pomem saglik raporu dava

Polislik sağlık aşamalarında yapılan hatalar ve yanlış teşhislerden dolayı bir çok öğrencinin polis okulundan ilişiği kesilmektedir. Polis olmak isteyen adaylar çocukluklarından itibaren bu mesleği kendilerine hedef koyar. Bir çok zorlu süreçten geçerek Pomem, Pmyo ve Paem’i kazanmış olsalar da sağlık aşamasını geçemedikleri takdir de elenmektedir. Bu şekilde tüm emekleri boşa gidecektir. Bu yazımızda Pomem sağlık raporu itiraz nasıl yapılır ve süresi ne kadardır soruları üzerine bilgilendirmelerde bulunacağız.

Öncelikle polis olmak isteyen adaylar 2 sağlık kontrolünden geçmek zorundadır. Bunlardan ilki ön sağlık, ikincisi genel sağlık raporudur. İkisinin birbirinden farklı olduğunu belirtmekte fayda vardır. Sağlık raporunuzda öğrenci olur / olamaz şeklinde ibarelere yer verilmektedir. İlki çok detaylı yapılan bir denetim iken sonuncusu daha farklı bir uygulamaya tabidir.

Genel sağlık intibak eğitiminde yapılan ve çok ayrıntıya girilen muayenedir. Hastaneye sevkiniz yapılır ve Emniyet Sağlık Şartları Yönetmeliğine göre öğrenci olup olamayacağınız raporla belirlenir.

Genel sağlık muayenesinde; üroloji, genel cerrahi, nöroloji, kulak burun boğaz, psikoloji, göz, diş gibi Emniyet Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen tüm hususlar incelenecektir.

Ön sağlık ise spor mülakatı ile sözlü mülakattan önce yapılan ayrıntıya çok girilmeyen bir muayenedir.

Ön sağlıkta yapılacak ilk işlem boy ve kilonun ölçülmesidir. Kadınlarda boy oranı 1.62, erkeklerde 1.67 cmdir. Boy ve kilo ölçüldükten sonra vücut kitle endeksi hesaplanacaktır. Bu  endeks 18 ile 20 arasında olacaktır. Daha sonra renk körlüğü testine geçilecektir. Burası en çok elemenin olduğu ön sağlık testidir. Mutlaka ön sağlığa girmeden renk körlüğü testi yapınız. Son aşamada vücudunuza gözle doktorlar bakacak. Burada güvercin göğsü, ameliyat izi, yara izi, dövme var mı yok mu bakılacak. Zira polis okullarına girerken uygulanan sağlık kontrolünde en önemli görülen hususlardan biri de vücuttaki bu iz ve yara benzeri yapılardır.

Pomem sağlık davaları için bu yazısı okuyabilirsiniz. https://kadimhukuk.com.tr/makale/pomem-pmyo-ve-paem-saglik-sartlari-nedeniyle-elenme-idari-dava-ve-yurutme-durdurma/

Ön sağlık aşamasındaki kurulda bir doktor ve okulda görevli komiser yardımcısı, komiser ya ya görevli bir polis bulunacaktır. Bazı ön sağlık komisyonlarında görevli personelin Emniyet Teşkilatı Sağlık Yönetmeliğine tam anlamıyla hakim olmamalarından dolayı keyfi elemelere takılan polis adayları olacaktır. Bu nedenle Pomem sağlık raporu itiraz süreci başlayacaktır. İtiraz sürecinizde ilk olarak bakılması gereken raporda yer alan ve yönetmeliğe aykırı olan hastalık yahut durumun var olup olmaması, akabinde ise uygulanması gereken prosedürün uygulanıp uygulanmadığı olmalıdır.

Pomem Sağlık Raporu Elenenler

Emniyet Sağlık Şartları Yönetmeliğini bilmeyen doktor ve emniyet personelinden dolayı ön sağlıkta elenmeler sıkça yaşanmaktadır. Bu durumla karşılaşmamak için yanınızda Emniyet Sağlık Şartları Yönetmeliğini ve sorun olabilecek duruma ilişkin hastane raporunuzu götürün. Örneğin; renk körlüğü yazıyı anlık okuyup okuyamamanız ile ilgilidir. O an okuyamamış olmanız elenmenize neden olacaktır. Bu nedenle renk körü olmadığınıza dair rapor götürmeniz işinizi kolaylaştıracaktır. Tabi elenmeniz durumunda Pomem sağlık raporuna itiraz etmeniz gerekecektir.

Aynı şekilde okula geçici kaydınız yapıldıktan sonra hastaneye sevk edilerek “polis öğrencisi olur” raporu almanız gereklidir. Bu raporu alamadığınız takdirde polis okulundan ilişiğiniz kesilecektir. Bu durumda da sağlık raporuna itiraz etmelisiniz.

Polis Amirleri Eğitimi Merkezi (PAEM), Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) ve Polis Meslek Yüksekokulları (PMYO) yönetmeliklerinde sağlık kurulu raporu olumsuz olan adaylar 60 gün içinde idare mahkemesine yürütme durdurma istemli iptal davası açmalıdır.

pomem saglık raporu elenme

Pomem Sağlık Raporu İtiraz Süresi

Polis Amirleri Eğitimi Merkezi (PAEM), Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) ve Polis Meslek Yüksekokulları (PMYO) kazanan fakat eğitim gördüğü esnada sevk edildiği hastane raporları sonucu ilişikleri kesilen ve pomem öğrencisi olamaz , pmyo öğrencisi olamaz kararı verilen bir polis öğrencisi vardır.

Bu şekilde “Pomem öğrencisi olamaz” veya “Pmyo öğrencisi olamaz” şeklinde rapor alan adaylar 60 gün içinde, İdare Mahkemesine, yürütme durdurma istemli iptal davası açmalıdır. Bu süre hak düşürücü süredir. Geçirilmesi durumunda dava açma hakkınız son bulacaktır.

Pomem Sağlık Emsal Kararlar

Pomem sağlıktan elenenlerin büyük bir kısmı için alınan raporlarda ve uygulanan yönetmelik maddelerinde  eksiklikler ve yanlışlıklar olabilmektedir. Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğin de belirtilen hususlarla ilgili yanlış tanılar konulmaktadır.

Emniyet Sağlık Şartları Yönetmeliğine dair genel açıklamaları buradan okuyabilirsiniz. https://www.memurlar.net/haber/835284/emniyet-saglik-sartlari-yonetmeligi-ve-pomem-saglik-raporundan-elenenler-icin-idari-dava-sureci.html

Açılacak idari davalar neticesinde Pomem öğrencileri idare mahkemesi tarafından hastane raporları, hakem hastaneye sevk gibi yollar uygulanmaktadır. Eğitimin ilk haftası alınan raporlarda “Pomem Adayı Olur” veya “Pmyo Adayı Olur” raporu alındıktan sonra alınan olumsuz “Pomem Adayı Olamaz” veya “Pmyo Adayı Olamaz” raporları sonucu üçüncü bir hakem hastaneden yeni rapor alınması da gereklidir. Pomem sağlık raporu itiraz tüm bu süreçlerden sonra yapılır.


                T.C.

            ANKARA

23. İDARE MAHKEMESİ

ESAS NO       : 2018/2

KARAR NO   : 2019/2978

“Mahkememizce, Ankara Bölge İdare Mahkemesi 4. İdari Dava Dairesi’nin 20/03/2019 tarihli kaldırma kararı uyarınca, 17.04.2019 günlü ara kararıyla davacının, Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinin EK-3-I-A bendinde aranan sağlık şartlarına haiz olup olmadığı hususunun tespiti amacıyla ek rapor alınmak üzere Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevki üzerine adı geçen hastane tarafından düzenlenen, 13.05.2019 gün ve 3973 sayılı sağlık kurulu raporunda “Total bilirubin düzeyi:1.86, direk bilirubin düzeyi:0.58, indirek bilirubin düzeyi: 1.28 karaciğer fonksiyon testleri normal olup Ek 3-1-a 6/a bendinde belirtilen sağlık şartlarına uyar (hepatolbiliyer sistemde fonksiyon bozukluğu yapmamış, total bilirubin düzeyi < %3 mg olan gilbert sendromlu olgular sağlam kabul edilir) Polis Meslek Yüksekokulu Öğrencisi Olur.” ifadelerine yer verildiği görülmüştür.

Davalı idarenin rapora yapmış olduğu itirazlar yerinde görülmeyerek Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi sağlık kurulu raporunun karara esas alınabilecek nitelikte olduğu anlaşılmıştır.

Bu duruma göre, hakem hastane olarak belirlenen Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi sağlık kurulu raporuna göre Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinin EK-3-I-A bölümünde öngörülen sağlık şartlarına uyduğu, Polis Meslek Eğitim Merkezi öğrencisi olmasını engelleyen herhangi bir sağlık durumu bulunmadığı anlaşılan davacının ilişiğinin kesilmesi yolunda tesis olunan davaya konu işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.”


İdare Mahkemesi Pomem Sağlık Davası Hastane Sevk Yazısı

                T.C.

            ANKARA

23. İDARE MAHKEMESİ

ESAS NO : 2018/..

ANKARA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ’NE

                                                                                ANKARA

Mahkememizin 2018/… esasında kayıtlı dava dosyasının davacısı olan Davacı ……. vekili Av. Umur YILDIRIM tarafından, Bursa Polis Meslek Eğitim Merkezi’nde öğrenim görmekte olan davacı tarafından, Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği’nin EK-3-I-A maddesi hükümleri çerçevesinde, Polis Meslek Eğitim Merkezi öğrencisi olamayacağına karar verilerek öğrencilikle ilişiğinin kesilmesine ilişkin ../../2018 tarihli işlemin iptali istemiyle Emniyet Genel Müdürlüğü’ne karşı açılan davada; 03.01.2018 tarihli ve 30290 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği’nin Geçici 1. maddesinde devam eden sağlık işlemlerinin yeni yürürlüğe giren bu yönetmelik uyarınca yapılacağı belirtildiğinden, davacının yapılacak muayenesi sonucunda 03.01.2018 tarihinde yürürlüğe giren Yönetmeliğin EK-3-1-A bölümünde öngörülen Sağlık Şartlarını taşıyıp taşımadığı hususunun saptanması için (POMEM öğrencisi olup olmayacağı) sağlık kurulu raporu alınması amacıyla Mahkememizin 28/11/2018 tarihli ara kararı uyarınca iş bu yazı ile müracat etmek üzere Hastanenize sevk olunmuştur.

03/01/2018 tarihinde yürürlüğe giren Emniyet Sağlık Şartları Yönetmeliği hükümleri uyarınca POMEM öğrencisi olup olmayacağına dair hazırlanacak raporun en geç (15) gün içinde Mahkememize gönderilmesi rica olunur. 28/12/2018