Reddi Miras Dilekçe Örneği

Reddi Miras Dilekçe Örneği

reddi miras dilekce ornegi

Reddi miras dilekçe örneği; reddi miras veya diğer adıyla mirasın reddi, ölen bir kişi ardından kalan mallarını reddetmek için yapılan hukuki bir işlem için hazırlanan dilekçeye denir. Reddi miras, mirasçının çeşitli nedenlerle mirası kabul etmek istememesi durumunda gündeme gelir. Mirasın reddi, tek taraflı irade beyanıyla bozucu yenilik doğuran hukuki bir işlemdir. Mirasın reddedilmesi ile kişinin mirasçılık sıfatı sona ermektedir. Ret beyanından sonra kural olarak mirasın reddi geri alınamamaktadır. Mirasın reddi halinde mirasa ait tüm haklar sona ermektedir. Kişi mirastaki tüm malvarlıklarını kaybetmekle beraber, mirasın tüm borçlarından da kurtulur. Mirasın reddi, iki şekilde söz konusu olmaktadır. Bunlar mirasın gerçek reddi ve mirasın hükmen reddidir.

 • Gerçek Red : Mirasın gerçek reddi, ortada mirasın hükmen reddedilmesini gerektirecek bir sebep bulunmamasına rağmen mirasçının kendince sebepleriyle mirası kabul etmemesidir. Gerçek red yoluyla mirasın reddedilmesi için sulh hukuk hakimi önünde mirasın reddedildiğinin beyan edilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde mirasçılık devam eder.
 • Hükmen Red : Mirasın borca batık olduğunun açıkça anlaşılması ya da mirasın borca batık olduğunun resmen tespit edilmiş olması halinde söz konusu olmaktadır. Kanun koyucu tarafından borca batık mirasın mirasçı tarafından kabul edilmeyeceği karine olarak kabul edilmiştir. Mantıken de kişinin borç içerisinde bulunan mirasın kabul edilmek istemeyeceği hayatın olağan akışına uygundur. Hükmen red halinde tarafların arasında uyuşmazlık ihtimaline.

Reddi miras dilekçe örneği yazmak ve mahkemeye vermek için yazımızı okuyabilir, dilekçe örneğimizden yararlanabilirsiniz. Mirasın reddinin, Türk Medeni Kanunu’nun 609. maddesinde yazılı veya sözlü yapılması gerektiği hüküm altına alınmıştır. Maddeye göre mirasının reddinin sulh hukuk mahkemesine karşı yapılması gerekir. Bu sebeple mirasın reddi talebi mirasçı tarafından yazılı veya sözlü bir  biçimde sulh hukuk mahkemesine yapılacaktır. Mirasın reddinde, görevli mahkeme sulh hukuk mahkemesidir. Reddi miras dilekçesinin başka bir mahkemeye verilmesi durumunda ilgili mahkeme tarafından görevsizlik kararı verilecektir. Reddi miras kararı bakımından yetkili mahkeme ise kanunda açıkça düzenlenmemiştir. Genel olarak mirasın reddinde yetkili mahkemenin mirasbırakanın son yerleşim yeri sulh mahkemesi olduğu kabul edilmektedir. Bu sebeple mirasın reddi talebinde görevli ve yetkili mahkeme, mirasbırakanın son yerleşim yeri sulh hukuk mahkemesidir.

reddi miras dilekce ornegi indir
reddi miras dilekce ornegi indir

Reddi Miras Nedir?

Reddi miras, mirasçının mirası kabul etmemesi anlamına gelmektedir. Mirasçının tek taraflı irade beyanıyla gerçekleştirilmektedir. Mirasın reddi bir başka anlatımla kişinin kendi isteğiyle miras hakkına son verilmesi anlamına gelir. Kişinin, mirasın reddi için sebep göstermesine gerek yoktur. Mirasın reddi için, mirasın kanunda gösterilen usullere uygun olarak reddedilmesi yeterlidir. Reddi mirasın nasıl yapılacağı, Türk Medeni Kanunu’nun 609. maddesinde düzenlenmiştir. Maddeye göre reddi miras yazılı veya sözlü beyanla sulh hukuk mahkemesine yapılacaktır. Aynı zamanda maddeye göre;

 • Mirasın reddinin, kayıtsız ve şartsız olarak yapılması gerekir.
 • Sulh hukuk hakimi, mirasın reddedildiğini bir tutanakla tespit edecektir.
 • Mirasın reddinden hemen sonra, mahkemeden mirasın reddedildiğine ilişkin belge alınmalıdır. Sonradan bu alınacak belgeye ihtiyaç duyulabilmektedir.
 • Mirasın reddedilemeden mirasçının ölmesi halinde, reddi miras hakkı ölen mirasçının mirasçıları tarafından kullanılabilir.

Mirasın reddedilmesi, mirasçıların murisin ölümünü öğrendikleri andan itibaren 3 ay içerisinde gerçekleştirilmelidir. Aksi takdirde kişinin mirası reddetme hakkı son bulacaktır. Ancak Türk Medeni Kanunu’nun 606. maddesi “Bu süre, yasal mirasçılar için mirasçı olduklarını daha sonra öğrendikleri ispat edilmedikçe mirasbırakanın ölümünü öğrendikleri; vasiyetname ile atanmış mirasçılar için mirasbırakanın tasarrufunun kendilerine resmen bildirildiği tarihten işlemeye başlar.” şeklinde düzenlenmiştir. Hükme göre yasal mirasçıların, mirasçı olduklarını sonradan öğrendiğini kanıtlaması halinde süre öğrendikleri tarihten itibaren başlayacaktır. Reddi miras dilekçe örneği ile bu süre içinde başvuru yapılması gereklidir. Yapılmazsa miras kabul edilmiş sayılır.

Mirasın süresi içinde reddedilmemesi halinde, mirasa kayıtsız şartsız hak kazanılmış olur. Mirasın reddi süresi, normal şartlarda uzatılamamaktadır. Ancak Türk Medeni Kanunu’nun 615. Maddesinde olağanüstü hallerde ret süresi uzatılabilir. Maddeye göre “Önemli sebeplerin varlığı halinde sulh hakimi, yasal ve atanmış mirasçılara tanınmış olan ret süresini uzatabilir veya yeni bir süre tanıyabilir.” Önemli sebeplerin ne olduğuna hakim tarafından karar verilecektir. Bu sebeple sürenin uzatılmasında yararı olan kişi, sürenin uzatılması için sebeplerini ayrıntılı biçimde açıklamalıdır.

Reddi Miras Dilekçe Örneği

… SULH HUKUK MAHKEMESİNE

DAVACI: (Ad, Soyad, TC, Adres)

VEKİLİ: Av. Umur YILDIRIM

Söğütözü Mah. Söğütözü Cad. No:2 Koç İkiz Kuleleri B Blok Kat:4 Daire:7 Çankaya/ANKARA

DAVALI : (Ad, Soyad, TC, Adres)

KONU     : Mirasın hükmen reddine karar verilmesi talebidir.

AÇIKLAMALAR:

 • Müvekkilimizin eşi, …/ …/ … tarihinde vefat etmiştir. Müvekkilimiz, murisin yasal mirasçılarıdır. (Ek 1)
 • Müvekkilimiz hakkında murisinin borçlu olduğu çek nedeniyle asıl alacak … TL. olan borcu için … İcra Müdürlüğü’nün …/ … E. sayılı dosyası ile icra takibi yapılmış (Ek 2) ve murisin borcu karşılayacak aktif malvarlığı olmadığı, dolayısıyla terekenin borca batık olduğu görülmektedir.
 • Bu sebeple, mirasın hükmen reddine karar verilmesi için mahkemenize başvurulması zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKİ DELİLLER:

 1. ……Sulh Hukuk Mahkemesinin …/… E. …/… K. sayılı ilamı.
 2. … İcra Müdürlüğü’nün …/ … E. sayılı dosyası
 3. Bilirkişi İncelemesi

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıkladığımız sebeplerle, terekenin borca batık olduğunu tespiti ile mirasın hükmen reddi talebimizin kabulüne, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine, karar verilmesini, müvekkilimiz adına saygıyla arz ve talep ederiz. …/ …/ …

EKLER :

 • ……Sulh Hukuk Mahkemesinin …/… E. …/… K. sayılı ilamı.
 • … İcra Müdürlüğü’nün …/ … E. sayılı dosyası
 • Bilirkişi İncelemesi
 • Bir adet onaylı vekaletname örneği

Davacı Vekili

Av. Umur YILDIRIM


Reddi Miras Dilekçe Örneği İndir

…SULH HUKUK MAHKEMESİNE

DAVACI: (Ad, Soyad, TC, Adres)

VEKİLİ : Av. Umur YILDIRIM

Söğütözü Mah. Söğütözü Cad. No:2 Koç İkiz Kuleleri B Blok Kat:4 Daire:7 Çankaya/ANKARA

DAVALI : (Ad, Soyad, TC, Adres)

KONU     : Mirasın hükmen reddine karar verilmesi talebidir.

AÇIKLAMALAR:

 • Müvekkilim ……, müteveffa ………. ile evli olup, eşi …….. tarihinde vefat etmiştir. Diğer müvekkiller ……….ve ………….. ise müteveffanın anne ve babasıdır.
 • Eşi ………… sahibi olarak ticaret yapmakta iken, ….. yılı ortalarında girmiş olduğu ekonomik çöküntü nedeniyle çok büyük miktarlarda, borca girmiş, işyeri kapanma noktasına gelmiş ancak, evlilik birliğinin sürdürülmesi adına müvekkilimin …………….’ın babası ………….. tüm bu borçları ödemiş ve bu şekilde kızının ve damadının yeniden bir ekonomik sıkıntıya düşüp evlilik birliklerinin sarsılmaması ve yıkılmaması adına fedakarlıkta bulunmuştur. Ancak, müteveffa ……….. iş hayatındaki özensizliği sonucu basiretli bir esnaf olarak işini sürdürememiş tekrar içine düştüğü borçlanmalar ve girdiği ekonomik kriz nedeniyle ……….. tarihinde intihar etmek suretiyle yaşamına son vermiştir.
 1. Müvekkil ……………’ın müteveffanın girmiş olduğu Mayıs- Haziran aylarındaki ekonomik kriz nedeniyle babası …………. kızının ve damadının evliliklerini kurtarmak adına büyük bir özveride bulunarak …………… TL borcu tüm ekonomik olanaklarını seferber ederek ödemiştir. Buna ilişkin tüm belgeleri dosyaya sunuyoruz.
 2. Bunun yanında, müvekkilin babası ayrıca …. Bankasında kredi yolu ile alınmış, aracın taksitlerini dahi ekli belgelerden anlaşılacağı üzere ödemiştir. Ayrıca, müteveffanın almış olduğu Honda marka aracın taksitlerini dahi müvekkilim ………… (……….)’ın babası ödemiştir.
 3. Müteveffa yapmış olduğu işi gereği ……… Piyasasına da büyük ölçüde borçlanmış, söz konusu borçlarda müvekkilimin babasının yakın arkadaşı aracılığıyla, alacaklılarla protokol yapılmış ve ekli belgelerden anlaşılacağı üzere, ……TL tutan borçlarını dahi ödemiştir.
 4. Yine müteveffa eşi adına kayıtlı olan işyerindeki müvekkilime ait çek karnesini, eşinin imzasını taklit etmek suretiyle piyasaya karşılıksız çekler vermiş, çeklerin ödeme günü geldiğinde müvekkilim ………….. (………)’ın babası ………………. kızının onurunu kurtarmak adına tüm çek bedellerini dahi ödemiştir.
 5. ….. yılının yarı yılında müteveffanın bu şekildeki ekonomik sıkıntıları ve borçları müvekkilimin babası tarafından giderilip kendisi de bu konuda aile büyükleri tarafından uyarılmış, ne var ki müteveffa yeniden ekonomik hayatını çıkmaza sokmuş, piyasaya borçlanmış, hatta eşinin adına kayıtlı olan aracı dahi borçlularından kurtulmak adına bir arkadaşına emaneten bırakmıştır.
 6. Müteveffanın intihar etmek suretiyle ölümü üzerine, aile büyüklerinin yapmış olduğu incelemelerde borca batak olduğu bu durumunda başta müvekkilim ……….. (……….) olmak üzere tüm aile bireylerini mağdur etmiştir. Müteveffanın diğer müvekkillerim olan anne ve babası ise dar gelirli bir aile olup, yaşamlarını çok küçük ölçekteki emekli maaşları ile sürdürmektedirler.
 • Söz konusu işyeri müvekkilim ………….. adına kayıtlı iken, müteveffa …………. eşi adına düzenlenmiş çek defterindeki, çek yapraklarına dahi eşinin imzasını taklit etmek suretiyle ticari piyasada kullanmış, çeklerin geri ödemesi söz konusu olduğunda ise müvekkilim ………….. (……….) maddi ve hukuki olarak çok büyük sıkıntılara girmiş ancak, kendi babasının fedakarlığı sonucu, bu sıkıntıları aşabilmiştir.
 • Müteveffa …………. aynı alışkanlıkları sürdürerek bu kez çok miktarda piyasaya borçlanması sebebiyle çek ve senetler vermiş, hatta bu arada, dilekçemize ekli olarak sunduğumuz belgeden de anlaşılacağı üzere, müvekkilime ait …………. plaka, …………. Kamyonet (Kapalı Kasa) ……………. marka aracı dahi alacaklılardan kaçıp hakkında icra takibi yapılmaması için bir arkadaşına emanet olarak teslim etmiştir. Söz konusu araç halen müvekkilim …………. (…………..) adına ………. Bankası A.Ş. ………… Şubesinde alınan kredi ile alınmış olduğundan rehinlidir.
 • Sonuç olarak müteveffa mal varlığı itibariyle tamamen borca batak bir kişidir. Açıklanan nedenlerle; Müteveffanın mirasını kayıtsız şartsız ret etmek istediğimizden yargı organınıza başvurmak zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER :

DELİLLER : Nüfus aile tablosu, tanıklar, mirasçılık belgesi vs.

SONUÇ : Yukarıda arz edilen deliller ile duruşma sırasında sunulacak deliler de göz önüne alınarak mirası red ettiğimize dair kararın verilmesini arz ve talep ederim.

Yorum Gönderin

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

X
kadim hukuk ve danışmanlık