe göre görevli mahkeme Ticaret Mahkemesi ya da Asliye Hukuk Mahkemesi olarak belirlenebilecektir. TTK’nın 4. maddesinde mutlak ticari davalar düzenlenmiş olup bu kanundan doğan davalar ticari dava kabul edilmiştir.

Ayrıca TTK’nın 1401- 1520 arası maddelerinde sigorta hukukunun esasları düzenlenmiş olup 1483 vd. maddelerinde zorunlu mali sorumluluk sigortası düzenlemesine yer verilmiştir Bu düzenlemeler ile Asliye Ticaret Mahkemeleri görevli kabul edilmiştir.

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun yürürlük tarihinden sonra ZMS sigorta poliçesine dayalı olarak Sigortacı tarafından açılan davalarda ise görevli mahkeme tüketici mahkemeleridir. Şöyle ki; 6502 sayılı kanunun 2. maddesinde kanunun kapsamı “Bu kanun her türlü tüketici işlemi ile tüketiciye yönelik uygulamaları kapsar” şeklinde açıklanmıştır. Fakat 6502 Sayılı Kanununa göre bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce açılmış olan davalar açıldıkları mahkemelerde görülmeye devam edecektir.

 • Yetkili Mahkeme

Yetkili mahkeme ise HMK m. 6/1 e göre genel yetkili mahkeme davalı gerçek veya tüzel kişinin davanın açıldığı tarihteki yerleşim yeri mahkemesidir.

HMK m.7 uyarınca davalı birden fazla ise dava bunlardan birinin yerleşim yeri mahkemesinde açılabilir. Ancak dava sebebine göre kanununda davalıların tamamı hakkında ortak yetki taşıyan bir mahkeme belirtilmişse davaya o yer mahkemesinde bakılır birden fazla davanın bulunduğu hallerde davanın davalılardan birinin sırf kendi yerleşim yeri mahkemesinden başka bir mahkemeye getirmek amacıyla açıldığı deliller veya belirtilerle anlaşılırsa mahkeme ilgili davalının itirazı üzerine onun hakkındaki davayı ayırarak yetkisizlik kararı verecektir.

HMK m.16. ya göre haksız fiilden doğan davalarda; haksız fiilin işlendiği veya zararı meydana geldiği yahut gelme ihtimalinin bulunduğu yer ya da zarar görenin yerleşim yeri mahkemesi de yetkilidir. Yani davacı birini seçip davasını burada açmak konusunda seçimlik bir yetkiye sahiptir.

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarının 7. Maddesine göre motorlu araç kazalarından dolayı hukuki sorumluluğa ilişkin davalar sigortacının Merkez veya      şubesinin veya sigorta sözleşmesini yapan acentenin bulunduğu yer mahkemelerinden birinde açılabileceği gibi kazanın meydana geldiği yer mahkemesinde ya da zarar görenin ikametgahının bulunduğu mahkemelerde de açılabilir.

Bununla birlikte uyuşmazlığın çözümü için Sigorta Tahkim Komisyonuna da başvurulabilir. Bu sayede alternatif bir çözüm yöntemi sunulmuştur. Ancak dava veya tahkim yollarından yalnızca biri seçilmelidir. Tahkim yoluna başvurulduğunda artık dava yoluna başvurulamayacak, dava yoluna başvurulduğu takdirde ise artık tahkim yoluna başvurulamayacaktır. Başvurulduğu takdirde başvuru derdestlik nedeniyle usulden reddedilecektir.

Araç değer kaybı tazminat talebine ilişkin dosyalara Yargıtay 17 Hukuk Dairesince bakılmaktadır . Yargıtay bu konu ile ilgili bazı noktaları bozma sebebi saymıştır. Bunlardan bazıları;

 • Oransal hesaplar yapan genel değerlendirmeler içeren veya denetime elverişli olmayan raporları kabul etmemektedir.
 • Dava dosyası içerisinde hasar dosyası bulunması önem arzetmekte bu da bozma sebebi yapılabilmektedir.
 • Şayet değer kaybı hesapları veya kusur oranları arasında çelişki varsa bu hususun uzman bilirkişi kurulundan rapor alınarak giderilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde bozma sebebi yapılmaktadır.
 • Sigortacı eksper raporu ile mahkeme tarafından hükme esas alınan bilirkişi raporu arasında fahiş farklar var ise 17 Hukuk Dairesi bunu bozma sebebi kabul etmektedir. Yargıtay 13 Hukuk Dairesi ise 2016/1770 esaslı 2016/11348 karar sayılı ve 25.4.2016 tarihli kararında davacının açık ve örtülü muvafakati olmadıkça davacı tarafın tek taraflı olarak yaptırdığı tespitin hükme esas alınamayacağını haklı olarak bozma sebebi yapmıştır. Bu konuda son olarak değer kaybının tespitinde konusunda uzman olmayan avukat hesap bilirkişisinden alınan rapora dayanılarak hüküm kurulması yüksek mahkemece bozma sebebi sayılmıştır.

Bu nedenle başvurularınızı uzman bir avukat ile gerçekleştirmek süreç açısından daha uygundur.

Mahkemede açılacak bir dava yaklaşık 1-1,5 yıl sürebilmektedir.

 • Araç Değer Kaybı Zamanaşımı Süresi

Araç değer kaybı davalarında zamanaşımı süresi kaza tarihinden itibaren 2 yıldır.

Sigorta Tahkim Komisyonuna Başvuru

5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ile kurulmuş olan Sigorta Tahkim Komisyonu üye sigorta kuruluşları ile sigorta ettiren veya sigortadan menfaat sağlayan kişiler arasında sigorta sözleşmesinden doğan uyuşmazlıkları bağımsız sigorta Hakemleri aracılığı ile adil, tarafsız ve hızlı bir şekilde çözmeyi amaçlar.

Sigorta tahkim komisyonuna başvuruda bazı belgelerin yer alması gerekmektedir. Bunlar;

 • Web sayfasından veya komisyondan temin edilerek eksiksiz olarak doldurulmuş ıslak imzalı başvuru formu
 • Başvuru sahibi gerçek kişilerin geçerli bir Kimlik belgesinin nüfus cüzdanı ehliyet ve benzeri fotokopisi
 • Başvuru ücretinin ödendiğine dair banka makbuzu örneği
 • Sigorta kuruluşunun başvuruyu kısmen ya da tamamen olumsuz sonuçlandıran şirket yetkililerince imzalanmış nihai cevap yazısı veya başvuruyu yaptıktan sonra kuruluşun 15 iş günü Trafik sigortasında 15 gün sonunda yazılı cevap vermediğinin ispatına yönelik belge (noter ihtarnamesi, iadeli taahhütlü posta veya kargo alındısı, sigorta kuruluşunun evrak kayıt tarihini gösteren suret),
 • Kuruluştan alınan cevabın talebi neden karşılamadığını detaylarını içeren açıklamalar ile komisyon başvurusunda ne talep edilmiş olduğunu açık ve somut olarak gösteren beyan,
 • Son olarak Uyuşmazlık konusundaki haklılığı destekleyen diğer tüm belgelerin okunaklı birer sureti mevcut ise sigorta sözleşmesi poliçesini bir sureti ile birlikte olmalıdır.

Komisyona yapılan başvurular kural olarak dosya üzerinden değerlendirilir. Fakat Hakemler tarafından gerekli görüldüğü takdirde duruşma düzenlenecektir. Bu nedenle haklılığı ispatlayacak bütün belgelerin komisyona ulaştırılması gerekmektedir.

Tahkim sistemine üye bir sigorta kuruluşu ile uyuşmazlık yaşandığında öncelikle bu uyuşmazlığın çözümü için ilgili sigorta kuruluşuna başvurulması gereklidir. sigorta kuruluşunun başvuruya cevaben gönderdiği nihai yazı talebi karşılama duysa veya sigorta kuruluşundan 15 iş günü (Trafik sigortasında 15 gün) içinde yazılı bir cevap verilmedi ise kuruluştan alınan cevabı yazı sigorta kuruluşu cevap vermemişse sigorta kuruluşuna başvuruda bulunulduğunu kanıtlayan belgeler ve iddianın ispatına yarayacak diğer belgelerle birlikte komisyona başvurulabilir.

Komisyona başvuru posta ile veya şahsen yapılabilir. Sigortacılıkta tahkime ilişkin Yönetmeliğin 16. Maddesi uyarınca komisyona başvuruların başvuru formu doldurularak yapılması zorunludur. Sadece ıslak imzalı başvuru formları kabul edilmektedir. Faksla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. Başvuru formu bilgisayar üzerinde doldurulduğu takdirde çıktısının alınıp imzalandıktan sonra komisyona iletilmesi gerekmektedir.

Ayrıca mahkemeye HMK uyarınca tahkime veya tüketici sorunları hakem heyetine intikal etmiş uyuşmazlıklar hakkındaki başvurularda komisyon tarafından değerlendirilmeyecektir.

Araç Değer Kaybı Başvurusu ve E-Devlet

Kaza yapıldıktan sonra kaza nedeniyle araçta oluşan değer kaybının hesaplanması için; E-Devlet üzerinden veya Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi’nin (SBM) web sayfası üzerinden Eksper Ataması talep edilebilmektedir. Araç değer kaybı e-devlet üzerinden başvuru kabul etmemektedir.

Ayrıca Zorunlu Mali Sorumluluk Sigorta Poliçesi’ni düzenlemiş olan sigorta şirketinden de talepte bulunmak mümkündür. Uygulamada talep sonrası sistem, sıra esasına göre dosyaya eksper ataması yapmakta; atanan ilgili branştaki ruhsat sahibi, tarafsız ve bağımsız sigorta eksperi hak sahibi ile temasa geçerek araç üzerindeki değer kaybını ilgili mevzuat çerçevesinde tespit ederek raporunu oluşturmaktadır. Ekspertiz raporunda tespit edilen tutar, Sigorta Şirketi tarafından değerlendirildikten sonra tazminat ödemesi doğrudan hak sahibinin banka hesabına kesintisiz bir şekilde yapılır.

Sigorta şirketine yapılan başvuru dilekçesinde az ve öz olarak başvuru veya hak sahibine ait aracın plakası, haksız fiile sebep veren araç plakası, kaza tarihi, kusurlu olan kendisinden tazminat talep edilen araca ait poliçe numarası ,talep edilen değer kaybı miktarının ve delillerin belirtilmesi yeterlidir.

Araç Değer Kaybı Dilekçesi

… Sigorta Anonim Şirketine

Talepte Bulunan  : İsim-Soyisim-Tc – Adres

Vekili                        : Av. Umur Yıldırım

Talepte Bulunulan  : Sigorta a.ş.

Konu                     : ……………………….. Plakalı araç sürücüsü….. in, müvekkilin aracına çarpmasıyla ,  Plaka sayılı araçta meydana gelen ………………….. TL değer kaybının tazmin edilmesi talebinden ibarettir.

Kusurlu Araç Bilgileri

Plaka no   :

Poliçe no:

Poliçe tarihleri:

Kaza tarihi:

Açıklamalar    

 1. Olay

Olay tarihinde; …………………………….. poliçe numarası ile şirketinize sigortalı ……………….. plaka sayılı araç ………………. tarihinde bana ait ……………… plaka sayılı araca sağa manevrası ile müvekkilimin aracın sol kapısına çarpması sonucunda maddi hasarlı trafik kazası meydana gelmesine sebebiyet vermiştir. Bu kazanın oluşumunda ……numaralı Tramer Kusur Dağılım Sonucuna göre; müvekkilim ……………’in herhangi bir kusuru bulunmazken (% 0), ……….plakalı araç sürücüsü …………% 100 kusurlu bulunmuştur. Anılan kaza tutanağı ve Tramer Kusur Dağılım Raporu ekte sunulmuştur. (EK-1 …..Tarihli Kaza Tespit tutanağı ve …….. numaralı Tramer Kusur Dağılım Raporu)

 1. Tazminat Talebi
 • Kaza neticesi bana ait ………………………… plakalı araçta …………………. TL değer kaybı oluşmuştur.5684 sayılı sigortacılık kanunu gereği, müvekkilin aracında oluşan değer kaybından …… nolu düzenlemiş bulunan sigorta şirketiniz sorumludur. Sigorta A.Ş.’nin ….nolu ZMM Sigortası poliçesi ile kaza tarihinde …..plakalı araç, motorlu kara taşıtları zorunlu mali sorumluluk sigortası himayesi kapsamındadır. (EK- ……..Plakalı Araç ………Sigorta Kapsamı)
 • Kazanın akabinde sigorta şirketi; müvekkilimin aracında meydana gelen hasarlı parçaları değiştirmiş ve onarımını sağlamış ancak kazada hiçbir kusuru bulunmayan müvekkilime araç değer kaybı adı altında herhangi bir ödeme yapmamıştır.
 • Müvekkilim, ……tarihinde ………….plaka sayılı aracına Y Sigorta Ekspertiz Hiz.Ltd.Şti.’den değer kaybı raporu almıştır. Söz konusu raporda; aracın orta direk, arka çamurluk ve kaportasının onarılmasından ve orta direk, arka çamurluk ve kaportasının boyanmasından dolayı ……TL (KDV Hariç) hasar oluştuğu tespit edilmiştir. Bu oluşan hasardan ötürü, aracın ikinci el piyasa değerinde………. TL tutarında değer kaybının meydana geldiği söz konusu ekspertiz raporunda tespit edilmiştir. (EK- Araç Değer Kaybı Ekspertiz Raporu)
 • Yukarıda açıkladığımız kaza nedeni ile araçta oluşan ……..TL’lik değer kaybının (fazlaya ilişkin dava ve haklarımız saklı kalmak kaydıyla), ……. TL’lik değer kaybı ekspertiz rapor ücretinin için tarafınıza başvurma zaruriyeti doğmuştur.

Hukuki Nedenler: 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu ve ilgili mevzuat

Hukuki Deliller  : Servis Tamirat Formu, Kaza Raporu, Aracın Ruhsat Fotokopisi, Değer Kaybı Raporu ve Diğer Deliller

Netice ve Talep   :İş bu değer kaybının iş bu talep yazısının tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde tarafıma ait olan …………….. Bankası ………………….. Şubesine ait İBAN TR …………………………………… numaralı hesaba yatırılmasını aksi halde yasal yollara başvurulacağı hususunu saygı ile İHTAR ederiz.  ../../… (Dilekçe ne zaman verilecekse tarihi ona göre değiştiriniz)

   Talepte Bulunan Vekili
                                          İsim ve imza

Ekler:

 1. Tramer Kayıtları
 2. Kaza Tespit Tutanağı
 3. Her İki Tarafa Ait Araç Ruhsatları
 4. Her İki Tarafa Ait Sürücü Belgeleri
 5. Sigorta Poliçesi
 6. Tazminatın Yatacağı Hesap Numarası
 7. Vekaletname Örneği
 8. Onarım Faturası
 9. Kaza ve Onarım Fotoğrafları

Araç Değer Kaybı Davası

Araç değer düşüşü (amortisman) kavramını açıklayacak olur sak, her araç kaza yapmasa bile kullanılması ve modeli nedeni ile doğal bir değer düşüşü yaşayacaktır. Ancak bu süreç aracın kaza nedeniyle uğradığı düşünülen ani ve beklenmedik değer kaybından farklı olarak, zaman ve kullanım koşullarına ve aracın yaşına göre beklenen geleceğe yönelik öngörülebilen bir aracın doğal değer düşüşüdür. Oysaki değer kaybı ani ve beklenmedik zamanda olabilir ve bu durum kişilerin aracını herhangi bir nedenden ötürü hasar görmesi nedeni ile muadilleri arasında fiyat farkı oluşmasına sebep teşkil etmektedir. Söz konusu durum ise mağduriyete yol açmaya sebep teşkil etmektedir.

Araç değer kaybı davası dikkat ve özenle yürütülmesi gerekir. Bu nedenle alanında uzman araç değer kaybı avukatı ile sürecin yürütülmesi davanız açısından sonra derece önemlidir.
Paylaş